PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 1 (84) | 30--50
Tytuł artykułu

Forecasting the Development of Electricity from Renewable Energy Sources in Poland Against the Background of the European Union Countries

Warianty tytułu
Prognozowanie rozwoju energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
One of the key elements in the development of countries is energy stability particularly related to ensuring, among other things, continuity of power supply. The European Commission is trying to protect the security of energy supply by introducing internal conditions regarding the share of RES in everyday life. The aim of this article is to forecast the share of RES in electricity production for all the EU member states. The study covers the years 1985-2021, the research is based on two models: the autoregressive (AR) model and the Holt-Winters model, whereas the prediction values were determined for the period 2022-2030. The prediction values showed that Denmark, as the only one of the community countries, may turn out to be self-sufficient in terms of electricity production from RES already at the turn of 2026-2027. In the case of Poland, there is a high probability that the projected RES share for 2030 will not be met. Potentially, for most EU countries, the energy produced from RES will satisfy at least 50% of electricity demand by 2030. A projection of the chances of meeting the commitments presented in the National Energy and Climate Plans regarding the share of renewable energy sources in electricity production in the EU member states in 2030 indicates that they will not be met in most EU economies. (original abstract)
Jednym z kluczowych elementów rozwoju krajów jest stabilność energetyczna szczególnie związana z zapewnieniem ciągłości zasilania, m.in. w energię elektryczną. Komisja Europejska próbuje uchronić bezpieczeństwo dostaw energii wprowadzając wewnętrzne uwarunkowania dotyczące udziału OZE w życiu codziennym. Celem artykułu była prognoza udziału OZE w produkcji energii elektrycznej dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzono analizując lata 1985-2021, gdzie badania oparto o dwa modele: autoregresyjny (AR) oraz model Holta- -Wintersa, a wartości predykcji zostały wyznaczone dla okresu 2022-2030. Wartości prognoz wykazały, że Dania jako jedyny z krajów wspólnoty już na przełomie 2026-2027 może okazać się państwem samowystarczalnym pod względem produkcji energii elektrycznej z OZE. W przypadku Polski istnieje duże prawdopodobieństwo niespełnienia oczekiwań udziału OZE w planowanym udziale na rok 2030. Potencjalnie, dla większości krajów UE energia produkowana z OZE dla 2030 r. będzie zaspokajać przynajmniej 50% zapotrzebowania na energię elektryczną. Prognoza dotycząca szans realizacji przedstawionych w krajowych planach na rzecz energii i klimatu zobowiązań dotyczących udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2030 roku wskazuje, że nie zostaną one spełnione w większości gospodarek unijnych. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
30--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Poland
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • 300gospodarka. (2022, August 16). Rumunia z pierwszą farmą fotowoltaiczną. Budowa właśnie się rozpoczęła (Romania with its first photovoltaic farm. Construction has just begun). https://300gospodarka.pl/300klimat/rumuniapierwsza-farma-fotowoltaiczna-photon-energy
 • Autoregressive models. (2022, August 01). https://otexts.com/fpp2/AR.html
 • Blum, H., Legey, L. F. L. (2012). The challenging economics of energy security: Ensuring energy benefits in support to sustainable development. Energy Economics, 34(6), 1982-1989. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.08.013
 • Buriak, J. (2014). Ocena warunków nasłonecznienia i projektowanie elektrowni słonecznych z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania oraz baz danych (Assessment of insolation conditions and design of solar power plants with the use of dedicated software and databases). Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 40, 1-4.
 • Chai, T., Draxler, R. (2014). Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? Geoscientific Model Development, 7, 1247-1250.
 • CIRE.PL. (2022, December 21). Prognozy udziału OZE w produkcji energii na koniec 2022 roku. (Projections of RES share in energy production at the end of 2022). https://zielona-energia.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/prognozy-udzialu-oze-w-produkcji-energii-na-koniec-2022-roku
 • Danish Ministry of Climate, Energy and Utilities. (2022, August 15). Denmark decides to construct the world's first windenergy hub as an artificial island in the North Sea. https://en.kefm.dk/news/news-archive/2021/feb/denmark-decides-toconstruct-the-world s-first-windenergy-hub-as-an-artificial-island-in-the-north-sea
 • Dawid, L. (2017). Chosen Problems of Wind Farms Localization in Light of New Law on Investments Concerning Wind Power Stations. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 4(1), 1445-1455.
 • De Jonghe, C., Delarue, E., Belmans, R., D'haeseleer, W. (2009). Interactions between measures for the support of electricity from renewable energy sources and CO2 mitigation. Energy Policy, 37(11), 4743-4752. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.06.033
 • European Commission. (2019). Clean energy for all Europeans. https://doi.org/10.2833/9937
 • European Commission. (2020). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the european economic and social committee and the committee of the regions. An eu strategy to harness the potential of offshore renewable energy for a climate neutral future. Com(2020) 741 final. https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0741&-from=PL
 • European Commission. (2022). Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the european economic and social committee and the committee of the regions. Repowereu plan. Com(2022) 230 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX-:52022SC0230&from=EN
 • European Parliament. (2018). Proposal for a directive of the European Parliament and of the council amending Directive (eu) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (eu) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/ec of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (eu) 2015/652 com/2021/557 final. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:dbb7eb9c-e575-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
 • Firlej, K., A., Stanuch, M., (2022). Forecasting the development of renewable Energy sources in the Visegrad Group countries against the background of the European Union. International Entrepreneurship Review, 8(3), 37-52. https://doi.org/10.15678/ IER.2022.0803.03
 • Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju. (2020). Krajowe Plany Energii i Klimatu dalekie od celu (National Energy and Climate Plans far from target). https://www.pine.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/broszura_3.pdf
 • IRENA. (2015, August 16). International Renewable Energy Agency. Remap 2030. Renewable energy prospects for Poland. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_REmap_Poland_paper_2015_EN.pdf
 • IRENA. (2018). International Renewable Energy Agency. Renewable energy prospects for the European Union. https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication /2018/Feb/IRENA_REmap_EU_2018.pdf
 • IRENA. (2022). International Renewable Energy Agency. Renewable energy targets in 2022. A guide to design. https://mc-cd8320d4-36a1-40ac-83cc-3389-cdn-endpoint.azureedge.net/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Nov/IRENA_ RE_targets_2022.pdf?rev=f39ae339801e4853a2a0ebdb4d167f83
 • Kurzak, L. (2010). Energia odnawialna w zrównoważonej polityce UE (Renewable energy in a sustainable EU policy). Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 1(16), 47-55.
 • Mac Domhnaill, C., Ryan, L. (2020a). Towards renewable electricity in Europe: Revisiting the determinants of renewable electricity in the European Union. Renewable Energy, 154, 955-965. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.03.084
 • Mac Domhnaill, C., Ryan, L. (2020b). Towards renewable electricity in Europe: Revisiting the determinants of renewable electricity in the European Union. Renewable Energy, 154, 955-965. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.03.084
 • Matuszewska-Janica, A., Żebrowska-Suchodolska, D., Ala-Karvia, U., Hozer-Koćmiel, M. (2021). Changes in Electricity Production from Renewable Energy Sources in the European Union Countries in 2005-2019. Energies, 14(19), 6276. https://doi.org/10.3390/en14196276
 • Manowska, A. (2021). Forecasting of the Share of Renewable Sources in the Total Final Energy Consumption for Selected European Union Countries. Proceedings of the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 7th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2021), Prague, Czech, 6-10 September 2021, 906, 012134. https://doi.org/10.1088/1755-1315/906/1/012134
 • Mehedintu, A., Soava, G., Sterpu, M., Grecu, E. (2021). Evolution and Forecasting of the Renewable Energy Consumption in the Frame of Sustainable Development: EU vs. Romania. Sustainability, 13(18), 10327. https://doi.org/10.3390/su131810327
 • Miciuła I. (2015). Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku w ramach zrównoważonego rozwoju (The European Union's energy policy until 2030 within a sustainable development framework). Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42, 57-67. https://doi.org/10.18276/sip.2015.42/2-05
 • Ministerstwo Aktywów Państwowych. (2019, August 18). Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, Założenia i cele oraz polityki i działania (National Energy and Climate Plan 2021-2030, Assumptions and objectives and policies and actions). https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz--energii-i-klimatu
 • Ministerstwo Energii. (2019, August 15). National Energy and Climate Plan for the years 2021-2030 Objectives and targets, and policies and measures. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/poland_draftnecp_en.pdf
 • Trade. Netherlands - Country Commercial Guide. (2021, August 18). Energy. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/netherlands-energy
 • Our World in Data. (2022a, August 20). Energy Mix. https://ourworldindata.org/energy-mix
 • Our World in Data. (2022b, August 01). Electricity Mix. https://ourworldindata.org/electricity-mix
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.