PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 307
Tytuł artykułu

Tendencje i perspektywy rozwoju rynków finansowych w Polsce

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja gospodarki światowej spowodowała zmiany w systemie pośrednictwa finansowego prowadząc do szybkiej dezintermediacji rynków finansowych, równoznacznej z procesem odchodzenia od tradycyjnych form kredytowania podmiotów gospodarczych na rzecz emisji papierów wartościowych. Skutki globalizacji obserwowane w płaszczyźnie podmiotowej, przedmiotowej i funkcjonalnej krajowych systemów finansowych determinują kierunki i tempo zmian rynków finansowych. Polski rynek finansowy, rozwijający się dynamicznie od momentu reformy ustrojowej, zmienia się pod wpływem procesów globalizacji, ale w sposób zdeterminowany warunkami transformacji rynkowej. W opracowaniu podjęto próbę weryfikacji hipotezy opartej na przekonaniu, że polski rynek finansowy, zdominowany transakcjami bankowymi, w perspektywie rozwojowej zwiększy udział papierów wartościowych w procesie finansowania podmiotów gospodarczych, co jednak nie powinno wpłynąć w sposób zasadniczy na zmianę roli banków w alokacji kapitału finansowego. Polski rynek bankowy podlega bowiem intensywnym przeobrażeniom struktury własnościowej i organizacyjnej, a także szybkiej dywersyfikacji i dyferencjacji produktów bankowych. Procesy te poprawiają konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną banków sprzyjając wzrostowi ich zaangażowania w system świadczenia usług finansowych. (abstrakt skrócony)
Rocznik
Strony
307
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Pozycje zwarte
 • Adamiak J.: Zarządzanie finansami lokalnymi i regionalnymi. W: J. Adamiak, W. Kosiedowski, A. Potoczek, B. Słowińska: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Dom Organizatora, Toruń 2001.
 • Analiza rynku. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2003.
 • Babczuk A.: Dług samorządowy jako element polskiego długu publicznego. W: System finansów samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2003.
 • Baka W.: Bankowość centralna. BMiB, Warszawa 2001.
 • Banki polskie u progu XXI wieku. Red. W.L. Jaworski. Poltext, Warszawa.
 • Bankowa obsługa firmy. Red. R. Szewczyk. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Bankowość elektroniczna. Red. A. Gospodarowicz. PWE, Warszawa 2005.
 • Bankowość. Podręcznik dla studentów. Red. J. Głuchowski i J. Szambelańczyk. Wydawnictwo WSB, Poznań 1999.
 • Bankowość. Red. W.L. Jaworski i Z. Zawadzka. Poltext, Warszawa 2002.
 • Bączyk M., Koziński M.H., Michalski M., Pyzioł W., Szumański A., Weiss J.: Papiery wartościowe. Zakamycze, Kraków 2000.
 • Biskup R.: Wtórny obrót papierami wartościowymi. Bratna, Bydgoszcz-Lublin 2003.
 • Bitner M.: Gmina na rynku kapitałowym. Podstawy zarządzania długiem komunalnym. Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 • Bitz M.: Rynek usług finansowych. T. I. PWE, Warszawa 1993.
 • Błaszczuk D.J., Łukaszewski M.: Oszczędności gospodarstw domowych w bankach oraz w funduszach zbiorowego inwestowania jako źródło finansowania rozwoju gospodarki polskiej. W: Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym. Red. D. Dziawgo. UMK, Toruń 2004.
 • Breza M: Narodowy Bank Polski wobec integracji monetarnej v Europie. W: Bankowość wobec procesów globalizacji, Red. J. Pawłowski, R. Wierzba. Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata2003,
 • Bryniarska T.I.: Banki spółdzielcze w świetle teorii rynków kooperantów. Uniwersytet Opolski, Opole 2001.
 • Burzawa I.Z,.: ABC bankowości. Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 2002.
 • Buschgen H.F.: Przedsiębiorstwo bankowe. T. 2. Poltext, Warszawa 1997.
 • Canals: Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości. PWN, Warszawa 1997.
 • Capiga M.: Sekurytyzacja aktywów przedsiębiorstwa. W: Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych. Red. I. Pyka. Katowice 2003.
 • Cichorska J.: Sekurytyzacja aktywów i pasywów banku. W: Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych. Red. I. Pyka. AE, Katowice 2003.
 • Cichorska J.: Strategia obsługi małych przedsiębiorstw przez banki komercyjne, W: Banki a rozwój przedsiębiorstw w Polsce. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2003.
 • Czachórski W.: Zobowiązania. Zarys wykładu. Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2003.
 • Czekaj J., Owsiak S. Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa 1992.
 • Czekaj J., Żarnowski J., Woś M,: Efektywność rynku kapitałowego w Polsce.
 • Czeladko J.: Kwity depozytowe. Liber, Warszawa 1998.
 • Dahmen A., Jacobi Ph.: Bankowa obsługa przedsiębiorstw. CeDeWu, Warszawa 2000.
 • Dębski W.: Inwestowanie za pośrednictwem inwestorów instytucjonalnych. W: Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym. Red. D. Dziawgo. UMK, Toruń 2004.
 • Dobosiewicz Z.: Bankowość. PWE, Warszawa 2003.
 • Dobosiewicz Z.: Podstawy bankowości. PWN, Warszawa 2000.
 • Dusza M.: Rynek kapitałowy w Polsce. Narodziny, pierwsze dziesięciolecie, perspektywy. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 • Duwendag D., Ketterer K.H., Kosters W., Pohl R., Simmert D.B.: Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Poltext, Warszawa 1995.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M.: Banki i instytucje otoczenia biznesu w Polsce. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
 • Fojcik-Mastalska E.: Prawo bankowe Unii Europejskiej. Unimex, Wrocław 1996.
 • Francis J.: Investment Analysys and Management. Me Grawtleill, Nowy Jork 1986.
 • Gałązka A.. Sierak J.; Gospodarka budżetowa a potrzeby inwestycyjne gmin. Agencja Rozwoju Komunalnego i MUNICIPIUM, Warszawa 1997.
 • Głogowski E., Miinch M.: Nowoczesne usługi finansowe. PWN, Warszawa 1994.
 • Glumińska-Pawlic J., Sawicka K.: Budżet jednostki samorządu terytorialnego. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2002.
 • Gołajewska M., Józefowska M.: Banki komercyjne. W: Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Red. L. Oręziak, B. Pietrzak. Olympus, Warszawa 2000/2001.
 • Gospodarowicz A.: Problemy oceny ryzyka kredytowego w kontekście nowej bazylejskiej umowy kapitałowej. W: Bankowość wobec procesów globalizacji. Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003.
 • Gradoń W.: Działalność bankowego funduszu gwarancyjnego w porównaniu z wymogami Unii Europejskiej. W: Problemy polskich banków w procesach integracyjnych z Unią Europejską. Red. I. Pyka. AE, Katowice 2002.
 • Grzegorczyk W.: Marketing bankowy. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 • Grzywacz J.: Podstawy bankowości. Difin, Warszawa 2003.
 • Grzywacz J.: Współpraca przedsiębiorstwa 2 bankiem. Difin, Warszawa 2000.
 • Harasim J.: Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej. AE, Katowice 2003. Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych. Red. C. Mika. Dom Organizatora, Toruń 1998.
 • Janc A., Kraska M.: Credit-scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 • Janusz A.: Potrzeba rozwoju systemu banków komunalnych w kontekście wzrastającego zapotrzebowania gmin na usługi bankowe. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy. Red. S. Dolata. Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 • Jaremko M: Transakcje depozytowo-kredytowe. W: Polityka pieniężna. Cele, strategie i instrumenty. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. AE, Poznań 2002.
 • Jaworski W.L.: Bank wobec wejścia do europejskiego systemu bankowego. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1996.
 • Jaworski W.L.; Bankowość, podstawowe założenia. Poltext, Warszawa 1993.
 • Jonas A.: Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
 • Jonas A.: Strategie konkurencyjne na rynku usług bankowych w Polsce. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1992.
 • Kania E.: Relacje bank-klient w warunkach globalnej konkurencji. W: Bankowość wobec procesów globalizacji. Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003.
 • Karaś P.: Swap kursowy jako instrument polityki pieniężnej. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. Bankowość, rynki. T. 1. Red. K. Znaniecka. AE, Katowice 2002.
 • Koleśnik J.: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa wyrazem globalizacji bankowości. W: Bankowość wobec procesów globalizacji. Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003.
 • Konieczny J.: Bankowość inwestycyjna na świecie i w Polsce. WSBFiZ, Warszawa 1996.
 • Korenik D.: Przyczynek do koncepcji współpracy banku polskiego z sektorem małych i średnich firm w warunkach konkurencji. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. II. Red. K. Znaniecka. AE, Katowice 2002.
 • Kosikowski C.: Finanse publiczne i prawo finansowe. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 • Kosikowski C.: Wybrane problemy implementacji prawa integracji w polskim prawie finansowym i gospodarczym. W: Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach prawnych. Red. C. Mika. Dom Organizatora, Toruń 1998.
 • Kosiński B.; Banki zagraniczne w Polsce jako przejaw konkurencji w sektorze bankowym. W: Banki polskie u progu XXI wieku. Red. W.L. Jaworski. Poltext, Warszawa.
 • Kosiński В.: Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych. W: Bankowość na świecie i w Polsce. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Red. L. Oręziak, B. Pietrzak. Olympus, Warszawa 2000/2001.
 • Krzyżkiewicz Z.: Podręcznik do nauki bankowości. PWN, Warszawa 1997.
 • Kuciński J.: Podstawy wiedzy o państwie. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Lasok D.; Zarys prawa Unii Europejskiej. Prawo gospodarcze. Cześć II. Dom Organizatora, Toruń 1998.
 • Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn, T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 • Leoński Z.: Samorząd terytorialny w RP. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Matuszczyk A.: Credit scoring. Metoda zarządzania ryzykiem kredytowym. CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Miklaszewska E.: Formułowanie strategii na konkurencyjnym rynku bankowym. W: Bankowość wobec procesów globalizacji. Red. J. Pawłowski, R. Wierzba. Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003.
 • Mikołajczak R.: Obsługa bankowa bieżącej działalności samorządu terytorialnego. W: Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego. Red. E. Denek. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 • Misiąg W., Malinowska E.: Finanse publiczne w Polsce. ODDK, Gdańsk 2002.
 • Nadter P.S.: Banki komercyjne w gospodarce. BMiB, Warszawa 1993.
 • Narożny T.: Prawo bankowe. WSB, Poznań 1998.
 • Nawrót W.: Dlaczego polskie spółki przenoszą się na giełdy zagraniczne? W: Przyszłość Warszawskiej Giełdy. CASE, Fundacja Naukowa, Warszawa 2003. www.gpw.pl
 • Noga A.: Dominacja a efektywna konkurencja. SGH, Warszawa 1993.
 • Opolski K.: Zarządzanie przez jakość - szansa czy konieczność sektora bankowego. Olympus, Warszawa 1998.
 • Oręziak L., Pietrzak B.: Bankowość na świecie i w Polsce. Olympus, Warszawa 2000/2001.
 • Oręziak L.: Japoński system bankowy. W: Bankowość na świecie i w Polsce. Red. L. Oręziak, B. Pietrzak. Olympus, Warszawa 2000/2001.
 • Osiński J.: Perspektywy rozwoju rynku pieniężnego. W: Rynek pieniężny w Polsce. Stan i perspektywy. Red. A. Sławiński. IBnGR, Gdańsk 2000.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1990.
 • Owsiak S.: Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa 2002.
 • Patrzałek L.: Finanse samorządowe. AE, Wrocław 2000.
 • Pietrzak B., Polański Z.: System finansowy w Polsce. PWN, Warszawa 1997.
 • Problemy polskich banków w procesach integracyjnych z Unią Europejską. Red. I. Pyka. AE, Katowice 2002.
 • Projekcja rozwoju rynków: kapitałowego, walutowego, pochodnych instrumentów finansowych i pieniężnego do roku 2005. Red. E. Pietrzak, A. Sławiński. CeDeWu, Warszawa 2002.
 • Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych. Red. I. Pyka. AE, Katowice 2003.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Borowski G.: Opodatkowanie inwestycji jako czynnik determinujący rozwój polskiego rynku instytucji wspólnego inwestowania. W: Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym. Red. D. Dziawgo. UMK, Toruń 2004.
 • Pyka I.: Autonomia polityki monetarnej w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe. WSI, Opole 1995, z. 39.
 • Pyka I.: Sekurytyzacja w procesie przemian międzynarodowych rynków finansowych. W: Przestanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych. Red. I. Pyka. AE, Katowice 2003.
 • Pykał.: Strategia polskich banków wobec zagrożeń makr o finansowych. W: Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych. Red. R.N. Hanisz. AE, Katowice 2002.
 • Pyka I.: Struktura i kierunki zmian rynku finansowego w procesach globalizacji. W: Rynek pieniężny i kapitałowy. Red. I. Pyka. AE, Katowice 2003.
 • Radwański Z., Panowicz-Lipska J.: Zobowiązania - część szczegółowa. Warszawa 1998.
 • Reforma europejskich rynków papierów wartościowych. W: Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, http://www.ukie.gov.p1/s/l
 • Rynek kapitałowy w Polsce 1996. Red. M. Puławski. PWE, Warszawa 1997.
 • Rynek papierów wartościowych w Polsce. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. AE, Poznań 2002.
 • Rynek pieniężny i kapitałowy. Red. I. Pyka. AE, Katowice 2003.
 • Rytelewska G.: Gospodarstwa domowe jako inwestor na rynku finansowym. W: Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki. Red. J. Głuchowski, 1. Ohl. UMK, Toruń 1997.
 • Rzeczycka A.: Strategia działania banków w procesie liberalizacji i globalizacji systemów bankowych. W: Bankowość wobec procesów globalizacji. Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003.
 • Sas Kulczycka K., Chorylo D., Król J., Lasota Z.: Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce. Fundusze inwestycyjne i emerytalne. WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Schaal P.: Pieniądz i polityka pieniężna. PWE, Warszawa 1996. Sektor finansowy w Polsce. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa 2002.
 • Sierant A.: Jak zostać spółką giełdową. FERR, Warszawa 2003.
 • Skikiewicz R.: Zmiany w jakości usług bankowych w Polsce w latach 1999-2003. W: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych. Red. J. Garczarczyk. AE, Poznań 2003.
 • Sławiński A., Osiński J.: Międzybankowy rynek pieniężny. W: Rynek pieniężny w Polsce. Stan i perspektywy. Red. Z. Polański. IBnGR, Warszawa 1997.
 • Sławiński A.: Międzybankowy rynek pieniężny w roku 1999. W: Rynek pieniężny w Polsce. Stan i perspektywy. Red. A. Sławiński. IBnGR, Gdańsk 2000.
 • Sławiński A.: Przyczyny rozwoju rynku swapów walutowych. W: Perspektywa rozwoju rynku pieniężnego do roku 2006. Red. A. Sławiński. IBnGR, Gdańsk 2002.
 • Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001.
 • Smalec A., Puchalik D.: Jakość usług bankowych w ocenie klientów instytucjonalnych na przykładzie ING Bank Śląski S.A. W: Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych. Red. J. Garczarczyk. AE, Poznań 2003.
 • Socha J.: Rynek papierów wartościowych w Polsce. Olympus, Warszawa 2003.
 • Solarz J.K.: Uwarunkowania współczesnej bankowości. W: L. Oręziak, B. Pietrzak: Bankowość na świecie i w Polsce. Olympus, Warszawa 2000/2001.
 • Stępień K.: Wybrane problemy konsolidacji i prywatyzacji polskiego sektora, bankowego w dobie transformacji systemowej w Polsce. W: Finanse i bankowość -przekształcenia systemowe. Red. K. Piotrowska-Marczak. UL, Łódź.
 • Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych. Red. R.N. Hanisz. AE, Katowice 2002.
 • System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte. Red. B. Pietrzak i Z. Polański. PWN, Warszawa 1997.
 • System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. PWN, Warszawa 2003.
 • Szpunar P., Tymoczko D.: Szansę za zaniknięcie nadmiaru płynności w systemie bankowym. W: Rynek pieniężny w Polsce. Stan i perspektywy. Red. A. Sławiński. IBnGR, Gdańsk 2000
 • Szpunar P.: Perspektywy rozwoju sytuacji płynnościowej w polskim sektorze bankowym. W: Perspektywy rozwoju rynku pieniężnego do roku 2006. Red. A Sławiński. IBnGR, Gdańsk 2002.
 • Szustak G.: Rola kapitału jako czynnika wyboru strategii banku. W: Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych. Red. R ."N. Hanisz. AE, Katowice 2002.
 • Tarczyński W., Zwolański M.: Inżynieria finansowa. Instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem. Placet, Warszawa 1999.
 • Tarczyński W.: Rynki finansowe. Metody ilościowe. Placet, Warszawa 1997.
 • Trojak M.: ABC bankowości. Marketing bankowy. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice 2002.
 • Tymoczko D.: Ewolucja instrumentów polityki pieniężnej w Polsce. W: Perspektywa rozwoju rynku pieniężnego do roku 2006. Red. A. Sławiński. IBnGR, Gdańsk 2002.
 • Usługi i procedury bankowe. Red. E. Bogacka-Kisiel. AE, Wrocław 2002.
 • Walkiewicz R.: Bankowość inwestycyjna. Poltext, Warszawa 2001.
 • Wiśniewski M.: Refleksje nad płynnością banku komercyjnego i sektora bankowego. W: Bankowość wobec procesów globalizacji. Red. L. Pawłowski, R. Wierzba. Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003.
 • Wyszomirski T.: Bank dla przedsiębiorcy i nie tylko. Kwantum, Warszawa 1998.
 • Zatryb G.: Funkcjonowanie rynku pieniężnego w Polsce. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994.
 • Zawada K.: Umowa przelewu wierzytelności. Kraków 1990,
 • Zawadzka. Bankowość. P odręczni k akademicki. Red. W.L. Jaworski i Z. Poltex, Warszawa 2001.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Marketing bankowy. PWE, Warszawa 1995.
 • Żurawik B., Żurawik W.: Marketing bankowy. PWN, Warszawa 1996. Artykuły
 • Al-Kaber M.: Cechy współczesnego rynku kapitałowego a polski rynek papierów wartościowych. „Bank i Kredyt" 2001, nr 6.
 • Antkiewicz S.: Przyszedł czas na fundusze, „Gazeta Bankowa" nr 32 (772) z 11.08.2003.
 • Balcerowicz L.: Deficyt szkodzi. „Gazeta Bankowa" nr 3 l (771) z 04.08.2003.
 • Bratek R.: Czas ekspansji. „Bank" 2003, nr 3.
 • Czekaj M.: Faktyczne i potencjalne pola współpracy między gminami a bankami. „Przegląd Samorządowy" 1996, nr 1.
 • Druszcz K.: Zatrzymać odpływ. „Gazeta Bankowa" nr 30(770) z 28.07.2003.
 • Financial Services: Building a Framework for Action. „COM" 1998.
 • Gilowska Z.: Finansowanie samorządu terytorialnego według ustaw o finansach publicznych oraz dochodach jednostek samorządu terytorialnego. „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 3.
 • Glibowski M., Szeląg K.: Swoboda świadczenia usług bankowych. „Prawo Bankowe" 2001, nr 10.
 • Głuch R.: System Dealerów Papierów Skarbowych. „Rynek Terminowy" 2003, nr 1.
 • Grzybczyk M.: Emisja kwitów depozytowych przez polskie spółki akcyjne. „Rzeczpospolita" 1996. nr 283.
 • Jastrzębska M.: Polityka długu jednostki samorządu terytorialnego, „Bank i Kredyt" 2002, nr 9.
 • Jedliński M.: Dystrybutor nasz Pan. „Gazeta Bankowa" nr 4(796) z 26.01.2004.
 • Jedliński M.: Znowu w nieruchomości. „Gazeta Bankowa" nr43(783) z27.10.2003.
 • Kaczmarek M.: Jak prowadzić segmentację klientów. „Bank i Kredyt" 2002, nr 6.
 • Kamping Ch., Gostomski E.: Tendencje rozwojowe w obsłudze podmiotów gospodarczych. „Bank" 2002, nr 2.
 • Laszkiewicz E.: Basel II a bankowość spółdzielcza. „Forum" 2004, nr 1.
 • Lepczyński B.: Nadał szybki wzrost, „Gazeta Bankowa" nr 7(747) z 17.02.2003.
 • Marczyński M.: Wirtualne banki, wirtualne zyski. „Rzeczpospolita" 2004, nr 33.
 • Markiewicz A.: Nie przekroczyć progu. „Biuletyn Bankowy" 2004, nr 1.
 • Możaryn H.: Zmiany rynkowe a oszczędności gospodarstw domowych w okresie 2000-1 półrocze 2002 - wybrane problemy. „Bezpieczny Bank" 2003, nr 1(20).
 • Nowak M.: Perspektywy rozwoju rynku papierów komercyjnych i rynku wierzytelności. „Bank" 2002, nr 12, 2003, nr 1.
 • Odtrutka na zakażenie. „Gazeta Bankowa" 2003, nr 26.
 • Pawłowicz L.: Integracja i stabilność. „Gazeta Bankowa" 2003, nr 21.
 • Pawłowicz L.: Sięgnąć do oszczędności ludności. „Bank" 2003, nr 5.
 • Private czy personal. „Gazeta Bankowa" nr 9(749) z 03.03.2003.
 • Roman P.: Zastosowania mikroekonomicznych instrumentów planowania i analizy w zarządzaniu gospodarką lokalną. „Samorząd Terytorialny" 1998, nr П.
 • Skuza S.: Bariery w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego, cz. L „Bank i Kredyt" 2003, nr 2.
 • Skuza S.: Bariery w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego, cz. IŁ „Bank i Kredyt" 2003, nr 3.
 • Skuza S.: Polskie banki spółdzielcze wobec integracji z Unią Europejską. „Prawo Bankowe" 2004, nr 6.
 • Sławiński A.: Zastosowanie transakcji fa swap na polskim rynku finansowym. „Rynek Terminowy" 2002, nr 2.
 • Stabilizacja przez prywatyzację, rozmowa z H. Gronkiewicz-Waltz. „Prawo i Gospodarka" 2000, marzec.
 • Stabilność systemu bankowego (1). „Gazeta Bankowa" 2003, nr 23.
 • Stabilność systemu gankowego (2). „Gazeta Bankowa" 2003, nr 25.
 • Stolorz-Krzisz E.: Niewypłacalność gminy. „Wspólnota" 1998, nr 16.
 • Szakun M., Gostomski E., Dittmer B.: Kredyt był, jest i będzie. „Bank" 2003, nr 6.
 • Szostak R.: Kredyty i pożyczki zaciągane przez jednostki samorządu terytorialnego na tle nowych przepisów o finansach publicznych. „Finanse Komunalne" 1999, nr 2.
 • W cieniu uniwersalnych. „Gazeta Bankowa" nr 15(755) z 14.04.2003.
 • Wilkowicz Ł.: Netto - dwa razy więcej. „Gazeta Bankowa" nr 31 (771) z 04.08.2003.
 • Zarys procesu restrukturyzacji banków spółdzielczych. „Biuletyn Bankowy" 1999, listopad.
 • Zychowicz E.: Gminy szukają wsparcia. „Rzeczpospolita" z 29.08.2000.
 • Akty prawne
 • Dyrektywa 94/19/EEC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 30.05.1999 w sprawie systemu gwarantowania wkładów. „Prawo Bankowe" 1995, nr 2.
 • Dz.Urz. WE L 13 z 19 stycznia 2000.
 • Dz.Urz. WE L 166 z 11 czerwca 1998.
 • Dz.Urz. WE L 43 z 14 lutego 1997.
 • Kodeks spółek handlowych. Ustawa z 15 września 2000. Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 1999 roku w sprawie emitowania bonów skarbowych, Dz.U., nr 4, poz, 831.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Dz.U, nr 238, poz. 2147.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe. Dz.U., nr 28, poz. 221 z późn. zm.
 • Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Uchwała nr 1/2002 r. RPP z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku.
 • Uchwała nr 1/2003 KNB z dnia 4 czerwca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania. Dz.Urz. NBP, nr 11, poz. 16.
 • Uchwała nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania. Dz.Urz.NBP, nr 22, poz. 43.
 • Uchwała nr 6/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości funduszy własnych banków należących do bankowej grupy kapitałowej dla potrzeb stosowania norm i granic określonych ustawą - Prawo bankowe, wysokości, szczegółowego zakresu i warunków pomniejszania funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających banku, wysokości i warunków ich zaliczania, innych pomniejszeń funduszy własnych banku, wysokości i warunków pomniejszania o nie funduszy własnych banku oraz uwzględniania powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych. Dz.Urz.NBP, nr 22, poz. 44.
 • Uchwały RPP w sprawie stopy redyskontowej weksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej w NBP. Dz.Urz.NBP 2002, nr 2, poz. 3; nr 7, poz. 13; nr 8, poz. 17; nr 9, poz. 29; nr ! l, poz. 31; nr 14, poz. 37; nr 16, poz. 41; nr 18, poz. 47; 2003, nr 2, poz. 2; nr 3, poz. 3; nr 5, poz. 5; nr 7, poz. 9; nr 10, poz. 13; nr 12, poz. 18.
 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity). Dz.U. 97.140.938.
 • Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dz.U., nr 118, poz. 754.
 • Ustawa z dnia 01 kwietnia 2004 roku: o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. Dz.U., nr 91, poz. 870.
 • Ustawa z dnia 03 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków. Dz.U., nr 18, poz. 82.
 • Ustawa z dnia 07 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Dz.U., nr 119, poz. 1252.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dz.U., nr 4, poz. 18 wraz z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19.11.1999 r. Prawo o działalności gospodarczej. Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178 z póżn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U., nr 78, poz. 483.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o Indywidualnych Kontach Emerytalnych. Dz.U., nr 116, poz. 1205.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim. Dz.U., nr 100, poz. 1081 wraz z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. Dz.U., nr И ł, poz. 1195.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U., nr 80, poz. 369.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1988 r. o finansach publicznych. Dz.U., nr 155, poz. 1014 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26.07.2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks Cywilny. Dz.U., nr 74; poz. 857.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Dz.U., nr 146, poz. 1546.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U., nr 60, poz. 535, art. 6, pkt 2.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dz.U. 1997, nr 139, poz. 934 wraz z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz.U., nr 137, poz. 926 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U., nr 140, poz. 439 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o NBP. Dz.U., nr 140, poz. 938 wraz z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Dz.U., nr 140, poz. 939 wraz z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dz.U., nr 106, poz. 1150.
 • Zarządzenia Prezesa NBP w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytów refinansowych, Dz.Urz.NBP 1993, nr 2, poz. 4; 1994, nr 10, poz. 16; 1995, nr 5, poz. 10; nr 13, poz. 28 i nr 18, poz. 45; 1996, nr l, poz. 2 i nr 12, poz. 31; 1997, nr 9, poz. 17; 1998, nr 9, poz. 18; nr 16, poz. 35; nr 23, poz. 51 i nr 25, poz. 56; 1999, nr 3, poz. 4 i nr 21, poz. 35; 2000, nr l, poz. l i nr 13, poz. 21; 2001, nr 3, poz. 6; nr 4, poz. 9; nr 8, poz. 18; nr 12, poz. 26; nr 17, póz, 35 i nr 20, poz. 39.
 • Zarządzenie Nr 5/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 2 grudnia 1998 r., w sprawie sposobu wyliczania współczynnika wypłacalności banku oraz procentowych wag ryzyka przypisywanych poszczególnym kategoriom aktywów i zobowiązań pozabilansowych.
 • Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 kwietnia 1996 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprzedaży, obrotu oraz otwierania i prowadzenia kont depozytowych bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego w postaci zdematerializowanej. Dz.Urz. NBP, nr 5, poz. 11 i nr 22, poz. 58.
 • Materiały statystyczne i inne
 • Aktywa sektora bankowego. Sytuacja finansowa banków w 2003 r. Synteza. NBP, Warszawa 2004, maj.
 • Banki komercyjne — aktywa i pasywa 1993-2002. Statystyka pieniężna i bankowa według metodyki obowiązującej do lutego 2002 r. www.nbp.com.pl Biuletyn Informacyjny NBP. NBP, Warszawa 1991-2004.
 • Biuletyny (1999-2001). „Rating & Rynek", Cera S.A., „Rating & Rynek" (obecnie Pitch Polska S.A.) 2002.
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001. GUS, Warszawa 2002.
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002. GUS, Warszawa 2 003.
 • Elektroniczna gospodarka w Polsce - raport 2002. Red. G. Szyszka. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002.
 • Informacja o wynikach kontroli ..Zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego". NIK, Warszawa 2003, kwiecień (KAP - 41003/02, nr ewidencyjny 18/2003/P/02/108KAP).
 • Kalendarium polskiej spółdzielczości bankowej w latach 1861-1998. BGŻ S.A., Warszawa 1999.
 • Korekta po korekcie. Koniunktura w sektorze. Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 12'2003. „Biuletyn Bankowy" 2004, nr 1.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 1998, 2000, 2001 i 2004 rok. GUS, Warszawa 1998,2000,2001,2004.
 • Mniej zagrożonych kredytów i lepsze wyniki. Informacje NBP i GINB. „Biuletyn Bankowy" 2004, nr 1.
 • NBP-GINB. Sytuacja finansowa banków na koniec 1999 roku. Synteza. Warszawa 2000.
 • NBP-GINB. Sytuacja finansowa banków na koniec 2003 roku. Synteza. Warszawa 2004.
 • Oferta bankowa dla małych i średnich przedsiębiorstw. „Gazeta Prawna" 30.07.2004. Wyd. 319/177 (6860).
 • Oferta Kompleksowej Obsługi Bankowo-Finansowej dla Małych Przedsiębiorstw. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A., Kraków 2003.
 • Operacje otwartego rynku na tle płynności systemu bankowego w 2001 r. www.nbp.pl
 • Operacje otwartego rynku na tle płynności systemu bankowego w 2002 r. www.nbp.pl
 • Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie IV kwartału 2003 r. i H kwartału 2004 r. Fitch Ratings, Fitch Polska S.A.
 • Przegląd dziesięciolecia. Rozwój ubezpieczeń w Polsce w gospodarce wolnorynkowej. PUNU, Warszawa 2000.
 • Raport o inflacji w 2002 r. NBP, Warszawa 2003.
 • Raport o inflacji w 2003 r. NBP-RPP, Warszawa 2004, marzec.
 • Raport o inflacji w I kwartale 2003 r. NBP, RPP, Synteza. P.4.1. Polityka pieniężna w I kwartale 2003 r.
 • Raport o stabilności systemu finansowego 06.2001-12.2002. NBP, Warszawa 2003.
 • Raport o stabilności systemu finansowego VI 2001-XII 2002. www.nbp.pl
 • Regulamin z dnia 5 grudnia 2003 r. pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, www.ceto.pl
 • Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. KNUiFE, Warszawa 2002. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. KNUiFE, Warszawa 2003. Roczniki Statystyczne 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. GUS, Warszawa 1995-2003.
 • Rynek finansowy w Polsce 1998-2001. NBP, Warszawa 2002.
 • Rynek leasingowy w Polsce w roku 2003. Związek Przedsiębiorstw Leasingowych. www.leasing.org
 • Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie roku 1999. Raport o stanie rynku. CERA, 2000.
 • Skarbowe Papiery Wartościowe. Raporty Roczne Ministerstwa Finansów 1997-2004.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2002. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003, t. II.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2003. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004, t. II.
 • Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2002 roku. NBP, Warszawa 2003.
 • Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2003 roku. NBP, Warszawa 2004.
 • Sytuacja finansowa banków w 2003 r. Synteza. NBP, Warszawa 2004.
 • Sytuacja finansowa banków w I kwartale 2003 roku. www.ceto.pl
 • Sytuacja finansowa banków w roku 2002. Synteza. K.NP, Warszawa 2003.
 • Sytuacja finansowa banków w roku 2003. Synteza. KNP, Warszawa 2004.
 • www.bfg.pl
 • www.bzwbk.pl/u235/navi/1572
 • Założenia polityki pieniężnej na 2004 rok. NBP, Warszawa 2003, www.ceto.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168915782

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.