PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 82 Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską | 169--191
Tytuł artykułu

Koncepcja zarządzania strategicznego a zarządzanie w regionie

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po transformacji gospodarki w 1989 r. nastąpił proces szukania nowych, bardziej efektywnych metod zarządzania jednostkami terytorialnymi. Odwołano się do zarządzania i planowania strategicznego wykorzystywanego w przedsiębiorstwach. Zastosowanie tych metod było zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Planowanie strategiczne, jako funkcja zarządzania strategicznego było powszechnie stosowane w przedsiębiorstwach. Można go również użyć w odniesieniu do regionu, gdyż wy stępują cechy wspólne jednostek gospodarczych i terytorialnych. Rozkwit teorii zarządzania przypada na XX wiek i łączy się z powstaniem dużych przedsiębiorstw. Obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę funkcjonowania jednostek produkcyjnych. Z teorii zarządzania na potrzeby polityki regionalnej można adaptować konkretną szkołę myślenia strategicznego „zasobów, umiejętności i uczenia się". Zwraca ona uwagę na ograniczoność zasobów, konkretne otoczenie zewnętrzne oraz zestaw celów do zrealizowania. W trakcie rozwoju teorii zarządzania strategicznego opracowano zasady, które są ogólnymi wytycznymi pozwalającymi na opracowanie skutecznej strategii. Istotna jest zgodność działań z misją i wizją strategiczną, które wyznaczają główny kierunek. Następnie definiowane są cele będące obrazem potrzeb. Planowanie strategiczne odpowiada na pytanie dokąd zmierzamy, co chcemy osiągnąć oraz jak i kiedy będziemy je realizować. Dzięki prowadzeniu planowania strategicznego otrzymujemy lepsze wykorzystanie endogenicznych czynników rozwoju oraz definiujemy kroki potrzebne do realizacji głównych celów. (abstrakt oryginalny)
EN
Following economic transformation in 1989 the process of seeking new, more efficient methods of territorial units was initiated. It was based on the concept of corporate management and strategic planning. The application of such methods was in conformity to the European Union standards. Strategic planning derived from strategic management was commonly used within companies. Thus, it was possible to be applied in terms of a region with corporate characteristics to be found in territorial units. The XX century witnessed a boom in management theory, which was linked to setting up large corporations. The theory was successful as such and in terms of practical functioning of manufacturing entities. Within the management theory it is the school of strategic thinking of "resources, abilities and learning" that would be adapted to the needs of regional policy. It highlights limitations to resources, specific external environment and a set of targets to be reached. Within the development process of the management theory some rules were developed that are perceived as general guidelines for all efficient strategy that should be in line with a mission and strategic vision determining the main direction. Afterwards it is objectives reflecting needs that are defined. Strategic planning addresses the question of where we are heading, what we want to achieve and how as well when we intend to accomplish our tasks. Thanks to pursuing the strategic planning we are able to better utilize endogenous development factors and define necessary steps to reach critical targets. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • R. L. Ackoff, Redesigning the Future, J. Wiley, New York 1974, s. 29.
 • H. Adamkiewicz-Drwiłło, Znaczenie aspektów ekonomicznych w formułowaniu wizji oraz misji do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 14.
 • K. Andrews, The Concept of Corporate Strategy, Publ. D. Irwin, Homewood, 1987, s. 54.
 • J. Bieniecki, B. Szczupak, Strategia rozwoju lokalnego, w: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001, s. 63.
 • J. Bogdanienko, W poszukiwaniu przyszłości. Zarządzanie strategiczne firmą, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Białystok 2002, s. 8, 29, 43.
 • A. Chandler, Strategy and Structure, Chapters in History of Industrial Enterprice, MIT Press, Cambridge 1962, s. 10.
 • B. Gliński, B. Kuc, P. Szczepankowski, Zarządzanie strategiczne, geneza, rozwój, priorytety, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa 1996, s. 22, 99.
 • T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2001, s. 105.
 • G. Gordon, Strategiczny plan dla gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1998, s. 15.
 • J. Gościński, Sterowanie i planowanie: ujęcie systemowe, PWE, Warszawa 1992, s. 23.
 • E. Gray, Management Policy and Strategy, Macmillan Publ., New York, 1986, s. 53.
 • A. C. Hax, N. S. Majluf, The Strategy Concept and Process, Printice-Hall Inc. Englewood Cliffs New York, 1990, s. 6.
 • St. Ignatiuk, Sł. Ignatiuk, Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003, s. 13, 206.
 • B. Kaczmarek, Cz. S. Sikorski, Podstawy zarządzania, Absolwent, Łódź, 1998, s. 48.
 • A. Kaleta, Proces wyboru strategicznego - kluczowy etap zarządzania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 73.
 • A. Klasik, Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, z. 734, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993, s. 30.
 • A. Klasik, Planowanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993, s. 9, 17.
 • A. Klasik, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001, s. 30.
 • J. Kot, Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 134, 142.
 • B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2004, s. 179.
 • T. Markowski, Ogólna strategia rozwoju i restrukturyzacji województwa radomskiego, w: Województwo radomskie w procesie przekształceń systemowych, Fundacja Promocji i Rozwoju im. E. Lipińskiego, Warszawa 1995, s. 5.
 • T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999, s. 15.
 • K. Ohme, The Mind in the Strategist, Me Grow-Hill Inc, New York, 1982, s 34.
 • M. Porter, Competitive Advantage in Nations, The Macmillan Press Ltd, Londyn 1990, s. 56.
 • M. Porter, Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 1980, s. 50.
 • A. Simon, The New Science if Management Decision, Harper Row, New York 1960, s. 67.
 • A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 13, 21, 25, 32., 39.
 • D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 30, 93-94.
 • P. Wołczek, Koncepcja zmiany strategii przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 178.
 • A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 39, 103.
 • A. Zeliaś, Teoria prognozy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979, s. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168370119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.