PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 14 | nr 1 | 112--131
Tytuł artykułu

Comments on Statutory Regulation of Administrative Penalties

Autorzy
Warianty tytułu
Refleksje na temat kodeksowej regulacji kar administracyjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Due to the repressive nature and painfulness of pecuniary administrative penalties, the legislator decided to regulate general rules of their imposition. The framework regulations in the field were introduced to the Act of 14 June 1960: Code of Administrative Procedure. These are applicable only when separate provisions do not contain special solutions. This causes a critical practical problem concerning the relationship between the general provisions of Part IVa CAP and the provisions of special statutes. The article aims to present the origin of the general provisions concerning pecuniary administrative penalties, to draw attention to the most important aspects of the application of new regulations with the use of examples illustrating a penalty for the occupation of a road lane, and to propose a solution to the conflict in the relationship between the application of the Act on public finance, the Tax Law and the Code of Administrative Procedure in relation to administrative penalties. The phrasing of the provisions is unclear and poses a risk of considerable adjudicating discrepancies, which will create a necessity to pass an abstract resolution concerning this issue by the Supreme Administrative Court. The author uses an analytic-dogmatic and empiric-legal research method in the article. (original abstract)
Ze względu na represyjny charakter i dolegliwość administracyjnych kar pieniężnych, ustawodawca zdecydował się na unormowanie zasad ogólnych ich wymierzania. Regulacje ramowe w tym zakresie zostały wprowadzone do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Są one stosowane jedynie wówczas, gdy przepisy odrębne nie zawierają szczególnych rozwiązań. Rodzi to doniosły problem praktyczny, dotyczący relacji między przepisami ogólnymi Działu IVa k.p.a. a unormowaniami ustaw szczególnych. Celem artykułu jest nakreślenie genezy wprowadzenia przepisów ogólnych z zakresu administracyjnych kar pieniężnych, zwrócenie uwagi na najistotniejsze aspekty stosowania nowych regulacji z wykorzystaniem przykładów dotyczących kary za zajęcie pasa drogowego, a także przedstawienie propozycji rozwiązania konfliktu w relacjach między stosowaniem wobec kar administracyjnych ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Niejasny sposób redakcji przepisów rodzi ryzyko, że dojdzie do rozbieżności orzeczniczych dużych rozmiarów, co spowoduje konieczność podjęcia uchwały abstrakcyjnej w tym zakresie przez NSA. W artykule zastosowano analityczno-dogmatyczną oraz empiryczno-prawną metodę badawczą. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
112--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2016.
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Bitner M., Art. 67, [in:], W. Misiąg, Ustawa o finansach publicznych, 2017, https://legalis.pl/ (accessed 7.6.2018).
 • Błachucki M. (ed.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015.
 • Błachucki M., Wytyczne w sprawie nakładania administracyjnych kar pieniężnych (na przykładzie wytycznych wydawanych przez prezesa UOKiK), [in:] M. Błachucki (ed.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015.
 • Chajbowicz A., Policja administracyjna jako sfera ingerencji administracji, [in:] J. Supernat (ed.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009.
 • Chmielnicki P., Sankcje publicznoprawne jako sposób formalizacji reguł określających wypłaty i koszty działania, [in:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (eds), Sankcje administracyjne, Warszawa 2011.
 • Dukiet-Nagórska T. (ed.), Hoc S., Kalitowski M., Sitarz O., Tyszkiewicz L., Wilk L., Zawiejski P., Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2014.
 • Filipek J., Sankcja prawna w prawie administracyjnym, Państwo i Prawo No. 12, 1963.
 • Gregorczyk D., Administracyjne kary pieniężne w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, [in:] A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska, Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku, Katowice 2017.
 • Gruszecki K., Tarno J.P., Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary pieniężne za jego zanieczyszczenie jako instrumenty ograniczające swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, Studia Prawno- -Ekonomiczne No. 70, 2004.
 • Jabłoński M., Komentarz do art. 189b k.o.a., [in:] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (eds), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, https://legalis.pl/ (accessed 7.6.2018).
 • Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996.
 • Jendrośka J., Tryb wykonania aktów administracyjnych w gospodarce państwowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego No. 10, 1958.
 • Jendrośka J., Koncepcja sankcji karnej w prawie administracyjnym, [in:] Z. Rybicki, M. Gromadzka- -Grzegorzewska, M. Wyrzkowski, Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych poświęcony pomięci Profesora Jerzego Starościaka, Wrocław 1978.
 • Jendrośka J., Kary administracyjne, [in:] R. Mastalski (ed.), Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001.
 • Kijowski D., Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, Państwo i Prawo No. 4, 1990.
 • Klat-Wertelecka L., Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław 2009.
 • Klat-Wertelecka L, Sankcja egzekucyjna w administracji a kara administracyjna, [in:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Sankcje administracyjne, Warszawa 2011.
 • Klat-Wertelecka L., Opłaty administracyjne i sankcje prawne w administracji, [in:] E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka, J. Korczak, M. Woźniak, Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013.
 • Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000.
 • Kręcisz W., Kary i opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z użytkowaniem dróg w orzecznictwie sądów administracyjnych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego No. 2, 2014.
 • Lewicka R., Lewicki M., Wyporska-Frankiewicz J., Kilka uwag na temat przedawnienia sankcji administracyjnych, [in:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa 2011.
 • Longchamps M., Odpowiedzialność za szkodę ekologiczną, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 808, Prawo CXXXIII, Wrocław 1986.
 • Majchrzak B., Problematyka prawna administracyjnych kar pieniężnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądów Administracyjnych, [in:] M. Błachucki (ed.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015.
 • Niezgódka-Medek M., Szubiakowski M., Przepisy dotyczące kar administracyjnych (art. 260g-260n), [in:] Z. Kmieciak (ed.), Raport zespołu eksperckiego z prac w latach 2012-2016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2017.
 • Nowacki J., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, Państwo i Prawo No. 3, 1964.
 • Nowicki D.K., Peszkowski S., Kilka uwag o szczególnym charakterze administracyjnych kar pieniężnych, [in:] M. Błachucki (ed.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015.
 • Przybysz P., Funkcje sankcji administracyjnych, [in:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki, Sankcje administracyjne, Warszawa 2011.
 • Rogalski M., Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, Ius Novum, special issue, 2014.
 • Sobieralski K., Dodatkowa opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania, Nowe Zeszyty Samorządowe No. 2, 2009.
 • Sobieralski K., Przedawnienie należności z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz parkowanie w strefie płatnego parkowania, Casus No. 62, 2011.
 • Sobieralski K., Charakter prawny kary za zajęcie pasa drogowego, Nowe Zeszyty Samorządowe No. 2, 2015.
 • Staniszewska L., Materialne i proceduralne zasady stosowane przy wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych, [in:], M. Błachucki (ed.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa 2015.
 • Stankiewicz R., Regulacja administracyjnych kar pieniężnych w Kodeksie postępowania administracyjnego po nowelizacji, Radca Prawny No. 2, 2017.
 • Starościak J., Sankcje za naruszenie prawa, [in:] J. Starościak (ed.), System prawa administracyjnego, Vol. I, Wrocław 1977.
 • Strączek M., Kary administracyjne - analiza prawnoporównawcza stanu prawnego sprzed i po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku, [in:] A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (ed.), Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku, Katowice 2017.
 • Walczak P. (ed.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych, 2017, https://legalis.pl (accessed 7.6.2018).
 • Wegner J., Kilka uwag na temat sankcji administracyjnych, [in:] J. Niczyporuk (ed.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.a., Lublin 2010.
 • Węgrzyn M., Przedawnienie administracyjnej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, Nowe Zeszyty Samorządowe No. 6, 2016.
 • Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.
 • Wyrzykowski M., Legislacja - demokratyczne państwo prawa - radykalne reformy polityczne i gospodarcze, [in:] H. Suchocka (ed.), Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, Warszawa 1992.
 • Wyszomirska A., Siła wyższa, http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo,hasla, 345402,silawyzsza.html (accessed 7.7.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661394

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.