PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2023 | nr 84 Sport w dobie kryzysu i modernizacji | 87--109
Tytuł artykułu

Sport Shooters in Poland: Social Capital of Organizational Engagement vs Access to Guns Policy Controversies

Warianty tytułu
Strzelcy sportowi w Polsce: kapitał społeczny zaangażowania organizacyjnego a kontrowersje związane z dostępem do broni
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents sport shooting in Poland against a socio-political background. First, Polish society after the anti-communist breakthrough is diagnosed as a country lacking social capital and social trust in particular. In this context, membership in sport clubs, treated as a form of social involvement, is very desirable, as it expands the network of social cooperation. However, being a sport shooter is also associated with access to weapons, which is always controversial, even if Poland has low rates of access to firearms for citizens. The authors conducted research (CAWI, N = 253) on sport shooters in Poland. The results (opinions of sport shooters) are analyzed in three contexts: possession of a weapon and attitude towards a weapon (motivation to engage in sport shooting), sport shooting clubs (analysis of sport shooting organizations in Poland), and the image of a sport shooter (assessment of sport shooters' image in Polish society). A basic problem that emerges from the empirical analysis is the heterogeneous interpretation of sport shooting by the shooters themselves. Shooting can be seen in terms of sport (an activity aimed at self-improvement and competition) as well as an activity with out-of-sport goals (patriotic, educational, and defensive). Different definitions of joint activity may lead to interpretative (of meaning) tensions and ultimately to conflicts within the examined category of people.(original abstract)
W artykule przedstawiono strzelectwo sportowe w Polsce na tle społeczno-politycznym. Społeczeństwo polskie po przełomie antykomunistycznym diagnozowane jest jako wspólnota, której brakuje kapitału społecznego, a w szczególności zaufania. W tym kontekście przynależność do klubów sportowych, traktowana jako forma zaangażowania społecznego, jest bardzo pożądana, gdyż rozszerza sieć współpracy społecznej. Jednak bycie strzelcem sportowym wiąże się również z dostępem do broni, co zawsze budzi kontrowersje, nawet jeśli w Polsce wskaźniki dostępu obywateli do broni palnej są niskie. Autorzy przeprowadzili badania (CAWI, N = 253) wśród strzelców sportowych w Polsce. Wyniki (opinie strzelców sportowych) analizowane są w trzech kontekstach: posiadania broni i stosunku do broni (motywacja do uprawiania strzelectwa sportowego), klubów strzeleckich (analiza organizacji strzeleckich w Polsce) oraz wizerunku strzelca sportowego (ocena wizerunku strzelców sportowych w społeczeństwie polskim). Podstawowym problemem, który wyłania się z analizy empirycznej, jest niejednorodna interpretacja strzelectwa sportowego przez samych strzelców. Strzelanie może być postrzegane zarówno w kategoriach sportowych (aktywność ukierunkowana na samodoskonalenie i współzawodnictwo), jak i jako aktywność o celach poza-sportowych (patriotycznych, wychowawczych, obronnych). Różne definicje wspólnej aktywności mogą prowadzić do napięć interpretacyjnych (znaczeniowych), a ostatecznie do konfliktów w obrębie badanej kategorii osób.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Asadullah M.N. (2017), Who Trusts Others? Community and Individual Determinants of Social Capital in a Low-Income Country, "Cambridge Journal of Economics", vol. 41(2), pp. 515-544.
 • Azrael D., Hepburn L., Hemenway D., Miller M. (2017), The Stock and Flow of U.S. Firearms: Results from the 2015 National Firearms Survey, "The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences", vol. 3, no. 5, pp. 38-57.
 • Betz M.E., Azrael D., Barber C., Miller M. (2016), Public opinion regarding whether speaking with patients about firearms is appropriate: Results of a national survey, "Annals of Internal Medicine", vol. 165(8), pp. 543-550.
 • Będzik B. (2010), Deficyt kapitału społecznego zwiastunem nadchodzących kłopotów, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", vol. 9(1), pp. 15-22.
 • Breuer C. (2014), Sport for development - the role of sports clubs, Conference: The 2nd International Symposium on International Development and Peace through Sport, [in:] TokyoVolume: National Institute of Fitness and Health & University of Tsukuba (ed.), The 2nd International Symposium on International Development and Peace through Sport, National Institute of Fitness and Health, University of Tsukuba, Tokyo, pp. 53-65, https://doi.org/10.13140/2.1.4524.9607
 • Celinska K. (2007), Individualism and collectivism in America: The case of gun ownership and attitudes toward gun control, "Sociological Perspectives", vol. 50(2), pp. 229-247.
 • Chaskin R.J. (2001), Building Community Capacity: A Definitional Framework and Case Studies from a Comprehensive Community Initiative, "Urban Affairs Review", vol. 36(3), https://doi.org/10.1177/10780870122184876
 • Cook P.J., Ludwig J. (1997), Guns in America: National Survey on Private Ownership and Use of Firearms, US Department of Justice, National Institute of Justice, Government Printing Office, Washington.
 • Czapiński J. (2006), Polska - państwo bez społeczeństwa, "Nauka", no. 1, pp. 7-26.
 • Czapiński J., Panek T. (eds.) (2015), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Dougherty M.J. (2015), Broń sportowa. Rodzaje uzbrojenia. Techniki użycia, transl. T. Prochenka, M. Wasilewski, Bellona, Warszawa.
 • Francois P., Zabojnik J. (2005), Trust, Social Capital, and Economic Development, "Journal of the European Economic Association", vol. 3(1), pp. 51-94.
 • Giza-Poleszczuk A. (2018), Jako socjologowie straciliśmy zdolność prawdziwej analizy (interviewed by Krzysztof Mazur), https://klubjagiellonski.pl/2018/05/20/giza-poleszczuk-jakosocjologowiestracilismy-zdolnosc-prawdziwej-analizy-rozmowa/
 • Granovetter M. (1973), The Strength of Weak Ties, "American Journal of Psychology", vol. 78(6), pp. 1360-1380.
 • Growiec K. (2009), Związek między sieciami społecznymi a zaufaniem społecznym - mechanizm wzajemnego wzmacniania?, "Psychologia Społeczna", vol. 4, no. 1-2(10), pp. 55-66.
 • GUS (2015), Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r., Wydział Analiz Przekrojowych, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Głównego Urzędu Statystycznego, Ośrodek Statystyki Matematycznej Urzędu Statystycznego, Warszawa-Łódź.
 • GUS (2019), Mały Rocznik Statystyczny Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Hahn R.A., Bilukha O., Crosby A., Fullilove M.T., Liberman A., Moscicki E., Snyder S., Tuma F., Briss P.A. (2005), Firearms laws and the reduction of violence: A systematic review, "American Journal of Preventive Medicine", vol. 28, pp. 40-71, https://doi.org/10.1016/ j.amepre.2004.10.005
 • Hanamura T., Li L.M.W., Chan D. (2017), The Association Between Generalized Trust and Physical and Psychological Health Across Societies, "Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement", vol. 134(1), pp. 277-286.
 • Hlebec V., Filipovič Hrast M., Kogovšek T. (2010), Social Networks in Slovenia: Changes during the Transition Period, "European Societies", vol. 12, no. 5, pp. 697-717.
 • Hochschild A.R. (2017), Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy, transl. H. Pustuła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Jaitman L., Scartascini C. (2017), Sports for Development, Inter-American Development Bank, https://doi.org/10.18235/0000962
 • Karp A. (2018), Estimating Global Civilian Held Firearms Numbers, "Small Arms Survey. Briefing Paper", June 2018, http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BPCivilian-Firearms-Numbers.pdf (accessed: 15.02.2020).
 • Klein D., Marx J. (2018), Generalized Trust in the Mirror. An Agent-Based Model on the Dynamics of Trust, "Historical Social Research / Historische Sozialforschung", vol. 43, no. 1(163), pp. 234-258.
 • Kornai J., Rothstein B., Rose-Ackerman S. (2004), Creating social trust in post-socialist transition, Palgrave Macmillan, New York.
 • Lee S., Jung M. (2018), Social Capital, Community Capacity, and Health, "The Health Care Manager", vol. 37(4), https://doi.org/10.1097/HCM.0000000000000233
 • Lickiewicz J. (2006), Osobowość i motywacja osiągnięć osób trenujących sztuki i sporty walki, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia", vol. 19, pp. 133-146.
 • Luhmann N. (1970), Soziologische Aufklärung. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme, Westdeutscher Verlag, Köln-Opladen.
 • Malinen S., Harju L. (2016), Volunteer Engagement: Exploring the Distinction Between Job and vvvvv Society", vol. 19(7), pp. 891-905.
 • Nowakowski K. (2008), Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", vol. 70(1), pp. 213-233.
 • Pawlak M. (2015), From Sociological Vacuum to Horror Vacui: How Stefan Nowak's Thesis Is Used in Analyses of Polish Society, "Polish Sociological Review", vol. 1(189), pp. 5-27.
 • Pratten S. (2017), Trust and the Social Positioning Process, "Cambridge Journal of Economics", vol. 41(5), pp. 1419-1436.
 • Stempień J.R., Dąbkowska-Dworniak M., Stańczyk M., Tkaczyk M., Przybylski B. (2022), Particular Dimensions of the Social Impact of Leisure Running: Study of Poland, "Sustainability", vol. 14(18), 11185, https://doi.org/10.3390/su141811185
 • Sztompka P. (1987), Social movements: structures in statu nascendi, "The Polish Sociological Bulletin", no. 2, pp. 5-26.
 • Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Wiebe D.J. (2003), Homicide and suicide risks associated with firearms in the home: A national case control study, "Annals of Emergency Medicine", vol. 41(6), pp. 771-782.
 • Yamane D. (2017), The sociology of U.S. gun culture, "Sociology Compass", vol. 11(7), e12497, https://doi.org/10.1111/soc4.12497
 • Ziółkowski M. (2005), Utowarowienie życia społecznego a kapitały społeczne, [in:] W. Wesołowski, J. Włodarek (eds.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, świat, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Zwarycz P.A. (2020), Czy strzelectwo jest sportem? Zarys problematyki strzelectwa sportowego w Polsce jako przedmiotu socjologii sportu, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", vol. 75, pp. 33-48, https://doi.org/10.18778/0208-600X.75.03
 • http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-pozwolenia/170176,Bron-pozwolenia-2018. html (accessed: 22.01.2020).
 • http://www.pzss.org.pl (accessed: 24.02.2020).
 • http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2007/en/Small-Arms-Survey-2007-Chapter-02-annexe-4-EN.pdf (accessed: 15.02.2020).
 • http://www.zzss.pl (accessed: 24.02.2020).
 • https://braterstwo.eu/tforum/t/71167/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.