PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 36 | 85--104
Tytuł artykułu

Nowe wyzwania ewidencji i sprawozdawczości kosztów w szpitalu publicznym - przykład kosztów związanych z pandemią Covid-19

Warianty tytułu
New Challenges of Cost Recording And Repo Rting in Public Hospital - an Example of Covid-19 Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszar sprawozdawczości i analizy kosztów w szpitalach publicznych stanowi ważny element zarządzania podmiotami leczniczymi w Polsce. Prawidłowe ujęcie kosztów, ich grupowanie oraz interpretacja mają wpływ na wiele decyzji zarządczych, podejmowanych na różnych szczeblach zarządzania. Wywierają także wpływ na zmiany w sferze regulacyjnej, m.in. w zakresie wyceny procedur medycznych oraz poziomu finansowania sektora ochrony zdrowia. Celem artykułu jest analiza stanu wdrożenia oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z nowych regulacji standardu rachunku kosztów w polskich szpitalach na przykładzie kosztów wynikających z pandemii COVID-19. Wykorzystano metody analizy, studium przypadku, obserwacji, dedukcji i wnioskowania. Rezultaty wskazują obszary sprawozdawcze budzące wątpliwość i prawidłowość ich stosowania zgodnie z rekomendacjami AOTMiT. Wskazano propozycje rozwiązań grupowania oraz sprawozdawania kosztów w szpitalach publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The area of reporting and cost analysis in public hospitals is an important element in the management of medical entities in Poland. The proper costs recording, and interpretation have an impact on many management decisions taken at various levels of management. They also influence changes in the regulatory sphere, the valuation of medical procedures and the level of financing of the health sector. The aim of the article is to analyze the implementation status and fulfillment of reporting obligations resulting from the new regulations of the cost accounting law in Polish hospitals on the example of costs resulting from the COVID-19 pandemic. The methods of analysis, case study, observation, deduction and inference were used. The results indicate questionable reporting areas and the correctness of their application in accordance with the AOTMiT recommendations. Proposed solutions for grouping and reporting costs in public hospitals were indicated. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
36
Strony
85--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • Bertoni M., Grisi G., De Rosa B., Rebelli A. (2017), Linking cost control to cost management in healthcare services: An analysis of three case studies, [w:] Health Economics and Healthcare Reform: Breakthroughs in Research and Practice, Information Resources Management Association, Hershey, PA, s. 185-219.
 • Chluska J. (2021a), Ewidencja kosztów w polskich szpitalach-nowe wyzwania, "НАУКОВИЙКОМІТЕТКОНФЕРЕНЦІЇ", vol. 657, s. 14-17.
 • Chluska J. (2021b), Koszty pracy w procesie kalkulacji kosztów świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych, s. 15-33, [w:] Gierusz J. (red.) Kierunki rozwoju rachunkowości, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Cygańska M. (2018), Integracja informacji finansowych i klinicznych na potrzeby zarządzania operacyjnego szpitalem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Freeman T. (2011), Pomiar wyników i wdrażanie ulepszeń [w:] Walshe K., Smith J. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, s. 387, Wolters Kluwer Sp. z o.o., Warszawa.
 • Gebreiter F., Ferry L. (2016), Accounting and the "Insoluble" Problem of Health-Care Cost, "European Accounting Review", vol. 25(4), s. 719-733.
 • Haas D.A., Kaplan R.S. (2019), Variation in the cost of care for primary total knee arthroplasties, "Arthroplasty Today", vol. 3(1), s. 33-37.
 • Hass-Symotiuk M. (2016), Ogólna charakterystyka sprawozdawczości podmiotów prowadzących działalność leczniczą, s. 15-35 [w:] Hass-Symotiuk M. (red.), Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Hass-Symotiuk M., Kludacz-Allesandri M., Cygańska M. (2020), Rachunkowość podmiotów leczniczych i jej potencjał informacyjny, Wolters Kluwer SA, Warszawa, s. 207.
 • Hass-Symotiuk (2011), Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin,s. 26-39.
 • Janik W. (2011), Wykorzystanie controllingu finansowego w zarządzaniu szpitalami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 679(44), Szczecin, s. 7585.
 • Kallapur S., Eldenburg L. (2005), Uncertainty, real options, and cost behavior: Evidence from, Washington state hospitals, "Journals of Accounting Research", vol. 43(5), s. 735-752.
 • Kaplan R.S., Porter M.E. (2011), How to solve cost crisis in health care, "Harvard Business Review", vol. 89(9), s. 46-52.
 • Kludacz M, Zbiory informacji finansowych dotyczące działalności szpitali generowane na potrzeby Ministerstwa Zdrowia,"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia", nr 679(44), s. 87-99.
 • Kludacz-Alessandri M. (2014), Zasady i etapy rachunku kosztów działań w angielskich szpitalach na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 76, s. 39-60.
 • Kołaczyk Z. (2005),Sprawozdawczość [w:] Gmytrasiewicz M., Encyklopedia rachunkowości, s. 711, LexisNexis, Warszawa.
 • Llewellyn S., Begkos C., Ellwood S., Mellingwood C. (2020), Public value and pricing in English hospitals: Value creation or value extraction? "Critical Perspective on Accountingˮ, vol. 73, https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102247.
 • Maruszewska E.W., Szewieczek A. (2016), Analiza wymiaru ekonomicznego raportowania społecznego GRI w kontekście zarządzania podmiotami leczniczymi, " Studia Ekonomiczne" nr 300, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 120-128.
 • Mućko P (2011), Sprawozdawczość jednostek ochrony zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia,"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia"nr625(25), Szczecin, s. 283-294.
 • Oppi C., Vagnoni E. (2020), Management accountants' role and coercive regulations: evidence from the Italian health-care sector, "Qualitative Research in Accounting and Management", vol. 17(3), s. 405-433.
 • Orliński R., (2016), Rachunek kosztów pacjenta na przykładzie szpitala, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 442, s. 358-367.
 • Pizzini M.J. (2006), The relations between cost-system design, managers' evaluations of the relevance and usefulness of cost data, and financial performance: An empirical study of US hospitals, "Accounting, Organizations and Society", vol. 31(2), s. 179-210.
 • Raulinajtys-Grzybek M. (2014), Wycena usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. 2020, poz. 2045).
 • Shoorvarzy M., Hedayat M., (2017), Investigating the Impact og Hospital Information System on the Quality of Financial Reporting (Case Study: Mashhad Bentolhoda Hospital), "Journal of Health Accounting, vol. 6(1), 44-67, DOI: 10.30476/jha2017.39332.
 • Strojek-Filus M., Szewieczek A. (2016a), Problemy behawioralne sprawozdawczości statystycznej jednostek lecznictwa uzdrowiskowego, s. 77-90 [w:] Szromek A.R. (red.), Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym, Proksenia, Kraków.
 • Strojek-Filus M., Szewieczek A. (2016b), Względność informacji prezentowanych w sprawozdaniach statystycznych sporządzanych przez szpitale publiczne w Polsce, "Studia OeconomicaPosnaniensia", vol. 4, no. 11, s. 265-270.
 • Szewieczek A. (2021), Nowy rachunek kosztów w podmiotach leczniczych - głos w dyskusji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", vol. 45, nr 4, s. 111-133. DOI: http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.5745
 • Szewieczek A., Strojek-Filus M. (2015), Behavioral Aspects in Obligatory Reports of Public Hospitals in Poland, "Chinese Business Review", vol. 14, no. 11, s. 513-527. DOI: 10.17265/1537-1506/2015.11.001, http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/56aab4c628bea.pdf (dostęp: 11.04.2022).
 • Szynkiewicz M. (2014), Metafora smogu informacyjnego a procesy informacyjne, "Studia Metodologiczne" nr 32, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 65-77.
 • Trojnacka M. (luty 2021), Wyodrębnienie OPK na potrzeby gromadzenia kosztów związanych z COVID-19, "Materiały szkoleniowe" (materiał niepublikowany).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz.U. 2021poz. 217 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020, poz. 1398 ze zm.).
 • www1: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/04/analiza_kosztow_swiadczen.pdf (12.04.2022 r. ).
 • www2: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/02/COVID-19-aspekty-praktyczne.pdf (18.04.2022 r.).
 • www3: https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl (19.04.2021 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.