PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 1 | 7--54
Tytuł artykułu

Społecznie organizowana turystyka kulturowa. Kontekst i zjawisko, doświadczenia i podmioty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socially Organized Cultural Tourism. Context and Phenomenon, Experiences and Subjects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem podjętego badania i będącego jego rezultatem opracowania jest rozpoznanie zjawiska określanego jako społecznie organizowana turystyka kulturowa oraz próba rozpoznania i opisu podmiotów aktywnych w jej organizowaniu. Przeprowadzona analiza ma dwa wymiary: formalny (służący ustaleniu kryteriów wyodrębniania, zdefiniowaniu społecznej turystyki kulturowej i osadzeniu tego zjawiska w kontekście turystyki jako całości) oraz podmiotowy (służy identyfikacji podmiotów organizujących ją, najczęstszych sposobów ich działań zarządczych oraz ich społecznych partnerów). Zastosowana metoda analizy to studium literaturowe. Na opracowanie, obok wprowadzenia, składają się trzy główne części. Pierwsza ukazuje kontekst analizowanego zjawiska w wymiarze badawczym, opisuje jego istotę oraz omawia relacje między nim a pokrewnymi formami turystyki. Druga zawiera analizę podmiotów zaangażowanych w kreację doświadczeń i produktów społecznie organizowanej turystyki oraz ukazuje spektrum ich aktywności. Pracę kończy część wnioskowa i zarysowująca problematykę dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the undertaken research and the resulting study is to identify the phenomenon referred to as socially organized cultural tourism as well as to describe the entities active in its organization. Therefore, the conducted analysis has two dimensions: formal (serving to establish the criteria for distinguishing, defining social cultural tourism and embedding this phenomenon in the context of tourism as a whole) and subjective (serving to identify the entities organizing it, the most common ways of their management activities and their social partners). The method of analysis used is literature study. The paper, apart from the introduction, consists of three main parts. The first shows the context of the analyzed phenomenon in the research dimension, describes its essence and discusses the relationship between it and the closely related forms of tourism. The second contains an analysis of entities involved in the creation of experiences and products of socially organized tourism and shows the spectrum of their activities. The work ends with conclusions and indications for future research. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--54
Opis fizyczny
Bibliografia
 • 1. Bélanger Ch. E., 2003, Le Bureau international du tourisme social, "Teoros Teoros - Revue de Recherche en Tourisme", nr 22 (3), s. 24-28
 • 2. Cross S. (red.), 2012, Sharing our Stories. Using interpretation to improve the visitors' experience at heritage sites, Failte Irelad, Dublin
 • 3. Davis P., 2011, Ecomuseums: a sense of place (Wyd. 2), Continuum International Publishing Group, London/New York
 • 4. Diekmann A., McCabe S. (red.), 2020, Handbook of Social Tourism, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham
 • 5. Geise P., 2011, Niemieckie doświadczenia i rozumienie turystyki społecznie zaangażowanej [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź, s. 39-49
 • 6. Go F. M., Lee R. M., Russo A. P., 2008, Turystyka kulturowa a rozwój regionalny, [w:] L. Pender, R. Sharpley (red.) Zarządzanie turystyką, PWE Warszawa, s. 364-38
 • 7. Golka M., 2007, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa
 • 8. Gunn C., Var T., 2020, Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, Routledge, New York
 • 9. Hall C.M., 2000, Tourism planning: policies, processes and relationships, Prentice Hall, Harlow
 • 10. Idziak W., 2011, Turystyka społeczna - nowe znaczenia i możliwości, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, WSTH w Łodzi Łódź, s. 51-62
 • 11. Izquierdo Tugas P. i in., 2005, Heritage Interpretation Centres. The Hicira Handbook, Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona, Barcelona
 • 12. Jaremen D., 2012, Turystyka społeczna - studium przypadku Wielkiej Brytanii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 259, s. 142-156
 • 13. Jones S., 2007, Sharing our Stories. Guidelines for Heritage Interpretation, The National Trust of Australia, Canberra-Sydney
 • 14. Kociszewski P., 2016, Oferta turystyczna dla seniorów - jej istota i społeczno-geograficzne uwarunkowania, dysertacja, Wydział GiSR Uniwersytetu Warszawskiego, Repozytorium UW, https://depotuw.ceon.pl/handle/item/1503 (2016-04-13)
 • 15. Kociszewski P., 2017, Kształtowanie oferty na rynku turystyki kulturowej przez organizatorów turystyki (na przykładzie turystów seniorów), "Turystyka Kulturowa" nr 1, s. 80-105
 • 16. Kociszewski P., 2021, Oferta dla seniorów w kontekście turystyki społecznej - istota i zróżnicowanie [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w Polsce, COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica, s. 135- 163
 • 17. Kowalczyk A, 2022, Cztery 4Hs jako czynniki kształtujące region turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa", Nr 122 (1), s. 109-152
 • 18. Krajewski M., 2013, W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze, "Kultura i Społeczeństwo" nr 1, 29-67
 • 19. Kruczek Z., 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków
 • 20. McCabe S., 2017, Social tourism and its contribution to sustainable tourism, "Cuadernos Economicos de ICE", nr 93, 29-44
 • 21. Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie . Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia - Kultour.pl, Kraków-Poznań
 • 22. Mikos v. Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa - fenomen, potencjał, perspektywy (Wyd. III), Kultour.pl, Poznań
 • 23. Mikos v. Rohrscheidt A., 2018a, Turystyka kulturowa jako forma wpisywania dziedzictwa w kapitał kulturowy jednostki, [W:] A. Marciniak. M. Paleta, K. Kajda (red.), Dziedzictwo we współczesnym świecie, Universitas, Kraków, s. 49-69
 • 24. Mikos v. Rohrscheidt A., 2018b, Historia w turystyce kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (w ramach serii PWN "Historia w działaniu")
 • 25. Mikos v. Rohrscheidt A., 2020a, Zarządzanie w turystyce kulturowej. Tom I: konteksty, koncepcje, strategie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • 26. Mikos v. Rohrscheidt A., 2020b, Zarządzanie w turystyce kulturowej, tom II: obszary, relacje, oferta, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • 27. Mikos v. Rohrscheidt A., 2021a, Turystyka społeczna: geneza i istota [w:] A .Stasiak (red.) Turystyka społeczna w Polsce, Wyd. COTG PTTK - Fundacja Symbioza, Kraków-Świdnica, s. 13-29
 • 28. Mikos v. Rohrscheidt A., 2021b, Uczestnicy, formy i kierunki rozwoju współczesnej turystyki społecznej, [w:] A .Stasiak (red.) Turystyka społeczna w Polsce, Wyd. COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica, s. 31-59
 • 29. Mikos v. Rohrscheidt A., 2021c, Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • 30. Mikos v. Rohrscheidt A., 2021d, Muzea jako pasywni interesariusze, aktywni partnerzy i organizatorzy współczesnej turystyki kulturowej, "Museion Poloniae Maioris, t. VIII, s. 231-259
 • 31. Mikos v. Rohrscheidt A., 2022a, Jakie miejsce w turystyce kulturowej zajmują imigranci? Gnieźnieńskie Forum ekspertów Turystyki Kulturowej, Pytanie 101, "Turystyka Kulturowa" Nr 125 (4/2022), s. 230-249
 • 32. Mikos v. Rohrscheidt A., 0913, Społecznie organizowana turystyka kulturowa: programy i poziom zaangażowania organizatorów, "Turystyka Kulturowa Nr 126 (1/2023)
 • 33. Minnaert L., Maitland R., Miller G., 2011, What is social tourism? "Current Issues in Tourism", nr. 14 (5), s. 403-415; https://doi.org/10.1080/13683500.2011.568051
 • 34. Mokras-Grabowska, J. 2011, Program "Europe Senior Tourism" - założenia, realizacja, efekty ekonomiczne, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, WSTH w Łodzi, Łódź, s. 71-88
 • 35. Nowak A., 2021, Rola podmiotów ekonomii społecznej jako kreatorów popytu i podaży na rynku turystycznym na wybranych przykładach, [w:] A .Stasiak (red.) Turystyka społeczna w Polsce, Wyd. COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica, s. 115-133
 • 36. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie turystyki socjalnej w Europie (2006). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, poz. 2006/C 318/67
 • 37. Osojca-Kozłowska S., 2021, Gospodarczy wymiar turystyki społecznej, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w Polsce, COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica, s. 85 - 114
 • 38. Stasiak A., 2010, Cele i zadania turystyki społecznej - kilka uwag o istocie zjawiska [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, WSTiH Łódź, s. 37-56
 • 39. Stasiak A., 2011, Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, WSTH w Łodzi Łódź, s. 377-396
 • 40. Stasiak A. (red.), 2021, Turystyka społeczna w Polsce, COTG PTTK - Fundacja Symbioza Kraków-Świdnica
 • 41. Stasiak A., Włodarczyk B., 2012, Turystyka społeczna - istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Nr 259, s. 167-177
 • 42. Swarbrooke J., 2002, The development and management of visitor attractions, Butterworth Heinemann, Oxford
 • 43. Timothy D.J., Boyd S.W., 2003, Heritage Tourism, Pearson Education, Harlow UK
 • 44. Włodarczyk B., 2010, Turystyka społeczna - próba definicji zjawiska, W: A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, WSTH w Łodzi, Łódź, s. 23-35
 • 45. Tosun C., 1999, Towards a typology of community participation in the tourism development process, "Anatolia" nr 10 (2), s. 113-134
 • 46. Tosun C., 2006, Expected nature of community participation in tourism development, "Tourism Management" nr 27 (3), s. 493-504
 • 47. Wojciechowska-Solis J., 2011, Kierunki rozwoju turystyki społecznej [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, WSTH w Łodzi Łódź, s. 9-22
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171664937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.