PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 3 | 45--56
Tytuł artykułu

Sprzedaż wielokanałowa w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku odzieży

Warianty tytułu
Multichannel Sales in Shaping Consumer Behavior on the Clothing Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zidentyfikowanie zachowań konsumentów na rynku odzieży w kontekście dynamicznego rozwoju sprzedaży wielokanałowej, a zatem kanału multichannel i kanału omnichannel oraz zaprezentowanie struktury tego rynku i innowacji technologicznych na nim występujących, które mogą wspomagać proces zakupowy nabywców odzieży, a nawet stwarzać wirtualną rzeczywistość. Zainicjowanie sprzedaży wielokanałowej na rynku odzieży udostępniło nabywcom nowe sposoby dokonywania zakupów, a przedsiębiorstwom możliwość przekształcania i usprawniania funkcjonujących dotychczas strategii sprzedażowych. Nie bez znaczenia jest także czas pandemii COVID-19, która sprawiła, że zakupy odzieży przybrały inny wymiar. Nabywcy coraz częściej korzystają ze sprzedaży wielokanałowej. Konsumenci zwracają także uwagę na bezpieczeństwo zakupów i korzyści czasowo-lokalizacyjne. Rozważania przeprowadzono przy użyciu metod wnioskowania logicznego, krytycznej analizy literatury przedmiotu, baz Głównego Urzędu Statystycznego, stron internetowych, raportów branżowych oraz raportów agencji badawczych, które monitorują zmiany zachodzące w sposobach dystrybucji i sprzedaży detalicznej na rynku odzieży. Wnioski zaprezentowane w artykule mogą posłużyć do zarekomendowania przedsiębiorstwom handlowym skutecznych działań marketingowych oraz zainicjować dalsze rozważania dotyczące zachowań konsumentów na rynku odzieży, sprzedaży wielokanałowej czy też samego rynku odzieży, jego struktury i nowoczesnych rozwiązań technologicznych(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify consumer behavior on the clothing market in the context of the dynamic development of multichannel and omnichannel sales and to present the structure of this market and technological innovations occurring on it, which can support the purchasing process of clothing buyers and even create virtual reality. The initiation of multichannel sales in the clothing market has opened up new ways for buyers to make purchases and has given enterprises the possibility of transforming and improving the existing sales strategies. The time of the COVID-19 pandemic is also significant, because it has made shopping for clothes take on a different dimension. Clothing buyers are increasingly using omnichannel sales in the clothing market. Consumers also pay attention to the safety of shopping, as well as time and location convenience. The considerations were carried out using the methods of logical reasoning,* critical analysis of the literature, databases of the Central Statistical Office, websites, industry reports and reports of research agencies that monitor changes in distribution and retail sales on the clothing market. The conclusions that have been presented can be used as a recommendation to take effective action by trading enterprises and initiate further considerations regarding consumer behavior on the clothing market, multi-channel sales, or the clothing market itself, its structure and modern technological solutions.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Acquila-Natale, E., Chaparro-Peláez, J., Del-Río-Carazo, L., & Cuenca-Enrique, C. (2022). Do or die? The effects of COVID-19 on channel integration and digital transformation of large clothing and apparel retailers in Spain. Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 17(2), 439-457. https://doi.org/10.3390/jtaer17020023
 • Aiolfi, S., & Sabbadin, E. (2019). Fashion and new luxury digital disruption: The new challenges of fashion between omnichannel and traditional retailing. International Journal of Business and Management, 14(8), 41-51. https://doi.org/10.5539/ijbm.v14n8p41
 • Bartosik-Purgat, M. (Red.). (2017). Zachowania konsumentów: Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bilgicer, T., Jedidi, K., Lehmann, D. R., & Neslin, S. A. (2015). The long-term effect of multichannel usage on sales. Customer Needs and Solutions, 2, 41-56. https://doi.org/10.1007/s40547-014-0031-y
 • Buczyńska, N. (2017). Wpływ Internetu i mediów społecznościowych na zachowania konsumentów. https://www.researchgate.net/publication/332672549_WPLYW_INTERNETU_I_MEDIOW_SPOLECZNOSCIOWYCH_NA_ZACHOWANIA_KONSUMENTOW
 • Chiu, H. C., Yi-Ching, H., Jinshyang, R., Kuan-Jen, T., & Jung-Kuei, H. (2011). The challenge for multichannel services: Cross-channel free-riding behavior. Electronic Commerce Research & Applications, 10, 268-277. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2010.07.002
 • Cicea, C., Marinescu, C., Banacu, C. S. (2023). Multi-channel and omni-channel retailing in the scientific literature: A text mining approach. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 18, 19-36. https://doi.org/10.3390/jtaer18010002
 • Fedorko, R., Baèik, R., Rigelsky, M., & Oleárová, M. (2021). ROPO and Reverse ROPO Effect in gender-generations characteristics. Journal of Management and Marketing Review, 6(1), 24-35. https://doi.org/10.35609/jmmr.2021.6.1(3)
 • Frankowska, M., & Jedliński, M. (2011). Efektywność systemu dystrybucji. PWE.
 • Frazer, M., & Stiehler, B. E. (2014). Omnichannel retailing: The merging of the online and off-line environment. Global Conference on Business and Finance Proceedings, 9(1), 655-657.
 • GUS (2011-2022). Budżety gospodarstw domowych w latach 2010-2021. Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2011, 2021). Rynek wewnętrzny w 2010 i 2020 r. Informacje i opracowania statystyczne. Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2013-2021). Roczniki statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2021. Główny Urząd Statystyczny.
 • Grandys, E., & Grandys, A. (2013). Segmentacja rynku odzieżowego. W: B. Kożuch (Red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV(13, cz. II), 177-184.
 • Huang, W. J. (2021). Literature review on omnichannel retailing. Expert Journal of Marketing, 9(1), 1-7.
 • Hübner, A., Holzapfel, A., & Kuhn, H. (2016). Distribution systems in omni-channel retailing. Business Research, 9, 255-296. https://doi.org/10.1007/s40685-016-0034-7
 • Iglesias-Pradas S., Acquila-Natale E., Del-Río-Carazo L. (2022). Omnichannel retailing: a tale of three sectors, "Economic Research-Ekonomska Instraživanja" 35:1, s. 3305-3336. https://doi.org/10.1080/1331677x.2021.1991825
 • Keller, K. L. (2010). Brand equity management in a multichannel, multimedia retail environment. Journal of Interactive Marketing, 24, 58-70. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2010.03.001
 • Kłosiewicz-Górecka, U. (2016). Omnichannel - istota i korzyści dla przedsiębiorstwa i konsumenta. Przemysł Spożywczy, 70(7), 12-15. https://doi.org/10.15199/65.2016.7.3
 • Kolbe, D., Calderón, H., & Frasquet, M. (2022). Multichannel integration through innovation capability in manufacturing SMEs and its impact on performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 37(1), 115-127. https://doi.org/10.1108/jbim-04-2020-0204
 • Komor, A., Budzyńska, K., & Domańska, K. (2015). Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (875), Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, (41/2), 483-495. https://doi.org/10.18276/pzfm.2015.41/2-39
 • Koszewska, M. (2022). Przedsiębiorstwa hybrydowe w obliczu zmian zachowań konsumentów na rynku mody. W: H. Cichocki, & A. Tomaszewski (Red.). Organizacja hybrydowa w teorii i praktyce. Oficyna Wydawnicza SGH, 51-64.
 • Kowalski, K. (2022). Postpandemiczny rozkwit płatności bezgotówkowych. W: E. Ignaciuk, & M. Szmetler (Red.), Społeczna odpowiedzialność nauki - świat po pandemii (72-81). Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Krzepicka, A., & Tarapata, J. (2016). Wszechkanałowa strategia marketingowa - omnichannel. Studia i Prace WNEiZ US, (43/2), 147-155. https://doi.org/10.18276/sip.2016.43/2-14
 • Kucharska, B. (2014). Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta. Wydawnictwo UE w Katowicach.
 • Kucharska, B., Kucia, M., Maciejewski, G., Malinowska, M., & Stolecka-Makowska, A. (2015). The Retail Trade in Europe - Diagnosis and Future Perspectives. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Kucharska, B., & Malinowska, M. (2021). Konsument w przestrzeni handlu detalicznego w warunkach pandemii COVID-19. W: W. Nowak, & K. Szalonka (Red.), Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, (188), 139-154.
 • Maciejewski, G. (2016). Konsument w przestrzeni handlu i usług w perspektywie 2020 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (270), 190-199.
 • Maciejewski, G. (2017). Formaty handlu detalicznego w Polsce w ocenie konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (316), 136-146.
 • Malinowska, M. (2016). Innowacyjne formy komunikacji marketingowej w handlu - perspektywa konsumenta, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (302), 42-55.
 • Mazurek-Łopacińska, K. (2002). Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. PWE.
 • Mącik, R. (2014). Osobista innowacyjność w dziedzinie technologii informacyjnych a wirtualizacja zachowań konsumenta. Marketing i Rynek, (11), 392-403.
 • Michalski, E. (2017). Marketing. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mruk, H. (2017). Zachowania konsumentów w świetle ekonomii behawioralnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (312), 82-95.
 • Neslin, S. A., & Shankar, V. (2009). Key issues in multichannel customer management: Current knowledge and future directions. Journal of Interactive Marketing, 23, 70-81. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2008.10.005
 • Nieżurawski, L., & Pawłowska, B. (2017). Wartość dla klienta wielokanałowego czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa. Studia i Prace WNEIZ US, (48/2), 243-256. https://doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-21
 • Odlanicka-Poczobutt, M., & Kulińska, E. (2014). Usprawnienia w obszarze logistyki produkcji w przedsiębiorstwach branży krawieckiej. Logistyka, (4), 2291-2300.
 • PKO Bank Polski (2020). Wpływ światowej pandemii koronawirusa na branżę odzieżową, Biuro Strategii i Analiz Międzynarodowych.
 • PAIH. (2021). Branża modowa w Polsce. Przegląd. Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Grupa PFR.
 • Radziszewska, A. (2017). Nowe wzorce konsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów. Handel Wewnętrzny, 1(366), 286-297.
 • Reformat, B. (2015). I Con - Ja konsument, czyli era nowego, inteligentnego, wielokanałowego konsumenta w handlu detalicznym. Handel Wewnętrzny, (3/356), 205-215.
 • Rudnicka, A., & Koszewska, M. (2020). Uszyte z klasą. Przemysł odzieżowy wobec wyzwań społecznych i środowiskowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8142-791-3
 • Ryznar, Z. (2006). Multichanneling - kanały dystrybucji produktów. Informatyka Bankowa, (11).
 • Samuk, G., & Sidorowicz, I. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów. Academy of Management, 5(3), 75-93.
 • Sempruch-Krzemińska, K. (2014). Fast fashion - przyszłość branży mody? Marketing i Rynek, (2), 25-31.
 • Simmel, G. (2007). Filozofia kultury. Wybór esejów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Stasiuk, K., & Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szalonka, K., & Ullrich, G. (2013). Kierunki rozwoju formatów handlu detalicznego w Polsce i w Niemczech. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, (31/776), 141-152.
 • Szcześniak, M. (2020). Proces decyzyjny konsumenta na rynku. Polski Uniwersytet na obczyźnie w Londynie. Zeszyty Naukowe. Seria Trzecia, (8), 379-390.
 • Szymański, G., & Stanislawski, R. (2018). Research online - purchase offline. A phenomenon among the young generations in the e-commerce sector. Economy & Business, 12, 185-192.
 • Szymczyk, B. (2019). Procesy transformacyjne w sektorze handlu detalicznego w Polsce i jego ewolucja w latach 1989-2018. W: M. Kotowska-Jelonek (Red.), Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce w latach 1989-2018. Wybrane sektory, mechanizmy, instrumenty wsparcia (56-77). Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej.
 • Verhoef, P. C., Neslin, A., & Vroomen, B. (2007). Multichannel customer management: Understanding the research-shopper phenomenon. International Journal of Research in Marketing, 24, 129-148. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2006.11.002
 • Wolny, R. (2016). Efekt ROPO w procesie zakupu usług polskich konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (302), 123-137.
 • Cyfrowa przymierzalnia w Warszawie i nietypowe lustro. https://jotem.in/cyfrowa-przymierzalnia-warszawie-nietypowe-lustro/ (dostęp: 26.10.2022).
 • E-commerce pęka w szwach, a magazyny razem z nim. Raport E-Commerce. Edycja Druga. https://www.cushmanwakefield.com/plpl/poland/insights/strona-dla-raportu-ecommerce (dostęp: 21.03.2023).
 • Industry ranking. https://www.fastretailing.com/eng/ir/direction/position.html (dostęp: 25.10.2022).
 • Jak działają okulary VR? https://gaming.komputronik.pl/g/jak-dzialaja-okulary-vr/ (dostęp: 26.10.2022).
 • Nielsen: od dwóch lat maleje liczba sklepów w Polsce. https://handelextra.pl/artykuly/246619,nielsen-od-dwoch-lat-maleje-liczba-sklepow-w-polsce (dostęp: 14.10.2022).
 • Odzieżowa sieć testuje interaktywne przymierzalnie. https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/odziezowa-siec-testuje-interaktywneprzymierzalnie,39139.html (dostęp: 26.10.2022).
 • Raport E-commerce w Polsce 2022. https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commerce-2022-juz-dostepny.html (dostęp: 20.10.2022).
 • Raport. Całkowita nowoczesna powierzchnia handlowa w Polsce przekroczyła 15,6 mln mkw. https://retailnet.pl/2022/07/14/raport-calkowitanowoczesna-powierzchnia-handlowa-w-polsce-przekroczyla-156-mln-mkw/ (dostęp: 14.10.2022).
 • Raport: Rynek mody w Polsce. Wyzwania. https://kpmg.com/pl/pl/home/insights/2019/11/raport-kpmg-pt-rynek-mody-w-polsce-wyzwania.html (dostęp: 19.10.2022).
 • Revenue of the apparel market worldwide by country in 2021. https://www.statista.com/forecasts/758683/revenue-of-the-apparel-market-worldwideby-country (dostęp: 20.03.2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666355

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.