PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | Vol. 32, nr 1 | 335--355
Tytuł artykułu

Legal Protection of Concession Contracts - at the Interface between Public and Private Law and European and National Law

Warianty tytułu
Ochrona prawna udzielania koncesji - między prawem publicznym a prywatnym oraz między prawem europejskim a krajowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This scientific paper discusses the legal protection of concession contracts in Slovene law. The main objective is to identify the problems caused by the current regime and to propose some solutions. To achieve this aim, it relies in particular on the comparative and dogmatic research method. The author notes that the legal protection depends on the type and value of the concession: for concessions falling within the scope of Directive 2014/23/EU it is provided in accordance with the rules of the EU directives on legal protection, while other concessions are subject to the rules of national law. Legal protection also varies depending on whether the dispute falls under administrative or civil law: public-law disputes are usually decided by administrative courts and civil-law disputes by ordinary courts. Such a regime may interfere with the right to effective judicial protection, as there is often no clear dividing line between public and private law protection. This can lead to delegation of cases between different authorities and a prolonged decision-making process. The author therefore considers that all disputes relating to concession contracts should be decided by one court - the Administrative Court. In addition, it is necessary to establish mechanisms to ensure effective protection of non-selected tenders, as the current regime does not provide for such protection. The novelty of the presented research lies in the fact that no scientific papers deal with the covered issues published so far. The author believes that the paper has a cognitive value for both science and practice. (original abstract)
W artykule omówiono ochronę prawną udzielania koncesji w prawie słoweńskim. Głównym celem jest określenie problemów związanych z obecnym trybem udzielania koncesji i zaproponowanie pewnych rozwiązań. Osiągnięcie tego celu wymagało korzystania z porównawczej i dogmatycznej metody badawczej. Autorka zwraca uwagę, że ochrona prawna zależy od rodzaju i wartości koncesji. W przypadku koncesji objętych zakresem dyrektywy 2014/23/UE udzielana jest zgodnie z przepisami dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie ochrony prawnej, podczas gdy inne koncesje podlegają̨ przepisom prawa krajowego. Ochrona prawna różni się również w zależności od tego, czy spór wchodzi w zakres prawa administracyjnego czy też prawa cywilnego. Spory na gruncie prawa publicznego są̨ zazwyczaj rozstrzygane przez sądy administracyjne, a spory na gruncie prawa cywilnego - przez sądy powszechne. Taki system może kolidować z prawem do skutecznej ochrony sądowej, ponieważ często nie istnieje wyraźna linia podziału między ochroną na podstawie prawa publicznego i prawa prywatnego. Może to prowadzić do delegowania spraw między różnymi organami oraz do przewlekłości procesu decyzyjnego. Autorka uważa, że wszelkie spory dotyczące udzielania koncesji powinny być rozstrzygane przez jeden sad - Sąd Administracyjny. Ponadto konieczne jest ustanowienie mechanizmów zapewniających skuteczną ochronę niewybranych ofert, ponieważ obecny system prawny nie przewiduje takiej ochrony. Nowość prezentowanych badań polega na tym, że dotychczas nie ukazała się żadna praca naukowa podejmująca omawianą problematykę. Zdaniem autorki praca ma wartość poznawczą zarówno dla nauki, jak i dla praktyki. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
335--355
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Ljubljana, Slovenia
Bibliografia
 • Ahlin J., Uporaba pravil obligacijskega prava za razmerja iz koncesijske pogodbe: koncesijska pogodba na meji med javnim in zasebnim, "Lex localis - Journal of Local Self-Government" 2008, vol. 6(2).
 • Aviani D., Posebnosti upravnih ugovora i njihove sudske kontrole u hrvatskom pravu, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu" 2013, vol. 50(2).
 • Golob P., [in:] Zakon o upravnem sporu: s komentarjem, ed. E. Kerševan, Ljubljana 2019.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 • Janda P., Teza 3 do art. 185, [in:] S. Babiarz, Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Kerševan E., Začasna odredba v upravnem sporu, [in:] Državna uprava, ustavna demokracija in mednarodno pravo: Liber Amicorum Anton Jerovšek, ed. P. Jambrek, Ljubljana 2022.
 • Kerševan E., Androjna V., Upravno procesno pravo: upravni postopek in upravni spor, Ljubljana 2017.
 • Možina D., Odškodninska odgovornost v zvezi s postopki javnega naročanja, "Podjetje in delo" 2018, vol. 22(1).
 • Mužina A., Državna revizijska komisija - državni organ sui generis, "Pravna praksa" 2002, no. 10-11.
 • Mužina A., Koncesije: pravna ureditev koncesij v Sloveniji in EU, Ljubljana 2004.
 • Mužina A., Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, Ljubljana 2002.
 • Niczyporuk J., The Polish Supreme Court in the Public Procurement Procedure, "Studia Iuridica Lublinensia" 2022, vol. 31(4), DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2022.31.4.193-204.
 • Pirnat R., Koncesijska pogodba, "Podjetje in delo" 2003, no. 6-7.
 • Pirnat P., Koncesijska pogodba de lege ferenda, [in:] VIII. dnevi javnega prava, Portorož, 10-12 junij 2002, Inštitut za javno upravo, Ljubljana 2002.
 • Pirnat R., Pravni problemi upravne pogodbe, "Javna uprava" 2000, vol. 36(2).
 • Pirnat R., Sodno varstvo zoper odločitve državne revizijske komisije, "Pravna praksa" 2016, no. 6-7.
 • Schebesta H., Damages in EU Public Procurement Law, Switzerland 2016, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-23612-4.
 • Staničić F., Kontrola nad sklapanjem upravnih ugovora, "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu" 2016, vol. 53(1), DOI: https://doi.org/10.31141/zrpfs.2016.53.119.233.
 • Steinman T., [in:] Zakon o upravnem sporu: s komentarjem, ed. E. Kerševan, Ljubljana 2019.
 • Štemberger K., Legal Dilemmas in the Field of Granting Concessions in Slovenian Law and Some Solutions in Comparative Law, "Hrvatska i komparativna javna uprava" 2022, vol. 22(1), DOI: https://doi.org/10.31297/hkju.22.1.5.
 • Štemberger K., Upravna pogodba kot posebni institut upravnega prava - kje smo in kako naprej?, "Pravnik" 2021, vol. 76(5-6).
 • Štemberger K., Vpliv nove pravne ureditve sklepanja koncesijskih pogodb na področju gospodarskih javnih služb, "Javna uprava" 2019, vol. 55(1-2).
 • Tekavc J., Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, "Pravna praksa" 2013, vol. 32(1).
 • Zuljan B., Novosti Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah ter pravne negotovosti pri podeljevanju koncesij za izvajanje lekarniške in zdravstvene dejavnosti, "Javna uprava" 2019, vol. 55(3-4).
 • ONLINE SOURCES
 • Act amending and supplementing the Administrative Disputes Act, Draft, EVA 2021-2030-0018, 22.11.2021, https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/523326?disposition=inline (access: 21.1.2023).
 • DKOM, Poročilo o delu 2021, https://www.dkom.si/mma/Poro__ilo_o_delu_2021.pdf/2022060711230942/?m=1654593789 (access: 22.1.2023).
 • Kuźma K., Hartung W., Public Procurement Laws and Regulation, Poland 2022-2023, 20.2.2023, https://iclg.com/practice-areas/public-procurement-laws-and-regulations/poland (access: 22.1.2023).
 • Republic of Croatia, State Commission for the Control of Public Procurement Procedures, 2021 Report on Work, https://www.dkom.hr/UserDocsImages/dokumenti/izvjescaORadu/Izvješće%20o%20radu%20za%202021.pdf?vel=3975930 (access: 22.1.2023).
 • Republic of Slovenia, Supreme Court, Annual Report on the Efficiency and Effectiveness of the Courts 2021, Ljubljana, May 2022, https://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=2022051615093292 (access: 5.1.2023).
 • Urząd Zamówień Publicznych, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r., https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0009/51030/Sprawozdanie-Prezesa-Urzedu-Zamowien-Publicznych-z-funkcjonowania-systemu-zamowien-publicznych-w-2020-r.pdf (access: 22.1.2023).
 • LEGAL ACTS
 • Act of 21 October 2016 on concession contract for works or services (consolidated text, Journal of Laws 2016, item 1920, as amended).
 • Act of 11 September 2019 - Public Procurement Law (consolidated text, Journal of Laws 2021, item 2019, as amended).
 • Administrative Dispute Act (Official Gazette of the Republic of Croatia, nos. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21).
 • Administrative Dispute Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 105/06, 107/09, 62/10, 98/11, 109/12, 10/17).
 • Certain Concession Contracts Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 9/19, 121/21).
 • Concessions Act (Official Gazette of the Republic of Croatia, nos. 69/17, 107/20).
 • Constitution of the Republic of Slovenia (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 47, 68, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 140, 143, 47/13, 47/13, 97, 99, 75/16, 92/21).
 • Directive 2007/66/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 amending Council Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC with regard to improving the effectiveness of review procedures concerning the award of public contracts (OJ L 335/31, 20.12.2007).
 • Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts (OJ L 94/1, 28.3.2014).
 • General Administrative Procedure Act (Official Gazette of the Republic of Croatia, nos. 47/09, 110/21).
 • General Administrative Procedure Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20, 3/22).
 • Health Services Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 23/05, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12, 14/13, 88/16, 64/17, 1/19, 73/19, 82/20, 152/20, 203/20, 112/21, 100/22, 132/22, 141/22).
 • Legal Protection in Public Procurement Procedures Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 43/11, 60/11, 63/13, 90/14, 60/17, 72/19).
 • Mining Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 14/14, 61/17).
 • Pharmacy Practice Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 85/16, 77/17, 73/19, 186/21).
 • Public-Private Partnership Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 127/06).
 • Public Procurement Act (Official Gazette of the Republic of Croatia, nos. 120/16, 114/22).
 • Services of General Economic Interest Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11).
 • Water Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, nos. 67/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20).
 • CASE LAW
 • Decision of the Administrative Court of the Republic of Slovenia of 5 December 2016, no. I U 1689/2016.
 • Decision of the Administrative Court of the Republic of Slovenia of 19 August 2021, no. I U 499/2021.
 • Decision of the Administrative Court of the Republic of Slovenia of 23 August 2021, no. I U 534/2021.
 • Decision of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia of 14 March 2019, no. Up-95/16-28.
 • Decision of the Supreme Court of the Republic of Slovenia of 15 January 2001, no. I Up 1208/2000.
 • Decision of the Supreme Court of the Republic of Slovenia of 7 March 2001, no. I Up 272/2001.
 • Judgment and decision of the Higher Court in Ljubljana of 16 September 2015, no. I Cpg 1731/2013.
 • Judgment and decision of the Higher Court in Ljubljana of 13 October 2015, no. I Cpg 253/2015.
 • Judgment of the Administrative Court of the Republic of Slovenia of 19 January 2010, no. III U 90/2009.
 • Judgment of the Administrative Court of the Republic of Slovenia of 22 January 2010, no. I U 2155/2009-21.
 • Judgment of the Administrative Court of the Republic of Slovenia of 6 September 2021, no. I U 594/2021.
 • Judgment of the Administrative Court of the Republic of Slovenia of 11 October 2021, no. I U 863/21.
 • Judgment of the Administrative Court of the Republic of Slovenia of 29 November 2021, no. I U 1172/2021.
 • Judgment of the Administrative Court of the Republic of Slovenia of 17 August 2022, no. I U 631/2022.
 • Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia 13 December 2001, no. III Ips 20/2001.
 • Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia of 25 September 2012, no. III Ips 147/2009.
 • Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia of 28 October 2015, no. III Ips 64/2014.
 • Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia of 24 September 2019, no. III Ips 20/2019-7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171665715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.