PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2023 | nr 4 | 35--44
Tytuł artykułu

Jednostki samorządu terytorialnego a niedozwolona optymalizacja podatkowa - obowiązki raportowe w zakresie MDR

Warianty tytułu
Local Government Units and Unlawful Tax Optimization: MDR Reporting Obligations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych - dalej dyrektywa 2018/822 - wprowadzająca do unijnego systemu prawnego regulacje w zakresie obowiązkowego raportowania schematów podatkowych była jedną z istotnych zmian w zakresie prawa fiskalnego. Powyższy akt stanowił niejako przełom w walce z tzw. agresywną optymalizacją podatkową i ustanawiał w tym zakresie rozbudowane obowiązki raportowe zarówno dla samych podatników, jak i ich profesjonalnych pełnomocników. Polska, która jako pierwsze państwo w UE wdrożyła powyższe przepisy do rodzimego ustawodawstwa, stała się niejako prekursorem w praktyce ich stosowania. Niestety implementacji przedmiotowych regulacji towarzyszyły kontrowersje, w tym dotyczące zarzutów w przedmiocie konstytucyjności części rozwiązań. Jednym ze szczególnie problematycznych zagadnień w tym obszarze było objęcie nowym ustawodawstwem także jednostek samorządu terytorialnego (JST). Pojawiły się liczne wątpliwości, czy tego typu podmioty mają realną możliwość i rzeczywisty interes w stosowaniu zabiegów o charakterze agresywnej optymalizacji podatkowej. W artykule poddano analizie powyższe kwestie, w tym przez ocenę regulacji Rozdziału 11a Działu III ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. - dyrektywy 2018/822, jak również aktów i rozstrzygnięć powstałych w procesie implementacji przepisów o MDR oraz danych statystycznych i innych źródeł odnoszących się do omawianej tematyki. W artykule przybliżono ponadto i dokonano oceny przykładowych działań podejmowanych przez JST, które mogą być kwalifikowane jako schemat podatkowy, a także zidentyfikowano te daniny publicznoprawne, gdzie może dochodzić do agresywnej optymalizacji podatkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable cross-border arrangements, which introduced into the EU legal system provisions on mandatory reporting of tax schemes, was one of the major developments in fiscal law. The aforementioned act could be seen as a breakthrough in the fight against so-called aggressive tax planning and, in this respect, it established extensive reporting obligations for both taxpayers themselves and their professional attorneys. Poland, which was the first country in the EU to implement the above-mentioned provisions in national legislation, became a pioneer in the practice of their application. Unfortunately, implementation of the provisions in question was accompanied by controversies, including objections raised as to the constitutionality of some solutions. One of the particularly problematic issues in this area was covering local government units (LGUs) with the new legislation. Numerous doubts have been raised as to whether such entities have a real possibility and a real interest in pursuing aggressive tax planning arrangements. The article analyses the above issues, including by means of evaluation of Chapter 11a of Division III of the Act of 29 August 1997 - Tax Ordinance, Directive 2018/822, as well as acts and determinations made in the process of implementing the provisions on MDR, and statistical data and other sources relating to the issue in point. The article furthermore describes and evaluates examples of measures taken by LGUs which might be classified as tax schemes. It also identifies those public law levies where aggressive tax planning may take place.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
35--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Bieńkowska A., Raportowanie schematów podatkowych przez JST, LEX/el. 2019.
 • Bogucki S., Winiarski K. [w:] A. Wacławczyk, S. Bogucki, K. Winiarski, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2021, komentarz do art. 1.
 • Borszowski P., Stelmaszczyk K., Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [w:] Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, red. P. Borszowski, K. Stelmaszczyk, Warszawa 2016.
 • Centi E., Hein C., Lamotte J., DAC6: One directive, several applications, https://www.internationaltaxreview.com/article/b1mphksh51q6qg/dac6-one-directive-several-applications (dostęp: 15.12.2022 r.).
 • Chomka M., Osobowość prawna a osobowość publicznoprawna, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" 2004/62.
 • Dumkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020, komentarz do art. 154.
 • Hendrysiak H., Tor na skrawku działki, cała zwolniona z podatku. Gminy walczą o zmianę prawa, https://www.prawo.pl/samorzad/budynki-wchodzace-w-sklad-infrastruktury-kolejowej-sa-zwolnione,504184.html (dostęp: 15.12.2022 r.).
 • Horbaczewski R., NIK wytyka nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych w województwie dolnośląskim, https://www.prawo.pl/samorzad/nieprawidlowosci-w-funkcjonowaniu-spolek-komunalnych-w,512757.html (dostęp: 15.12.2022 r.).
 • Kacprzyk J., Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki, "Zeszyty Metodycznych Rachunkowości" 2020/8, dodatek nr 6.
 • Kałążny A., Ruta M., Zwolnienie kolejowych gruntów i budynków z podatku od nieruchomości - niezamierzony prezent dla podatników?, "Przegląd Podatkowy" 2018/7.
 • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1, Komentarz do art. 1-300 k.s.h., Warszawa 2010, komentarz do art. 154.
 • Kubiesa P., Prewspółczynnik dla działalności wodno-kanalizacyjnej gminy, Warszawa 2020.
 • Kubista B., Zakres pojęciowy i przesłanki zastosowania kryterium głównej korzyści w raportowaniu schematów podatkowych, "Przegląd Podatkowy" 2022/6.
 • Ladziński A., Wasiluk D., O nieprawidłowej implementacji dyrektywy 2018/822 (MDR) i jej konsekwencjach, "Przegląd Podatkowy" 2019/5.
 • Leśniak G., Schematy podatkowe - minister zrobił gest, ale niepewność prawa pozostaje, https://www.prawo.pl/podatki/objasnienia-do-raportowania-schematow-podatkowych-mdr-wywiad,369220.html (dostęp: 15.12.2022 r.).
 • Malinowski D.M., Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością finansowane ze środków spółki, "Przegląd Podatkowy" 2022/8.
 • Marchaj R., Samorządowe konsultacje społeczne. Propozycje de lege ferenda, "Samorząd Terytorialny" 2020/7-8.
 • Mastalski R., Wnioskowania prawnicze w procesie stosowania prawa podatkowego, "Przegląd Podatkowy" 2007/12.
 • Matarewicz J., Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022, komentarz do art. 86.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • OECD report, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting , 2013, https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf (dostęp: 14.11.2022 r.).
 • OECD report, Mandatory Disclosure Rules. Action 12: 2015 Final Report, Paryż 2015, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/mandatory-disclosure-rules-action-12-2015-final-report_9789264241442-en
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171666953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.