PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 328
Tytuł artykułu

Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność

Warianty tytułu
Consumers Behaviours - Determinants, Rationality.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono teoretyczne koncepcje racjonalności zachowań konsumentów oraz kryteria i mierniki stosowane przy ocenie stopnia ich racjonalności. Zamieszczono analizy dotyczące racjonalności konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Podjęto próbę diagnozy wybranych pól aktywności konsumentów na tle zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych (szczególną uwagę zwrócono na ekologię, etnocentryzm, oszczędzanie oraz racjonalność). Zanalizowano poziom oszczędności polskich gospodarstw domowych wobec zmian zachodzących w gospodarce i zmian kondycji ekonomicznej samych gospodarstw domowych. Omówiono jeden z najsilniej rozwijających się nowych nurtów w sferze konsumpcji, tj. ekologizację spożycia. Przedstawiono także zjawisko naśladownictwa w zachowaniach rynkowych młodych konsumentów. Na koniec zaprezentowano wyniki badań bezpośrednich na próbie młodych konsumentów.
EN
Theoretical conceptions regarding the rationality of consumers behaviors were discussed, as well as criteria and measures applied at the assessment of their rationality degree. Analyses concerning the rationality of the consumption in Polish households were shown. An attempt of the diagnosis of consumers activity in chosen fields was undertaken, relating to changing outside conditioning (special attention was paid to ecology, ethnocentrism, savings and rationality). The level of the Polish households' savings was analyzed, taking into account changes in the economy and changes of the economic position of the same households. One of most strongly developing new movements in the sphere of the consumption was discussed, i.e. the ecologization of the consumption. Also, an occurrence of the imitation effect in behaviors of the young market consumers was described. In the end, the results of the direct research on the young consumers sample was presented. (AT)
Rocznik
Strony
328
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Antonides G., Raaj W.F. van: Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Aronson E.: Człowiek - istota społeczna. PWN, Warszawa 1978.
 • Badania rynkowe i marketingowe. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1994.
 • Balicki W.: Makroekonomia. Wydawnictwo WSB, Poznań 1996.
 • Barlow R.: Economic Beahvior of the Affluent. Brookings Institution, Washington DC 1966.
 • Bartnik M.: Markowy snobizm. "Home & Market" 2002, czerwiec.
 • Bartosik M.: Niewidzialna bariera. "Marketing w Praktyce" 2000, nr 4.
 • Bearden W., Netemeyer R., Teel J.: Measurement of Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence. "Journal of Consumer Research" 1989, Vol. 15, marzec.
 • Becker G.S.: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. PWN, Warszawa 1990.
 • Bender A.: Człowiek i żywność. PWN, Warszawa 1980.
 • Berkowitz E., Kerin R., Hartley S., Rudelius W.: Marketing. IRWIN, Burr Ridge-Boston-Sydney 1994.
 • Beskid L.: Zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych w 1995 roku w porównaniu z 1989 rokiem. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 10.
 • Bird R.C., Bodkin R.G.: The National Service Life-insurance Dividend and Consumption. "Journal of Political Economy" 1973, nr 73.
 • Błaszczyński A.: Słownik pojęć ekonomicznych. Towarzystwo Handlowe "Atlanta", Kraków 1995.
 • Bolland S.: Wstęp do nauki finansów. PWN, Warszawa 1986.
 • Brown J.D., Wahlers R.G.: The Environmentally Concerned Consumers: an Exploratory Study. "Journal of Marketing Theory and Practice" 1998, Spring.
 • Brzostowski M., Szymczak J.: Rola informacji w kształtowaniu racjonalnej konsumpcji. W: Problemy funkcjonowania systemu ochrony interesów konsumentów w Polsce. IHiW, Warszawa 1977.
 • Budżety gospodarstw domowych. GUS, Warszawa 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
 • Burgiel A.: Badania liderów opinii. "Marketing i Rynek" 1998, nr 3.
 • Burgiel A.: Komunikacja prywatna - siła lekceważona. "Aida-Media" 1999, nr 1.
 • Burgiel A.: Naśladownictwo w zachowaniach polskich konsumentów. AE, Katowice 2001 (maszynopis).
 • Burgiel A.: Nowoczesne koncepcje wykorzystania komunikacji nieformalnej jako narzędzia marketingu. Materiały konferencyjne: Innowacje w marketingu. Młodzi o marketingu. Uniwersytet Gdański, Sopot 2001.
 • Burgiel A.: Wizerunek firmy usługowej (cz. l i 2). "Marketing w Praktyce" 1999, nr 4 i 5.
 • Bywalec C., Rudnicki L.: Konsumpcja. PWE, Warszawa 2002.
 • Bywalec C., Rudnicki L.: Podstawy ekonomiki konsumpcji. AE, Kraków 1999.
 • Bywalec C., Rudnicki L.: Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji. AE, Kraków 1992.
 • Bywalec C.: Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji. W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Bywalec C.: Poziom i struktura spożycia żywności w Europie Środkowowschodniej na tle procesów transformacji gospodarczej. W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe. SGGW, Warszawa 2000.
 • Bywalec C.: Dochody, konsumpcja i poziom życia społeczeństwa polskiego w I fazie transformacji systemowej. W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji. AE, Katowice 1993.
 • Bywalec C.: Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych. "Ekonomista" 2001, nr 3.
 • Cagan P.D.: The Effect of Pension Plans on Aggregate Savings. Columbia University Press, New York 1965.
 • Carroll Ch.: How Coes Future Income Affect Current Consumption "Journal of Economy" 1994, nr 109.
 • Castenow D.: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1995.
 • Childers T.L., Rao A.: The Influence of Familial and Peer-based Reference Groups on Consumer Decisions. "Journal of Consumer Research" 1992, Vol. 19, wrzesień.
 • Ching Biu Tse A., Hong Kit Yim R: How do Consumers Perceive Clear and Transparent Products? "International Journal of Commerce & Management" 2002, Vol. 12, issue 1.
 • Czarnecki A.: Gorsze niż piorun. "Businessman Magazine" 1994, nr 4.
 • Dąbrowski K.: Polski konsument w latach 1992-2001. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 3.
 • Decyzje konsumentów i ich determinanty. Red. E. Kieżel. AE, Katowice 2001.
 • Deniszczuk L.: Skłonność do oszczędzania w gospodarstwach domowych. Materiały z Rady Naukowej PTE, Warszawa 1998.
 • Dulinicz T.: Polacy lubią promocje. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 9.
 • Duliniec E., Mazur A.: Rola liderów opinii w procesach decyzyjnych zakupu. "Reklama" 1981, nr 3.
 • Ekologiczna świadomość Polaków. Komunikat z badań CEBOS listopad 2000. http://www.cbos.org.pl 08.08.2002.
 • Encyklopedia popularna. PWN, Warszawa 1982.
 • Engel J., Blackwell R., Miniard P.: Consumer Behavior. The Dryden Press, New York 1995.
 • Falkowska M.: Nawyki żywieniowe i upodobania kulinarne Polaków. http://www.cbos.com.pl
 • Falkowski A., Tyszka T.: Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 • Feick L., Price L.: The Market Maven: A Diffuser of Marketplace Information. "Journal of Marketing" 1987, Vol. 51, styczeń.
 • Feldstein M.: Social Security, Induced Retirement and Aggregate Capital Accumulation. "Journal of Political Economy" 1974, nr 82.
 • Ferenczi S.: The Ontogenesis of the Interest in Money. Urizen, New York 1976.
 • Gajewski S.: Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1994.
 • Garbarski L.: Zachowania nabywców. PWE, Warszawa 1998.
 • Gardeła A., Budzanowska M.: Nowy niezależny konsument. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 6.
 • Gąsiorowska A.: Model struktury, determinant i behawioralnych konsekwencji zakupów impulsywnych. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003.
 • Gilly M., Graham J., Finley Wolfinbarger M., Yale L.: A Dyadic Study of Interpersonal Information Search. "Journal of the Academy of Marketing Science" 1998, Vol. 26, No. 2.
 • Glapiak E.: Za ile miesięcznie żyją Polacy. "Profit" 2002, nr 9.
 • Grabież M.: Statystyczne i dynamiczne ujęcie racjonalności społecznej. W: E. Chmielecka: Racjonalność jako problem nauk społecznych. SGPiS, Warszawa 1990.
 • Grusznic D.: Dokąd po zakupy. "Handel" 2001, nr 6.
 • Grzega U.: Sytuacja materialna a poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych. "Marketing i Rynek" 2002, nr 9.
 • Grzesiuk A.: Etnocentryzm konsumencki. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 3.
 • Hausman M.: Talerz mądrości. "Wprost" z 28.11.1999.
 • Hodoly A.: Wstęp do badań rynku. P WG, Warszawa 1961.
 • Horton R.: Buyer Behavior. A Decision - Making Approach. Merrill Publ. Co., Columbus Ohio 1984.
 • Idzik M.: Polak, który chce oszczędzać. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 8.
 • Imkamp H.: The Interest of Consumer in Ecological Product Information is Growing - Evidence from two German Surveys. "Journal of Consumer Policy" 2000, nr 23.
 • Jachnis A., Terelak J.: Psychologia konsumenta i reklamy. Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 1998.
 • Kamerschen D.R., Mc. Kenzie R.B., Nardelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1981.
 • Karcz K., Kędzior Z.: Kumulacja zagrożeń. "Życie Gospodarcze" 1992, nr 6.
 • Karcz K.: Etnocentryzm konsumentów a strategie działania przedsiębiorstw na eurorynku. W: J.W. Wiktor: Euromarketing, koncepcje, strategie, metody. Materiały II sympozjum międzynarodowego. AE, Kraków 1999.
 • Karwat J.: Racjonalność myślenia i decydowania w polityce. W: Racjonalność myślenia, decydowania i działania. Red. L.W. Zacher. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Karwat R.: Wielki post. "Wprost" 2000, nr 9.
 • Kassarjian H., Robertson T.: Perspectives in Consumer Behavior. Scott, Foresman and Co., Glenview 1968.
 • Katona G.: Psychological Economics. Elsewier, New York 1975.
 • Katz E., Lazarsfeld P.P.: Personal Influence. The Free Press, Glencoe 1955.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa 1956.
 • Keynes J.M.: The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan, Londyn 1936.
 • Kędzior Z., Karcz K.: Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Kędzior Z.: Konsument wobec zmian systemowych w Polsce. "Marketing i Rynek" 1999, nr 1.
 • Kieżel E.: Kryteria racjonalności spożycia żywności. "Handel Wewnętrzny" 1985, nr 5-6.
 • Kieżel E.: Podstawy kształtowania spożycia artykułów żywnościowych w ujęciu przestrzennym. AE, Katowice 1986, z. nr 2/93/83.
 • Kieżel E.: Rachunek konsumenta a racjonalność zachowań konsumpcyjnych. "Marketing i Rynek" 1999, nr 4.
 • Kieżel E.: Zachowania konsumentów a marketing. AE, Katowice 2001, z. 17.
 • Kieżel E.: Zachowania rynkowe konsumentów i ich determinanty. AE, Katowice 2000, z. 10.
 • Klajda M.: Polski konsument 2001. "Marketing w Praktyce" 2001, nr 12.
 • Klimczyk-Bryk M.: Wpływ trendów ekologicznych na zachowania konsumentów. W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Kłosiński K.: Racjonalność klientów. "Handel Wewnętrzny" 1995, nr 4.
 • Kłosiński K.: Racjonalność w procesach społeczno-gospodarczych. W: Racjonalność myślenia, decydowania i działania. Red. L.W. Zacher. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Koniunktura konsumencka. Tendencje zmian styczeń-kwiecień 2001, październik 2001-styczeń 2002. GUS, Warszawa 2001.
 • Konsument i jego wybory rynkowe. Red. E. Kieżel. AE, Katowice 2002.
 • Koopmans T.C.: Stationary Ordinal Utility and Impatience. "Economet-rica"1960, nr 28.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • Kozielecki J.: Czynność podejmowania decyzji. W: Psychologia. PWN, Warszawa 1978.
 • Kramer J.: Konsumpcja w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 1997.
 • Kramer J.: Obiektywne i subiektywne uwarunkowania zachowań konsumentów w wybranych krajach Europy. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, AE, Katowice 1999.
 • Krasiński Z., Piasny J., Szulce H.: Ekonomika konsumpcji. PWE, Warszawa 1984.
 • Kudzia P., Pawelczyk G.: Apetyt na polskie. "Wprost" z 02.06.2002.
 • Kufel J., Mruk H.: Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna. AE, Poznań 1968.
 • Kusińska A.: Zachowania polskich konsumentów na rynku w latach dziewięćdziesiątych. W: Rynek i konsumpcja w transformowanej gospodarce. Red. F. Misiąg. IRWiK, Warszawa 2000.
 • Lambkin M., Foxall G, Raaij F. van, Heilbrunn B.: Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. PWN, Warszawa 2001.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna. Tom I i II. PWN, Warszawa 1978.
 • Lea S.E.G., Tarpy R., Webley P.: The Individual in the Economy. A Survey of Economic Psychology. Cambridge University Press, Cambridge 1987.
 • Leigh J., Gabel T.: Symbolic Interactionism: Its Effects on Consumer Behavior and Implications for Marketing Strategy. "The Journal Of Consumer Marketing" 1992, Vol. 9, No. 1.
 • Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn, T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 • Lewin K.: Group Decision and Social Change. W: Readings in Social Psychology. Red. G.E. Swanson, T.M. Newcomb, E.L. Hartley. HOLT, New York 1952.
 • Lindquist A.: A Note on Determinants of Household Saving Behavior. "Journal of Economic Psychology" 1981.
 • Lorek E.: Zmiany w strukturze konsumpcji żywności w Polsce w układzie przestrzennym. AE, Katowice 1993.
 • Lusawa R.: Zmiany postaw europejskich gospodarstw domowych na rynku artykułów spożywczych - szanse i zagrożenia dla polskich producentów żywności. Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z UE. SGGW, Warszawa 1999.
 • Łuczka W.: Kryteria i granice racjonalizacji konsumpcji. "Polityka Społeczna" 1979, nr 6.
 • Łukaszewicz A.: Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci. Key Text, Warszawa 2001.
 • Łukaszewicz A.: Wymiary racjonalności gospodarowania. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Mansfield E.: Podstawy makroekonomii. Zasady, przykłady, zadania. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2002.
 • Marek-Bieniasz A.: Racjonalność ekologiczna w społeczeństwie konsumpcyjnym. W: Racjonalność myślenia, decydowania i działania. Red. L.W. Zacher. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Warszawa 2000.
 • Mazur A., Szumowski T.: Efekt demonstracji i efekt naśladownictwa oraz ich wykorzystanie w zwiększaniu skuteczności działań reklamowych. "Reklama" 1977, nr 5.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumenckie. "Marketing i Rynek" 2001, nr 3.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Polscy konsumenci w drodze do Unii Europejskiej. W: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. CBiE, AE, Katowice 2001.
 • Mądrzycki T.: Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1977.
 • Meffert H.: Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik. Gabler, Wiesbaden 1986.
 • Mendleson N., Polonsky M.J.: Using Strategic Alliances to Develop Credible Green Marketing. "Journal of Consumer Marketing" 1995, Vol. 12, issue 2.
 • Merton R.K.: Social Theory and Social Structure. The Free Press, New York 1957.
 • Mikuta B.: Zmiany w nakładach czasu na prace domowe w polskich gospodarstwach domowych. SGGW, Warszawa 1999.
 • Mirek J.: Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych. W: Metody badań marketingowych. Materiały X Konferencji Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych w Krynicy. AE, Kraków 1996.
 • Mistewicz E.: Generacja EKO. "Wprost" z 22.02.1998.
 • Mowen J.C.: Consumer Behavior. Macmillan Publ. Co., New York 1987.
 • Mruk H., Nowak L.: W drodze do nowego konsumenta. "Bussinesman Magazine" 1992, nr 3.
 • Mynarski S.: Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych. Zakamycze, Kraków 2000.
 • Newcomb Th., Turner R., Converse Ph.: Psychologia społeczna. PWN, Warszawa 1965.
 • Niemczyk A.: Czynniki ekonomiczne kształtujące konsumpcję w polskich gospodarstwach domowych. "Handel Wewnętrzny" 1999, nr 4-5.
 • Niepokulczycka M.: Polityka konsumencka i ochrona interesów konsumentów. Materiały dla pracowników i działaczy samorządów terytorialnych. Federacja Konsumentów, Warszawa 1999.
 • Nikodemska-Wołowik A.M.: Techniki projekcyjne - istota i zastosowanie. "Marketing i Rynek" 1996, nr 1.
 • Nowa encyklopedia powszechna. PWN, Warszawa 1996.
 • O'Shaughnessy J.: Dlaczego ludzie kupują. PWE, Warszawa 1994.
 • Olejniczuk-Merta A., Kostrzewa A.: Zakupy dla siebie (cz. 1-5). "Marketing Polska" 1997, maj-wrzesień.
 • Olejniczuk-Merta A.: Dylematy rynku dziecięcego. OLYMPUS, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1996.
 • Olejniczuk-Merta A.: Globalizacja konsumpcji na rynku młodego klienta w Polsce. W: Rynek i konsumpcja. Raporty z badań - rok 1998. IRWIK, Warszawa 1999.
 • Perek-Białas J., Rószkiewicz M.: Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania w celu zabezpieczenia okresu starości. PONT Info, Warszawa 1999.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów. MENiS, Warszwa 2001.
 • Pohorille M.: Mechanizm i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego. W: Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego. UW, Warszawa 1980.
 • Pohorille M.: Preferencje konsumentów. PWN, Warszawa 1978.
 • Polityka konsumencka Rządu na lata 2000-2001. http//:www.uokik.gov.pl
 • Popławski T.: Kształtowanie świadomości ekologicznej. "Ekonomia i Środowisko" 2000, nr 1(16).
 • Posiadanie dóbr trwałego użytku. Komunikat z badań CBOS. Warszawa, lipiec 2002, http://www.cbos.org.pl 03.09.2002.
 • Price L., Feick L., Higie R.: Information Sensitive Consumers and Market Information. "The Journal of Consumer Affairs" 1987, Vol. 21, No. 2.
 • Projekt Rządowej Polityki Konsumenckiej na lata 2002-2003. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2002, marzec.
 • Rekowski M.: Wprowadzenie do mikroekonomii. Copyrigh by M. Rekow-ski, Poznań 1998.
 • Rok A.: Model konsumpcji, www.ine-isd.org.pl
 • Rosołowicz Ł.: Zakupy pod wpływem. "Marketing w Praktyce" 1998, nr 1.
 • Rother M.: Prawa konsumenta po l stycznia 2003 roku. Abecadło każdego konsumenta. Vademecum ,,Rzeczpospolitej'". "Rzeczpospolita" nr 24 z 14-15.08.2002.
 • Rudnicki L.: Konsumpcja gospodarstw domowych w okresie recesji gospodarczej. Ossolineum, Kraków 1994.
 • Rudnicki L.: Zachowanie konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000.
 • Rybicki P.: Struktura społecznego świata. PWN, Warszawa 1979.
 • Rynkowe zachowania konsumentów. Red. E. Kieżel. AE, Katowice 1999.
 • Rynkowe zachowania konsumentów. Red. E. Kieżel. AE, Katowice 2000.
 • Sala J.: Zmiany konsumpcji usług gastronomicznych. CBiE, AE, Katowice 1998.
 • Sawińska M.: Gusty i trendy. "Handel" 2000, nr 9.
 • Schewe Ch.D., Smith R.M.: Marketing. Concepts and Applications. McGraw Hill Book Co., New York 1980.
 • Schiffman L., Kanuk L.: Consumer Behavior. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1987.
 • Schwer R., Daneshvary R.: Symbolic Product Attributes and Emulatory Consumption: The Case of Rodeo Fan Attendance and Wearing of Western Clothing. "Journal of Applied Business Research" 1994, Vol. 11, No. 3.
 • Senda J.: Podstawowe aspekty racjonalności zachowań konsumenckich. "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998, nr 2.
 • Senyszyn J., Szczukowski J.: Racjonalizacja zarządzania finansami gospodarstw domowych na podstawie analizy kosztów okołokonsumpcyjnych. www.szczukowski.pl/racjonalizacja_zarz.html 17.01.2002.
 • Siejewicz M.: Wysyłkowe formy sprzedaży, a zwyczaje zakupowe Polaków. www.GfK Press.pl
 • Sielicki J.: Style życia w Polsce. "Marketing w Praktyce" 2000, nr 4.
 • Silverman G: How To Harness The Awesome Power Of Word-Of-Mouth. "Direct Marketing" 1997, listopad.
 • Słownik języka polskiego. Tom III. PWN, Warszawa 1981.
 • Smyczek S.: Dysonans pozakupowy -porażka czy obszar działania firmy? "Marketing i Rynek" 2002, nr 3.
 • Smyczek S.: Lojalność konsumentów na rynku. AE, Katowice 2001.
 • Socha N.: Europejski stół. "Wprost" z 21.12.1997.
 • Solomon M., Bamossy G, Askegaard S.: Consumers Behaviour. A European Perspective. Prentice Hall Europe, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, Madrid, Mexico City, Munich, Paris 1999.
 • Sowa I.: Czynniki determinujące decyzje zakupu dzieci i młodzieży. AE, Katowice 2001, z. 17.
 • Sowa I.: Wpływ reklamy na decyzje zakupu dzieci i młodzieży. AE, Katowice 2000, z. 10.
 • Sowa I.: Zachowania rynkowe młodych konsumentów. Reklama jako determinanta zachowań. AE, Katowice 2001.
 • Statut Federacji Konsumentów. www.federacja_konsumentów.org.pl
 • Straughan R.D., Roberts J.A.: Environmental Segmentation Alternatives: a Look at Green Consumer Behavior in the New Millenium. "The Journal of Consumer Marketing" 1999, Vol. 16, issue 6.
 • Szczepański J.: Elementarne pojęcia z socjologii. PWN, Warszawa 1970.
 • Szczepański J.: Konsumpcja a rozwój człowieka. PWE, Warszawa 1981.
 • Szczygieł A., Nowicka L., Bułhak-Jachymczyk B., Szostak W.B.: Normy żywienia i wyżywienia. II Normy wyżywienia modele racji pokarmowych. IŻiŻ, Warszawa 1987.
 • Szczygieł A., Siczkówna J., Nowicka L.: Normy wyżywienia dla osiemnastu grup ludności. PZWL, Warszawa 1970.
 • Sznajder A.: Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym. PWN, Warszawa 1986.
 • Światowy G: Zachowania konsumenckie. AE, Wrocław 1994.
 • Tendencje rozwoju konsumpcji. Postulaty i uwarunkowania. Red. M. Pohorille. PWE, Warszawa 1982.
 • Trommsdorf W.: Konsummentenverhalten Kohlhammer. Stuttgart 1989.
 • Turowski J.: Socjologia. Małe struktury społeczne. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993.
 • Uścińska B.: Rozmowa, plotka czy reklama? "Aida-Media" 1997, nr 2.
 • Veldhoven van GM., Greenland E.: Exploring Saving Behavior: A Framework and a Research Agenda. "Journal of Economic Psychology" 1993, nr 14.
 • Weber W.: The Effect of Interest Rates on Aggregate Consumption. "American Economic Review" 1970, nr 60.
 • Weiss M.: Klienta portret własny. "Handel" 2002, nr 6.
 • Wieczorek E.: Oszczędności ludności w gospodarce socjalistycznej. PWN, Warszawa 1965.
 • Wiszniewski E.: Ekonomika konsumpcji. PWN, Warszawa 1983.
 • Wright C.: Saving and the Rate of Interest. "Studies of Government Finance" 1969.
 • Zacher L.W.: Racjonalność myślenia, decydowania i działania -pytania i wątpliwości. W: Racjonalność myślenia, decydowania i działania. Red. L.W. Zacher. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Zachowania konsumenckie. Teoria i praktyka. Red. J. Woś. AE, Poznań 2003.
 • Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn. P WE, Warszawa 2001.
 • Zagadnienia psychologii społecznej. Red. A. Malewski. PWN, Warszawa 1962.
 • Zaltman G: Marketing. Contributions from the Behavioral Sciences. Harcourt, Brace & World, Lie,, New York 1965.
 • Zielińska Z.: Gospodarstwo domowe-szansa i zagrożenia w warunkach gospodarki rynkowej. "Handel Wewnętrzny" 1996, nr 1.
 • Zielińska Z.: Konsument na rynku artykułów żywnościowych. "Handel Wewnętrzny" 1997, nr 6.
 • Zimna M.: Kuchnie świata na polskich stołach. "Handel" 2001, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000154005534

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.