Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kontrola finansowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
EN
The aim of this article is to present the position and role of the European Court of Auditors within the institutional framework of the European Union. The Court, created in 1975 by the Treaty of Brussels, plays an important role as an external auditor of the EU. According to articles 285 to 287 of the Treaty on the Functioning of the European Union, the Court is in charge of auditing the accounts of all the revenue and expenditure of the European Union and bodies established by the Union. For this purpose, the Court examines whether all EU revenue and expenditure have been received or incurred in a lawful and regular manner and whether the financial management has been sound in accordance with the principles of economy, efficiency and effectiveness. The Court, as obliged by the treaties, delivers an Annual Report to the European Parliament (the so- called 'discharge' authority) which contains its observations on the execution of the EU budget for each financial year together with a Statement of Assurance on the reliability of the EU accounts for that year and the legality and regularity of the underlaying transactions. Also, from time to time, the Court submits observations on specific topics, particularly in form of Special Reports, provides opinions for legislation of a financial nature and assists the European Parliament in exercising its powers of control. The article ends with a short description of the debates about the effectiveness and results of Court's works and new challenges to the Court in the context of the current financial crisis and economic breakdown. (original abstract)
**
W procesie rozwoju integracji europejskiej, a także wobec coraz większych środków finansowych pozostających w dyspozycji Unii Europejskiej, pojawiła się potrzeba ustanowienia pewnych regulacji służących kontroli dysponowania owymi środkami. Do 1975 r. zadania te należały do dwóch odrębnych instytucji - The Audit Board of the EEC and Euratom oraz The ESCC Auditor. Na mocy Traktatu Brukselskiego z 22 lipca 1975 r. połączono je, tworząc Europejski Trybunał Obrachunkowy. Oficjalne rozpoczęcie prac ETO miało miejsce w październiku 1977 r. w Luksemburgu, gdzie trybunał do dziś ma swoją siedzibę. (fragment tekstu)
EN
Discussed problems connected with assessment of Phare programme. The author described difficulties in the absorption of the EU funds. Presented a number of charges against people responsible for using aid . (MP)
**
Omówiono problemy związane z oceną programu Phare. Przybliżono trudności w absorpcji środków pomocowych. Przedstawiono zarzuty pod adresem osób odpowiedzialnych za wykorzystanie środków pomocowych.
EN
Monitoring finance act was amended many times. However the most important and the farreaching changes were included in the amendment dated 7.11.96. It resulted in change of scope and aim of finance audit, the broadening of auditors' competencies and other people connected with audit tasks. (short original abstract)
**
Celem artykułu jest przedstawienie zmian treści ustawy o kontroli skarbowej, jakie miały miejsce w czasie, jaki upłynał od jej uchwalenia do chwili obecnej oraz wskazania ich kierunków.
**
W podrozdziale przedstawiono zarys koncepcji zastosowania systemu ekspertowego dla potrzeb wykrywania nieprawidłowości finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych. (fragment tekstu)
EN
The importance of financial management has increased in the recent decade that was proven by many researchers. To make the financial management able to fulfill its new and common tasks, and to support the board, and the CEO with the required financial information, an information system is needed. With the help of this information system that should be based on financial accounting and controlling system information can realize an effective financial decision-making on the strategic and annual time dimension. The study aims to examine the main factors that have to determine the role of financial control mechanisms. To get proper picture about financial control - what its role, tasks and tools are - there was accomplished also an international overview of scientific literature. (original abstract)
**
W artykule przedstawiono analizę głównych czynników, które determinują rolę finansowych mechanizmów kontroli w przedsiębiorstwie. Dokonano szerokiej prezentacji kontroli finansowej, jej roli, zadań i narzędzi w odniesieniu do przedsiębiorstwa rolnego. (abstrakt oryginalny)
**
Nadzór bankowy to przejaw kontroli państwa nad sektorem bankowym – we wszystkich krajach rozwiniętych najsilniej kontrolowanym sektorem gospodarki. Początki nadzoru państwowego nad bankami prywatnymi w Niemczech sięgają zamierzchłych czasów, bo już XVII wieku, ale powszechny nadzór bankowy w tym kraju stworzony został dopiero w 1931 roku w następstwie wielkiego kryzysu gospodarczego na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Początkowo funkcje nadzorcze pełnił Urząd Komisarza Rzeszy ds. Bankowości, a od 1934 roku Urząd Nadzoru nad Działalnością Bankową przy Banku Centralnym Rzeszy. Po II wojnie światowej nadzór został zdecentralizowany i do 1961 roku pozostawał w gestii ministrów gospodarki lub finansów poszczególnych krajów związkowych. Autor przybliża zagadnienie nadzoru nakowego w wydaniu niemieckim.
**
Ryzyko jest nieodłącznym elementem handlu. Z nierzetelnym kontrahentem zetknęła się chyba każda działająca na polskim rynku firma. Brak zapłaty z tytułu sprzedaży lub wykonanej usługi może spowodować zatory płatnicze w przedsiębiorstwie i poważnie zachwiać jego płynność finansową, a w konsekwencji - doprowadzić nawet do upadłości firmy. Bardzo wiele polskich przedsiębiorstw ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Zachwianie płynności może być negatywnym skutkiem nader pozytywnego zjawiska, jakim jest gwałtowny rozwój danej firmy, powodujący kumulację nakładów finansowych.
EN
Planning and budgeting constitute one of the important elements of management system and are at the same time an instrument of effective management control since budgets are a source of standards are norms which lend themselves well to comparisons with real results. The paper offers an analysis of possibilities of devising a comprehensive control system relying on budgeting systems. (original abstract)
**
Przedstawiono definicję budżetu i jego zastosowanie, kontrolę firm poprzez budżety i pokazano sposób, w jaki system kontroli budżetowej może stać się składnikiem systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
EN
The new law about public finances and the internal control standards for the public sector entities introduced new duties for the managers regarding the internal control. The general content of these standards of the internal control leaves the large choice in the range of objects, criteria and the measures for the evaluation of the internal control for the entities. Such solution is universal, but also inconvenient for entities, because it requires the studies of solutions adapted to the needs dependent from the character of activity and the risks of the given entity. So it arises the question, how to evaluate the internal environment in the entity of the public sector. The present article presents the analyze of and the comparison of the national and international standards of internal control regarding internal environment for the public sector entities and the proposal of general foundations to his evaluation. (original abstract)
**
Nowa ustawa o finansach publicznych oraz standardy kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych wprowadziły kontrolę zarządczą, która jest znacznie szerszym pojęciem niż dotychczasowa kontrola finansowa. Ponadto nowa ustawa nałożyła na kierowników wszystkich jednostek, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ministrów kierujących dziełem obowiązek zapewnienia adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej. Ci ostatni zostali również zobowiązani do składania rocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach, które im podlegają. Jednocześnie z powodu nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej kierownicy jednostek mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w świetle przepisów o dyscyplinie finansów publicznych.(fragment tekstu)
EN
The issue of rationalization of financial management in the public sector is currently one of the main premises of the public finances reform. One of the main problems in this regard is the rationality of public expenditure. The article presents the concept of rationality from the perspective of management of public resources and the tools and methods presented so far in this regard. Public spending rationalization can be pursued in various ways using both the laws and methods of measuring their effectiveness. None of these methods, however, give no guarantee of spending public funds in economical way. There is not the only one solution to improve public spendings. The problem may be solved an effective financial control system of public entities, which should include effective control mechanisms and institutions to prevent all forms of wasting public funds. For this purpose, the paper proposes control as non-financial instrument for the rationalization of public expenditure.(original abstract)
**
W artykule przedstawiono kwestię racjonalizacji gospodarki finansowej w sektorze publicznym, która stanowi obecnie jedną z głównych przesłanek reformy finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na racjonalność wydatków publicznych. Omówiono pojęcie racjonalności, z punktu widzenia zarządzania środkami publicznymi, oraz narzędzia i metody dotychczas prezentowane w tym zakresie w literaturze przedmiotu. Poruszono kwestię poszukiwania rozwiązań mających na celu zapobieganie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych. Zaproponowano pozafinansowy instrument racjonalizacji wydatków publicznych, jakim jest kontrola.(abstrakt oryginalny)
EN
Management control is often identified with financial control. The experience of companies, which define their objective as maximizing shareholder value, has shown that such an approach is inadequate in order to achieve success. The article presents the notion of management control, aimed at integrating strategic and operational control as based on the concept of goal driven management. (original abstract)
**
Kontrola menedżerska jest często utożsamiana z kontrolą finansową. Jak wskazują doświadczenia wielu firm, które deklarują jako cel działania maksymalizację wartości firmy dla właścicieli, takie podejście jest niewystarczające do osiągnięcia sukcesu. Artykuł przedstawia koncepcję kontroli menedżerskiej integrującą kontrolę strategiczną i operacyjną, opartą na koncepcji zarządzania przez cele. (abstrakt oryginalny)
EN
Summa ry The introduction of Euro as a common currency in 1999 accelerated the integration of European financial markets with all its subsequent consequences. Acknowledging the benefits resulting from the integration, one should not ignore the dangers that the new circumstances may activate and magnify, not to mention the contagious disease effect. Hence, what becomes important in that context is the development of new, albeit difficult to supervise, financial trans-border conglomerates. Moreover, when it comes to the supervision of the financial sectors of the integrating states, it should be remembered that the lower level of the coordination of those activities, the higher the system risks. Although already before the formation of the Economic and Monetary Union certain measures aimed at improving the financial supervision of the EU markets had been taken, the breakthrough came with the Lamfalussy process implemented in the whole EU financial market and the creation of national committees such as the CEBS, the CEIOPS or the CESR operating at the EU level. Other initiatives that followed also aimed to improve the coordination of the supervisory procedures both at the macro as well as the micro scale. And yet, the recent financial crisis has once again revealed the inadequacy of the procedures adopted till date, which proved unable to cope with the challenges of the global financial market. The Larosière Groups Report published in 2009 detailed the shortcomings of the system and proposed some improvements. They are being currently implemented in the financial supervisory structures throughout the European Union.(original abstract)
**
Wprowadzenie wspólnej waluty w Europie w 1999 r. przyspieszyło integrację rynków finansowych, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Pamiętając o korzyściach, jakie niesie ze sobą integracja, nie można zapomnieć o nowych zagrożeniach, które w tych warunkach mogą uaktywnić się z większą siłą, jak choćby "efekt zarażania". Bardzo istotne jest również w tym kontekście powstawanie (trudnych w nadzorowaniu) transgranicznych konglomeratów finansowych. Ryzyka systemowe w przypadku nadzorowania sektorów finansowych, integrujących się krajów, są tym większe, im mniejsza jest koordynacja tych działań. Proces jej zwiększania został uruchomiony jeszcze przed powstaniem Unii Gospodarczej i Walutowej, jednakże za kamień milowy uznaje się objęcie całości rynku finansowego w Unii Europejskiej procedurą Lamfalussy'ego i stworzenie - na poziomie unijnym - nowych sektorowych komitetów krajowych nadzorców (CEBS, CEIOPS, CESR). Nie była to jedyna inicjatywa mająca poprawić koordynację procedur nadzorczych, zarówno w skali mikro, jak i makro. Niemniej jednak obecny kryzys finansowy udowodnił nieadekwatność przyjętych rozwiązań w stosunku do problemów właściwych globalnemu rynkowi finansowemu, na co szczegółowo wskazywał w 2009 r. "Raport Grupy Larosière'a". W artykule przeanalizowano i szczegółowo oceniono zmiany, jakie wprowadza się obecnie w zakresie struktury nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, wynikającymi z sugestii zawartych w tym raporcie.
EN
Realization of civil structures, which are more and more technologically complex makes operational cost control more complex and difficult to execute. Traditional methods of operational cost management have limited scope. A method used for effective cost monitoring against technical performance is Earned Value Management. This study specify exemplify use to control costs on big public building realization. Authors analyzed monthly reports form over three years back and on their basis prepared periodical financial reports according to EVM. (original abstract)
**
Aktualnie, przy realizacji coraz bardziej złożonych technologicznie obiektów budowlanych problem bieżącej kontroli finansowej staje się coraz trudniejszy. Tradycyjne metody posiadają liczne wady. Metodą pozwalającą na efektywne śledzenie kosztów na tle zaawansowania rzeczowego jest metoda wartości wypracowanej (EVM). W artykule podano wyniki badań jej zastosowania do kontroli kosztów realizacji dużego budynku użyteczności publicznej. Przeanalizowano miesięczne raporty z okresu ponad trzech lat i na ich podstawie sporządzono okresowe sprawozdania finansowe zgodnie z wytycznymi EVM. Metodyka przeprowadzonych analiz została dostosowana do specyfiki rozpatrywanego obiektu budowlanego. (abstrakt oryginalny)
**
Artykuł opisuje metody wykrywania procederu prania brudnych pieniędzy. Autor przedstawia definicje pojęć związanych z transferami finansowymi. Następnie przechodzi do objaśnienia pojęcia wzorców zachowań i algorytmu wizualnej analizy powiązań finansowych, które pozwalają wyłowić operacje finansowe wykonane w celu wprowadzenia do obiegu pieniędzy uzyskanych w sposób nielegalny z całościowej puli operacji finansowych kontrolowanej instytucji.
EN
Control, which is regarded as an essential stage of management, can render local finance management more efficient. Controlling the functioning of Regional Audit Committees (RAC) was traditionally matched with executing the legality of financial decisions made by local government units. The analysis conducted in this article comes to the conclusion that in the present circumstances we should enlarge the meaning of this function, because RAC can increase and really do increase local finance government efficiency. The decisions made directly through this control influence the manager's competences and motivation. Yet, indirectly RAC are forming up the legal system of local finance and therefore indirectly contribute to the rise of local finance management efficiency. (original abstract)
**
Tradycyjnie funkcja kontrolna realizowana przez regionalne izby obrachunkowe (RIO) kojarzona była z egzekwowaniem legalności procesów podejmowania decyzji finansowych w samorządach. Przeprowadzona w opracowaniu analiza prowadzi do wniosku, że w obecnych warunkach należy rozszerzyć jej rozumienie, ponieważ RIO oddziałują także na wzrost sprawności zarządzania finansami lokalnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the author discusses the problem of fiscal control efficiency in Poland. The efficient execution of tax and similar state revenues depends on the efficiency of fiscal controls. This efficiency may be considered in three aspects: - improvement and Information, -economic, -preventative. Empirical data analysis points to the need to further develop fiscal administration, which would make the execution process of tax and revenues payable to the State Treasury more effective. (original abstract)
**
Aparat kontroli skarbowej utworzony został aby chronić interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa. Jego zadaniem jest zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych zależności stanowiących dochód budżetu państwa. W artykule omówiono cele i zadania kontroli skarbowej, oraz przedstawiono skuteczność kontroli skarbowej według stanu prawnego obowiązującego w 2000 roku.
EN
The State performs its duties through units of the public sector. The public sector should fulfill its duties effectively and stably. This is a place and internal audit functions in a system of supervision of the financial sector of the public finances in Poland. Internal audit is a perfect instrument of controlling public finance. Internal audit consists not only of the assessment of the internal control, but also takes important part in risk management and realization of tasks of corporate governance. The paper presents changes in the domain of internal control between in of the public finance sector.(original abstract)
**
Celem opracowania jest omówienie wpływu koncepcji i standardów światowych na kształt Standardów kontroli finansowej w sektorze finansów publicznych w Polsce. Przedstawiono również strukturę Standardów kontroli finansowej w jsfp, zwanych dalej Standardami kontroli w jsfp oraz Wytycznych do samooceny kontroli finansowej, zwanych dalej Wytycznymi do samooceny kontroli.(fragment tekstu)
EN
In the article is presented the concept of the 3E - economy, efficiency and effectiveness. Economy means financial aspects of activity. It is measured by looking at the cost of the resources consumed and the value of the output delivered. Efficiency can be measured in terms of the inputs required to generate the outputs. It is about the way in which work is completed. Effectiveness can be explained in terms of what is achieved. It is about whether targets are met or not. Public sector institutions should follow to private sector organizations and try to be more economy, efficiency and effectiveness (3E). They should use these tree criteria to estimate their activity nowadays and in the future. This idea can help public sector managers to be a better manager and understanding the 3E Effectiveness, Efficiency and Economy can help improve business performance. (original abstract)
**
W artykule przedstawiono koncepcję 3E - oszczędności, wydajności i skuteczności. Gospodarka środkami finansowymi jest podstawowym aspektem proefektywnościowym w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. W artykule zaprezentowano kierunki zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczące zarządzania i efektywności, wskazano na oszczędność, efektywność i skuteczność jako kryteria usprawniające zarządzanie organizacjami publicznymi. Autorka prezentuje system pomiaru skuteczności, efektywności i gospodarności w jednostkach sektora finansów publicznych oraz ich wpływ na jakość zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article touches the problems of effects of financial market liberalization, what is described as repealing of limitations reffering to realisation of transactions and transfers to ensure free capital flow. Liberalization of financial market is the part of wider changes of reduction of direct state intervention in economy. The article stressed, that liberalization follows to creation of behaviour based on effectivity, understood as achieving the maximum benefits at minimum costs. Assuming, that not propertly inroduced liberalization may eliminate of market gone many institutions, the elaboration presents arguments for gradual liberalization. (original abstract)
**
Artykuł omawia problemy związane ze stosowaniem kontroli przepływów kapitału oraz przedstawia skutki, do jakich prowadzi liberalizacja rynku finansowego.
**
Tunelowanie definiuje się jako transfer aktywów i zysków z firmy dla korzyści kontrolującego akcjonariusza, który zazwyczaj zarządza korporacją. Tunelowanie dotyczy zarówno rozwijających się gospodarek, jak i rozwiniętych gospodarek rynkowych. Artykuł przedstawia różne formy tunelowania, ich klasyfikację oraz okoliczności, w jakich tunelowanie jest zgodne z przepisami prawa.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.