PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | nr 1(15) | 49--60
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty odtwarzania celów w prawie gospodarki odpadami (cz. II)

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Aspects of Reconstruction of Purposes in Waste Management Law (p. II)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Płaszczyzna aksjologiczna w interpretacji przepisów prawa gospodarki odpadami stała się bardzo znacząca, z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące w sferze jego wartości, a odnoszących się do postępowania z odpadami. Choć są one w dużej mierze jednym z elementów tworzących strukturę celów ogólnych prawa ochrony środowiska, to jednak zachowują one także swoje indywidualne cechy systemowe, co zostało przedstawione w pierwszej części opracowania. Prześledzenie głównych założeń konstrukcyjnych aspektu celowościowego w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, której twórcą jest Maciej Zieliński, pozwoli nam w sposób ogólny odpowiedzieć na pytanie, czy może być ona przydatnym narzędziem w procesie interpretacji przepisów prawa gospodarki odpadami. W tym kontekście trzeba zauważyć, że opowiedzenie się za pewną ideologią wykładni przy stosowaniu przepisów danej gałęzi prawa - sprzyjać może zachowaniu spójności aksjologicznej. Ponadto oderwanie poszczególnych dyrektyw interpretacyjnych od metodyki posługiwania się nim, czy jak to ujął M. Zieliński w swojej koncepcji - od określonych zasad, reguł czy wskazówek, skutkuje tym, że staje ona tylko "bezwolnym" instrumentem w rękach interpretatora, co może prowadzić do wyników wykładni, które często są nie do pogodzenia z celami prawa, które możemy przypisać prawodawcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The axiological plane in the interpretation of provisions of the waste management law plays a significant role due to dynamic changes which are taking place concerning its values and which are related to waste management procedures. Although they are, to a large extent, one of the elements forming the structure of the general objectives of the environmental law, they also retain their individual systemic properties, as presented in part 1 of the study. Analyzing the main structural assumptions of the teleological aspect in the derivational theory of legal interpretation created by Maciej Zieliński will allow us to examine whether it may be a valuable tool in the interpretation of provisions of waste management law. In this context, we must note that supporting a particular ideology of interpretation may be conducive to maintaining axiological consistency when applying provisions of a given branch of law. Furthermore, the detachment of particular interpretative directives from the methodology of their use (or as M. Zieliński puts it in his conception - from certain principles, rules or guidelines) makes them a "passive" instrument in the hands of the interpreter that may lead to interpretative results that are often irreconcilable with the objectives of the law ascribed to the legislator. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
49--60
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bogucki O., In dubio pro libertate jak dyrektywa wykładni celowościowej, (w:) Wymiar prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia, red. M. Hermann, M. Krotoszyński, F.P. Zwierzchowski, CH Beck 2019, s. 227-236.
 • Bogucki O., Model wykładni funkcjonalnej w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Polgres Multimedia, Szczecin 2016.
 • Bogucki O., Odtwarzanie celów i innych wartości z tekstu prawnego, (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 195-213.
 • Chmielnicki P., Identyfikacja celów i funkcji w ramach wykładni prawa, Przegląd Prawa Publicznego 2015, nr 3, s. 9-23.
 • Choduń A., Aspekty językowe w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.
 • Choduń A., Koncepcja wykładni prawa Maciej Zielińskiego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016, nr 4, s. 57-67.
 • Choduń A., Zieliński M., Uzasadnienie twierdzeń interpretacyjnych z perspektywy derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2020.
 • Czepita S., Wronkowska S., Zieliński M., Założenia szkoły poznańsko-szczecińskiej w teorii prawa, Państwo i Prawo 2013, nr 2, 3-16.
 • Gizbert-Studnicki T., Konflikt dóbr i kolizja norm, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1989, z. 1, 1-15.
 • Gizbert-Studnicki T., Wykładnia celowościowa, Studia Prawnicze 1985, nr 3-4, s. 51-69.
 • Haładyj A., "Jakość życia" jako wartość podlegająca ochronie w prawie ochrony środowiska, (w:) Aksjologia prawa administracyjnego, t. 2, J. Zimmermann (red.),Wolters Kluwer Warszawa 2017.
 • Holocher J., In dubio pro libertate jako dyrektywa interpretacyjna - uwagi na kanwie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Prawa Publicznego 2019, nr 7-8, s. 85-100.
 • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, PWN, Warszawa 1979.
 • Leszczyński J., O charakterze dyrektyw wykładni, Państwo i Prawo 2007, nr 3, s. 28-44.
 • Mikołajewicz J., O możliwych rozwinięciach Macieja Zielińskiego koncepcji wykładni prawa
 • Mogilnicki A., Ogólne zasady prawa. Podręcznik dla wyższych klas szkół średnich, wyd. 4, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1923.
 • Piszko R., Wyznaczniki treści i obowiązywania dyrektyw wykładni prawa w prawoznawstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Rakoczy B., Wykładnia in dubio pro naturam w prawie polskim. Studia Prawnicze KUL 2018, nr 74, s. 87-99.
 • Rozwadowski W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Ars boni et aeque, Poznań 1992.
 • Rundstein Sz., Zasady teorji prawa, Nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1924.
 • Sobolewski M., Europejski Zielony Ład - w stronę neutralności klimatycznej, Biuro Analiz Sejmowych, Infos 2020, nr 9, s. 1-4.
 • Waśkowski E., Teorja wykładni prawa cywilnego. Metodologja dogmatyki prawniczej w zarysie, Nakładem Izby Adwokackiej w Warszawie, Warszawa 1936.
 • Wróblewski J., Właściwość, rola i zadania dyrektyw interpretacyjnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1961, z. 4, s. 93-112.
 • Wróblewski J., Zagadnienie wykładni prawa ludowego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1959.
 • Zabłocki J., Trawicka A., Publiczne prawo rzymskie, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2011.
 • Zieliński M., Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2006, z. 3., s. 93-101.
 • Zieliński M., Wybrane zagadnienia wykładni prawa, Państwo i Prawo 2009, nr 6, s. 3-10.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, wyd. 6.
 • Zieliński M., Wyznaczniki reguł wykładni, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998, z. 3-4, s. 1-20.
 • Ziembiński Z., Zieliński M., Dyrektyw i sposób ich wypowiadania, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1992.
 • Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład. Realizacja naszych celów, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2021.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejski Zielony Ład, Bruksela dnia 11.12.2019, COM (2019) 640 final.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy, Bruksela dnia 11.3.2020, COM(2020) 98 final.
 • Komisja Europejska, Polityka spójności jako wsparcie dla transformacji gospodarczej i społecznej w stronę modelu zrównoważonego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Zestaw narzędzi dla decydentów krajowych i regionalnych, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2020.
 • Rada Unii Europejskiej, Projekt konkluzji Rady pt. "Ku ekologicznej odbudowie opartej na obiegu zamkniętym", Bruksela 11.12.2020, nr 13852/20.
 • Wyrok NSA z 19 lutego 2010 r., I OSK 1368/09, Legalis nr 223641.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.