PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 18 | nr 4 Financial Ecologies Framed by Fintech | 45--77
Tytuł artykułu

Cryptocurrencies as a Subject of Financial Fraud

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
PURPOSE: The main purpose of this paper was to identify the current scope of research on cryptocurrencies as a subject of fraud. Detailed research questions related to the determination of contemporary trends of the conducted research and the definition of potential opportunities for further investigation of this topic. One of the questions also concerned identifying the most common crimes committed using cryptocurrencies. METHODOLOGY: The study is based on a systematic literature review (SLR) of 57 publications available on the Scopus database. A bibliometric and descriptive analysis of selected literature items was carried out. Then, vital thematic clusters were separated, and an in-depth content analysis was performed. FINDINGS: The detailed bibliometric and descriptive analysis showed that cryptocurrencies as a subject of financial fraud are generally a new area of scientific research, although it is developing quite intensively. The relatively small number of publications, compared to other similar areas, also indicates that this topic has not yet been explored widely by scientists, and many different research trends can be created in it. Ultimately, the following key research areas were identified: types of cryptocurrency fraud, crime detection methods, risks related to blockchain technology, money laundering, and legal regulations regarding cryptocurrencies. It was also possible to identify that money laundering is currently the most common fraud. However, it has been pointed out that the second most frequent fraud is financial pyramids based on the Ponzi scheme. IMPLICATIONS: The paper clearly presents the main research trends on using cryptocurrencies in criminal activities. At the same time, it was emphasized that, compared to other research areas, this topic is relatively new. Therefore, there is a wide possibility of exploring not only existing but also undiscovered research trends. In addition, key types of fraud in economic practice have been identified, which is particularly important for financial market participants. It was clearly indicated which transactions bear the highest risk. It is also worth paying attention to the critical timeliness of the topic, as the scale of crimes involving cryptocurrencies has recently been growing rapidly. The study confirms the insufficient scope of legal regulations, which are not able to strengthen the security of economic transactions adequately. Therefore, it can be a clear indication for the governments of individual countries or international institutions for further efficient changes to the law. ORIGINALITY AND VALUE: The contribution of this study is threefold. It is one of the first research papers showing the results of a systematic literature review (SLR) combined with a bibliographic and in-depth analysis of the content of publications in this field. During the work, the VOSviewer software was also used, which enabled objective identification of the main thematic clusters based on the occurrences and link strength of keywords included in the publications. Secondly, the key types of fraud have been identified that, at the same time, cause the most significant financial loss. This allowed for the establishing of directions for further research, which have profound practical implications for market participants. Some of them relate to the need to develop and implement modern computer applications, allowing for the detection of a wider range of emerging abuses. (original abstract)
CEL: Celem głównym niniejszego opracowania jest identyfikacja aktualnego zakresu badań dotyczących kryptowalut jako przedmiotu nadużyć finansowych. Szczegółowe pytania badawcze odnosiły się do prezentacji najważniejszych kierunków tematycznych prowadzonych badań oraz zdefiniowania potencjalnych możliwości dalszej analizy tego tematu. Jedno z pytań wiązało się również z identyfikacją najbardziej popularnych oszustw przeprowadzanych z użyciem kryptowalut. METODYKA: Artykuł opiera się na systematycznym przeglądzie literatury (SLR) przeprowadzonym dla 57 publikacji dostępnych w bazie Scopus. Dokonano bibliometrycznej oraz opisowej analizy wybranych pozycji literatury przedmiotu. Następnie wydzielono główne klastry tematyczne i dokonano pogłębionej analizy ich treści. WYNIKI: Szczegółowa analiza bibliometryczna i opisowa pokazała, że tematyka kryptowalut jako przedmiotu nadużyć finansowych jest generalnie nowym obszarem badań naukowych, choć rozwija się dość intensywnie. Relatywnie mała liczba publikacji w porównaniu z innymi podobnymi obszarami pokazuje również, że ten temat nie jest jeszcze tak mocno eksplorowany przez naukowców i można w nim rozwijać wiele różnych trendów badawczych. Ostatecznie zidentyfikowano następujące kluczowe obszary badawcze: rodzaje oszustw kryptowalutowych, metody wykrywania nadużyć, ryzyka związane z technologią blockchain, pranie brudnych pieniędzy oraz regulacje prawne dotyczące kryptowalut. Udało się również ustalić, że obecnie najczęściej występującym przestępstwem jest pranie pieniędzy. Zwrócono jednak uwagę, że drugim dość częstym oszustwem są piramidy finansowe oparte na schemacie Ponziego. IMPLIKACJE: W artykule wyraźnie przedstawiono główne trendy badawcze dotyczące wykorzystania kryptowalut w działalności przestępczej. Jednocześnie podkreślono, że w porównaniu do innych obszarów badawczych niniejsza tematyka jest stosunkowo nowa. Powstaje zatem szeroka możliwość eksploracji nie tylko istniejących, ale również nie odkyrtych do tej pory nurtów badawczych. Ponadto zidentyfikowano kluczowe rodzaje oszustw w praktyce gospodarczej, co jest szczególnie istotne dla uczestników rynków finansowych. Wyraźnie wskazano bowiem, które transakcje są obarczone największym ryzykiem. Warto również zwrócić uwagę na istotną aktualność tematu, gdyż skala przestępczości z udziałem kryptowalut ostatnio gwałtownie rośnie. Opracowanie potwierdza niedostateczny zakres regulacji prawnych, które nie są w stanie odpowiednio wzmocnić bezpeczeństwa obrotu gospodarczego. Może być zatem jasnym wskazaniem dla rządów poszczególnych państw, czy też instytucji międzynarodowych do dalszych sprawnych zmian przepisów prawa. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Naukowy wkład niniejszego opracowania jest potrójny. Po pierwsze, jest to jeden z pierwszych artykułów badawczych prezentujący wyniki systematycznego przeglądu literatury (SLR) połączonego z analizą bibliograficzną oraz pogłębioną analizą treści publikacji. Podczas pracy zastosowano również oprogramowanie VOSviewer, które umożliwiło obiektywną identyfikację głównych klastrów tematycznych opartą na occurrences and link strength of keywords ujętych w publikacjach. Po drugie, zidentyfikowano kluczowe rodzaje oszustw, które jednocześnie powodują największe straty finansowe. Wyznaczono również kierunki dalszych badań, które mają głębokie praktyczne implikacje dla uczestników rynku. Niektóre z nich dotyczą bowiem konieczności opracowywania i wdrażania nowoczesnych aplikacji komputerowych, pozwalajacych na wykrywanie szerszego zakresu pojawiających się nadużyć. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Jagiellonian University, Cracow, Poland
Bibliografia
 • Ahram, T., Sargolzaei, A., Sargolzaei, S., Daniels, J., & Amaba, B. (2017). Blockchain technology innovations. Paper presented at the 2017 IEEE Technology and Engineering Management Society Conference, TEMSCON 2017, 137-141. https://doi.org/10.1109/TEMSCON.2017.7998367
 • Al-Saqaf, W., & Seidler, N. (2017). Blockchain technology for social impact: Opportunities and challenges ahead. Journal of Cyber Policy, 2(3), 338-354. https://doi.org/10.1080/23738871.2017.1400084
 • Al-Tawil, T.N., & Younies, H. (2020). The implications of the Brexit from the EU and bitcoin. Journal of Money Laundering Control, 24(1), 137-149. https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0050
 • Anagnostiy, E., So, E., Vallabhaneni, P., Abedine, A., & Hayes, C.B. (2020). CFTS jurisdiction over cryptocurrency: Implications for industry participants. Banking Law Journal, 137(2), 63-69. Retrieved from https://www.hklaw.com
 • Barth, J.R., Herath, H.S.B., Herath, T.C., & Xu, P. (2020). Cryptocurrency valuation and ethics: A text analytic approach. Journal of Management Analytics, 367-388. https://doi.org/10.1080/23270012.2020.1790046
 • Bartoletti, M., Pes, B., & Serusi, S. (2018). Data mining for detecting bitcoin Ponzi schemes. Paper presented at the Crypto Valley Conference on Blockchain Technology, CVCBT 2018, 75-84. https://doi.org/10.1109/CVCBT.2018.00014
 • Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). Systematic Approaches to a Successful Literature Review (2nd ed.). London: SAGE.
 • Briner, R.B., & Denyer, D. (2012). A systematic review and evidence synthesis as a practice and scholarship tool. In D.M. Rousseau (Ed.), The Oxford Handbook of Evidence-Based Management (pp. 112-129). Oxford: Oxford University Press.
 • Broadhead, S. (2018). The contemporary cybercrime ecosystem: A multi-disciplinary overview of the state of affairs and developments. Computer Law and Security Review, 34(6), 1180-1196. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.08.005
 • Buttigieg, C.P., & Sapiano, G. (2020). A critical examination of the VFA framework: The VFA agent and beyond. Law and Financial Markets Review, 14(1), 48-58. https://doi.org/10.1080/17521440.2019.1640421
 • Caporale, G.M., Kang, W., Spagnolo, F., & Spagnolo, N. (2020). Non-linearities, cyber-attacks, and cryptocurrencies. Finance Research Letters, 32. https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.09.012
 • Chainanalysis. (2022). The 2022 Crypto Crime Report: Original data and research into cryptocurrency-based crime, February 2022. Retrieved from https://go.chainalysis.com
 • Chen, Y., & Bellavitis, C. (2020). Blockchain disruption and decentralized finance: The rise of decentralized business models. Journal of Business Venturing Insights, 13. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2019.e00151
 • Cong, L.W., & He, Z. (2019). Blockchain disruption and smart contracts. The Review of Financial Studies, 32(5), 1754-1797. https://doi.org/10.3386/w24399
 • Denyer, D., & Tranfield, D. (2009). Producing a systematic review. In D.A. Buchanan & A. Bryman (Eds.), The SAGE Handbook of Organizational Research Methods (pp. 671-689). London: SAGE.
 • Dupuis, D., & Gleason, K. (2021). Money laundering with cryptocurrency: Open doors and the regulatory debate. Journal of Financial Crime, 28(1), 60-74. https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0113
 • Elwell, C.K., Maureen Murphy, M., & Seitzinger, M.V. (2014). Bitcoin: Questions, answers, and analysis of legal issues. In Money, Economics, and Finance: Developments, Analyses and Research (pp. 1-24). Retrieved from https://digital.library.unt.edu
 • Esoimeme, E.E. (2020). Identifying and reducing the money laundering risks posed by individuals who have been unknowingly recruited as money rules. Journal of Money Laundering Control, 24(1), 201-212. https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0053
 • Esoimeme, E.E. (2018). The money laundering risks and vulnerabilities associated with MMM Nigeria. Journal of Money Laundering Control, 21(1), 112-119. https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2017-0002
 • Feinstein, B.D., & Werbach, K. (2021). The impact of cryptocurrency regulation on trading markets. Journal of Financial Regulation, 7(1), 48-99. https://doi.org/10.1093/jfr/fjab003
 • Felix, T.H., & von Eije, H. (2019). Underpricing in the cryptocurrency world: Evidence from initial coin offerings. Managerial Finance, 45(4), 563-578. https://doi.org/10.1108/MF-06-2018-0281
 • Fletcher, E., Larkin, C., & Corbet, S. (2021). Countering money laundering and terrorist financing: A case for bitcoin regulation. Research in International Business and Finance, 56. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101387
 • FTC (Federal Trade Commission). (2021). Cryptocurrency buzz drives record investment scam losses. Consumer Protection: Data Spotlight. Retrieved from https://www.ftc.gov
 • Gandal, N., Hamrick, J.T., Moore, T., & Oberman, T. (2018). Price manipulation in the bitcoin ecosystem. Journal of Monetary Economics, 95, 86-96. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2017.12.004
 • Gandhi, S., & Shabaz, M. (2019). Evichain: Evaluating and scrutinizing crime using block chain. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(3), 3992-3994. https://doi.org/10.35940/ijrte.C5254.098319
 • Gaur, A., & Kumar, M. (2018). A systematic approach to conducting review studies: An assessment of content analysis in 25 years of IB research. Journal of World Business, 53(2), 280-289. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3069837
 • Gavrilin, Y.V., Pavlichenko, N.V., & Vasilyeva, M.A. (2019). The remote approach of distribution of objects withdrawn from circulation: means, legislation issues, solutions. In A.G. Kravets (Ed.), Big Data-driven World: Legislation Issues and Control Technologies (pp. 85-93). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01358-5_8
 • Goforth, C.R. (2021). Regulation of crypto: Who is the securities and exchange commission protecting? American Business Law Journal, 58(3), 643-705. https://doi.org/10.1111/ablj.12192
 • Gopalan, S.H., Suba, S.A., Ashmithashree, C., Gayathri, A., & Andrews, J.V. (2019). Digital forensics using blockchain. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(11), 182-184. https://doi.org/10.35940/ijrte.B1030.0982S1119
 • Hendrickson, J.R., & Luther, W.J. (2022). Cash, crime, and cryptocurrencies. Quarterly Review of Economics and Finance, 85, 200-207. https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.01.004
 • Hiebl, M.R.W. (2021). Sample selection in systematic literature reviews of management research. Organizational Research Methods. https://doi.org/10.1177/1094428120986851
 • Huang, D.Y., Dharmdasani, H., Meiklejohn, S., Dave, V., Grier, C., McCoy, D., & Levchenko, K. (2014). Botcoin: Monetizing Stolen Cycles (pp. 1-16). Retrieved from https://scholar.google.com
 • Hughes, A., Park, A., Kietzmann, J., & Archer-Brown, C. (2019). Beyond bitcoin: What blockchain and distributed ledger technologies mean for firms. Business Horizons, 62(3), 273-281. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.01.002
 • Irwin, A.S.M., & Dawson, C. (2019). Following the cyber money trail: Global challenges when investigating ransomware attacks and how regulation can help. Journal of Money Laundering Control, 22(1), 110-131. https://doi.org/10.1108/JMLC-08-2017-0041
 • Jesson, J.K., Matheson, L., & Lacey, F.M. (2011). Doing Your Literature Review. Traditional and Systematic Techniques. London: Sage.
 • Karapapas, C., Pittaras, I., Fotiou, N., & Polyzos, G.C. (2020). Ransomware as a service using smart contracts and IPFS. Paper presented at the IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency, ICBC 2020. https://doi.org/10.1109/ICBC48266.2020.9169451
 • Kirillova, E.A., Pavlyuk, A.V., Mikhaylova, I.A., Zulfugarzade, T., & Zenin, S.S. (2018). Bitcoin, lifecoin, namecoin: The legal nature of virtual currency. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 9(1), 119-126. https://doi.org/10.14505/jarle.v9.1(31).16
 • Kokina, J., Mancha, R., & Pachamanova, D. (2017). Blockchain: emergent industry adoption and implications for accounting. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 14(2), 91-100. https://doi.org/10.2308/jeta-51911
 • Konoth, R.K., Vineti, E., Moonsamy, V., Lindorfer, M., Kruegel, C., Bos, H., & Vigna, G. (2018). Minesweeper: An in-depth look into drive-by cryptocurrency mining and its defense. Paper presented at the 2018 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (pp. 1714-1730). https://doi.org/10.1145/3243734.3243858
 • Kutera, M. (2016). Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie. Warszawa: Difin S.A.
 • Lee, S., Meslmani, N.E., & Switzer, L.N. (2020). Pricing efficiency and arbitrage in the bitcoin spot and futures markets. Research in International Business and Finance, 53. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101200
 • Levin, R.B., O'Brien, A.A., & Zuberi, M.M. (2015). Real regulation of virtual currencies. Handbook of Digital Currency: Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data (pp. 327-360). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802117-0.00017-5
 • Liberati, A., Altman, D.G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P.C., Ioannidis, J.P., ... Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. Journal of Clinical Epidemiology, 62(10), 1-34. https://doi.org/10.1136/bmj.b2700
 • Lin, Y., Wu, P., Hsu, C., Tu, I., & Liao, S. (2019). An evaluation of bitcoin address classification based on transaction history summarization. Paper presented at the ICBC 2019 - IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency.https://doi.org/10.1109/BLOC.2019.8751410
 • Lorenz, J., Silva, M.I., Aparício, D., Ascensão, J.T., & Bizarro, P. (2020). Machine learning methods to detect money laundering in the bitcoin blockchain in the presence of label scarcity. Paper presented at the ICAIF 2020 - 1st ACM International Conference on AI in Finance. https://doi.org/10.1145/3383455.3422549
 • Low, K.F.K., & Teo, E. (2018). Legal risks of owning cryptocurrencies. Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion: Cryptocurrency, FinTech, InsurTech, and Regulation (pp. 225-247). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-810441-5.00010-5
 • Lu, Y. (2019). The blockchain: State-of-the-art and research challenges. Journal of Industrial Information Integration, 15, 80-90. https://doi.org/10.1016/j.jii.2019.04.002
 • Lui, A., & Ryder, N. (2021). FinTech, Artificial Intelligence and the Law: Regulation and Crime Prevention. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003020998
 • Morgan, P.J. (2022). Assessing the risks associated with green digital finance and policies for coping with them. In F. Taghizadeh-Hesary & S. Hyun (Eds.), Green Digital Finance and Sustainable Development Goals (pp. 51-68). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-2662-4_3
 • Morin, A., Vasek, M., & Moore, T. (2021). Detecting text reuse in cryptocurrency whitepapers. Paper presented at the IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency, ICBC 2021. https://doi.org/10.1109/ICBC51069.2021.9461147
 • Page, M.J., McKenzie, J.E., Bossuyt, P.M., Boutron, I., Hoffmann, T.C., Mulrow, C.D., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 Statement: an Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
 • Parveen, R., & Alajmi, A. (2019). An overview of bitcoin's legal and technical challenges. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 22. Retrieved from https://www.abacademies.org
 • Patel, R., Migliavacca, M., & Oriani, M.E. (2022). Blockchain in banking and finance: A bibliometric review. Research in International Business and Finance, 62. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101718
 • Phillips, R., & Wilder, H. (2020). Tracing cryptocurrency scams: Clustering replicated advance-fee and phishing websites. Paper presented at the IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency, ICBC 2020. https://doi.org/10.1109/ICBC48266.2020.9169433
 • Pimentel, E., & Boulianne, E. (2020). Blockchain in accounting research and practice: Current trends and future opportunities. Accounting Perspectives, 19(4), 325-361. http://doi.org/10.1111/1911-3838.12239
 • Poursafaei, F., Hamad, G.B., & Zilic, Z. (2020). Detecting malicious Ethereum entities via application of machine learning classification. Paper presented at the 2nd Conference on Blockchain Research and Applications for Innovative Networks and Services, BRAINS 2020, 120-127. https://doi.org/10.1109/BRAINS49436.2020.9223304
 • Pussegoda, K., Turner, L., Garritty, C., Mayhew, A., Skidmore, B., Stevens, ... Moher, D. (2017). Systematic review adherence to methodological or reporting quality. Systematic Reviews, 6(1), 131. https://doi.org/10.1186/s13643-017-0527-2
 • Regner, F., Schweizer, A. & Urbach, N. (2019). NFTs in practice: non-fungible tokens as core component of a blockchain-based event ticketing application. Paper presented at the 40th International Conference on Information Systems, ICIS 2019. Retrieved from https://www.fim-rc.de
 • Riley, J. (2021). The current status of cryptocurrency regulation in China and its effect around the world. China and WTO Review, 7(1), 135-152. https://doi.org/10.14330/cwr.2021.7.1.06
 • Rivera, J.W. (2019). Potential negative effects of a cashless society: Turning citizens into criminals and other economic dangers. Journal of Money Laundering Control, 22(2), 350-358. https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2018-0035
 • Rognone, L., Hyde, S., & Zhang, S.S. (2020). News sentiment in the cryptocurrency market: An empirical comparison with Forex. International Review of Financial Analysis, 69. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101462
 • Rozario, A.M., & Vasarhelyi, M.A. (2018). Auditing with smart contracts. The International Journal of Digital Accounting Research, 18, 1-27. https://doi.org/10.4192/1577-8517-v18_1
 • Sánchez, M.A. (2022). A multi-level perspective on financial technology transitions. Technological Forecasting and Social Change, 181. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121766.
 • Sharma, G., & Bansal, P. (2020). Partnering up: Including managers as research partners in systematic reviews. Organizational Research Methods. https://doi.org/10.1177/1094428120965706
 • Short, J.C., Sharma, P., Lumpkin, G.T., & Pearson, A.W. (2016). Oh, the places we'll go! Reviewing past, present, and future possibilities in family business research. Family Business Review, 29(1), 11-16. https://doi.org/10.1177%2F0894486515622294
 • Schmitz, J., & Leoni, G. (2019). Accounting and auditing at the time of blockchain technology: a research agenda. Australian Accounting Review, 29(2), 335-342. https://doi.org/10.1111/auar.12286
 • Simsek, Z., Fox B., & Heavey C. (2021). Systematicity in organizational research literature reviews: A framework and assessment. Feature topic on rigorous and impactful literature reviews. Organizational Research Methods. https://doi.org/10.1177/10944281211008652
 • Srivasthav, D.P., Maddali, L.P., & Vigneswaran, R. (2021). Study of blockchain forensics and analytics tools. Paper presented at the 3rd Conference on Blockchain Research and Applications for Innovative Networks and Services, BRAINS 2021. https://doi.org/10.1109/BRAINS52497.2021.9569824
 • Stepanov, O., Pechegin, D., & Dolova, M. (2019). Conceptual legal viewpoints on the exercise of criminal jurisdiction in the context of digitalization. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 10(5), 1541-1560. https://doi.org/10.14505/jarle.v10.5(43).25
 • Stix, H. (2021). Ownership and purchase intention of crypto-assets: Survey results. Empirica, 48(1), 65-99. https://doi.org/10.1007/s10663-020-09499-x
 • Sun, Y., Xiong, H., Yiu, S.M., & Lam, K.Y. (2019). BitVis: An interactive visualization system for bitcoin accounts analysis. Paper presented at the Crypto Valley Conference on Blockchain Technology, CVCBT 2019. https://doi.org/10.1109/CVCBT.2019.000-3
 • Teichmann, F.M.J., & Falker, M. (2021). Cryptocurrencies and financial crime: Solutions from Liechtenstein. Journal of Money Laundering Control, 24(4), 775-788. https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0060
 • Teichmann, F.M.J., & Falker, M. (2020). Money laundering via cryptocurrencies - potential solutions from Liechtenstein. Journal of Money Laundering Control, 24(1), 91-101. https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2020-0041
 • Torres, C.F., Baden, M., & State, R. (2020). Towards usable protection against honeypots. Paper presented at the IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency, ICBC 2020. https://doi.org/10.1109/ICBC48266.2020.9169460
 • Toyoda, K., Ohtsuki, T., & Mathiopoulos, P.T. (2018). Multi-class bitcoin-enabled service identification based on transaction history summarization. Paper presented at the International Congress on Cybermatics: 2018 IEEE Conferences on Internet of Things, Green Computing and Communications, Cyber, Physical and Social Computing, Smart Data, Blockchain, Computer and Information Technology. https://doi.org/10.1109/Cybermatics_2018.2018.00208
 • Trozze, A., Kamps, J., Akartuna, E.A., Hetzel, F.J., Kleinberg, B., Davies T., & Johnson, S.D. (2022). Cryptocurrencies and future financial crime. Crime Science, 11(1). https://doi.org/10.1186/s40163-021-00163-8
 • Turner, A.B., McCombie, S., & Uhlmann, A.J. (2019). A target-centric intelligence approach to WannaCry 2.0. Journal of Money Laundering Control, 22(4), 646-665. https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2019-0005
 • van Wegberg, R., Oerlemans, J., & van Deventer, O. (2018). Bitcoin money laundering: Mixed results?: An explorative study on money laundering of cybercrime proceeds using bitcoin. Journal of Financial Crime, 25(2), 419-435. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2016-0067
 • Vasek, M., Bonneau, J., Castellucci, R., Keith, C., & Moore, T. (2016). The Bitcoin brain drain: examining the use and abuse of Bitcoin brain wallets. In: J. Grossklags & B. Preneel (Eds.), Financial Cryptography and Data Security (pp. 609-618). London: Springer.
 • Vasek, M., & Moore, T. (2015). There's no free lunch, even using Bitcoin: tracking the popularity and profits of virtual currency scams. In: R. Böhme & T. Okamoto (Eds.), Financial Cryptography and Data Security (pp. 44-61). London: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47854-7_4
 • Vassar, M., Yerokhin, V., Sinnett, P.M., Weiher, M., Muckelrath, H., Carr, B., ... Cook, G. (2017). Database selection in systematic reviews: An insight through clinical neurology. Health Information and Libraries Journal, 34(2), 156-164. https://doi.org/10.1111/hir.12176
 • Venezuela's crypto-currency: Salvation or scam? (2018). Economist (United Kingdom), 414(9080).
 • Wang, H., He, D., Liu, Z., & Guo, R. (2020). Blockchain-based anonymous reporting scheme with anonymous rewarding. IEEE Transactions on Engineering Management, 67(4), 1514-1524. https://doi.org/10.1109/TEM.2019.2909529
 • Wang, L., Cheng, H., Zheng, Z., Yang, A., & Zhu, X. (2021). Ponzi scheme detection via oversampling-based long short-term memory for smart contracts. Knowledge-Based Systems, 228. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107312
 • Wang, Y., Li, F., Hu, J., & Zhuang, D. (2018). K-means algorithm for recognizing fraud users on a bitcoin exchange platform. Paper presented at the International Conference on Electronic Business, ICEB 2018. Retrieved from http://iceb.johogo.com
 • Williamson, S. (2018). Is bitcoin a waste of resources? Federal Reserve Bank of St.Louis Review, 100(2), 107-115. https://doi.org/10.20955/R.2018.107-15
 • Wronka, C. (2022). Anti-money laundering regimes: A comparison between Germany, Switzerland and the UK with a focus on the crypto business. Journal of Money Laundering Control, 25(3), 656-670. https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2021-0060
 • Wronka, C. (2022). Money laundering through cryptocurrencies - analysis of the phenomenon and appropriate prevention measures. Journal of Money Laundering Control, 25(1), 79-94. https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2021-0017
 • Zekos, G.I. (2019). Finance Crimes: Insider Trading and Money Laundering. New York: Nova Science Publishers. https://doi.org/10.0.204.81/CJZR6968
 • Zhang, Y., Kang, S., Dai, W., Chen, S., & Zhu, J. (2021). Code will speak: Early detection of Ponzi smart contracts on Ethereum. Paper presented at the 2021 IEEE International Conference on Services Computing, SCC 2021, 301-308. https://doi.org/10.1109/SCC53864.2021.00043
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662320

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.