PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2021 | 121 | 201--226
Tytuł artykułu

Robo-doradztwo. Profesjonalna budowa i zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Warianty tytułu
Robo-Advisors. Professional Building and Management an Investment Portfolio
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiot badań: Przedmiotem badań jest usługa robo-doradztwa inwestycyjnego w kontekście jej idei, atrybutów, dostępności w wybranych krajach oraz roli w profesjonalnej budowie i zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Przedmiotem badania ankietowego jest analiza znajomości usługi robo-doradztwa w Polsce i jej akceptacji wśród respondentów. Cele badawcze: Cel 1: Charakterystyka robo-doradztwa. Cel 2: Rola robo-doradztwa w profesjonalnym budowaniu oraz zarządzaniu portfelem inwestycyjnym dla nieprofesjonalnych uczestników rynku. Cel 3: Przegląd dostępnych usług robo-doradztwa inwestycyjnego w wybranych krajach europejskich i USA. Cel 4: Prezentacja wyników badań ankietowych nt. znajomości usługi robo-doradztwa inwestycyjnego w Polsce i jej akceptacji wśród respondentów. Metoda badawcza: Metoda 1: Analiza porównawcza 18 usług robo-doradczych z wybranych krajów. Metoda 2: Badanie ankietowe, dotyczące usługi robo-doradztwa w Polsce, zrealizowane techniką CAWI. 1 Wyniki: Obszary wchodzące w zakres usługi robo-doradztwa to m.in. profilowanie, doradztwo, równoważenie oraz indeksowanie. Wszystkie wymienione obszary są równie istotne w budowie oraz zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Robo-doradztwo może zminimalizować lub nawet wyeliminować wiele ryzyk na etapie identyfikacji celów inwestora, podziału portfela na klasy aktywów, wyboru aktywów do portfela czy też monitorowania składu portfela. Wykonana analiza porównawcza potwierdziła szeroką dostępność usług robo-doradczych na rynku europejskim oraz USA. Analizowane platformy różnią się między sobą głównie na płaszczyźnie kosztów, minimalnych poziomów wpłat czy też dostępności doradcy, która nie jest tak oczywista. Usługi robo-doradcze posiadają również wspólne cechy, w postaci szerokiej dostępności funduszy typu ETF, które można wykorzystać do budowy portfeli inwestycyjnych. W Polsce oferta usług robo-doradztwa inwestycyjnego jest bardzo wąska. Z badań wynika niewielka znajomość oraz doświadczenie ankietowanych w obszarze usług robo-doradczych. Ankietowani mający doświadczenie z doradcą oraz robo-doradcą ocenili robo-doradcę lepiej o 0,62 pkt. (w skali 1-5) od doradcy. W badaniach respondenci dostrzegli zarówno zalety, jak i wady usługi robo-doradczej. Samą usługę należy traktować nie jako zagrożenie dla dotychczasowych doradców, ale ich uzupełnienie sprawiające, że model hybrydowy łączący fizycznego doradcę wspomaganego rozwiązaniami technologicznymi stanie się modelem najbardziej prawdopodobnym.(abstrakt oryginalny)
EN
Background: The subject of the research is the investment robo-advisory service in the context of its ideas, attributes, availability in selected countries and the role in the professional construction and management of an investment portfolio. The subject of the survey is to analyze the knowledge of the robo-advisory service in Poland and its acceptance among the respondents. Research purpose: Objective 1: Characteristics of robo-advisor. Objective 2: The role of roboadvisor in professional building and management of an investment portfolio for non-professional market participants. Objective 3: Overview of available robo-advisory services in selected European countries and the USA. Objective 4: Presentation of the results of the survey on the knowledge of the robotic investment advisory service in Poland and its acceptance among the respondents. Methods: Method 1: Comparative analysis of 18 robo-advisory services from selected countries. Method 2: A questionnaire survey on robo-advisor services in Poland, carried out using the CAWI technique. Conclusions: Robo-advisor include: profiling, consulting, balancing and indexing. All the abovementioned areas are equally important during construction and management of an investment portfolio. Robo-advisor can minimaize or even eliminate many risks during identyfying the investor's goals, selecting asssets and monitoring the portfolio composition. The performed comparative analysis confirmed the wide availability of robo-advisory services on the European and US market. The analyzed platforms differ, mainly in terms of costs incurred by the investor, minimum levels of payments, or the availability of an advisor, which is not so obvious. Roboadvisory services also have common features, in the form of a wide range of ETFs for building investment portfolios. In Poland, the offer of investment robo-advisory services is seldom. The research shows little knowledge and experience of the respondents in the area of robo-advisory services. The respondents who had experience with the advisor and robo-advisor rated the roboadvisor better by 0.62 points (on a scale of 1-5) then normal advisor. The respondents saw both the advantages and disadvantages of the robo-advisory service, and the combining a physical advisor supported by technological solutions the most likely model. service itself should not be treated as a threat to existing advisors, but as a supplement, making the hybrid model.(original abstract)
Rocznik
Tom
121
Strony
201--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, załącznik I, sekcja A.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2015 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Abraham F., Schmukler S.L., Tessada J., Robo-Advisors: Investing through Machines, Research & Policy Briefs. From the World Bank Chile Center and Malaysia Hub 2019.
 • Beketov M., Lehmann L., Wittke M., Inside the robots, Journal of Asset Management 2018/19, s. 363-370.
 • Bjernes L., Vukovic A., Automated Advice: A Portfolio Managemenr Perspective on Robo-Advisors, Master's Thesis. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 2017.
 • Blomquist E., The new face of wealth management. In the era of hybrid advice, Accenture Consulting 2017.
 • Crager B., Hummel J., The Essential Advisor: Building Value in the Investor-Advisor Relationship, Wiley, Hoboken 2016.
 • Cichorska J., Misseling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych i jej skutki. Stan prawny w Polsce i Wielkiej Brytanii, Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych 2017/2/24, s. 18-34.
 • Fisch J.E., Labouré M., Turner J.E., The Emergence of the Robo-advisor, w: J. Agnew, O.S. Mitchell (red.), The Disruptive Impact of FinTech on Retirement System, Oxford University Press, Oxford 2019.
 • Gemzik-Salwach A., Opolski K., Finansjalizacja w świetle wyzwań współczesnej gospodarki, w: A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Finansjalizacja. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, CeDeWu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa 2016, s. 13-26.
 • Hodge D., Mendoza K.I., Sinha R.K., The Effect of Humanizing Robo-Advisors on Investor Judgments. Contemporary Accounting Research, Wiley Online Library, Hoboken 2020, s. 773.
 • Jajuga K., Anczewska M., Szymańska-Koszczyc M., Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2021.
 • Krugman P., The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. Norton & Company Inc., New York 2009.
 • Kujawa S., Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.
 • Machado M., Gartner I., The Cressey Hypothesis (1953) and an Investigation into the Occurence of Corporate Fraud: An Empirical Analysis Conducted in Brazilian Banking Institutions, Revista Contabilidade & Financas 2018/29 (76), s. 60-81.
 • Maciejasz-Świątkiewicz M., Czarne finanse jako determinanta rozwoju rynku finansowego, w: A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji, CeDeWu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa 2020, s. 287-296.
 • Maj K., Sztuczna inteligencja w bankowości, Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa 2020.
 • O'Keefe D., Warmund J., Lewis B., Robo advising. Catching up and getting ahead, DealBook Conference 2015, KPMG.
 • Ostrowska E., Behawioralny portfel inwestycyjny. Mózg. Emocje. Luka behawioralna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.
 • Ostrowska E., Zielińska E., Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych, Zarządzanie i Finanse 2013/11/2/4, s. 489-499.
 • Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019, Warszawski Instytut Bankowości 2019.
 • Rajaraman V., John McCarthy - Father of Artificial Intelligence, Resonance 2014/19, s. 198-207.
 • Rogowski W., Świt wirtualnego doradztwa finansowego (robo advisor), Wydawnictwo SGH, e-mentor 2017/4 (71), s. 53-64.
 • Sironi P., FinTech Innovation. From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification, John Wiley & Sons Ltd, Cornwall UK 2016.
 • Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, publ. 4.11.2020 r.
 • Warchlewska A., Waliszewski K., Socio Demographic Factors Determining Expectation Experienced while Using Modern Technologies in Personal Financial Management (PFM and robo advice): a Polish Case, European Research Studies Journal 2020/XXIII, Issue 2, s. 893-904.
 • Warchlewska A., Waliszewski K., Who uses Robo-Advisors? The Polish Case, European Research Studies Journal 2020/XXIII, Special Issue 1, s. 98.
 • Waliszewski K., Zięba-Szklarska M., Robo-Advisors as Automated Personal Financial Planners-SWOT Analysis, Finanse i Prawo Finansowe, Uniwersytet Łódzki 2020/3 (27), s. 165.
 • https://businessinsider.com; stan na 15.01.2021 r.
 • https://esma.europa.eu; stan na 22.04.2021 r.
 • https://fintechpoland.pl; stan na 15.03.2021 r.
 • https://intelligentschwab.com; stan na 21.03.2021 r.
 • https://investmentzen.com; stan na 21.02.2021 r.
 • https://inwestorjunkie.com; stan na 15.01.2021 r.
 • https://knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_spoleczne; stan na 4.03.2021 r.
 • https://knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/Firmy_inwestycyjne_i_Agenci_ firm_inwestycyjnych/notyfikowane_zagraniczne_firmy_inwestycyjne; stan na 21.04.2021 r.
 • https://media.ing.pl; stan na 21.04.2021 r.
 • https://news.gallup.com/poll/193997/robo-advice-novelty-investors.aspx; stan na 12.08.2020 r.
 • https://pwc.com; stan na 15.03.2021 r.
 • https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/2019_Sprawozdanie_Rzecznika_Finansowego.pdf; stan na 22.04.2021 r.
 • https://rf.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/2019_Tabele_Sprawozdanie_Rzecznika_Finansowego.pdf; stan na 19.03.2021 r.
 • https://robo-advisors.eu; stan na 21.04.2021 r.
 • https://roboadvisorpros.com; stan na 21.02.2021 r.
 • https://sofi.com; stan na 21.02.2021 r.
 • https://statista.com/outlook/337/100/robo-advisors/worldwide; stan na 19.03.2021 r.
 • https://stockbroker.pl; stan na 21.04.2021 r.
 • https://worldweathreport.com; stan na 20.03.2021 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664341

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.