PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | 75 | nr 1 | 149--175
Tytuł artykułu

The Polish Delegation at The World Conference of The UN Decade for Women. Copenhagen, 14-30 July 1980

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polska delegacja na Światowej Konferencji Dekady Kobiet ONZ, Kopenhaga 14-30 lipca 1980
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In 1975, the UN General Assembly declared the years 1975-1985 the Decade for Women, at the same time announcing a World Plan of Action for women's equal rights as well as their participation in development programmes and the strug- gle for peace. The article analyses the process of the Polish delegation's prepara- tions for the second world conference on women, which took place in Copenha- gen in 1980 under the title Equality-Development-Peace. Aspects and procedures of the conference's organisation have been presented, as well as the composition and the key objectives of the Polish governmental delegation in the light of doc- uments of the National Council of Polish Women. (original abstract)
W 1975 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło lata 1975-1985 Dekadą Kobiet, ogłaszając jednocześnie Światowy Plan Działania na rzecz równych praw kobiet, ich udziału w programach rozwoju i w walce o pokój. W artykule przeanalizowano proces przygotowań polskiej delegacji do udziału w drugiej Światowej Konferencji Kobiet, która odbyła się w Kopenhadze w 1980 r. pod hasłem - "Równość-Rozwój- Pokój". Przedstawiono aspekty i procedury organizacji konferencji, a także skład i podstawowe cele polskiej delegacji rządowej w świetle dokumentów Krajowej Rady Kobiet Polskich. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
75
Numer
Strony
149--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1980 World Conference on Women Copenhagen [access: 12 viii 2020]: <http:// www.5wwc.org/conference_background/1980_wcw.html>.
 • Bankowicz B., Bankowicz M., Dudek A., Leksykon historii xx wieku, Wydawnictwo GEO, Kraków 1996, pp. 46-49, 100, 237-239.
 • Bonfiglioli C., Womens activism, the Cold War, and the UN decade for women (19751985), "Aspasia" 2020, no. 14, pp. 144-147.
 • Bunch C., Opening doors for feminism: UN World Conferences on Women, "Journal of Women's History" 2012, vol. 24, no. 4, pp. 213-221.
 • Bush B., Womens History Month: Lucille Mathurin-Mair (nee Waldrond), 1924-2009: Pioneer of Caribbean Women's History [access: 15 August 2020]: <https://wom- enshistorynetwork.org/womens-history-month-lucille-mathurin-mair-nee-wal- drond-1924-2009-pioneer-of-caribbean-womens-history>.
 • Chłosta-Sikorska A., Polityczne uczestnictwo kobiet w zjazdach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1980-1986. Zarys problematyki, [in:] Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII-XXI wieku), eds T. Kulak, M. Dajnowicz, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016.
 • Chrobaczyńska-Plucińska E., Halina Skibniewska - posłanka i pierwsza wice- marszałkini w dziejach polskiego parlamentaryzmu (1965-1985). Szkic do biografi i, [in:] Kobiety w Polsce. Polska kobietom, ed. A. Chamera-Nowak, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2022.
 • Chrobaczyńska-Plucińska E., Posłanki w organach ustawodawczych 1944/45-1956. Cechy socjopolityczne i aktywność poselska, [in:] Kobiety w wyborach. Wybory kobiet, eds Ł. Tomczak, K. Zawadzka-Witt, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020.
 • Chrobaczyńska-Plucińska E., Profesorki w sejmach prl - przyczynek do badań subiektywnego poczucia sprawczości, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica" 2020, no. 24, pp. 108-121.
 • Commission on the Status of Women. Report on the twenty-seventh session (20 March - 5 April 1978) [access: 3 ix 2020]: <http://undocs.org/en/E/cn.6/620/rEv.1>.
 • Dajnowicz M., "The League of Women" (Liga Kobiet) - the conditions for functioning of the women's organisation in the communist system of the Polish People's Republic (in the fi rst period of the organisation's activity from 1945 to 1975), "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" 2020, nr 2, pp. 186-207.
 • Daskalova K., Entangled histories of women's movements and feminisms: an inter- view with Francisca de Haan, feminist encounters, "A Journal of Critical Studies in Culture and Politics" 2020, no. 4(2):30, pp. 1-5.
 • Fulton M., Copenhagen - mid-decade World Conference on Women 1980, "Atlantis. A Women's Studies Journal" 1981, vol. 6, no. 2, pp. 197-198.
 • Gender, generations, and communism in Central and Eastern Europe and beyond, eds A. Artwińska, A. Mrozik Rouledge, New York 2021.
 • Ghodsee K., Kobiety, socjalizm i dobry seks. Argumenty na rzecz niezależności ekonomicznej, Post Factum, Katowice 2020.
 • Ghodsee K., Pressuring the politburo: the committ ee of the Bulgarian Women's move- ment and state socialist feminism, "Slavic Review" 2014, no. 73(3), pp. 538-562.
 • Ghodsee K., Research note: the historiographical challenges of exploring Second World- Third World alliances in the international women's movements, "Global Social Policy" 2014, no. 14(2), pp. 244-264.
 • Ghodsee K., Revisiting the United Nations decade for women: Brief refl ections on femi- nism, capitalism and Cold War politics in the early years of the international wom- en's movement, "Women's Studies International" Forum 2010, no. 33, pp. 3-12.
 • Ghodsee K., Second world, second sex: socialist women's activism and global solidarity during the Cold War, Duke University Press, Durham 2019.
 • Grabowska M., Bits of freedom: demystifying womens activism under state socialism in Poland and Georgia, "Feminist Studies" 2017, no. 43 (1), pp. 141-168.
 • Grabowska M, Overcoming the "delay" paradigm new approaches to socialist women's activism in Georgia and Poland, [in:] Gender in Georgia: Feminist perspectives on culture, nation, and history in the south caucasus, eds M. Barkaia, A. Waterston, Berghahn Books, 2018.
 • Grabowska M., Transformacja ruchów kobiecych w Polsce (1945-1956), "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" 2019, no. 2, pp. 28-58.
 • Grabowska M., Zerwana genealogia: działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Warszawa 2018.
 • Garbowska M., Zerwana genealogia. Sprawczość działaczek społecznych i polityc-znych w socjalistycznej Polsce i Gruzji a współczesne ruchy kobiece, "Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych" 2015, no. xcix, pp. 185-207.
 • Gromkowa K., Regent-Lechowicz M., Sytuacja kobiet a międzynarodowy ruch kob-iecy, "Sprawy Międzynarodowe" 1975, vol. 28, no. 12, pp. 15-29.
 • Haan de F., Continuing Cold War paradigms in western historiography of transna- tional women's organisations: the case of the Women's International Democratic Federation (widf), "Women's History Review" 2010, no. 19 (4), pp. 547-573.
 • Hannan C., Iiyambo A., Brautigam C., A short history of the Commission on the Status of Women, New York 2019 [access: 22 ix 2020]: <https://www.unwomen.org/ / media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/a-short- history-of-the-csw en.pdf?la=en&vs=1153>.
 • Jaquette J. S., Losing the battle/winning the war: international politics, womens issues, and the 1980 Mid-Decade Conference, [in:] Women, politics, and the United Nations, ed. A.Winslow, Greenwood Press, London 1995.
 • Jones M., Work in ussr slavery, "Forum 80", 28 July 1980.
 • Kamiński Z., Z perspektywy połowy dekady. Rozmowa z dr Marią Regent-Lechowicz wiceministrem sprawiedliwości, "Życie Warszawy", 23 August 1985.
 • Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny, ed. L. Becela [et al.], Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1984.
 • Malone J., Copenhagen hosts World Conference of Women, "The Christian Science Monitor", 14 July 1980, [access: 3 ix 2020]: https://web.archive.org/web/20150921 232308/http://www.csmonitor.com/1980/0714/071469.html.
 • Mendrela K., Kobiety radzieckiego samizdatu we współczesnej kulturze rosyjskiej - skomplikowane drogi feministek drugiej fali, "Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog" 2016, vol. 6, pp. 117-130.
 • Mikołajczyk M., Kontestatorki. Formy zaangażowania kobiet w Polsce po 1945 roku, [in:] Ruchy kobiece na ziemiach polskich w xix i xx wieku. Stan badań i perspektywy, eds M. Dajnowicz, A. Miodowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2020.
 • Milewska P., Byliśmy drużyną uzbrojoną w pióra, "Gazeta Wyborcza, 11 iv 2020.
 • Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, Wydawnictwo Naukowe pwn, Warszawa 1991.
 • Mrozik A., Zofi a Dembińska - zapomniana "architektka prl-u". Krytyczny przyczynek do feministycznej teorii i praktyki biografi cznej w Polsce, "Teksty Drugie" 2019, no. 3, pp. 252-269.
 • O'Donoghue A., Rowe A., Feminism, global inequality, and the 1975 Mexico city con- ference, [in:] Women and the UN. A new history of womens international human rights, eds R. Adami, D. Plesch, Routledge, London 2021.
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, ed. J. Symonides, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2006.
 • Provisional rules of procedure of the Conference, New York: un, 6 Jun. 1979, a/conf.94/ pc/7 [access: 21 ix 2020]: <https://digitallibrary.un.org/record/3263>.
 • Report of the preparatory committ ee on its 2nd session (United Nations Headquarters, 27 August - 8 September 1979), New York: un, 28 Sept. 1979, a/conf.94/pc/12 [access: 21 ix 2020]: <https://digitallibrary.un.org/record/36189?ln=en>.
 • Report on the twenty-eighth session (25 February - 5 March 1980) [access: 15 viii 2020]: <https://undocs.org/E/cn.6/642>.
 • Resolution 34/24 of 15 November 1979, Implementation of the programme for the dec- ade for action to combat racism and racial discrimination, a/res/34/24 [access: 21 I 2022]: <http://www.worldlii.org/int/other/unga/1979/52.pdf>.
 • Resolution 34/158 of 17 December 1979, World Conference of the United Nations Decade for Women, Commission on the Status of Women, a/res/34/158 [access: 21 I 2022]: <http://www.worldlii.org/int/other/unga/1979/172.pdf>.
 • Resolution 34/160 of 17 December 1979, Provisional agenda for the World Conference of the United Nations Decade for Women, a/res/34/160 [access: 21 I 2022]: <http://www.worldlii.org/int/other/unga/1979/195.pdf>.
 • Resolution 34/161 of 17 December 1979: <Women Refugees, a/res/34/161 [access 21 I 2022]: http://www.worldlii.org/int/other/unga/1979/195.pdf>.
 • Skorut P., Front Jedności Narodu. Od narodzin idei do upadku politycznego pozoru, Attyka, Kraków 2015.
 • Stańczak-Wiślicz K., Perkowski P., Fidelis M., Klich-Kluczewska B., Kobiety w Polsce 1945-1989: nowoczesność, równouprawnienie, komunizm, Universitas, Kraków 2020.
 • Ten years after. Communism and feminism revisited, by: F. de Haan, K. Ghodsee, K. Daskalova, M. Grabowska, J. Lukić, Ch. Bonfiglioli, R. M. Popa, A. Ghit, "Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History" 2016, no. 10, pp. 102-168.
 • The Lusaka Declaration of the Commonwealth on Racism and Racial Prejudice, [access: 22 xi 2020]: <https://thecommonwealth.org/sites/default/files/inline/Lusaka- Declaration-of-the-Commonwealth.pdf>.
 • Wachowiak A., Kobiety jako matki i pracownice w okresie prl i ich utopie w działaniu. Szkic do spojrzenia komparatystycznego w czterech kohortach wiekowych, [in:] Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018), eds K. Slany [et al.], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
 • Wasilewska K., Cyfrodziewczyny - pionierki polskiej informatyki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171662526

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.