PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 314
Tytuł artykułu

Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono relacje pomiędzy indywidualnym a społecznym rozumieniem racjonalności oraz kategorię efektywności. Przedstawiono podstawowe zagadnienia definicyjne, koncepcje rozumienia wartości złóż i ich zasobów oraz metody szacowania wartości. Zanalizowano ryzyko projektu surowcowego. Zaprezentowano dyskontowe metody oceny projektu surowcowego oraz metody szacowania strategicznej wartości projektu surowcowego. Dokonano także empirycznej weryfikacji proponowanych rozwiązań metodycznych koncepcji zintegrowanej oceny efektywności na przykładzie projektu eksploatacji złoża rudy cynku i ołowiu.
Rocznik
Strony
314
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Akalu M.M.: Re-examining Project Appraisal and Control Developing a Focus on Wealth Creation Intern. "Journal of Project Management" 2001, No. 19.
 • Australian Joint Ore Reserves Committee (JORC) of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and ore Reserves: Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves - The JORC Code 2004.
 • Barreto H., Holland F.: Introductory Econometrics Using Monte Carlo Simulation with Microsoft Excel. Cambridge University Press 2006.
 • Best P.: Wartość narażona na ryzyko: obliczanie i wdrażanie modelu VaR. Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Black R, Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities "Journal of Political Economy" 1973, No. 81.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Boer F.P.: Valuation of Technology Using Real Options. "Research Technology Management" 2000, No. 7/8.
 • Bolewski A., Paulo A., Sztaba K.: Gospodarka surowcami mineralnymi. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" Kraków 2006, t. 22, zeszyt 3 specjalny.
 • Borison A.: Real Options Analysis: Where are the Emperor's Clothes?, Working Paper 17th Annual International Options Conference, Washington DC 2003.
 • Borys T: Wskaźniki ekorozwoju. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 • Brealey R., Myers S.: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, New York 1996.
 • Brennan M. J., Schwartz E. S.: Evaluating Natural Resource Investments. "Journal of Business" 1985, Vol. 58, No. 2.
 • Brzychcy E.: Wybrane aspekty zastosowania sieci stochastycznych w zarządzaniu projektami w górnictwie. "Górnictwo i Geoinżynieria" 2004, nr 4.
 • Bucko J.: Opcje rzeczowe w rachunku efektywności projektów innowacyjnych, "Problemy Eksploatacji" 2005, nr 1.
 • Butra J., Kicki J., Kudełko J., Wanielista K, Wirth H.: Ekonomika projektów geologiczno-górniczych. Cuprum, Wrocław 2004.
 • Butra J., Kicki J., Wanielista K.: Możliwości zastosowania drzew decyzyjnych w badaniu efektywności i ryzyka poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż kopalin. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2002, t. 18, zeszyt specjalny.
 • Butra J., Miłkowska I., Milkowski R., Wanielista K.: Techniki scenariuszowe w ocenie efektywności inwestycji geologiczno-górniczych. Cuprum, Wrocław 2001, nr 19.
 • Byrska-Rąpała A.: Reprywatyzacyjny cel wyceny złoża - studium przypadku. W: "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2008, t. 24, zeszyt nr 2/4.
 • Byrska-Rąpała A.: Wykładnicza funkcja użyteczności w podziale ryzyka inwestycyjnego. W: "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2005, t. 21, zeszyt specjalny.
 • Camisani-Calzolari F.A.: National and International Codes for Reporting Mineral Resources and Reserves: Their Relevance, Future and Comparison. "The Journal of The South African Institute of Mining and Metallurgy" 2004, June.
 • Carter J.N., Matthews J.D.: Optimization of a Reservoir Development Plan Using a Parallel Genetic Algorithm. "Petroleum Gasoscience" 2008, Vol. 14, No. 1.
 • Castells M.: Technology and Global Development, IESE, New York-Barcelona 2000.
 • Copeland T.E., Antikarov V.: Real Options: A Practitioner's Guide, Thomson Texere, New York, London 2001.
 • Copeland T.E., Roller T, Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG-Press, Warszawa 1997.
 • Costanza R.: Ecological Economics: the Science and Management of Sustainability. Columbia University Press, New York 1991.
 • Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M.: Option Pricing: A Simplified Approach. "Journal of Financial Economics" 1979, Vol. 7, No. 3.
 • Csiminga D., Iloyu D.M.: Economic Analysis of Mining Projects. Annals of the Oradea University, Vol. VI (XVI), Oradea 2007.
 • Czaja S., Becla A.: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. AE, Wrocław, 2007.
 • Czopek K.: Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element zarządzania w górnictwie. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2007, t. 23, zeszyt 2 specjalny.
 • Damodaran A.: The Dark Side of Valuation. Prentice Hall, New York 2001.
 • Dasgupta P.S., Heal G.M.: Economic Theory and Exhaustible Resources. Cambridge Economics Handbooks 1980.
 • Davis G.A.: One Project. Two Discount Rates. "Mining Engineering" 1998, No. 4.
 • Davis G.A.: Option Premiums in Mineral Asset Pricing: Are They Important? "Land Economics" 1996, Vol. 72, No. 2.
 • Dembowiecka S.: Ekonomiczna ocena złóż. "Przegląd Geologiczny" 1979, nr 27.
 • Dembowski J.: Zarys ogólnej teorii zasobów naturalnych. PWN, Warszawa 1989.
 • Dixit A.K., Pindyck R.S.: Investment Under Uncertainty. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1994.
 • Dominiak C: Wielokryterialna procedura wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka. W: Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2000.
 • Dudycz T: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2005.
 • Dziawgo E.: Dynamika procesów cenowych europejskiej opcji kupna. W: Dynamiczne modele ekonometryczne. Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Katedry Statystyki i Ekonometrii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu 1997.
 • Dziawgo E.: Miary zagrożenia w zarządzaniu inwestycjami. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2007, nr 1159.
 • Dzieża J., Kicki J., Saługa P.: Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2002, t. 18, zeszyt specjalny.
 • Dzieża J., Kicki J., Saługa P.: Real Options in Mine Projects Budgeting - Polish Mining Industry Example. W: Risk Analysis III. Red. C.A. Brebbia. WIT Press, Southampton 2002.
 • Dzieża J., Saługa P.: Wycena górniczego projektu inwestycyjnego obejmującego nieudostępnione zasoby węgla kamiennego metodą wyceny opcji rzeczowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534 "Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia" 2009, nr 17.
 • Dzieża J.: Opcje realne - dylematy i sugestie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w górnictwie. TEBERIA Portal Górniczy 2005.
 • Dziworska K: Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2000.
 • Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 • Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Red. G. Anderson, J. Śleszyński. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 • Faber M., Niemens FI., Stephan G: Entrophy, Environment and Resources. Springer Verlag, Berlin, London, Zurich 1987.
 • Fernandez P.: Valuation Methods and Shareholder Value Creation. Academic Press, San Diego 2002.
 • Fiedor B.: Zasoby nieodnawialne i odnawialne w teorii trwałego rozwoju. W: Polskie lasy i leśnictwo w Europie. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004.
 • Foltyn-Zarychta M.: Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych. AE, Katowice 2008.
 • Garrod G, Willis K. G: Economic Valuation of Environment: Methods and Case Studies. E. Elgar, Cheltenham, Northampton 2000.
 • Gawron H.: Ocena efektywności inwestycji. AE, Poznań 1997.
 • Gawron H.: Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości. AE, Poznań 2006.
 • Georgescu-Roegen N.: The Entropy Law and the Economic Process. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1971.
 • Gilli M., Kellezi E.: An Application of Extreme Value Theory for Measuring Financial Risk. Computational Economic" University of Geneva, Department of Econometric 2006, nr 27(1).
 • Golec G: Opcje na polskim rynku finansowym. UMCS, Lublin 2002.
 • Góralski B.: Wycena wartości niematerialnych i prawnych z wykorzystaniem opcji realnych. W: Problemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Red. E. Nowak. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2007, nr 1178.
 • Graczyk A.: Ekologiczne efekty zewnętrzne - identyfikacja, szacowane, internalizacja. Ekonomia i Środowiska, Białystok 2005.
 • Hammond A. et. al.: Environmental Indicators: A Systematic Approach to Measuring and Reporting on Environmental Policy Performance in the Context of Sustainable Development, World Resources Institute, Washington 1995.
 • Hammond D.R.: Current Issues in the Valuation of International Mining Assets. Presentation to the International Mining Professionals Society, Hammond International Group, Denver, Colorado, December 13, 2000.
 • Hotelling H.: The Economics of Exhaustible Resources. "Journal of Political Economy" 1931, Vol. 39, No. 2.
 • Howell S., Stark A., Newton D., Paxson D., Cavus M., Pereira J., Patel K.: Real Options: Evaluating Corporate Investment Opportunities in a Dynamic World. Prentice Hall, 2001.
 • Hubalek F., Schachermayer W.: The Limitations of No-Arbitrage Arguments for Real Options. "International Journal of Theoretical and Applied Finance" 2001, No. 4(2).
 • Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje - wprowadzenie. WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Inwestowanie w nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Instytutu Nieruchomości VALOR, Łódź 1999.
 • Iwin J., Niedzielski Z.: Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Jajuga K., Jajuga T: Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Inwestycje finansowe. AE, Wrocław 1997.
 • Jajuga K., Kuziak K., Papla D.: Ryzyko rynkowe polskiego rynku akcji - Value at Risk i inne metody pomiaru. W: Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie. Cz. I. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 • Jajuga K.: Elementy nauki o finansach. PWE, Warszawa 2007.
 • Jajuga K.: Miary ryzyka rynkowego. Cz. I, II, III. "Rynek Terminowy" 1999, nr 6; 2000, nr 7, 8.
 • Jajuga T, Słoński T: Finansowanie spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. AE, Wrocław 1997.
 • Jakubczyc J.: Metody oceny projektu gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Jakubczyc J.: Opcje rzeczywiste w strategicznym zarządzaniu aktywami. W: Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie. Cz. I. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 • Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł.: Matematyka finansowa, instrumenty pochodne. WNT, Warszawa 2006.
 • Jankowska-Kłapkowska A.: Efektywność gospodarowania zasobami mineralnymi. PWE, Warszawa 1992.
 • Jurdziak L.: Uwzględnienie ryzyka zmiany ceny surowców przy sporządzaniu optymalnego harmonogramu rozwoju kopalni i ocenie jej opłacalności. W: Zarządzanie ryzykiem finansowym - teoria i praktyka. Ryzyko w przedsiębiorstwie. WSZiF we Wrocławiu 2000, zeszyt naukowy nr 6.
 • Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem - ujęcie interdyscyplinarne. DIFIN, Warszawa 2005.
 • Kamrat W.: Metodologia oceny efektywności inwestowania na lokalnym rynku energii. Politechnika Gdańska, Gdańsk 1999.
 • Kasiewicz S., Rogowski W.: Ocena opłacalności inwestycji społecznych. "Bank i Kredyt" 2006, nr 1.
 • Kempiński M.: Analiza strategiczna opcji rzeczywistych. Model Luehrmana. W: Zarządzanie finansami firm. Red. B. Bernaś. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2008, nr 1200.
 • Knight R: Risk, Uncertainty and Profit. Beard Books, Petersfield Hampshire 2002.
 • Kołakowski T.: Wycena zasobów i usług środowiskowych a ekonomiczna ocena projektów gospodarczych. W: Gospodarka a Środowisko. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1145, 2006.
 • Kozarkiewicz-Chlebowska A.: Elastyczność projektów inwestycyjnych a wycena opcji rzeczowych. "Ekonomista" 2004, nr 4.
 • Krawiec B., Krawiec M.: Opcje na giełdach towarowych w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Krzak M.: Zastosowanie metody Monte Carlo w procesie decyzyjnym zagospodarowania perspektywicznych rejonów kopalni Rudna. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2002, t. 18, zeszyt specjalny.
 • Księżyk M.: Efektywność pozyskiwania pierwotnych nośników energii w Polsce. PWN, Warszawa 1996.
 • Kucharska-Stasiak E.: Wartość rynkowa nieruchomości. Twigger, Warszawa 2001.
 • Kulczycka J., Wirth H., Koneczny K.: Metody wyceny wartości zasobów złóż surowców mineralnych - zalety i wady. "Przegląd Górniczy" 2001, nr 9.
 • Łucki Z.: Ocena inwestycji podejmowanie decyzji w górnictwie naftowym i gazownictwie. Polska Fundacja Promocji Kadr, Kraków 1995.
 • Łucki Z.: Zarządzanie w górnictwie naftowym i gazownictwie. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "UNIVERSITAS", Kraków 2003.
 • Luehrman T.A.: Investment Opportunities as Real Options: Getting Started on the Numbers. "Harvard Business Review" 1998, No. 7, 8.
 • Luehrman T.A.: Strategy as a Portfolio of Real Options. "Harvard Business Review" 1998, No. 9, 10.
 • Luehrman T.A.: What's It Worth? A General Manager's Guide to Valuation. "Harvard Business Review" 1997, No. 5, 6.
 • Machała R.: Praktyczne zarządzanie finansami firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Mackiewicz A.: Algorytmy algebry liniowej. Metody bezpośrednie, Politechnika Poznańska, Poznań 2002.
 • Marcinek K.: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. AE, Katowice 2000.
 • Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. AE, Katowice 2001.
 • Marciniak Z.: Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. SGH, Warszawa 2001.
 • Markandya A., Pearce D.: Environmental Considerations and the Choice of the Discount Rate in Developing Countries. The World Bank, Environment Department Working Paper No. 3, Washington 1988.
 • Mauboussin M.J.: Get Real. Using Real Options in Security Analysis. "Frontiers of Finance" 1999, No. 10, Credit Suisse.
 • McDonald R., Siegel D.: The Value of Waiting to Invest. "Quarterly Journal of Economics" 1986, No. 101.
 • Metody oceny projektów gospodarczych. Red. J. Duraj. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
 • Michalczyk J.: Zrozumieć pojęcie "sustainable development". "Biuletyn Informacyjny" 2008, PAN Oddział w Lublinie, zeszyt 13.
 • Mikosz R.: Kilka uwag w kwestii własności złóż kopalin. "Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego" 2004, nr 5.
 • Mikosz R.: Koncesja na wydobywanie kopalin jako prawny instrument ochrony środowiska. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2008, t. 24, zeszyt 2/4.
 • Mizerka J.: Ocena efektywności inwestycji z wykorzystaniem opcji rozwoju. W: Symulacja systemów gospodarczych. Prace Szkoły Antałówka. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Mizerka J.: Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. AE, Poznań 2005.
 • Moyen N., Slade M., Uppal R.: Valuing Risk and Flexibility: A Comparison of Methods. "Resources Policy" 1996, Vol. 22, No. 1/2.
 • Mucha J., Nieć M., Saługa P., Sobczyk E. J., Wasilewska M.: Ryzyko inwestycji w górnictwie węgla kamiennego jako funkcja dokładności oszacowań parametrów złożowych. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2008, t. 24, zeszyt 2/4.
 • Mun J.: Real Options Analysis Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. J. Wiley & Sons, New York 2002.
 • Myers R.: Metric Wars. "CFO Magazine" 1996, No. 10.
 • Myers S.C.: Determinants of Capital Borrowing. "Journal of Financial Economics" 1977, Vol. 5.
 • Myers S.C.: Finance Theory and Financial Strategy. "Finance Journal" 1987, No. 5.
 • Nieć M., Jędrzejewska A., Sałaciński R., Stefanowicz J.A., Uberman R.: Problemy prawa geologicznego i górniczego oraz możliwe i niezbędne kierunki jego zmian. "Przegląd Geologiczny" 2007, Vol. 55, nr 7.
 • Nieć M., Piwocki M., Przeniosło S.: Międzynarodowa klasyfikacja zasobów i jej znaczenie dla gospodarki złożem. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2002, t. 18, zeszyt specjalny.
 • Nieć M., Przeniosło S.: Aktualne zagadnienia gospodarki złożami kopalin. Ministerstwo Środowiska Komisja Zasobów Kopalin Problemy gospodarki złożami Kopalin 50 lat działalności Komisji Zasobów Kopalin, Warszawa 2004.
 • Nieć M.: Dylematy prawa własności złóż. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2005, t. 21, zeszyt specjalny 1.
 • Nieć M.: Geologia kopalniana. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1990.
 • Nita B.: Wybór metody oceny projektu inwestycyjnego a podejście do wyceny opcji realnych. W: Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 1. Red. D. Zarzecki. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2007.
 • Określenie ilości wydobytej kopaliny stałej przy naliczaniu opłaty eksploatacyjnej, pojęcia i zasady. Red. M. Nieć. PAN IGSMiE, Kraków 2003.
 • Ostaszewski J.: Nowoczesne zarządzanie finansami firmy. InterFart, Łódź 1998.
 • Ostrowska E.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. PWE, Warszawa 2002.
 • Paddock J.L., Siegel D.R., Smith J.L.: Option Valuation of Claims on Real Assets: the Case of Offshore Petroleum Leases. "Quarterly Journal of Economics" 1988, Vol. 103.
 • Pawlina G: Opcje rzeczowe a NPV "Rynek Terminowy" 2003, nr 4.
 • Pawłowski J.: Metodyka oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 • Pazio W.: Jak gospodarować finansami - ekonomiczne podstawy biznesu. PWN, Warszawa 1994.
 • Pearce D.W., Barbier E., Markandya A.: Sustainable Development, Economics and the Environment in the Third World, Aldershot 1990.
 • Pearce D.W., Barbier E.: Blueprint for a Sustainable Economy. Eartscsan Publications Ltd., London 2003.
 • Pearce D.W., Turner R.K.: Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf, London, J. Hopkins University Press Baltimore 1990.
 • Pearce D.W., Warford J.J.: World without End. Economics, Environment and Sustainable Development. Oxford University Press 1993.
 • Pera K: Application of WTP and WTA Categories in Valuation of Natural Resources. W: Economic Evaluation and Risk Analysis of Mineral Project. Taylor&Francis London, New York, Philadelphia, Singapore 2008.
 • Pera K.: Approaches to Real Options Valuation and Their Separate Character vs. Financial Options Valuation. IFZ Working Paper No. 11, Lucerne University Applied Sciences and Arts June 2009.
 • Pera K: Koncepcja VaR (Value at Risk) w pomiarze ryzyka surowcowego projektu inwestycyjnego. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2008, t. 24, zeszyt 4/4.
 • Pera K: Niektóre wielokryterialne metody wyboru przedsięwzięcia inwestycyjnego. W: Zarządzanie finansami. Cele - organizacja - narzędzia. T. II. Red. D. Zarzecki. Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2001.
 • Pera K.: O dwoistości rozumienia metody NPV w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. W: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. PAN IGSMiE, Kraków 2007.
 • Pera K.: O metodycznych podstawach kompleksowej ekonomicznej oceny bezodpadowych technologii produkcji. W: Odzysk odpadów, technologie i możliwości Politechnika Krakowska, Kraków 2005.
 • Pera K.: O specyficznych cechach dyskonta w rachunku efektywności inwestycji proekologicznych. W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych. Red. H. Henzel. "Śląsk", Katowice 1999.
 • Pera K.: Opcje realne w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa. W: Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. H. Henzel. Zeszyt Naukowy nr 40. AE, Katowice 2006.
 • Pera K.: Pomiar wartości przedsiębiorstwa inwestującego. W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Duraj. Płock-Łódź 2003.
 • Pera K.: Wartość opcyjna inwestycji ochrony środowiska. W: Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2005.
 • Perman R., Ma Y., McGilvray J., Common M.: Natural Resource and Environmental Economics. Third Edition. Pearson Education Limited, Harlow 2003.
 • Pfeffer J., Sutton R.I.: The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies tUrn Knowledge into Action. HBS Press 2000.
 • Piesse B., Presiaux C, Van de Putte A.: Rational Valuation Metrics. W: Proceedings from the 5th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research, Basel 2002.
 • Piontek B.: Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Planeta S., Wirth H., Kudełko J., Grotowski A., Ofman R: Metoda oceny techniczno-ekonomicznej projektów geologiczno-górniczych. "Cuprum" 2000, nr 14.
 • Pluta W., Jajuga T: Inwestycje. Fundacja Rachunkowości, Warszawa 1995.
 • Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Red. B. Fiedor. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż kopalin: Kodeks wyceny złóż kopalin POLVAL 2007.
 • Pytel J., Sowa A.: Wartość gospodarcza złóż w aspekcie ochrony i wykorzystania na przykładzie górnictwa węgla kamiennego. W: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcowej, t. 12, PAN IGSMiE, Kraków 2002.
 • Quigg L.: Empirical Testing of Real Option-Pricing Models. "Journal of Finance" 1993, Vol. 48, No. 2.
 • Radwanek-Bąk B.: Podstawy waloryzacji złóż kopalin skalnych dla ich ochrony "Przegląd Geologiczny" 2005, nr 5.
 • Real Options and Investment under Uncertainty. Classical Readings and Recent Contributions. Red. E.S. Schwartz, L. Trigeorgis. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2001.
 • Robichek A.A., Myers S.C.: Conceptual Problems in the Use of Risk-Adjust Discount Rates. "Journal of Finance" 1966, No. 12.
 • Rogowski W., Michalczewski A.: Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Rogowski W.: Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych. SGH, Warszawa 2008.
 • Rogowski W.: Rachunek efektywności inwestycji. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2004.
 • Rutkowski A.: Aktualne problemy wyceny przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 10.
 • Rutkowski A.: Podejście opcyjne w wycenie przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 2002, nr 11.
 • Sachs Ch.: Planung Und Bewertung strategischer Investitionsprojekte auf Basis stocha-stischer Netzplane. Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2000.
 • Saługa P.: Problem poziomu stopy dyskontowej w symulacji Monte Carlo. W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej. PAN IGSMiE, Kraków 2003.
 • Saługa P.: Symulacja Monte Carlo w ocenie ekonomicznej eksploatacji złoża węgla kamiennego. W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej PAN IGSMiE, Kraków 2001.
 • Saluga P.: Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej. PAN IGSMiE, Kraków 2006.
 • Saluga P.: Wycena złóż surowców mineralnych w praktyce światowego górnictwa. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2006, t. 22, zeszyt specjalny nr 2.
 • Saługa P.: Wycena złoża - kluczowy element efektywnego podejmowania decyzji inwestycyjnych w górnictwie. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2007, t. 23, zeszyt specjalny nr 2.
 • Saługa P.: Wykorzystanie teorii preferencji do wyceny wartości przedsięwzięcia górniczego kalkulowanego za pomocą symulacji Monte Carlo. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2006, t. 22, zeszyt specjalny nr 1.
 • Saługa P: Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie. PAN IGSMiE, Kraków 2009.
 • Satter A., Thakur G.C.: Integrated Petroleum Reservoir Management: A Team Approach. PennWell Books, Tulsa 1994.
 • Schwarz E. S., Trigeorgis L.: Real Options and Investment under Uncertainty, MIT Press Cambridge, London 2001.
 • Smith J., Nau R.: Valuing Risky Projects: Option Pricing Theory and Decision Analysis. "Management Science" 1995, Vol. 41, No. 5.
 • Smith L.D.: Discounted Cash Flow Analysis. Methodology and Discount Rates. W: Special Session on Valuation of Mineral Properties - Mining Millennium 2000, March 8.
 • Spence K: An Overview of Valuation Practices and the Development of a Canadian Code for the Valuation of Mineral Properties, http://www.cim.org/mes/pdf/VAL-DAYKeithSpence.pdf
 • Stefanowicz J.A., Jędrzejewska A.: Własność złóż i użytkowanie górnicze kopalin. "Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego" 2004, nr 3-4.
 • Strzelska-Smakowska B.: Ocena ekonomiczna złóż rud. AGH, Kraków 2003.
 • Strzelska-Smakowska B.: Ryzyko i niepewność projektach górniczych. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2002, t. 18, zeszyt specjalny.
 • Supemet J.: Decydowanie w zarządzaniu - problemy, metodyki, techniki. Kolonia Limited, Warszawa 2000.
 • Szamałek K.: Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Thakur G.C.: What is Reservoir Management? "Journal of Petroleum Technology" 1996, Vol. 48, No. 6.
 • Tietenberg T.: Environmental Natural Resource Economics. Pearson International Economics Boston 2006.
 • Torries T.E: Choosing the Discount Rate: a Fairy Tale. Annual Meeting and Exhibit, Salt Lake City, Utah 2000.
 • Towarnicka H.: Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. AE, Wrocław 2000.
 • Trigeorgis L.: Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. MIT Press 1996.
 • Uberman R., Uberman R.: Metody wyceny złóż antropogenicznych. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2007, t. 23, zeszyt 2.
 • Uberman R., Uberman R.: Podstawy wyceny wartości złóż kopalin. Teoria i praktyka. PAN IGSMiE, Kraków 2008.
 • Uberman R., Uberman R.: Wycena wartości złóż kopalin - metody, problemy, praktyczne rozwiązania. AGH, Kraków 2005.
 • UN Department of Economic and Social Affairs: Mineral Resources Development with Particular Reference to the Developing Countries, UN New York 1970.
 • Wanielista K, Saługa P., Kicki J., Dzieża J., Jarosz J., Miłkowski R., Sobczyk E.J., Wirth H.: Wycena wartości zasobów złoża - nowa strategia i metody wyceny. "Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej", Kraków 2002.
 • Wanielista K: Wartość i wycena złóż kopalin stałych. Studia i Rozprawy, CPPGSMiE PAN, Kraków 1990.
 • Wartość przedsiębiorstwa inwestującego. Red. H. Henzel. AE, Katowice 2007.
 • Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku. WNT, Warszawa 1999.
 • Wilczek M.T.: Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym. AE, Katowice 2004.
 • Wilimowska Z., Wilimowski M.: Sztuka zarządzania finansami. Cz. II. TNOiK, Bydgoszcz 2001.
 • Wilimowska Z., Wilimowski M.: Zarządzanie finansami. Cz. III. Efektywność inwestycji. TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 • Winpenny J.: Wartość środowiska: metody wyceny ekonomicznej. PWE, Warszawa 1995.
 • Wirth H., Kudełko J., Bachowski C, Kicki J.: Metoda oceny wartości kapitałowej złoża rud miedzi. W: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi. T. 11. PAN IGSMiE, Kraków 2001.
 • Wirth H., Kudełko J., Wanielista K: Metody oceny przemysłowych projektów inwestycyjnych. "Cuprum" 2001, nr 20.
 • Wirth H.: Alternatywne ujęcie ryzyka w metodzie oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych (NPV lub MNPV). "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2007, t. 23, zeszyt specjalny nr 23.
 • Wirth H.: Koncepcja obliczania wartości zasobów kopaliny w złożu i wartości złoża w przemyśle metali nieżelaznych. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi" 2006, t. 22, zeszyt 1.
 • Wiśniewski T.: Analiza związku elastyczności działania z efektywnością. W: Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz, S. Wrzosek. AE, Wrocław 2004.
 • Wiśniewski T.: Koncepcja wyceny opcji rzeczywistych metodą symulacji Monte Cario. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. Prace Naukowe AE we Wrocławiu 2006, nr 1109.
 • Wiśniewski T.: Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. T. 683. Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia. Szczecin 2008.
 • Wiśniewski T.: Poszerzona ocena efektywności inwestycji. W: Zarządzanie finansami: cele - organizacja - narzędzia. Red. D. Zarzecki. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 • Wiśniewski T.: Wycena złożenia przeciwstawnych opcji realnych metodą dwukrotnej symulacji Monte Carlo. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 515, "Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia" 2008, nr 13.
 • Wiśniewski T: Metody wyceny czynników strategicznych w inwestycjach kapitałowych. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego - doświadczenia krajowe i międzynarodowe. Red. J. Jerzak. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim 2003.
 • Wolf C: Intergenerational Justice. W: A Companion to Applied Ethics. Red. R.G. Frey, C.H. Wellman. Blackwell Publishing 2003.
 • Woś A.: Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Wskaźniki rozwoju zrównoważonego. Red. T. Borys. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy. Red. A. Szablewski, R. Tuzimek. Poltext, Warszawa 2004.
 • Yeo. K.T., Quin F: The Value of Management Flexibility - a Real Option Approach to Investment Evaluation. "Journal of Project Management" 2003, No. 21.
 • Zarządzanie ryzykiem. Red. K. Jajuga. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału. Red. J. Bieliński. CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Zasady dokumentowania złóż kopalin stałych. Red. M. Nieć. Agencja Wydawniczo-Konsultingowa "GEO", Warszawa 2002.
 • Ziarkowski R.: Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych. AE, Katowice 2004.
 • Żylicz T: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.