PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 6 (149) | 60--76
Tytuł artykułu

Trust in Superiors : the Opinion of Representatives of Generation Z

Warianty tytułu
Zaufanie do przełożonego w opinii przedstawicieli pokolenia Z
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Four generations of workers are presently active on the contemporary labor market: Baby Boomers, X, Y, and Z. Representatives of the individual generations have different approaches to work and they have a different understanding of development, loyalty, and dedication to work and the organization. Generation Z is just entering the labor market. For this reason it is difficult to predict just what kind of workers they will be and exactly how the managerial staff will face this challenge. The aim of the article is a comparison of the opinions of respondents from Generation Z from Poland, Spain, and Turkey regarding trust in their immediate superior. The following scientific hypotheses have been forwarded: H1 - Trust in the immediate superior is linked to the nationality of the respondent. H2 - Trust in the immediate superior is linked to the sex of the respondent. Analysis of the conducted research makes it possible to state that nationality differentiates the opinion regarding trust in the immediate superior as well as its level. In contrast, no statistically significant difference was noted with respect to view on trust in the immediate superior as being dependent on the sex of the respondent. (original abstract)
Obecnie na rynku pracy funkcjonują cztery pokolenia pracowników: Baby Boomers, X, Y, Z. Reprezentanci poszczególnych generacji mają odmienne podejście do pracy, inaczej rozumieją rozwój, lojalność, poświęcenie w pracy i organizacji. Pokolenie Z dopiero wkracza na rynek pracy, trudno zatem wyrokować, jakimi będą pracownikami i jakie w związku z tym stoją wyzwania przed kadrą menedżerską. Za cel artykułu przyjęto porównanie opinii respondentów z pokolenia Z pochodzących z Polski, Hiszpanii i Turcji, dotyczących zaufania do bezpośredniego przełożonego. Postawiono następujące hipotezy badawcze: H1: Zaufanie do bezpośredniego przełożonego jest powiązane z narodowością respondentów, oraz H2: Zaufanie do bezpośredniego przełożonego jest powiązane z płcią respondentów. Analiza przeprowadzonych badań pozwoliła na stwierdzenie, że narodowość różnicuje zarówno opinie na temat zaufania do bezpośredniego przełożonego, jak i jego poziom. Nie zauważono natomiast różnic istotnych statystycznie w odniesieniu do zaufania do bezpośredniego przełożonego w zależności od płci respondentów. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
60--76
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Białystok University of Technology
 • Białystok University of Technology
Bibliografia
 • Baluch, W. (2010). Dramatyzacje "Pokolenia X" [The dramatizations of generation X]. In J. Zając (Editor). Pokolenie: kategoria historyczna czy współczesna [Generations: Historical or contemporary category?], pp. 27-40. Cracow: Księgarnia Akademicka [Academic Bookstore].
 • Beak, Y. M. and Jung, C. S. (2015). Focusing the Mediating Role of Institutional Trust: How Does Interpersonal Trust Promote Organizational Commitment? The Social Science Journal, 52, pp. 481-489.
 • Butler, J. K. and Cantrell, R. S. (1984). A Behavioral Decision Theory Approach to Modelling Dyadic Trust in Superiors and Subordinates. Psychological Reports, 55(1), pp. 19-28.
 • Cortés Quesada, J. A., Barceló Ugarte, T., and Fuentes Cortina, G. (2022). Estudio sobre el consumo audiovisual de la Generación Z en España. Fonseca, 24, pp. 19-32.
 • Dobrołowicz, M. (2020). Drogi buntu i konformizmu. Strategie młodych na rynku pracy [Roads of rebellion and conformism: The strategies of the young on the labor market]. Doctoral thesis. Warsaw: Faculty of Sociology, University of Warsaw. Accessed from https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/3982/3500-DR-SOC-153522.pdf?sequence=1.
 • Ejdys, J. (2018). Zaufanie do technologii w e-administracji [Trust in technology in e-administration]. Białystok: Białystok University of Technology Press.
 • Erdoğdu, M. and Koçyiğit, M. (2021). The Correlation between Social Media Use and Cyber Victimization: A Research on Generation Z in Turkey. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, 61, pp. 101-125.
 • Ersoz, S. and Demir Askeroğlu, E. (2019). Generations X, Y, Z and Their Perception of E-Government Services: Case of Turkey. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(1).
 • Espina, A. G. B., Lopez, M. I. M., Pacana, A. D., and Salas, V. L. (2017). Students' Attitude in Business Ethics. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 4(3), pp. 386-402.
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu [Responsible Business Forum] (2022). Pokolenie Z najkrytyczniej nastawione do swoich pracodawców [Generation Z: The most critical regarding employers]. Accessed on September 23, 2022 from https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/pokolenie-z-najkrytyczniej-nastawione-do-swoich-pracodawcow/.
 • Freitag, M. and Traunmüller, R. (2009). Spheres of Trust: An Empirical Analysis of the Foundations of Particularised and Generalised Trust. European Journal of Political Research, 48(6), pp. 782-803.
 • Gadomska-Lila, K. (2015). Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi [Generation Y: A challenge for human resource managers]. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 1, pp. 25-39.
 • Giddens, A. (2012). Socjologia [Sociology]. Warsaw: PWN Scientific Publishers.
 • Grabiwoda, B. (2018). E-konsumenci jutra: pokolenie Z i technologie mobilne [Tomorrow's e-consumers: Generation Z and mobile technologies]. Warsaw: Wydawnictwo Nieoczywiste [Unobvious Publishers].
 • Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego [University of Warsaw Incubator] (2022). Raport Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość, wizje przyszłości [Report on the study of an uncertain tomorrow: Perspectives, efficiency, visions of the future]. Accessed on August 6, 2022 from https://www.wdib.uw.edu.pl/attachments/article/4609/Raport%20Just%20Start%20vol%202_Studiuj%C4%85c%20w%20%C5%9Bwiecie%20niepewnego%20jutra.pdf.
 • Interpersonal Trust Across the World (2022). Accessed from https://www.ipsos.com/pl-pl/zaufanie-do-ludzi-w-polsce-i-na-swiecie
 • Jeruszka, U. and Wolan-Nowakowska, M. (2020). Zarządzanie różnorodnością w organizacji [Managing diversity in the organization]. Warsaw: Difin.
 • Jeewon, Ch., Schilpzand, P., and Mayer, R. C. (2016). Trust in Organizations: Novel Directions and New Frontiers. Academy of Management Annual Meeting Proceedings, 2016(1).
 • Juchnowicz, M. (Editor) (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje [Managing human capital: processes - tools - applications]. Warsaw: PWE Economic Publishers.
 • Latusek-Jurczak, D. (2019). Zaufanie w zarządzaniu organizacjami [Trust in the management of organizations]. Warsaw: PWN Scientific Publishers.
 • Leoński, W., Pluta, A., and Wieczorek-Szymańska, A. (2020). Zarządzanie różnorodnością w organizacji [Managing diversity in the organization]. Warsaw: CeDeWu.
 • Leśniak, R. (2022). Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej [Motivating employees of the banking sector in light of generational affiliation]. Warsaw: CeDeWu.
 • Levickaitė, R. (2010). Generations X, Y, Z: How Social Networks form the Concept of the World without Borders (The Case of Lithuania). Limes, 3(2), pp. 170-183.
 • Lima-Vargas, A. E., Cervantes-Aldana, F. J., and Lima-Vargas, S. (2022). La intención de compra en la generación Z en el mercado de moda. Contaduría y administración, 67(4), pp. 72-97.
 • Lipka, A. and Król, M. (Editors) (2017). Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia [Managing multigenerational human capital: Selected questions]. Warsaw: CeDeWu.
 • Malhotra, N. K. (2010). Marketing Research. An Applied Orientation. London: Pearson Higher Education.
 • Mayer, R. C. and Gavin, M. B. (2005). Trust in Management and Performance: Who Minds the Shop while the Employees Watch the Boss. Academy of Management Journal, 48(5), pp. 874-888.
 • Mazur-Wierzbicka, E. (2019). Zarządzanie wiekiem jako element zarządzania różnorodnością [Age management as an element of managing diversity], in I. Warwas (Editor). Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce [The face of managing diversity in Poland], pp. 79-114. Warsaw: Wydawnictwo Nieoczywiste [Unobvious Publishers].
 • McAllister, D. J. (1995). Affect- and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organization. Academy of Management Journal, 38(1), pp. 24-59.
 • Miłaszewicz, D. (2016). Zaufanie jako wartość społeczna [Trust as a social value]. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Economic studies: Scientific papers of the Katowice University of Economics], 259, pp. 80-88.
 • Mishra, A. K. and Mishra, K. E. (1994). The Role of the Mutual Trust in Effective Downsizing Strategies. Human Resource Management, 33(2), pp. 261-279.
 • Mróz, B., Pawłowska, A., Nieżurawska, J., Wileczek, A., Bubiak, B., and Jedlikowska, D. (2017). Szef X - Pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y [Boss X and worker Y: Challenges in managing generations]. Warsaw: Texter.
 • Näsi, M., Räsänen, P., Hawdon, J., Holkeri, E., and Oksanen, A. (2015). Exposure to Online Hate Material and Social Trust among Finnish Youth. Information Technology & People, 28(3), pp. 607-622.
 • Offe, C. (1999). How Can We Trust Our Fellow Citizens? In M. E. Warren (Editor). Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ossowska, M. (1963). Koncepcja pokolenia [The concept of a generation]. Studia Socjologiczne [Sociological Studies], 2, pp. 47-51.
 • Paine, K. D. (2003). Guidelines for Measuring Trust in Organizations. The Institute for Public Relations. Accessed from www.instituteforpr.com.
 • Paszkiewicz, A. J. and Wasiluk. A. (2022). Motywacja do pracy osób z pokolenia Z [Work motivation for people from Generation Z]. Akademia Zarządzania [Academy of Management], 6 (3).
 • Pawłowska, M. (2022). Generacja Z. Młodzi, otwarci, wychowani w dobrobycie, żyjący w świecie wirtualnym, skazani na kryzys [Generation Z: Young, open, brought up in affluence, and living in a virtual world]. Accessed on August 19, 2022 from https://natemat.pl/55617.generacja-z-mlodzi-otwarci-wychowani-w-dobrobycie-zyjacy-w-swiecie-wirtualnym-skazani-na-kryzys.
 • Pollak, A., Chrupała-Pniak, M., Rudnicka, P., Sulimowska-Formowicz, M., Kożusznik, B., and Rudnicka, P. (2015). Różnice pokoleniowe w zakresie postrzegania regulacji wpływu w zespole pracowniczym - raport z badań [Differences between generations in perceptions of regulating influence in worker teams: Research report]. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne [Society and Education: International Humanistic Studies], 16 (1), pp. 181-190.
 • Rogozińska-Pawełczyk, A. (2014). Rozważania nad pokoleniami na rynku pracy - wprowadzenie do książki [Thoughts on generations on the labor market: Introduction to the book], in A. Rogozińska-Pawełczyk (Editor). Pokolenia na rynku pracy [Generations on the labor market], pp. 17-37. Łódź: University of Łódź Publishing House.
 • Rogozińska-Pawełczyk, A., Cewińska, J., Lubrańska, A., Oleksiak, P., and Striker, M. (2019). Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych organizacji [Generations and the values and threats to contemporary organizations]. Łódź: University of Łódź Publishing House.
 • Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., and Camerer, C. (1998). Not So Different After All: A Cross-Discipline View of Trust. Academy Management Review, 23(3), pp. 393-404.
 • Schindler, P. L. and Thomas, P. P. (1993). The Structure of Interpersonal Trust in the Workplace. Psychological Reports, 73(2), pp. 567-573.
 • Schoorman, F. D., Mayer, R. C., and Davis, J. H. (1996). Empowerment in Veterinary Clinics: The Role of Trust in Delegation. Presented during a symposium on trust at the 11th Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP). San Diego.
 • Smarżewska, D. (2018). Uwarunkowania lojalności pracowników wobec organizacji - aspekty teoretyczne [Conditions for employee loyalty with respect to the organization: Theoretical aspects]. In E. Stroińska and M. Geraga (Editor), Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki [Challenges in managing human resources in contemporary organizations]. Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management], 19(8(1)), pp. 183-195.
 • Srinivasan, V. (2012). Multi Generations in the Workforce: Building Collaboration. IIMB Management Review, 24, pp. 48-66.
 • Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa [Sociology: Analysis of society]. Cracow: Znak.
 • van Dijk, J. A. G. M. (2012). The Network Society. London: Sage.
 • Vilanova, N. (2019). Generación Z: los jóvenes que han dejado viejos a los millennials. Economistas, 161, pp. 43-51.
 • Warwas, I., Wiktorowicz, J., and Jawor-Joniewicz, A. (2018). Kapitał ludzki a zarządzanie wieloma pokoleniami w organizacji [Human capital and managing multiple generations in the organization]. Łódź: University of Łódź Publishing House.
 • Wasiluk, A. and Tomaszuk, A. (2020). Organizacja w sieci relacji [The organization in web relations]. Białystok: Białystok University of Technology Press.
 • Welch, M., Rivera, R., Conway, B., Yonkoski, J., Lupton, P., and Giancola, R. (2005). Determinants and Consequences of Social Trust. Sociological Inquiry, 75(4), pp. 453-473.
 • Whitney, J. G., Greenwood, R. A., and Murphy, E. F. (2009). Generational Differences in the Workplace: Personal Values, Behaviors, and Popular Beliefs. Journal of Diversity Management. 4(3), pp. 1-8.
 • Wiktorowicz, J. (2016). Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużenie okresu aktywności zawodowej [Intergenerational transfer of knowledge and extending the period of professional activity]. Łódź: University of Łódź Publishing House.
 • Williams, K. C. and Page. R. A. (2010). Marketing to the Generations. Journal of Behavioral Studies in Business, pp. 37-53. Accessed from https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.366.846&rep=rep1&type=pdf
 • Wnuk, M. (2020). Skala zaufania do przełożonego jako narzędzie do mierzenia zaufania do menedżerów [Scale of trust in the superior as a tool for measuring trust in managers]. Humaniora, 3(31), pp. 97-115.
 • Żądło, K. (2014). O wartości zaufania. Komunikacja i budowa zaufania a rynkowa wartość przedsiębiorstwa [On the value of trust: Communication and building trust and the market value of the company]. Warsaw: Poltext.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171661864

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.