PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 451 | 199
Tytuł artykułu

Wpływ procesów transformacji na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
The Influence of Transformation Processes on Economic Effectiveness of Enterprises.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono zmiany poziomu i struktury przychodów przedsiębiorstw oraz kosztów własnych w przedsiębiorstwach. Przedstawiono metody ograniczania kosztów osobowych, wpływ koncentracji produkcji na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw, wyniki finansowe przedsiębiorstw, ich zadłużenie i możliwości rozwojowe.
EN
The changes in level and structure of the enterprises' incomes and prime costs were discussed. Methods of cutting personal costs, the influence of production concentration on the economic effectiveness of enterprises, financial results of enterprises, their arrears and development potential were presented. (AT)
Rocznik
Numer
Strony
199
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Aslund A.: Wnioski z pierwszych czterech lał zmian systemowych w Europie Wschodniej, Fundacja Naukowa CASE, seria: Studia i Analizy nr 7, Warszawa 1993.
 • Balicki W., Biskup J., Cichowski M., Guzek M., Słowiński M.: Program na okres transformacji. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 29.
 • Banki a przedsiębiorstwa (badania empiryczne). IBnGR, seria: Transformacja Gospodarki nr 37, Warszawa-Gdańsk 1993.
 • Barteczko K., Bocian A.: Zmiany ogólnej aktywności gospodarczej. W: Gospodarka Polski w procesie transformacji 1991 r., IRiSS, seria: Raporty 1, Warszawa 1992.
 • Barteczko K., Bocian A., Kuszewski K.: Eksport - Konsumpcja - Inwestycje w procesie rozwoju gospodarczego. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 7.
 • Begg D., Porters R.: Enterprise Debt and Economic Transformation: Financial Restructuring of the State Sektor in Central and Eastern Europe. "CEPR Distributin Papers" 1992, No 695.
 • Beksiak J., Grzelońska U., Rybczyński T., Winiecki J.: List otwarty ekonomistów do prezydenta. Co zmienić w gospodarce. "Gazeta Wyborcza" z 15.10.1991 r.
 • Belka M., Krajewska A., Krajewski S., Pinto B.: Adaptacyjność przedsiębiorstw do wymagań gospodarki rynkowej. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 4.
 • Belka M., Krajewska A., Krajewski S., Piasecki S., Urbanek P.: Determinanty zdolności eksportowej przemysłu polskiego. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 10.
 • Bielawska A.: Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji. AE, Kraków 1996.
 • Bień W.: Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa w warunkach inflacji. W: Przedsiębiorstwo wobec strategii rozwoju gospodarczego. IFGN SGH, seria: Materiały i Prace, t. LXXI, Warszawa 1996.
 • Biliński L.: W sprawie wyznacznika macierzy struktury technicznej gospodarki narodowej. "Przegląd Statystyczny" 1960, nr 3.
 • Biliński L.: Matematyczne modele rachunku kosztów. "Ekonomista" 1966, nr 1.
 • Bobrowski C: Więcej pragmatyzmu. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 27.
 • Bocian A.: Proces transformacji systemowej. Zagrożenia i nadzieje. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 6.
 • Boguszewski P.: Indeksacja plac w okresie transformacji systemowej. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 7-8.
 • Boguszewski P., Sobota J.: Gospodarka finansowa. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 5-6.
 • Boguszewski P.: Gospodarka finansowa. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 5-6.
 • Boguszewski P.: Gospodarka finansowa i ceny. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 8-9.
 • Boguszewski P., Sobota T.: Zasilanie finansowe podmiotów gospodarczych. IRiSS, referat na konferencję naukową "Zachowania przedsiębiorcze warunkiem rozwoju gospodarczego, Warszawa listopad 1995 r.
 • Boguszewski P.: Kondycja finansowa przedsiębiorstw. W: Gospodarka Polski w procesie transformacji 1995 r. IRiSS, seria: Raporty 41, Warszawa 1996.
 • Boguszewski P.: Sytuacja finansowa a efektywność. W: Innowacje 1997. Raport z badań empirycznych. "Gospodarka Narodowa" 1997, nr 5-6.
 • Borkowska S.: Płace po pięciu latach transformacji. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 5.
 • Bożyk P.: Szokowa i ewolucyjna strategia transformacji i otwarcia gospodarki - spojrzenie retrospektywne i porównawcze. Referat na III Interdyscyplinarną Konferencję ISP PAN i Fundacji im. F.Eberta, Mądralin 1996.
 • Caban W: Przedsiębiorstwa państwowe w procesie urynkowienia gospodarki. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 1-2.
 • Caban W.: Zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw w warunkach istnienia bariery efektywnego popytu. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 9.
 • Csaba S.: Przejście do gospodarki rynkowej. Teoria i doświadczenia. "Ekonomista" 1992, nr 4.
 • Cylwik A.: Demonopolizacja gospodarki jako warunek konkurencyjnych zachowań przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
 • Czarnek J., Sudoł S.: Przemiany w przedsiębiorstwach przemysłowych w latach 1990-1995. Refleksje na podstawie badań empirycznych. W: Zachowania przedsiębiorcze warunkiem rozwoju gospodarczego. IRiSS, seria: Z Prac Instytutu 33, Warszawa 1996.
 • Czekaj J., Owsiak S.: Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Dąbrowski M.: Od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej: Tempo i etapy transformacji systemowej. "Ekonomista" 1991, nr 4.
 • Dąbrowski M.: W stronę rynku. Przemyślenia z lat 1989-1991. Dom Wydawniczy ANKAR, Warszawa 1991.
 • Dąbrowski J.M., Federowicz M., Levitas A.: Zachowanie przedsiębiorstw państwowych - pierwsze półrocze 1990. IBnGR, seria: Transformacja Gospodarki nr 4, Gdańsk-Warszawa 1990.
 • Dąbrowski J.M., Federowicz M., Levitas A.: Przedsiębiorstwo państwowe w roku 1990 - wyniki badań. IBnGR, seria: Transformacja Gospodarki nr 11, Warszawa 1991.
 • Dąbrowski J.M., Federowicz M., Levitas A.: Zapaść sektora państwowego - etap prawdy, i polowa 1991 roku. IBnGR, seria: Transformacja Gospodarki nr 18, Gdańsk-Warszawa 1991.
 • Dąbrowski J.M.: Przedsiębiorstwa państwowe w drugim roku transformacji gospodarczej - Wyniki badań. IBnGR, seria: Transformacja Gospodarki nr 27, Warszawa-Gdańsk 1992.
 • Dąbrowski J.M., Federowicz M., Levitas A.: Przedsiębiorstwa państwowe w procesie transformacji gospodarczej 1992-93 (wyniki badań). IBnGR, seria: Transformacja Gospodarki nr 38, Warszawa 1993.
 • Dąbrowski J.M.: Rola inwestorów strategicznych w kreowaniu zachowań przedsiębiorczych. W: Zachowania przedsiębiorcze warunkiem rozwoju gospodarczego. IRiSS, seria: Z Prac Instytutu 33, Warszawa 1996.
 • Determinanty funkcjonowania mechanizmu rozwoju. IRiSS, seria: Raporty 57, Warszawa 1997.
 • Dobiegała-Korona B., Korona M.: Innowacje produktowe i technologiczne w polskich przedsiębiorstwach. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 1.
 • Dobiegała-Korona B.: Strategia rozwoju Polski a innowacyjność przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo wobec strategii rozwoju gospodarczego. IFGN SGH, seria: Materiały i Prace t. LXXI, Warszawa 1996.
 • Dobiegała-Korona B.: Ocena poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 8-9.
 • Dobiegała-Korona B.: System podatkowy a innowacyjność polskich przedsiębiorstw. IFGN SGH, referat na konferencję naukową "Przedsiębiorstwa wobec polityki podatkowej", Warszawa, październik 1997.
 • Dombusch R., Edwards S.: Populizm makroekonomiczny. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 4.
 • Drewnowski J.: Ku demokracji i gospodarce rynkowej. Tezy o zasadach transformacji. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. Redakcja naukowa W.Dymarski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1993.
 • Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym M.Belki i W.Trzeciakowskiego. POLTEXT, Warszawa 1997.
 • Famielec J.: Rola ulg inwestycyjnych w podatku dochodowym w strategiach rozwoju przedsiębiorstw. W: Polityka gospodarcza w teorii i praktyce. KZiF SGH, Warszawa 1997.
 • Fedorowicz Z. Dodatnia stopa procentowa czy waloryzacja depozytów i kredytów bankowych? W: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. Key Tex, Warszawa 1992.
 • Fedorowicz Z.: Podstawy teorii finansów. POLTEXT, Warszawa 1992.
 • Fedorowicz Z.: Polityka pieniężna. POLTEXT, Warszawa 1992.
 • Fedorowicz Z.: Finanse przedsiębiorstwa. POLTEXT, Warszawa 1993.
 • Felbur S.: Przesłanki i kierunki antyrecesyjnej polityki gospodarczej. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 10-11.
 • Fiejka Z.: Włączanie się Polski w europejski rynek pracy. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Fierla A.: Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1991-1996. IFGN SGH, referat na konferencję naukową "Przedsiębiorstwo wobec polityki podatkowej", Warszawa, październik 1997.
 • Fiszer S., Gelb A.: Problemy reformy gospodarki socjalistycznej. "Ekonomista" 1991, nr 2-3.
 • Gajda J.: Uwarunkowania poprawy wyników finansowych polskich przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 8-9.
 • Glikman P.: Bariery rozwoju gospodarki i drogi ich łagodzenia. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 2-3.
 • Glikman P.: Monopol socjalistyczny i tradycyjny w warunkach głębokiej recesji. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 9.
 • Glikman P.: Prywatyzacja i bezrobocie. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 9.
 • Glikman P.: Inwestycje a wzrost gospodarki Polski. "Gospodarka Narodowa" 1997, nr 7-8.
 • Gomułka S.: Twórcza destrukcja. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 18.
 • Gomułka S.: Rozluźnienie zdusiłoby rozwój. "Gazeta Wyborcza" z 24.05.1991 r.
 • Gomułka S.: Wyzwanie dla polityki gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 6.
 • Gomułka S.: Wybrane problemy transformacji gospodarczej w Polsce. Dotychczasowe doświadczenia i perspektywy na przyszłość. W: Transformacja polskiej gospodarki w latach 1990-1995 (doświadczenia i problemy do rozwiązania). IRiSS, seria: Z Prac Instytutu 34, Warszawa 1996.
 • Gorynia M.: Koncepcja liberalno-instytucjonalnej polityki przemysłowej. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 1-2.
 • Gorynia M.: Selektywna polityka przemysłowa w okresie transformacji. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 4.
 • Gotz-Kozierkiewicz D.: Wzór dla programów stabilizacyjnych? "Życie Gospodarcze" 1992, nr 35.
 • Gospodarka polska 1990-1993. Ocena doświadczeń - postulaty dla polityki gospodarczej. Studia i Materiały INE PAN 1993, nr 43.
 • Grabowiecki R.: Wpływ systemu finansowo-podatkowego na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. IRiSS, seria: Raporty 43, Warszawa 1996.
 • Grosfeld I., Nivet J-F.: Płace i inwestycje w okresie transformacji: wyniki badania panelowego polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. W: Doświadczenia w restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej. Fundacja Naukowa CASE, seria: Zeszyty PBR-CASE 32, Warszawa 1997.
 • Hockuba Z.: Ekonomia niedoboru w retrospekcji: teoria, proces społeczny i fakty empiryczne. "Ekonomista" 1993, nr 2.
 • Hockuba Z.: Gospodarka chaosu. Transformacja a regulacja ekonomiczna. "Ekonomista" 1993, nr 4.
 • Hockuba Z.: Zmiana systemowa. Transformacja a regulacja ekonomiczna. "Ekonomista" 1993, nr 5-6.
 • Hübner D.: O pobudzaniu wzrostu: przez pryzmat błędów. "Życie Gospodarcze" 1992, nr 29.
 • Hübner D.: W poszukiwaniu właściwych proporcji. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 44.
 • Hübner D.: Polska recesja transformacyjna. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 7-8.
 • Ickiewicz J.: Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa. MiO 425, SGH Warszawa 1996.
 • Iwanek M.: Problemy długów przedsiębiorstw. W: Studia nad reformowaną gospodarką. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Jakóbik W.: Błąd w sztuce? "Życie Gospodarcze" 1991, nr 51-52.
 • Jakóbik W.: Rynek i polityka przemysłowa a efektywność przemysłu. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 2-3.
 • Jakóbik W.: Transformacja systemowa - z perspektywy trzech lat. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 3.
 • Jakóbik W.: Dylematy polityki przemysłowej w warunkach transformacji systemowej. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 5.
 • Jakóbik W.: Polityka otwierania gospodarki w okresie transformacji. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 3.
 • Jędrzejewska K.: Negocjacje - swoje, życie - swoje. "Rzeczpospolita" z dn. 27.08.1997 r.
 • Jodkowski A.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce jako element kształtowania konkurencyjności. IRiSS, seria: Raporty 36, Warszawa 1995.
 • Johansen L.: Lectures on Macroeconomic Planning. North-Holland Publishing Company 1978.
 • Józefiak C.: Rachunek mikroekonomiczny a decyzje przedsiębiorstw państwowych w okresie transformacji gospodarki. "Ekonomista" 1993, nr 4.
 • Józefiak C.: Warunki zdynamizowania. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 45.
 • Juchnowicz M.: Polityka płac. Dylematy teoretyczne, realne i praktyczne. MiO 382, SGH, Warszawa 1993.
 • Juchnowicz M.: Rola państwa w kształtowaniu płac. W: Regulacyjne funkcje państwa wobec firm. Materiały i Prace IFGN, t. LXVIII, SGH, Warszawa 1995.
 • Kaleta J.: Przyczyny załamania programu Balcerowicza. W: Założenia a rezultaty polityki gospodarczej w okresie transformacji. IFGN SGH, seria: Materiały i Prace t. LXVI, Warszawa 1994.
 • Kaleta J.: Jak wyjść z kryzysu. Alternatywny program gospodarczy. POLTEXT, Warszawa 1994.
 • Kaleta J.; Polityka finansowa w procesie przekształceń systemowych. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Kapitał zagraniczny w prywatyzacji. ISP PAN, Warszawa 1996.
 • Karaszewski W., Kłoskowska B., Siemińska E.: Restrukturyzacja majątku trwałego - ocena zachowań przedsiębiorstw. IRiSS, referat na konferencję naukową listopad 1995.
 • Kawalec S.: Polska droga restrukturyzacji złych kredytów. Fundacja Naukowa CASE, seria: Zeszyty PBR-CASE nr 12, Warszawa 1994.
 • Kierunki polityki społeczno-gospodarczej Polski w latach dziewięćdziesiątych. IRiSS, seria: Raporty 20, Warszawa 1994.
 • Klimiuk Z.: Alokacja kapitału przez sektor bankowy. Uwarunkowania systemowe i instytucjonalne. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 12.
 • Kolińska-Flakiewicz D.: Produkcja. "Gospodarka Narodowa" 1993 nr 5-6.
 • Kolińska-Flakiewicz D., Sobota J.: Sprzedaż. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 5-6.
 • Kołodko G.W.: Inflacja, reforma, stabilizacja. Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP, Warszawa 1990.
 • Kołodko G.W., Gotz-Kozierkiewicz D., Skrzeszewska-Paczek E.: Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej. PWE, Warszawa 1991.
 • Kołodko G.W.: Destabilizacja. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 7.
 • Kołodko G.W.: Pułapka fiskalna. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 46.
 • Kołodko G.W.: Program pozytywny. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 47.
 • Kołodko G.W.: Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka. Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992.
 • Kołodko G.W.: Stabilizacja, recesja i wzrost w gospodarce postsocjalistycznej. Cz. I: "Ekonomista" 1992, nr 5-6; Cz. II: "Ekonomista" 1993, nr 1.
 • Kołodko G.W.: Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu. POLTEXT, Warszawa 1993.
 • Kołodziejczyk L.: System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa a konkurencyjność, IRiSS referat na konferencję naukową "Transformacja systemowa a konkurencyjność przedsiębiorstwa", maj 1995.
 • Kontynuacja czy przełom? Dylematy transformacji ustrojowej. Pod red. W.Jakóbika. ISP PAN i Fundacja im F.Eberta, Warszawa 1994.
 • Kornai J.: Droga do wolnej gospodarki. Fundacja Polska Praca, Warszawa 1991.
 • Kotowicz-Jawor J.: Kredyt inwestycyjny a zmiany strukturalne w przemyśle. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 3.
 • Kotowicz-Jawor J.: Warunki pobudzania rozwoju przemysłu. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 10.
 • Kotowicz-Jawor J.: Interwencjonizm państwa w procesie zmian strukturalnych. Polityka przemysłowa. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 4.
 • Kotowicz-Jawor J.: Inwestycje czynnikiem przekształceń strukturalnych gospodarki. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 9.
 • Kotowicz-Jawor J.: Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych. W: Gospodarka Polski w procesie transformacji 1991 r. IRiSS, seria: Raporty 1, Warszawa 1992.
 • Kotowicz-Jawor J.: O barierach efektywnej alokacji inwestycji. IRiSS, referat na konferencję naukową "Problemy strategii rozwoju Polski w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa, listopad 1993.
 • Kotowicz-Jawor J.: Gospodarowanie majątkiem trwałym. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 5-6.
 • Kotowicz-Jawor J.: Działalność inwestycyjna i innowacje. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 5-6.
 • Kotowicz-Jawor J.: Działalność inwestycyjna i innowacje. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 5-6.
 • Kotowicz-Jawor J.: Gospodarka majątkiem trwałym. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 5-6.
 • Kotowicz-Jawor J.: Inwestycje, innowacyjność. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 8-9.
 • Kotowicz-Jawor J.: Zachowania przedsiębiorcze a konkurencyjność podmiotów gospodarczych. W: Zachowania przedsiębiorcze warunkiem rozwoju gospodarczego. IRiSS, seria: Z Prac Instytutu 33, Warszawa 1996.
 • Kotowicz-Jawor J.: O przedsiębiorczości w okresie przejściowym. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Kotowicz-Jawor J.: Bariery rozwoju przedsiębiorstwa w okresie transformacji. Referat na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową ISP PAN i Fundacji im. F.Eberta, Mądralin 1996.
 • Kotowicz-Jawor J.: Inwestycje, gospodarka majątkiem trwałym. W: Innowacje 1997. Raport z badań empirycznych. "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 5-6.
 • Koźmiński A.K.: Mikro- i makroekonomiczna równowaga funkcjonalna w warunkach transformacji. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Krajewska A.: Opodatkowanie sektora publicznego i prywatnego w Polsce. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 7-8.
 • Krajewski S.: Przedsiębiorstwo przemysłowe w okresie przemian. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 12.
 • Krajewski S.: Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
 • Krajewski S.: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw. W: Zachowania przedsiębiorcze warunkiem rozwoju gospodarczego. IRiSS, seria: Z Prac Instytutu 33, Warszawa 1996.
 • Kryńska E.: Polityka rynku pracy w Polsce a dostosowania do Unii Europejskiej. Problemy podstawowe. W: Polityka gospodarcza w teorii i praktyce. KZiF, SGH Warszawa 1997.
 • Kulig J.: Strukturalne i systemowe dostosowania krajów silnie zadłużonych. INE PAN, seria: Studia Ekonomiczne 32, POLTEXT, Warszawa 1994.
 • Kulig J.: Otwieranie gospodarek krajów Azji Wschodniej - wnioski dla Polski. IRiSS, seria: Raporty 37, Warszawa 1995.
 • Kulig J.: Sukces modelu Azji Wschodniej. Doświadczenia dla Polski. Referat na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową ISP PAN i Fundacji im. F.Eberta, Mądralin 1996.
 • Kurowski S.: Ożywienie przyjdzie samo. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 22.
 • Kurowski S.: Anatomia stabilizacji. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 47.
 • Kurowski S.: Moja prywatna prognoza. "Życie Gospodarcze" 1992, nr 51/52.
 • Lewandowski J.: Transformacja gospodarki polskiej. Wybrane zagadnienia. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Lichniak I.: Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach. IFGN SGH, seria: Materiały i Prace t. LXXI, Warszawa 1996.
 • Lipiński J.: Wpływ recesji na postępowanie przedsiębiorstw "uspołecznionych". "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 1-2.
 • Lipiński J.: Warunki wyjścia z recesji. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 11-12.
 • Lipiński J.: Przypuszczalne skutki pobudzania wzrostu popytu. W: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. Key Tex, Warszawa 1992.
 • Lipiński J.: Sprawa ograniczania wzrostu płac nominalnych. W: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. Key Tex, Warszawa 1992.
 • Lipiński J.: Uwagi o recesji gospodarczej w Polsce w 1991 roku. W: Gospodarka Polski w procesie transformacji 1991 r. IRiSS, seria Raporty 1, Warszawa 1992.
 • Lipiński J.: Możliwości skutecznej polityki antyinflacyjnej. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 10.
 • Lipiński J.: O wpływie rosnącego popytu na wzrost produkcji w latach 1993-1996. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 11.
 • Lipowski A.: Funkcje państwa w kierowaniu procesami rozwoju. "Studia i Materiały" INE PAN 1990, nr 21.
 • Lipowski A.: O polityce rozwojowej i przemysłowej. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 4.
 • Lipowski A.: Polityka przemysłowa (cz. II). "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 5.
 • Lipowski A.: Specyfika podejścia do przemian strukturalnych w okresie transformacji. IRiSS, referat na konferencję naukową "Problemy strategii rozwoju Polski w latach dziewięćdziesiątych", Warszawa, listopad 1993.
 • Lipowski A.: Kontrowersje wokół polityki przemysłowej azjatyckich tygrysów. "Ekonomista" 1996, nr 1.
 • Lipowski A.: Przedmiotowa polityka przemysłowa - rozważania sceptyczne. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 4.
 • Lipowski A.: Ekonomia polityczna przywilejów/dyskryminacji w gospodarce. Referat na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową ISP PAN i Fundacji im. F. Eberta, Mądralin 1996.
 • Lipowski A.: Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Litwińczuk H.: Prawo bilansowe. KiK, Warszawa 1995.
 • Lonc Z.: Problemy mierzenia kosztów pracy. ZBSE GUS i PAN, seria: Z Prac ZBSE, z. 194, Warszawa 1991.
 • Lonc Z.: Jak się liczy koszty pracy. ZBSE GUS i PAN, seria: Z Prac ZBSE, z. 207, Warszawa 1993.
 • Łaski K.: Pułapka recesji. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 9.
 • Łaski K., Bhaduri A., Riese M.: Błędy w analizie całkowitego popytu i podaży. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Łukawer E.: Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej. "Ekonomista" 1994, nr 6.
 • Macieja J.: Nie chcą płacić czy nie mogą? "Rzeczpospolita" z dn. 5 listopada 1992.
 • Malecki-Tepicht S.: Transformacja a recesja. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 19.
 • Marczewski K.: Sytuacja makroekonomiczna w sferze produkcji. "Analizy" 1997, nr 2(49).
 • Markiewicz M.: Wpływ polityki fiskalnej na proces dezinflacji w gospodarkach przechodzących transformację. Fundacja Naukowa CASE, seria: Studia i Analizy, nr 127, Warszawa 1997.
 • Marzec A.: System finansowy przedsiębiorstw a zjawiska inflacyjne w gospodarce. Opracowanie dla IFGN SGPiS w ramach CPBP 10.02, Warszawa 1989 (maszynopis powielony).
 • Marzec A.: Mikro- i makroekonomiczne konsekwencje ograniczania wzrostu płac. W: Systemowe i koniunkturalne determinanty ożywienia gospodarczego w Polsce. IFGN SGH, seria: Prace i Materiały, t. LXV, Warszawa 1993.
 • Marzec A.: Ograniczanie wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach: skuteczność, konsekwencje, perspektywy zmian. W: Założenia a rezultaty polityki gospodarczej w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. IFGN SGH, seria: Prace i Materiały t.LXVI, Warszawa 1994.
 • Marzec A.: Koszty i rentowność produkcji. W: Gospodarka Polski w procesie transformacji 1994 r. IRiSS, seria: Raporty 31, Warszawa 1995.
 • Marzec A.: Koszty wytwarzania i wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw w latach 1990-93. "Ekonomista" 1995, nr 5-6.
 • Marzec A.: Zmiany w poziomie i strukturze kosztów wytwarzania w przedsiębiorstwach w 1994 roku i ich wpływ na rentowność produkcji. Opracowanie dla CUP, Warszawa 1995 (maszynopis powielony).
 • Marzec A.: Koszty pracy jako element oceny konkurencyjności polskiej gospodarki. IRiSS, Warszawa 1995 (maszynopis powielony).
 • Marzec A.: Koncentracja produkcji a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw. "Ekonomista" 1996, nr 5.
 • Marzec A.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 1996 roku. "Analizy" 1996, nr 9(44).
 • Marzec A.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w okresie trzech kwartałów 1996 roku. "Analizy" 1996, nr 12(47).
 • Marzec A.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w 1996 roku. "Analizy" 1997, nr 4(51).
 • Marzec A.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1997 roku. "Analizy" 1997, nr 6(53).
 • Marzec A.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 1997 roku. "Analizy" 1997, nr 10(57).
 • Marzec A.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w okresie trzech kwartałów 1997 roku. "Analizy" 1998, nr 1(60).
 • Marzec A.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w 1997 roku. "Analizy" 1998, nr 4(63).
 • Marzec A.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 1998 roku. "Analizy" 1998, nr 7(66).
 • Marzec A.: Wpływ kosztów pracy i zdolności akumulacyjnych przedsiębiorstw na ich wieloletni rozwój. SGH, seria: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 5, Warszawa 1997.
 • Marzec A.: Długofalowe tendencje zmian kosztów pracy ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń. Realizacja zadania badawczego PBZ nr 021-07. IRiSS, Warszawa 1998 (maszynopis powielony).
 • Marzec A.: Wynagrodzenia a efektywność. "Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 14/150 z 5.04.1998 r.
 • Marzec A.: Koszty innowacji. W: Innowacje 1997. Raport z badań empirycznych. "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 5-6.
 • Marzec A.: Zmiany polityki płacowej. W: Innowacje 1997. Raport z badań empirycznych. "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 5-6.
 • Matysiak A.: Od polityki do ekonomii. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 36.
 • Mączyńska E., Zawadzki M.: Czy przedsiębiorstwa przejadają majątek. W: Zachowania przedsiębiorcze warunkiem rozwoju gospodarczego. IRiSS, seria: Z Prac Instytutu 33, Warszawa 1996.
 • Mączyńska E., Zawadzki M.: Nie wykorzystane możliwości. "Nowe Życie Gospodarcze" 1996, nr 33.
 • Mączyńska E., Zawadzki M.: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Referat na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt. "Transformacja systemowa w Polsce - ujęcie retrospektywne", ISP PAN i Fundacja im. F. Eberta, Mądralin 1996.
 • Mączyńska E., Zawadzki M.: Alokacyjna funkcja papierów wartościowych w ujęciu długoterminowym. W: Determinanty funkcjonowania mechanizmu rozwoju. IRiSS, seria: Raporty 57, Warszawa 1997.
 • Mickiewicz T.: Przedsiębiorstwo państwowe w procesie transformacji systemowej. "Ekonomista" 1994, nr 5.
 • Mieszczankowski M.: O skorygowanie programu. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 20.
 • Między państwem a rynkiem. Dylematy polityki gospodarczej. Redakcja naukowa M.Okólski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Misala J.: Konkurencyjność przedsiębiorstw eksportujących - uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. IRiSS, referat na konferencję naukową "Transformacja systemowa a konkurencyjność przedsiębiorstwa", 9 maja 1995 r.
 • Mujżel J.: Sposób na recesję. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 6.
 • Mujżel J.: Zwrot anty recesyjny; szanse - zagrożenia - program. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 6.
 • Nasiłowski M.: Ekonomia w procesie przekształceń systemowych. Warszawa 1990.
 • Nasiłowski M.: Wyjście spod krótkiej kołdry. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 45.
 • Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Warszawa 1992.
 • Nasiłowski M.: Zagrożenia recesyjne i koncepcje antyrecesyjne w okresie transformacji systemowej. "Ekonomista" 1994, nr 3.
 • Nasiłowski M.: Inflacjogenny charakter gospodarki w okresie transformacji. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Nasiłowski M.: Transformacja systemowa w Polsce. Key Text, Warszawa 1995.
 • Nasiłowski M.: Czy terapia szokowa była w Polsce uzasadniona? Referat na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową ISP PAN i Fundacji im. F. Eberta, Mądralin 1996.
 • Nic za darmo. Opinia Centrum im. Adama Smitha. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 22.
 • Niedzielski Z., Iwin J.: Możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw a rozwój instytucji finansowych w Polsce. W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji. AE, Kraków 1996.
 • Noga A.: Dominacja a efektywna konkurencja. Fundacja Naukowa Taylora, Warszawa 1993.
 • Noga A., Szczepański J., Włodarczyk W.: Adaptacja dużych polskich przedsiębiorstw do warunków rynkowych. Referat na II Konferencję KZiF SGH, Warszawa 1995.
 • Noga A.: Zmiana pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 6.
 • Noga A.: Cele przedsiębiorstwa. Kontrowersje teoretyczne. Referat na konferencję naukową PTE: "Cele przedsiębiorstw we współczesnej ekonomii". Warszawa, 18 października 1996.
 • Od i do gospodarki rynkowej. Problemy teorii i polityki gospodarczej. AE i PTE w Poznaniu, Poznań 1992.
 • Oleksyn T.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 4.
 • Osbert-Pociecha G.: Skłonność i zdolność przedsiębiorstwa do rozwoju w warunkach przebudowy systemu gospodarki. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 9.
 • Pajestka J.: Transformacja systemowa w świetle tendencji globalnych (interpretacja i ocena tzw. "terapii szokowej"). Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 1993.
 • Pinto B., Belka M., Krajewska A., Krajewski S., Sierhej R.: Oznaki adaptacyjności przedsiębiorstw państwowych. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 4.
 • Płowieć U.: Tempo dewaluacji złotego a rozwój eksportu. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Podczarski S.: Kierunki restrukturyzacji polskiego przemysłu. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 8-9.
 • Pohl G., Anderson R.E., Ciaessens S., Djankov S.: Prywatyzacja i restrukturyzacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W: Doświadczenia w restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej. Fundacja Naukowa CASE, seria: Zeszyty PBR-CASE 32, Warszawa 1997.
 • Polityka finansowa, stabilizacja, transformacja. Pod red. G.W.Kołodki, IF, Warszawa 1991.
 • Polityka gospodarcza okresu transformacji. Praca zbiorowa pod red. naukową M. Dąbrowskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, CASE, Warszawa 1995.
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne: Sytuacja gospodarcza kraju w połowie 1992 r. "Życie Gospodarcze" 1992, nr 32.
 • Porwit K.: Polityka gospodarcza - problemy do rozwiązania. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 6.
 • Porwit K.: Polityka przemysłowa w dzisiejszej Polsce. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 9.
 • Porwit K.: O strategii rozwojowej i warunkach jej powodzenia. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 10-11.
 • Porwit K.: Strategia i polityka rozwoju w okresie transformacji (Wybrane problemy teoretyczne). IRiSS, seria: Raporty 22, Warszawa 1994.
 • Problemy strategii rozwoju Polski w latach dziewięćdziesiątych. IRiSS, "Studia nad strategią", nr 10, Warszawa 1993.
 • Przedsiębiorstwa w procesie transformacji. Pod red. J.Mujżela, POLTEXT, Warszawa 1997.
 • Regulacyjne funkcje państwa wobec firm. IFGN SGH, seria: Materiały i Prace t.LXVII, Warszawa 1995.
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków. ELINEX S.C., Warszawa 1993.
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków, pierwszy raport z badań. Pod red. L. Pawłowicza. IBnGR, seria: Transformacja Gospodarki, nr 44, Gdańsk 1994.
 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków - II raport z badań. Pod red. L. Pawłowicza. IBnGR, seria: Transformacja Gospodarki, nr 59, Gdańsk 1995.
 • Rosati D.: Pytania bez odpowiedzi. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 37.
 • Rostowski J.: Popyt kontrolowany. "Życie Gospodarcze" 1990, nr 25.
 • Rostowski J.: Investment in Postcommunist Economies. Real Facts and Keynesian Mythos. Fundacja Naukowa CASE, seria: Studia i Analizy, nr 63, Warszawa 1996.
 • Sadowski W.: Recesja wzmaga inflację "Życie Gospodarcze" 1990, nr 25.
 • Sadowski Z.: Warianty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych a proces przemian strukturalnych. "Ekonomista" 1992, nr 2.
 • Sadowski Z.: Warunki i perspektywy wzrostu gospodarczego. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 10-11.
 • Sadowski Z.: Podstawowe założenia strategii rozwoju Polski. "Ekonomista" 1993, nr 2.
 • Sadowski Z.: Polska gospodarka. Stan i perspektywy. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 45.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Schumpeter J.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Searle S.R., Hausman W.H.: Matrix Algebra for Business and Economics. Wiley - Intersince, New York-London-Sydney-Toronto 1970.
 • Skowronek Cz.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw a ich możliwości rozwojowe. W: Systemowe i koniunkturalne determinanty ożywienia gospodarczego w Polsce. IFGN SGH, seria: Materiały i Prace t. LXV, Warszawa 1993.
 • Smuga T.: Gospodarowanie siłą roboczą. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr 5-6.
 • Smuga T.: Gospodarowanie siłą roboczą. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 5-6.
 • Smuga T.: Gospodarowanie zasobami pracy. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 8-9.
 • Smuga T.: Nowości w polityce zatrudnienia. W: Innowacje 1997. Raport z badań empirycznych. "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 5-6.
 • Sobota J.: Relacje przedsiębiorstwa z bankiem. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 8-9.
 • Sobota J.: Nowe relacje między przedsiębiorstwem a bankiem. W: Innowacje 1997. Raport z badań empirycznych. "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 5-6.
 • Sokołowski I: Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Sokołowski J.: Zarządzanie przez podatki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Stan i szanse rozwoju polskiej gospodarki. IRiSS, seria: Z Prac Instytutu 24, Warszawa 1995.
 • Strategie rozwoju firmy. IFGN SGH, seria: Materiały i Prace t. LXIX, Warszawa 1996.
 • Studia nad reformowaną gospodarką. Aspekty instytucjonalne. Redakcja naukowa M. Okólski, U. Sztanderska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Stuglik D.: Innowacje w produkcji i sprzedaży. W: Innowacje 1997. Raport z badań empirycznych. "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 5-6.
 • Stuglik D.: Innowacje w eksporcie. W: Innowacje 1997. Raport z badań empirycznych. "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 5-6.
 • Szczepanik Z.: Ocena przydatności aktualnych rozwiązań rachunku wyników w świetle wymogów rachunku mikro i makroekonomicznego. W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji. AE, Kraków 1996.
 • Szczepański J., Szyszko L.: Przeciw fiskalizmowi i recesji. "Życie Gospodarcze" 1992, nr 6.
 • Szczepański J., Szyszko L.: Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw państwowych i ich konsekwencje. Sposoby przezwyciężania recesji gospodarczej. W: Kierunki i możliwości przezwyciężania kryzysu gospodarczego w Polsce. MiO 369, IFGN SGH, Warszawa 1993.
 • Szczepański J., Szyszko L.: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw w okresie transformacji w Polsce (wybrane zagadnienia). W: Założenia a rezultaty polityki gospodarczej w okresie transformacji. IFGN SGH, seria: Materiały i Prace t. LXVI, Warszawa 1994.
 • Szczepański J., Szyszko L.: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw (elementy diagnozy i propozycje). Referat na II Konferencję Naukową KZiF SGH, Warszawa 1995.
 • Szczęsny W.: Wyniki finansowe przedsiębiorstw a dochody budżetu państwa. IRiSS, seria: Z Prac Instytutu 35, Warszawa 1996.
 • Szewczuk A.: Dylematy kadry kierowniczej w zarządzaniu finansami firm. W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji. AE, Kraków 1996.
 • Szewczyk R.: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków. Założenia i rzeczywistość. AE, Kraków 1994 (maszynopis powielony).
 • Tomaszewicz Ł.: Metody analizy input-output. PWE, Warszawa 1994.
 • Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. PWN, Warszawa 1993.
 • Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce. Pod red. S.Lisa, Kraków 1994.
 • Upława S.: Kierunki przezwyciężania finansowych barier rozwoju przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 1992, nr 10-11.
 • Upława S.: Główne problemy transformacji polskiej gospodarki. Co wynika z badań IRiSS? W: Transformacja polskiej gospodarki w latach 1990-1995. IRiSS, seria: Z Prac Instytutu 34, Warszawa 1996.
 • Upława S.: Transformacja a międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki. IRiSS, seria: Z Prac Instytutu 32, Warszawa 1996.
 • Upława S.: Strukturalne i finansowe aspekty rozwoju gospodarczego Polski w latach 1992-1995. IRiSS, seria: Raporty 47, Warszawa 1997.
 • Walewska D.: 16 mld USD przekroczone. "Rzeczpospolita" z dn 28.08.1997 r.
 • Warunki i metody urynkowienia gospodarki. Prace i Materiały IFGN SGH, t.LVIII, Warszawa 1991.
 • Warunki pobudzania mechanizmów podażowych w przedsiębiorstwach przemysłowych w 1992 roku. IRiSS, seria: Raporty 5, Warszawa 1992.
 • Welisz S.: Wolny handel czy ochrona rynku krajowego? Fundacja Naukowa CASE, seria: W Stronę Rynku, Warszawa 1994.
 • Wierzbołowski J.: Metody osiągania międzynarodowej konkurencyjności w krajach typu late-comes. IRiSS, seria: Raporty 42, Warszawa 1996.
 • Wiktorów A., Grabowski M.H.: Koszty pracy w transformacji. IBnGR, seria: Transformacja Gospodarki, nr 77, Gdańsk 1996.
 • Wilczyński W.: Od gospodarki scentralizowanej do gospodarki rynkowej (Polska 1990-1991). Dylematy, przeszkody, rozwiązania. PTE, Poznań 1991.
 • Wilczyński W.: Dziedzictwo roku 1990 i jego konsekwencje. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 1-2.
 • Wilczyński W.: Kontynuacja czy zmiana? "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 6.
 • Wilczyński W.: Monetaryzm i keynesizm a przezwyciężanie zapaści polskiej gospodarki. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 10.
 • Wilczyński W.: Losy polskiej transformacji. "Życie Gospodarcze" 1992, nr 35.
 • Wilczyński W.: Warianty polityki transformacyjnej. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Wilczyński W.: Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1996.
 • Winiecki J.: Nauka dla Polski z reform. Zbyt wolna zmiana systemu. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 7-8.
 • Winiecki J.: Pod ciężarem dziedzictwa. "Życie Gospodarcze" 1994, nr 46.
 • Witkowski J., Ostrowski J.: Możliwości wykorzystania doświadczeń japońskiej polityki przemysłowej w Polsce. W: Polityka gospodarcza w teorii i praktyce. KZiF SGH, Warszawa 1997.
 • Wojciechowska U.: Wycena wartości prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych. "Gospodarka Narodowa" 1991, nr 7-8.
 • Wojtyna A.: Polityka przemysłowa a instytucjonalne ramy restrukturyzacji w Polsce. "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 12.
 • Wojtyna A.: Keynesizm w poszukiwaniu podstaw mikroekonomicznych. "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 • Woźniak M.: Bariery sprawności. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 30.
 • Wpływ obciążeń fiskalnych na sytuację ekonomiczno-finansową przemysłu w latach 1991-1994. MiO 405, IFGN SGH, Warszawa 1995.
 • Wyżnikiewicz B., Brudziński R.: Bez branżowych liderów. "Rzeczpospolita" z dn. 18.07.1997 r.
 • Wziątek-Kubiak A.: Orientacja proeksportowa a selektywna polityka przemysłowa. INE PAN, seria: Studia Ekonomiczne 33, POLTEXT, Warszawa 1994.
 • Wziątek-Kubiak A.: Kontrowersje wokół proeksportowej strategii rozwoju. INE PAN, seria: Monografie 7, POLTEXT Warszawa 1996.
 • Zachowania przedsiębiorcze warunkiem rozwoju gospodarczego. IRiSS, seria: Z Prac Instytutu 33, Warszawa 1996.
 • Zasady systemu rachunków narodowych ONZ. Wybór i redakcja Z.Rajewski, GUS, seria: Z Prac ZBSE, nr 59, Warszawa 1973.
 • Ząbkowicz A.: Minimalizacja recesyjnych następstw programów stabilizacji. INE PAN, seria: Studia Ekonomiczne 29, Warszawa 1993.
 • Zdolność rozwojowa przedsiębiorstw przemysłowych w roku 1993 (Raport z badań empirycznych). IRiSS, seria: Raporty 30, Warszawa 1994.
 • Zienkowski L.: Co dalej z planem Balcerowicza? Czas korekt! "Polityka" 1990, nr 51.
 • Zienkowski L.: Pragmatyzm przede wszystkim. Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 1993.
 • Żyżyński J.: Zasada dodatniej stopy procentowej w warunkach wysokiej inflacji. "Ekonomista" 1996, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161247720

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.