PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 11 | 19--26
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność pracodawcy w razie dochodzenia uzupełniających roszczeń cywilnoprawnych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Warianty tytułu
The Liability of Employer in the Case of Vindication of Complementary Civil Claims on the Grounds of an Accident at Work or an Occupational Disease
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli świadczenia z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które otrzymał pracownik, są niewystarczające do pokrycia pełnej szkody spowodowanej przez wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. Zarówno obecna ustawa wypadkowa, jak i kodeks pracy nie przewidują takiego rodzaju odpowiedzialności. W tym celu konieczne jest ustalenie, czy dopuszczalna oraz niezbędna jest uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy. Poprzednie ustawy wypadkowe z 1968 r. i z 1975 r. wyłączały prawo do uzupełniających świadczeń od pracodawcy, ale przewidywały one świadczenia wypłacane przez pracodawcę. Zgodnie z art. 2371 § 1 k.p. pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową, przysługują świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Tego rodzaju świadczenia mają charakter ryczałtowy, a więc nie pokrywają one pełnej szkody w każdej sytuacji. We wnioskach autorka formułuje pogląd, że osoba poszkodowana wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej może dochodzić uzupełniających świadczeń na podstawie prawa cywilnego, jeżeli uszczerbek na zdrowiu jest skutkiem naruszenia przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present the complementary liability of employer's on the grounds of the Civil Code if social insurance benefits which the employee gained on the basis of an accident at work or an occupational disease are insufficient to cover full damage resulted from the accident at work or the occupational disease. The Accident Act which is in force now and the Labour Code do not stipulate such a liability. Therefore, it is crucial to establish whether the complementary employer's liability is admissible and necessary. The previous Accident Acts of 1968 and 1975 excluded a right to complementary benefits from an employer, but both acts determined benefits paid by an employer. According to Article 2371 § 1 of the Labour Code an employee who suffers from an accident at work and an occupational disease shall be entitled to social security benefits. Such benefits are of lump - sum character so they do not cover full damage in every situation. In conclusions the author points out that the person who suffered any injury in an accident at work or due to an occupational disease may claim complementary benefits on the grounds of civil law if such a injury results from a breach of the Civil Code provisions on liability. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--26
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • T. Bińczycka-Majewska, Charakterystyka i zakres świadczeń w systemie ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 5, s. 21.
 • J. Brol, Społeczno-prawne problemy systemu świadczeń i odszkodowań wypadkowych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia luridica 1982, nr 8, s. 184.
 • J. Brol, Świadczenia wypadkowe (w:) Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, red. Cz. Jackowiak, Wrocław 1991, s. 365.
 • J. Brol, Zakres ograniczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę na osobie pracownika, "Państwo i Prawo" 1972, z. 3, s. 375.
 • L. Brzozowski, Wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, Gdańsk 1999, s. 213.
 • M. Gersdorf, Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy za wypadki przy pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 6, s. 14-15.
 • U. Jackowiak, Wyrównanie szkód niemajątkowych spowodowanych wypadkami przy pracy, Warszawa-Poznań 1975, s. 106.
 • I. Jędrasik-Jankowska, Szkoda na osobie pracownika i jej kompensata, Warszawa 1994, s. 110.
 • A. Kijowski (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2005, s. 1415.
 • D. Klucz, Odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom. Część l - Zasady przyjęte w kodeksie pracy, "Monitor Prawa Pracy" 2005, nr 3, s. 64.
 • D. Klucz, Odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom. Część 2 -Odpowiedzialność cywilna, "Monitor Prawa Pracy" 2005, nr 4, s. 98.
 • J. Kurcyusz, Nowa ustawa wypadkowa a poprzednie unormowania świadczeń przysługujących w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych (w:) Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 1977, t. l, s. 174.
 • J. Kuźniar, Kodeks pracy. Meritum, Warszawa 2004, s. 802.
 • E. Maniewska (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Jaśkowski, Warszawa 2007, s. 600.
 • A. Marek, Cywilna odpowiedzialność pracodawcy, "Służba Pracownicza" 2006, nr 6, s. 9.
 • T. Nycz (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2007, s. 786, 966.
 • Ł. Pisarczyk, Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy (w:) Z problematyki odpowiedzialności za szkodę, "Studia Iuridica" 2007, t. 47, s. 211-212.
 • "Prawo Pracy" 2005, nr 11, s. 35.
 • M. Rafacz-Krzyżanowska, Refleksje na temat ustawy wypadkowej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1971, nr 7, s. 9-10. W. Sanetra, Odpowiedzialność za naruszenie norm prawa pracy w warunkach demokracji i społecznej gospodarki narodowej (w:) Prawo pracy w obliczu przemian, red. M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński, Warszawa 2006, s. 325.
 • W. Sanetra, O założeniach nowego systemu świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 3, s. 4-5.
 • J. Skoczyński (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005, s. 754.
 • "Służba Pracownicza" 2004, nr 2, s. 32.
 • A. Szpunar, Glosa do wyroku SN z 26.09.2000 i:, III CKN 1089/00, "Przegląd Sądowy" 2001, nr 6, s. 133-134.
 • K. Ślebzak, Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (w:) Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci Docenta Jerzego Logi, red. Z. Góral, Łódź 2007, s. 140.
 • A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 923-924.
 • Uprawnienia pracownicze w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, Bydgoszcz 1991, s. 79-80.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000157076899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.