PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 4 | 2--10
Tytuł artykułu

Obowiązek rozliczeniowy zarządcy nieruchomości związany z dostawą energii cieplnej do budynku wielolokalowego

Autorzy
Warianty tytułu
The Settlement Obligation of the Property Manager Related to the Supply of Thermal Energy to a Multi-Unit Building
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem analizy prawnej podjętej w ramach tego artykułu jest charakter obowiązku rozliczeniowego spoczywającego na zarządcy nieruchomości wielolokalowej. Celem badania będzie ustalenie, jaki jest charakter prawny tego obowiązku oraz jakie są jego szczegółowa treść i zakres. Rozważane będą dwie hipotezy - po pierwsze, czy obowiązek ten należy do obowiązków cywilnoprawnych wynikających z umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną, którą zarządca zawiera z właścicielami lokali (bądź ze wspólnotą mieszkaniową), a po drugie, czy obowiązek rozliczeniowy jest ustawowym obowiązkiem zarządcy wynikającym bezpośrednio z regulacji prawa energetycznego i należy go traktować jako obowiązek publicznoprawny. Ustalenie charakteru tego obowiązku jest podstawą do wskazania, kto ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec przedsiębiorcy energetycznego za świadczenia pieniężne związane z usługą dostarczania ciepła. W celu zweryfikowania tych hipotez dokonano analizy prawnej dotyczącej statusu zarządcy oraz statusu prawno-rzeczowego ogrzewanego budynku na podstawie ustawy o własności lokali. Następnie przeanalizowano, kto może być stroną umowy o dostawę ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem różnych wariantów statusu prawnego zarządcy wynikających z różnych modeli zarządzania, o których mowa w ustawie o własności lokali. Dalej była rozważana druga z hipotez, a mianowicie, czy w świetle obowiązujących regulacji prawa energetycznego można uznać obowiązek rozliczeniowy zarządcy za jego dodatkowy obowiązek wynikający bezpośrednio z ustawy (obowiązek o charakterze publicznym). Ostatecznie jako konkluzję tego badania przyjęto tezę o publicznoprawnym charakterze obowiązku rozliczeniowego zarządcy.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the legal analysis undertaken in this article is the nature of the settlement obligation imposed on the administrator of a multi-unit property. The purpose of the study will be to determine the legal nature of this obligation and its detailed content and scope. Two hypotheses will be considered - firstly, whether is that civil obligation arising from the management contract that the administrator concludes with the owners of the premises (or with a housing association), and secondly, whether the settlement obligation is a statutory obligation of the administrator resulting directly from the regulation of energy law. Then it should be treated as a public-law obligation. Determining the nature of this obligation is the basis for indicating who is liable to the energy entrepreneur for payment related to the heat supply service. In order to verify these hypotheses a legal analysis on the status of the manager and the legal structure of the heated building on the basis of the Act on Ownership of Premises was made. Subsequently, it was analyzed who may be a party to the heat supply agreement, with particular emphasis on various variants of the legal status of the managing agent resulting from various management models referred to in the Act on the ownership of premises. Next, the second hypothesis was considered, namely whether, under the regulations of the energy law, the obligation of managing agent to settle costs may be considered as his additional obligation arising directly from the legal act (public obligation). Ultimately, the thesis about the public-law nature of the administrator's settlement obligation was adopted as the conclusion of this study.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
2--10
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Balwicka-Szczyrba, M. (2010). Umowa sprzedaży ciepła zawarta z przedsiębiorcą energetycznym. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (7).
 • Bednarski, B. (2017). W: Michał Kuliński (red.), Prawo energetyczne. Komentarz. Legalis C.H.Beck.
 • Dobrowolski, A., Trypens, R., & Woszczyk, M. (2016). W: Z. Muras, M. Swora, (red.), Prawo energetyczne. Tom II. Komentarz do art. 12-72. Wolters Kluwer.
 • Doliwa, A. (2003). Komentarz do wyroku SA z 22.02.2002 r. I ACa A 1309/00, OSA nr 4/2002, poz. 30, Monitor Prawniczy, (1).
 • Goss, M., & Góralski J. (2022). Kary pieniężne w ustawie - Prawo energetyczne. Komentarz. Lex, Wolters Kluwer.
 • Lipińska, J. (2011). Umowy w energetyce jako prywatnoprawna forma realizacji zadań przez organy państwa. W: R. Blicharz, & M. Kania (red.), Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Materek, J. (2018). Do czego służą podzielniki kosztów ogrzewania? Nieruchomości, (9).
 • Muras, Z. (2018). Bezpieczeństwo energetyczne i polityka regulacyjna w kontekście sądowej kontroli rozstrzygnięć regulatora rynku. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (9).
 • Muszyński, I. (2020). Komentarz do art. 45a. W: M. Czarnecka, & T. Ogłódek (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Prawo energetyczne. Komentarz. C.H.Beck.
 • Nazar, M. (1995). Własność lokali. Podstawowe zagadnienia cywilnoprawne. Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze.
 • Ogłódek, T. (2020). Komentarz do Art. 56 PrEnerg. W: M. Czarnecka, & T. Ogłódek (red.), Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Prawo energetyczne. Komentarz. C.H.Beck.
 • Palarz, H. (2016). Umowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym. Wolters Kluwer.
 • Pisuliński, J. (2020). W: E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe. C.H.Beck.
 • Sikorska-Lewandowska, A. (2017). Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne. Legalis.
 • Stelmach, J. (2016). Teorie w zastosowaniach prawniczych (o niektórych problemach interpretacyjnych prawa energetycznego), W: A. Walaszek-Pyzioł (red.), Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii. C.H.Beck.
 • Szczygieł, J. (2019). Ochrona konsumenta przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi we wzorcach umów na rynku energetycznym. Wolters Kluwer.
 • Szymczak, I. (2014). Wspólnota mieszkaniowa. Wolters Kluwer.
 • Turlej, A. (2015). W: R. Strzelczyk, & A. Turlej (red.), Własność lokali. Komentarz. C.H.Beck.
 • Walaszek-Pyzioł, A., & Pyzioł, W. (2006). Obowiązek przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (2).
 • Zębala, J. (2018). Ustawa o własności lokali. W: K. Osajda (red.), Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Tom VI B. Legalis.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662472

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.