PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 23 | nr 301 | 129--145
Tytuł artykułu

Metody jakościowe w badaniach politologicznych... Wybrane techniki wywiadu i możliwości zastosowania.

Autorzy
Warianty tytułu
Qualitative Methods in Political Science Research. Selected Interview Techniques, Possible Applications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przedstawianym podejściu najbardziej wartościowa jest interdyscyplinarność możliwych do zastosowania metod, które mogą stanowić wspólny zasób dla nauk społecznych i w każdej z dyscyplin mogą być wykorzystane z zachowaniem obowiązującego w niej zasad poprawności metodologicznej. Badania jakościowe nie doczekały jednej spójnej definicji (Denzin, Lincoln 2009: 9-12, 21-24). Nie mówimy o jednych badaniach jakościowych, ale raczej o wielu różnorodnych, czasem wykluczających się podejściach, w których wspólne jest, w najprostszym rozróżnieniu, nastawienie na poszukiwanie danych nie liczbowych. Dla pełniejszego zdefiniowania, czym są badania jakościowe używa się metafor (Denzin, Lincoln 2009: 11-25) lub/i plastycznych ujęć takich jak montaż, patchwork. Co wspólne dla podejść, bada-cze "jakościowi" nie dążą do wielkich teorii, raczej poszukują trudnych odpowiedzi (pogłębionych) na proste pytania, bezpośrednich opinii ludzi na jakiś temat oraz orientują się na rekonstruowanie obrazu (Berger, Luckmann 2010) otaczającego świata - a szczególnie 'rozumienia' elementów świata społecznego. Korzystają, zatem z mniej ustrukturalizowanych i mniej standaryzowanych technik, dążą do partnerskiej relacji badacz - badany (Wyka 1993: 15). Mnogość definicji samych badań wyznacza też mnogość stosowanych w ich ramach metod i technik. (fragment tekstu)
EN
The article presents the basic assumptions of qualitative research and the possibilities of their application in social (political) sciences. To achieve this goal, is the interview method was chosen. In the first part, basic information about the interview method will be recalled. The idea of research practice based on the story of Halcolm's 'master'. In the second part selected individual interview techniques will be analyzed, which, according to the author, may be the most practical for a political scientist, and the summary will present examples of the use of interviewing techniques by researchers from various disciplines in the field of social-political sciences and the possibility of using re-analysis.(original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
129--145
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Bibliografia
 • Angrosino Michael. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Maja Brzozowska-Brywczyńska przeł., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Babiński Grzegorz. 2004. Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych, Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos".
 • Banks Marcus. 2009. Materiały wizualne w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Barbour Rosaline. 2011. Badania fokusowe. Barbara Komorowska przeł., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Berger Peter, Thomas Luckmann. 2010. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bratkowski Jerzy. 2003. Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne. Warszawa: Wydaw. Akad. ŻAK.
 • Bryman Alan. 2001. Social research methods, Oxford: Oxford University Press.
 • Buttolph Johnson Janet, Henry T. Reynolds, Jason D. Mycoff. 2010. Metody badawcze w naukach politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Buttolph Johnson Janet, Richard A. Joslyn. 1995. Political science research methods. Washington: Congressional Quarterly Inc.
 • Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln. 2009. "Przedmowa". W Metody badań jakościowych t. 1. Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln (red.). 1-17. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln. 2009. "Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych". W Metody badań jakościowych t. 1. Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln (red.). 19-62. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Duch-Krzystoszek Danuta, Anna Gruszecka-Tieśluk. 2011. "Jakościowe podejście w ba-daniu socjologicznym".WFirkowska-Mankiewicz Anna, Tatiana Kanash, Elżbieta Tarkowska. (red.) Rozdział 6. Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Polityki Specjalnej.
 • Dukaczewska-Nałęcz Aleksandra. 1999. "Zogniskowane wywiady grupowe - jakościowa technika badawcza". W Domański Henryk, Krystyna Lutyńska, Andrzej Rostocki (red.). 149-160. Spojrzenie na metodę. Studia z metodologii badań społecznych. Warszawa: IFiS PAN.
 • Dyoniziak Ryszard. 1997. Sondaże a manipulowanie społeczeństwem. Kraków: Universitas.
 • Flick Uwe. 2010. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gajda Joanna. 2013. "Badania jakościowe w politologii - obraz samorządu terytorialnego według NGO w Małopolsce". W Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii. Młyńczyk Łukasz, Bernadetta Nitschke (red.). 740-760. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Gawlik Katarzyna, "Badania focusowe". W Badania jakościowe. Podejścia i teorie t. 2, Jemielniak Dariusz. (red.). 131-162. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giza-Poleszczuk Anna, Mokrzycki Edmund (red.). 1990. Teoria i praktyka socjologii empirycznej. Warszawa: IFiS PAN.
 • Górniak Jarosław, Seweryn Krupnik, Barbara Worek. 2007. "Zastosowanie podejścia badań jakościowych w ewaluacji ex-post". WHaber Agnieszka (red.). 115-136. Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza. Warszawa 2007.
 • Gudkova Svetlana. (2012). "Wywiad w badaniach jakościowych". W Badania jakościowe. Podejścia i teorie t. 2. Jemielniak Dariusz. (red.). 111-129. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hankała Andrzej. 2001. Wybiórczość ludzkiej pamięci, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Heaton Janet. 2004. Reworking Qualitative Data. London: Sage.
 • Jemielniak Dariusz (red.). 2012. Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 1, Tom 2.Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kanash Tatsiana. 2011. "Jak skonstruować i zrealizować projekt badawczy". WFirkowska-Mankiewicz Anna, Tatiana Kanash, Elżbieta Tarkowska. (red.) Rozdział 18. Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd problemów i metod. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Polityki Specjalnej.
 • Kaufmann Jean-Claude. 2010. Wywiad rozumiejący. Alina Kapciak przeł.. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kaźmierska Kaja. 1997. "Wywiad narracyjny - technika i pojęcia analityczne". W Czyżewski Marek, Andrzej Piotrowski, Alicja Rokuszewska-Pawełek (red.). Biografia a tożsamość narodowa, Łódź: Uniwersytet Łódzki Katedra Socjologii Kultury.
 • Konecki Krzysztof, Piotr Chomczyński. 2012. Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Kubinowski Dariusz. 2010. Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia - Metodyka - Ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kurczewska Joanna (red.). 2006. Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Kvale Steinar. 2004. Interviews. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego. Białystok: Transhumana.
 • Kvale Steinar. 2010. Prowadzenie wywiadów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kwiatkowski Piotr T. 2008. Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Lutyński Jan. 2000. Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Maison Dominika. 2001. Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Manheim Jarol B., Richard C. Rich, Lars Willnat, Craig L. Brians. 2006. Empirical Political Analysis: Research Methods in Political Science (6th Edition). New York: Pearson Longman.
 • Marody Mirosława 1990. Problemy badań jakościowych. W Giza-Poleszczuk Anna, Edmund Mokrzycki (red.). Teoria i praktyka socjologii empirycznej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 233-246.
 • Nicpoń Małgorzata, Radosław Marzęcki. 2010. "Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych". W Mikucka-Wójtowicz Dominika (red.). Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: problemy badawcze młodych politologów. Kraków: Libron, 245-252.
 • Nowak Stefan. 1985. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Patton Michael Quinn. 2002. Qualitative research and evaluation methods 3rd ed. Thousand Oaks. Tłumaczenie własne.
 • Rubin Herbert J., Irene S. Rubin. 1997. "Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych". W Ewaluacja w edukacji. Leszek Korporowicz (red.). 201-222. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Rzeźnicka-Krupa Jolanta. 2011. Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne. Kraków: Impuls.
 • Sławecki Bartosz. 2012. "Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych". W Badania jakościowe. Podejścia i teorie t. 1. Jemielniak Dariusz. (red.). 57-87. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stasik Agata, Adam Gendźwiłł. 2012. "Projektowanie badania jakościowego". W Badania jakościowe. Podejścia i teorie t. 1. Jemielniak Dariusz (red.). 57-87. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Uniwersalny Słownik Języka Polskiego t. 2. 2008. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wyka Anna. 1993. Badacz społeczny wobec doświadczenia. Warszawa: IFiS PAN.
 • Zarycki Tomasz. 2002. Region jako kontekst zachowań politycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Filipkowski Piotr. 2005. "Po co archiwizować dane jakościowe i jak robią to inni". ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody. nr 14, 31-52.
 • Kościański Artur. 2005. "Archiwum społecznych danych jakościowych: potrzeby, kontro-wersje, propozycje praktyczne". ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody, nr 14, 19-29.
 • Kupka Petr, Tomáš Šmíd. 2011. "Czech Organized Crime: Structural Development and Activities of Czech Organized Crime". Czech Journal of Political Science Politologický časopis Czech Journal of Political Science, nr 1, 31-45.
 • Kurczewska Joanna, Marian Kempny, Hanna Bojar. 1998. "Społeczności lokalne, jako wspólnoty tradycji - w poszukiwaniu korzeni demokracji". Studia Socjologiczne, nr 2, 89-110.
 • Palska Hanna. 2005. "O potrzebie ochrony danych jakościowych. Z doświadczeń socjologa-humanisty". ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody. nr 14, 7-17.
 • Prawda Marek. 1989. "Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości o koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze". Studia Socjologiczne, nr 4, 81-98.
 • Ramonaitė Ainė. 2004. "Conceptions Of Democracy In PostSoviet Lithuania". Lithuanian Political Science Yearbook, nr 1, s. 71-90.
 • Schütze Fritz. 1997. "Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretacji". Studia Socjologiczne, nr 1, s. 11-57.
 • Šiljak Lea. 2003. "Jewish Identities in Croatia - a Social Psychological Perspective". Migration and Ethnic ThemesMigracijske i etničke teme, nr 4, 363-390.
 • Taper Agnieszka. 2004. "Metody i techniki badań nauk społecznych w służbie marketingu wyborczego". Varia Dialog Polityczne. Numer 2 luty Toruń, 99-106.
 • Thomas Witzel Andreas, Kuehn. 2004. "Using a text Bank in the Evaluation of Problem Centered-Interview". Qualitative Social Research. vol. 1, nr 3, 1-32.
 • Zarycki Tomasz Mariusz Kowalski. 2001. "Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-2000". Studia Regionalne i Lokalne 1: 167-170.
 • https://archive.org/:Qualidata. 2011. Managing and sharing data. UK Data Archive, Pobrane z: www.data-archive.ac.uk/sharing/sharing 7.08.2018.
 • http://www.esds.ac.uk/qualidata/support/reuseexamples.asp [10.09.2017]
 • https://ukdataservice.ac.uk/use-data/data-in-use.aspx
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171667059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.