PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | 14 | nr 2 | 140--155
Tytuł artykułu

Establishment of a Trial Period in Agency Contracts: Comments in the Context of the Judgment of the Court of Justice of the European Union of 19 April 2018

Warianty tytułu
Ustanowienie okresu próbnego w umowach agencyjnych - uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 kwietnia 2018 r.
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Commercial agency contracts are of great economic importance and have a long tradition of normative regulation. Minimum standards of protection common to the EU member states are laid down in the Directive 86/653/EEC on self-employed commercial agents. The constant changes in the legal environment mean something more than just 'interpretation of a norm', the need to reach for its well-established, uniform, common understanding expressed in the case law and judicial decisions. The importance in this respect must unquestionably be attached to the preliminary rulings of the Court of Justice. An interesting point in its case law is the recent reference to the question of whether agency contracts concluded for a trial period are bound by the provisions of that act. Although this is the first time when the Court of Justice has addressed this issue, the direction of the interpretation, presented in favour of resolving the national court's doubts, is more broadly based on the desire to extend the protective mechanisms of the Directive to commercial agents that are bound by contracts which do not fully comply with the classic agency format. Based on the analyses carried out in the paper, it can be concluded that the trend to deformalise the law is correct and should be the subject of broader legal discourse. (original abstract)
Umowy przedstawicielstwa handlowego mają duże znaczenie gospodarcze i długie tradycje normatywnego ich regulowania. Wspólne dla państw członkowskich minimalne standardy ochrony zostały ustanowione dyrektywą dotyczącą przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek. Dokonujące się ustawicznie zmiany otoczenia prawa oznaczają coś więcej niż tylko "odczytanie normy", potrzebę sięgania po utrwalony, jednolity, powszechny sposób jego rozumienia wyrażony w judykaturze. Niewątpliwe znaczenie w tym zakresie przypisywać należy wyrokom prejudycjalnym Trybunału Sprawiedliwości. Interesującym wątkiem w tym orzecznictwie jest podjęcie ostatnio kwestii związania postanowieniami tego aktu umów agencji zawartych na okres próbny. Wprawdzie Trybunał Sprawiedliwości zajął się tym zagadnieniem po raz pierwszy, ale kierunek interpretacji, przedstawiony na rzecz rozstrzygnięcia wątpliwości sądu krajowego, ma znaczenie szersze, wiąże się bowiem z dążeniem do objęcia mechanizmami ochronnymi dyrektywy przedstawicieli handlowych, związanych umowami nie do końca wpisującymi się w klasyczną formułę agencji. Z analiz przeprowadzonych w poniższym materiale wypływa wniosek, że kierunek na odformalizowanie prawa jest trafny i powinien być przedmiotem szerszej dyskusji prawniczej. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
140--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Aguado D.C., Régimen jurídico de las operaciones internacionales de consumo en los servicios turísticos digitales, Dykinson, Madrid 2018.
 • Bator A., Kaczmarek P., Kim ma być wychowanek akademii prawniczej? O perspektywach budowania edukacji prawniczej wokół konstytucji, Krytyka Prawa Vol. 10(2), 2018.
 • Bieniek G., Gudowski J., [in:] J. Gudowski (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, Vol. III, WKP, Warszawa 2018.
 • Bodenstein I., Intel Corporation Inc. und Post Danmark II - Die Weichen für die zukünftige Bewertung von Rabatten nach Art. 102 AEUV sind so gut wie gestellt!, Zeitschrift für Wettbewerbsrecht Vol. 4, 2015.
 • Bucior D., Komentarz, [in:] M. Fras, M. Habdas (eds), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-764(9)), Warszawa Vol. IV, 2018.
 • Ciepła H., Dochodzenie odszkodowań z czynów niedozwolonych na zasadzie słuszności, Białostockie Studia Prawnicze 17, 2014.
 • Draft Common Frame of Reference, Book IV, part II, Chapter III, IV.E.-3:101, [in:] Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke et al. (eds), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR) Outline Edition, prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group), based in part on a revised version of the Principles of European Contract Law, Munich 2009.
 • Godin N., Kileste P., Contrat d'agence commercial, Bruxelles 2017.
 • Górski A., Słuszność w orzekaniu sędziego cywilisty, Białostockie Studia Prawnicze 17, 2014.
 • Grochowski M., Umowa agencyjna w orzecznictwie sądów powszechnych, Prawo w Działaniu. Sprawy Cywilne 20, 2014.
 • Hajn Z., Regulacja prawna zatrudnienia agentów, [in:] Z. Kubot (ed.), Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000.
 • Hollander P., L'arrêt Unamar de la Cour de justice: une bombe atomique sur le droit belge de la distribution commerciale?, Journal des tribunaux, 2014.
 • Huet J., Traité de droit civil, [in:] G. Decocq, C. Grimaldi, J. Huet, H. Lécuyer, Les principaux contrats spéciaux, Paris 2012.
 • Hüpers B., Larenz K., Methodenlehre und Philosophie des Rechts in Geschichte und Gegenwart, Berlin 2010.
 • Jezioro J., [in:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2017.
 • Konert A., [in:] M. Załucki (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Kopaczyńska-Pieczniak K., [in:] A. Kidyba (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część szczególna, Vol. III, Warszawa 2014.
 • Kozak M., Umowa agencyjna w świetle artykułu 101 TFUE (Jak gonić króliczka, aby go nie złapać), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 4(1), 2012.
 • Kraus A., Zoll F., Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - komentarz, Poznań 1929.
 • Kühne G., Rechtswahl und Eingriffsnormen in der Rechtsprechung des EuGH, [in:] J.Ch. Cascante, A. Spahlinger, S. Wilske (eds), Global Wisdom on Business Transactions, International Law and Dispute Resolution, München 2015.
 • Majkowska-Szulc S., Prawo agenta do odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy agencyjnej w świetle prawa francuskiego, [in:] E. Bagińska (ed.), Współczesne problemy prawa prywatnego, Gdańskie Studia Prawnicze Vol. XXXIX, 2018.
 • Mataczyński M., Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2005.
 • Mikłaszewicz P., [in:] K. Osajda (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019.
 • Mycko-Katner I., Umowa agencyjna, Warszawa 2012.
 • Opinion delivered on 19 November 2008, Turgay Semen, C-348/07, ECLI:EU:C:2008:635.
 • Opinion delivered on 25 October 2017, Conseils et mise en relations (CMR) SARL, C-645/16, ECLI:EU:C:2017:806.
 • Pilich M., Zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje czy dobra wiara? Dylematy nowelizacji klauzul generalnych prawa cywilnego w perspektywie europejskiej, Studia Prawnicze 4, 2006.
 • Report of the European Commission of 23 July 1996 on the application of Article 17 of Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the coordination of the laws of the Member States relating to self-employed commercial agents, COM(96) 364 final.
 • Reich N., Full Harmonisation of EU Consumer Law, [in:] R. Stefanicki (ed.), Aktualne tendencje w prawie konsumenckim, Wrocław 2010.
 • Rott-Pietrzyk E., Umowy odnoszące się do świadczenia usług. Umowa agencyjna, [in:] J. Rajski (ed.), Prawo zobowiązań - Część szczegółowa. System Prawa Prywatnego, Vol. 7, Warszawa 2018.
 • Rühl G., Commercial Agents, Minimum Harmonization and Overriding Mandatory Provisions in the European Union: Unamar, Common Market Law Review Vol. 53(1), 2016.
 • Stefanicki R., Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkodę wyrządzoną przez agenta, Wiadomości Ubezpieczeniowe 7-8, 2004.
 • Szabłowska-Juckiewicz M., Wałachowska M., Wantoch-Rekowski J. (eds), Umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych, Warszawa 2015.
 • Świerczyński M., [in:] J. Gołaczyński (ed.), Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Świerczyński T., Charakter prawny umowy o pośrednictwo, Przegląd Prawa Handlowego 1, 1999.
 • Topolewski K., Umowa agencyjna według Kodeksu cywilnego. Wybrane problemy de lege ferenda, [in:] A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska (eds), Współczesne problemy prawa zobowiązań, Warszawa 2015.
 • Wils W.P.J., The Judgment of the EU General Court in Intel and the So-called 'More Economic Approach' to Abuse of Dominance, World Competition: Law and Economics Review 4, 2014.
 • Wiśniewski T., [in:] J. Gudowski (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661626

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.