PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2022 | z. 57 | 173--190
Tytuł artykułu

The World Food Program in the Global Logistics Cluster

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Światowy program żywnościowy w globalnym klastrze logistycznym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The subject of the article is an analysis of the functioning of the World Food Program (WFP) as a leading organization, directing and coordinating activities in humanitarian logistics at the level of the Global Logis-tics Cluster (GLC). The article adopts the research goal of defining the role of the World Food Program in activities carried out in humanitarian logistics at the level of the Global Logistics Cluster. Hypotheses were formulated; WFP is responsible for directing and coordinating humanitarian activities of all partner organi-zations participating in the GLC, and WFP is responsible for the development of the global supply chain and effective cooperation between partners in various humanitarian logistics operations. Achieving the research goal and verifying the adopted hypothesis was possible thanks to the use of research methods such as: analysis of existing data (desk research), analysis of documents published by WFP, as well as logical inference based on the collected research material and conducting a case study.The article shows that the WFP is the leading UN agency in the GLC, contributing to the development of humanitarian logistics and meeting the humani-tarian needs of communities in various parts of the world. Humanitarian operations carried out at the initia-tive of WFP under the GLC can be divided into Logistics Sector Support, Logistics Preparedness and Logistics Cluster Operation. Humanitarian aid directed and coordinated by the WFP, supplemented with development aid, is the result of the development of humanitarian logistics at the GLC level.(original abstract)
Przedmiotem artykułu jest analiza funkcjonowania Światowego Programu Żywnościowego (World Food Pro-gram, WFP) jako wiodącej organizacji, kierującej oraz koordynującej działania w logistyce humanitarnej na poziomie Globalnego Klastra Logistycznego (GLC). WFP to wyspecjalizowana agencja ONZ powołana do zwalczania problemu głodu i wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.W artykule przyjęto cel badawczy w postaci określenia roli Światowego Programu Żywnościowego w działaniach realizowanych w logistyce humanitarnej na poziomie Globalnego Klastra Logistycznego.Sformułowano hipotezy; WFP spełnia funkcję kierującą i koordynującą działania humanitarne wszystkich organizacji partnerskich partycypujących w GLC, oraz WFP odpowiada za rozwój globalnego łańcucha dostaw i efektywną współpracę między partne-rami w zróżnicowanych przedmiotowo operacjach w ramach logistyki humanitarnej. Osiągnię-cie celu badawczego oraz weryfikacja przyjętych hipotez było możliwe dzięki zastosowaniu metod badawczych w postaci: analizy danych zastanych (desk research), analizy dokumentów opublikowanych przez WFP, a także logicznego wnioskowania na podstawie zebranego materiału, oraz przeprowadzeniu studium przypadku (case study). W artykule wykazano, że WFP jest wiodącą agendą ONZ w GLC, przyczyniającą się do rozwoju logisty-ki humanitarnej i zaspokajania potrzeb humanitarnych społeczności w różnych częściach świata. Operacje humanitarne realizowane z inicjatywy WFP w ramach GLC można podzielić na Logistics Sector Support, Logi-stics Preparedness i Logistics Cluster Operation. Kierowana i koordynowana przez WFP pomoc humanitarna, uzupełniona o pomoc rozwojową, jest rezultatem rozwoju logistyki humanitarnej na poziomie GLC.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
173--190
Opis fizyczny
Twórcy
 • The International University of Logistics and Transport in Wrocław, Poland
 • The International University of Logistics and Transport in Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Altay, N., Narayanan, A., 2020. Forecasting in humanitarian operations. Literature review and research needs. International Journal of Forecasting, 38 (3), 1234-1244, https://doi.org/10.1016/j. ijforecast.2020.08.001.
 • Bexell, M., Jonsson, K., 2017. Responsibility and the United Nations' Sustainable Development Goals. Forum for Development Studies, 44 (1), 13-29.
 • Cardwell, R., Ghazalian, P.L., 2020. COVID-19 and International Food Assistance: Policy Proposals to Keep Food Flowing. World Development, 135, 105059, https://doi.org/10.1016/j. worlddev.2020.105059.
 • Chander, V., Shear, L., 2009. Humanitarian Aid in Less Secure Regions: An Analysis of World Food Programme Operations in the Somali Region of Ethiopia. Cambridge: MIT.
 • Cozzolino, A., Rossi, S., Conforti, A., 2012. Agile and lean principles in the humanitarian supply chain. The case of the United Nations World Food Programme. Journal of Humanitarian Logis- tics and Supply Chain Management, 2 (1), 16-33, https://doi.org/10.1108/20426741211225984.
 • Dellmuth, L.M., Bender, F.A.-M., Jonsson, A.R., Rosvold, E.L., von Uexkull, N., 2021. Humani- tarian need drives multilateral disaster aid. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118 (4), 1-7, https://doi.org/10.1073/pnas.2018293118.
 • Frankowska, M., 2015. Klastry logistyczne jako ogniwa globalnych łańcuchów dostaw. Logistyka, 3, 5633-5637.
 • Fredriksen, A., 2012. Making humanitarian spaces global. Coordinating crisis response through the cluster approach. New York: Columbia University, 2-7.
 • Gelal, A., Sassi, M., 2021. Exploring environment as cross-cutting issue among Humanitarian- Development Nexus Actors. American Journal of Agricultural Science, Engineering, and Tech- nology, 5 (2), 40-68, https://doi.org/10.54536/ajaset.v5i2.73.
 • Gębska, M., 2017. Światowy Program Żywnościowy wobec wyzwań dla bezpieczeństwa żyw- nościowego w 2015 roku. W: M. Gębska (red.). Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymiar międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 354-369.
 • Jahre, M., Pazirandeh, A., Van Wassenhove, L., 2016. Defining logistics preparedness. A frame- work and research agenda. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 6 (3), 372-398.
 • Kliest, T., Singh, G., 2012. Review of the World Food Programme's Humanitarian and Develop- ment Effectiveness 2006-2011. Paris: OECD.
 • Laborde, D., Martin, W., Swinnen, J., Vos, R., 2020. COVID-19 risks to global food security. Science, 369 (6503), 500-502.
 • Landmann, T., 2021. Współpraca ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i mediami w pomocy humanitarnej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 37-47.
 • Landmann, T., Bogucka, A., 2021. International Humanitarian City as a global logistics hub in 2018-2021 - a case study. Systemy Logistyczne Wojsk, 56, 97-111.
 • Lawson-McDowall, J., McCormack, R., Tholstrup, S., 2021. The use of cash assistance in the Covid-19 humanitarian response. Accelerating trends and missed opportunities. Disasters, 45, 216-239.
 • Leiras, A., Goncalves, P., Chawaguta, B., de Brito Junior, I., Yoshizaki H.T.Y., 2012. Other authors have analyzed some aspects of logistics activities in connection with the description of the system of supply and distribution of food aid, especially in uncertain regions. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 12 (15), 6365-6384, https://doi.org/10.1590/0103- 6513.20210070.
 • Lorek, A., 2011. Światowy kryzys żywnościowy, przyczyny i wpływ na kraje rozwijające się. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 231, 38-50.
 • Montiel, I., Cuervo-Cazurra, A., Park, J., 2021. Implementing the United Nations' Sustainable Development Goals in international business. Journal of International Business Studies, 52 (5), 999-1030, https://doi.org/10.1057/s41267-021-00445-y.
 • Mueller, V., Grepin, K.A., Rabbani, A., Navia, B., Ngunjiri, A.S.W., Wu, N., 2021. Food insecurity and COVID-19 risk in low- and middle-income countries. Applied Economic Perspectives and Policy, 44 (1), 92-109, https://doi.org/10.1002/aepp.13200.
 • O'Connor, D., Boyle, P., Ilcan, S., Oliver, M., 2017. Living with Insecurity. Food Security, Resil- ience, and the World Food Programme (WFP). Global Social Policy, 17 (1), 1-18, https://doi. org/10.1177/1468018116658776.
 • OCHA, 2022. The Cluster Approach [online]. Available at: https://www.humanitarianresponse. info/en/coordination/clusters [25. July 2022].
 • Peters, K., Silva, S., Goncalves, R., Kavelj, M., Fleuren, H., den Hertog, D., Ergun, O., Freeman, M., 2021. The Nutritious Supply Chain. Optimizing Humanitarian Food Assistance. Informs Journal on Optimization, 3 (2), 200-226, https://doi.org/10.1287/ijoo.2019.0047.
 • Peters, K., Silva, S., Wolter, T.S., Anjos, L., van Ettekoven, N., Combette, E., Melchiori, A., Fleu- ren, H., den Hertog, D., Ergun, O., 2022. UN World Food Programme. Toward Zero Hunger with Analytics. Informs Journal on Applied Analytics, 52 (1), 8-26, https://doi.org/10.1287/ inte.2021.1097.
 • Quinn, E., 2010. Logistics for food assistance. Delivering innovations in complex environments. In: W. Omamo, S. Gentilini, U. Sandstrom (eds.). Revolution. From food aid to food assistance. Innovations in overcoming hunger. Rome: WFP, 307-328.
 • Ricciolini, E., Rocchi, L., Cardinali, M., Ruiz, F., Cabello, J.M., Boggia, A., 2022. Assessing Progress Towards SDGs Implementation Using Multiple Reference Point Based Multicriteria Methods. The Case Study of the European Countries. Social Indicators Research, 162, 1233-1260.
 • Sapa, A., 2010. Pomoc żywnościowa w kontekście good governance i społecznej odpowiedzial- ności. Problemy Rolnictwa Światowego, 10 (4), 90-100.
 • Sapa, A., 2012. Międzynarodowa pomoc żywnościowa - kierunki zmian. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (24), 203-214.
 • Shaheen, I., Azadegan, A., Davis, D.F., 2022. Resource Scarcity and Humanitarian Social Innova- tion. Observations from Hunger Relief in the Context of the COVID-19 Pandemic. Journal of Business Ethics, 1-21, https://doi.org/10.1007/s10551-021-05014-9.
 • Shaw, D.J., 2001. The UN World Food Programme and the Development of Food Aid. Basing- stoke: Palgrave Macmillan: 188-204.
 • Shaw, D.J., 2011. The World's Largest Humanitarian Agency. The Transformation of the UN World Food Programme and of Food Aid. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Stibral, A.A., Zadeh-Cummings, N., Clarke, M., 2022. Mastering humanitarianism? A survey of postgraduate humanitarian courses. Higher Education, 1-20, https://doi.org/10.1007/s10734- 021-00797-2.
 • Stumpenhorst, M., Stumpenhorst, R., Razum, O., 2011. The UN OCHA cluster approach. Gaps between theory and practice. Journal of Public Health, 19, 587-592, https://doi.org/10.1007/ s10389-011-0417-3.
 • UN General Assembly, 1961. World Food Programme, 19 December 1961, A/RES/1714 [online]. Available at: https://www.refworld.org/docid/3b00f4900.html [25 July 2022].
 • Wagner, S.M., 2021. Startups in the supply chain ecosystem. An organizing framework and research opportunities. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 51 (10), 1130-1157, https://doi.org/10.1108/IJPDLM-02-2021-0055.
 • WFP, 2012. Emergency Preparedness and Response Package [online]. Available at: https:// documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp251892.pdf [25 July 2022].
 • WFP, 2016a. The 72-hour emergency assessment approach, s. 1-24 [online]. Available at: https:// documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp291242.pdf [25 July 2022].
 • WFP, 2016b. WFP Ethiopia. Special Operation SO (200977) [online]. Available at: https:// documents.wfp.org/stellent/groups/internal/documents/projects/wfp285390.pdf [25 July 2022].
 • WFP, 2019a. General Regulations, General Rules, Financial Regulations, Rules of Procedure of the Executive Board. Rome: WFP.
 • WFP, 2019b. WFP Supply Chain Annual Report 2019 in Review [online]. Available at: https:// docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000117081/download/ [25 July 2022].
 • WFP, 2022a. WFP's Assistance to Nutrition in Bhutan (2019-2023), 1-2 [online]. Available at: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000122581/download/ [25 July 2022].
 • WFP, 2022b. Contributions by year [online]. Available at: https://www.wfp.org/funding [25 July 2022].
 • WFP, 2022c. Logistics Cluster [online]. Available at: https://www.wfp.org/logistics-cluster [25 July 2022].
 • WFP, 2022d. Logistics Cluster. Led by the World Food Programme [online]. Available at: https:// docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000110526/download/ [25 July 2022].
 • Zwęgliński, T., 2014. Wybrane zagadnienia zarządzania logistyką w międzynarodowych opera- cjach pomocy humanitarnej. Logistyka, 6, 14924-14936.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171667139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.