PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 1 | 77--91
Tytuł artykułu

Zarządzanie usługami publicznymi w procesie deinstytucjonalizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Management of Public Services in the Process of Deinstitutionalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena procesu deinstytucjonalizacji z punktu widzenia świadczenia form pomocy wobec zachodzących zmian demograficznych. W pierwszej części artykułu przeprowadzono diagnozę uwarunkowań systemu pomocy społecznej w Polsce. W wyniku zbiorczych analiz raportów Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Głównego Urzędu Statystycznego prezentujących zagregowane wyniki badań określono strukturę usługodawców i beneficjentów systemu pomocy społecznej ze względu na zakres pomocy. W drugiej części podjęto próbę określenia wyzwań w odniesieniu do zarządzania mechanizmami wielopoziomowej i wielosektorowej koordynacji zdeinstytucjonalizowanej opieki nad osobami w wieku poprodukcyjnym, świadczonych w środowisku lokalnym z punktu widzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess the process of deinstitutionalization from the point of view of providing forms of assistance in the face of ongoing demographic changes. The first part of the article analyzes the conditions of the social assistance system in Poland. As a result of collective analyzes of the reports of the Public Opinion Research Center and the Central Statistical Office presenting aggregated research results, the structure of service providers and beneficiaries of the social assistance system was defined in terms of the scope of assistance. In the second part, an attempt was made to identify the challenges in relation to the management of mechanisms of multi-level and multi-sector coordination of deinstitutionalized care for people in post-working age, provided in the local environment from the point of view of the concept of sustainable development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
77--91
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Humanitas
Bibliografia
 • Chauvin T., Homo Iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017.
 • Grabowska I., Kuźma K., Polańska Z., Abramowicz J., Kozera J., Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Branża opieka zdrowotna i pomoc społeczna - Raport z I edycji badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2022.
 • Klimczuk A., Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej, "Zarządzanie Publiczne" 2015, 32.
 • Klimczuk A., Polityka publiczna wobec starzenia się ludności. Przegląd pojęć i podejść teoretycznych, "Studia z Polityki Publicznej" 2018.
 • Komu i jak pomagać? Pomoc społeczna w opinii Polaków. Komunikat z badań, Nr 118/2018, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2018.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027. Polityka publiczna z perspektywą do roku 2030, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2021.
 • Krajowy Raport Badawczy Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, red. R. Szarfenberg, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Warszawa 2011.
 • Krakowińska E., Usługi opiekuńcze dla osób starszych w Polsce, "Studia i Materiały/Wydział Zarządzania" 2017, nr 2, cz. 2. Uniwersytet Warszawski.
 • Löffler E., Defining Quality in Public Administration, Paper for the Session on Quality in Public Administration: Basic Concepts and Comparative Perspective Working Group on Better Quality Administration for the Public Building Quality Administration for the Public in Central and Eastern Europe NISPAcee Conference, May 10-13.2012, Riga, Latvia.
 • Pollitt C., Bouckaert G., Defining Quality, [w:] Quality Improvement in European Public Services. Concepts, Cases and Commentary, red. C. Pollitt, G. Bouckaert, SAGE Publications, London 1995.
 • Szatur-Jaworska B., Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016.
 • Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations, 2015.
 • UNICEF, At Home or in a Home?: Formal Care and Adoption of Children in Eastern Europe and Central Asia, United Nations Children's Fund, 2011.
 • Wacker R.R., Roberto, K.A., Community Resources for Older Adults: Programs and Services in an Era of Change, "Thousand Oaks" 2014, SAGE Publications.
 • Woźniak Z., Starość: Bilans - zadanie - wyzwanie, Wyd. UAM, Poznań 2016.
 • http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/ [dostęp: 26.11.2022].
 • https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en [dostęp: 26.11.2022].
 • https://sdgs.un.org/2030agenda [dostęp: 16.12.2022].
 • https://sjp.pwn.pl/ [dostęp: 15.12.2022].
 • https://stat.gov.pl/ [dostęp: 25.11.2022].
 • https://www.deinstytucjonalizacja.info/ [dostęp: 11.12.2022].
 • https://www.gov.pl/web/rodzina/ [dostęp: 16.12.2022].
 • https://www.kav.at [dostęp: 9.12.2022].
 • https://www.nispa.org [dostęp: 13.12.2022].
 • https://www.unesco.org/en/ [dostęp: 16.12.2022].
 • Monitor Polski 2022 poz. 767
 • Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2021 r.
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, Dz.U. 2015, poz. 1705.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.
 • Załącznik do uchwały Nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r., poz. 1169, Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICTWO - SOLIDARNOŚĆ, Warszawa, 2018 r., Dz.U. poz. 1705.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.