PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 2 | 12--22
Tytuł artykułu

Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań normy ISO 9001:2015 w zakresie określania kontekstu działania oraz ryzyk w małym przedsiębiorstwie - przypadek przedsiębiorstwa Eurobent

Warianty tytułu
Adaptation of the Quality Management System to the Requirements of ISO 9001:2015 in Terms of Determining the Organizational Context and Risks in a Small Enterprise - the Case of Eurobent Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel: Badania miały na celu zaprezentowanie i przeanalizowanie przypadku dostosowania wymagań norm ISO 9001:2015 w zakresie identyfikacji kontekstu działania i określania ryzyk w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym Eurobent oraz wskazanie podstawowych problemów napotykanych w czasie wykonywania tych działań. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Podstawowymi metodami badawczymi była analiza literaturowa, analiza dokumentów wewnętrznych organizacji, metoda obserwacji uczestniczącej oraz metody wnioskowania logicznego. Wyniki/wnioski: Ostatnia edycja normy ISO 9001 wprowadziła wymaganie m.in. ustalenia kontekstu działania oraz ryzyk. W artykule przedstawiono konkretny przypadek wdrożenia wymagań normy w tym zakresie w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym Eurobent, w którym zadanie to potraktowano jako jeden z czterech etapów wdrażania podejścia opartego na ryzyku. Jako metodę wspomagającą określenie zewnętrznego kontekstu działania przyjęto metodę PESTEL. Zidentyfikowano cztery elementy wewnętrznego kontekstu działania. Określono wymagania i oczekiwania interesariuszy oraz 39 potencjalnych ryzyk. Dla kluczowych ryzyk przygotowano matryce ryzyka i opracowano plany postępowania z ryzykami. Główne problemy napotykane w czasie opracowywania kontekstu działania i ryzyk wynikały głównie z ograniczeń pracy w małej organizacji. Ograniczenia: Wyniki badania przeprowadzonego w jednej małej organizacji, funkcjonującej w określonym ekosystemie, nie mogą być uogólniane. Zastosowanie praktyczne: Przedstawiony przypadek wdrażania wymagań normy ISO 9001 w zakresie identyfikacji kontekstu działania i ryzyk może posłużyć jako wzorzec dobrych praktyk dla małych przedsiębiorstw produkcyjnych, szczególnie z zakresu produkcji budowlanej. Oryginalność/wartość poznawcza: Przedstawiony przypadek jest unikatowy. Największą wartością poznawczą artykułu jest fakt, że porusza problematykę praktycznego wdrażania podejścia opartego na ryzyku w małym przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The research aimed to present and analyse a case study of the adaptation of ISO 9001:2015 requirements for the Identification of the context of the organization and the determination of risks in the small manufacturing company Eurobent, and to identify the main problems encountered when performing these activities. Design/methodology/approach: The main research methods were: the analysis of literature, the analysis of the organisation's internal documents, the participant observation, and logical inference. Findings/conclusions: The latest edition of ISO 9001 introduced the requirement to, among other things, establish the context of operations and risks. This paper presents a specific case of the implementation of the standard's requirements in this respect in the small manufacturing company Eurobent, where this task was treated as one of the four steps of implementing a risk-based approach. As a supporting method to identify the external context of the activity, the PESTEL method was adopted. Four elements of the internal operating context were identified. Stakeholder requirements and expectations and 39 potential risks were identified. Risk matrices were prepared for the key risks and plans were developed to deal with the risks. The main problems encountered during the development of the operating context and risks were mainly due to the limitations of working in a smali organisation. Research limitations: The results of a study done in one small organisation operating in a specific ecosystem cannot be generalised. Practical applications: The presented case of the implementation of ISO 9001 requirements with regard to the identification of the context of organization and risks can be a good practice model for small manufacturing companies, especially in the field of construction production. Originality/value: The presented case is unique. The greatest cognitive value of the article is that it addresses the practical implementation of a risk-based approach in a small company.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
12--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
 • Eurobent Sp. z o. o.
Bibliografia
 • Belas Jaroslav, Beata Gavurova, Malus Kubak i Andrea Novotna. 2023. "Risk management level determinants in visegrad countries - sectoral analysis". Technological and Economic Development of Economy 29(1): 307-325.
 • Dziel Ewa. 2011. "Niepewność i ryzyko w działalności gospodarczej". Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 5(1): 135-144.
 • Fonceca Luis Miguel, Jose Pedro Domingues. 2010. "Empirical Research of ISO 9001:2015 Transition Process in Portugal: Motivation, Benefits, and Success Factors". Qualily Innovation Prosperity (Kvalita Inovacia Prosperita) 22(2): 16-45.
 • Gaschi-Uciecha Agnieszka. 2010. Badanie stopnia wdrożenia zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach - wyniki badań. W Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 09,123-133. Wydawnictwo PŚ.
 • Havierniková Katarína, Małgorzata Okręglicka i Marcel Kordoš. 2019. "Selected aspects of risk management in Polish and Slovak SMEs". Littera Scripta 12(2): 1-13.
 • Hudáková Maria, Jan Dvorský. 2018. "Assessing the risks and their sources in dependence on the rate of implementing the risk management process in the SMEs". Eąuilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 13(3): 543-567.
 • Hudakova Maria, Malej Masar, Maria Luskova, Miliam Robin Patak. 2010. "The dependence of perceived business risks on the size of SMEs". Journal of Competitiveness 10(4): 54-69.
 • Kleniewski Antoni. 2016. "Kontekst organizacji i strony zainteresowane. Z cyklu: Jak interpretować nowe wydanie normy ISO 9001:2015 i dostosować system zarządzania jakością do transformacji?" Problemy Jakości 40(3): 35-40.
 • Kulińska Ewa, Dariusz Masłowski i Małgorzata Dendera- -Gruszka. 2017. "Analiza PEST/PESTEI. jako narzędzie wspomagające rozwój miast. Studium przypadku na pod-stawie miasta Opola". Miscellanea Occonomicae. Studia i Materiały 1(4): 155-169.
 • Matuszak-Flejszman Alina, Robert Pochyluk. 2016. "Istota kontekstu organizacji w systemowym podejściu do zarządzania". Studio Oeconomica Posnaniensia 4(10): 9-22.
 • Moschella Jason, Emilio Boulianne i Michel Magnan. 2022. "Risk Management in Small- and Medium- Sized Businesses and How Accountants Contribute". Contemporary Accounting Research 40(1): 668-703.
 • Norma PN-EN 31010:2010. Zarządzanie ryzykiem. Techniki Oceny Ryzyka. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Norma PN-EN ISO 9000:2015. System zarządzania jakością. Podstawy i teminologia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Norma PN-EN ISO 9001:2015. System zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: Polski Komitet Narmalizacyjny.
 • Norma PN-EN ISO 9004:2018. Zarządzanie jakością. Jakość organizacji. Wytyczne osiagania trwałego sukcesu. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Norma PN-ISO 31000:2018. Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Peirera Luis, Alexandra Tenera, Joao Bispo i Joao Wemans. 2015. A Risk Diagnosing Methodology Web-Based Platform for Micro, Small and Medium Businesses: Remarks and Enhancements. W Fred Ana, Dietz Jan L.G, Liu Kecheng, Filipe Joaquim (red.) Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management: 5th International Joint Conference, IC3K 2013, Vilamoura, Portugal, September 10-22, 2013, 340-356. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
 • PKN-ISO Guide 73:2012. Zarządzanie ryzykiem - Terminologia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Rybski Christoffer, Roland Jochem i Laura Homma. 2017. "Empirical study on status of preparation for ISO 9001:2015". Total Quality Management & Business Excellence 28(9): 1076-1089.
 • Szewczuk Agnieszka. 2012. "Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach - próba oceny". Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 27: 555-565.
 • Spoz Anna. 2011. "Zarządzanie ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach". Zeszyty Naukowe, seria Finanse. Rynki finansowe, Ubezpieczenia 38(1): 785-793.
 • Yűksel Ihsan. 2012. "Developing a Multi-Criteria Decision Making Model for PESTEL Analysis". International Journal of Business and Management 7(24): 52-66.
 • Zimon Dominik, Teresa Gajewska. 2017. "The legitimacy of the implementation of the requirements of ISO 9001: 2015 in small and medium sized organizations". W Suchánek Petr, Roman Šperka, Šárka Čemerková, Radim Dolák (red.) International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings, 260-266. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.