PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 219
Tytuł artykułu

Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od ponad stu lat problem ubezpieczeń społecznych jest powiązany z polityką socjalną państwa. Przez cały XIX wiek wśrod europejskich ekonomistów toczyła się ożywiona dyskusja o rolę i miejsce państwa oraz o stosunek tego podmiotu do kwestii zabezpieczeń społecznych; w tym samym czasie ploretariat ostro walczył o prawa pracownicze i o zdobycze socjalne. W okresie międzywojennym, w latach 1918-1939,nastąpił dynamiczny rozwój ubezpieczeń społecznych - zabezpieczeń społecznych w Europie, jak i w odrodzonym państwie polskim. Rozwijające się ubezpieczenia społeczne z jednej strony były adresowane do coraz szerszych grup społecznych, a drugiej wiazały się z coraz większym ryzykiem ubezpieczeniowym. Rozrostowi ubezpieczeń społecznych towarzyszył wzrost ich roli w życiu gospodarczo - społecznym, co znajdowało odbicie we wskaźnikach ekonomicznych.
Rocznik
Strony
219
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Giesche Spółka Akcyjna w Katowicach (Giesche S.A.)
 • Kopalnia" Eminencja " w Katowicach Dębiu(Kopalnia Eminencja)
 • "Skarboferm"(SKF)
 • Śląska Rada Wojewódzka, Katowice (Śl.R.W)
 • Unia Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego w Katowicach(UPG-H)
 • Urząd Wojewódzki Śląski- Wydział Pracy i Opieki Społecznej(UWŚl-PO)
 • Urząd Wojewódzki Śląski-Wydział Społeczno -Polityczny(UWŚl/Sp)
 • Urząd Wojewódzki Śląski-Wydział Przemysłowo-Handlowy(UWŚl/PH)
 • Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych Spółka Akcyjnaw Katowicach(Wsp.Interesów)
 • Spółka Bracka w Tarnowskich Górach(sp.Br.Tg)
 • Dąbrowski W., Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych województwa śląskiego , t.I(1922)-t.II(19230, Katowice 1922-1923
 • Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej(Dz.U.RP)1922-1923.
 • Dziennik Ustaw Województwa Śląskiego 1924-1938
 • Mały Rocznik Statystyczny 1938-1939.
 • Monitor Polski 1922-1938.
 • Potyka J., Referat o Spółce Brackiej w Tarnowskich Górach, wygłoszony 19 czerwca 1932 roku w Królewskiej Hucie na akademii 10-lecia polskich władz i instytucji górniczych na Śląsku, b.r i m.w.
 • Rocznik Ubezpieczenń Społecznych 1925-1938.
 • Śląskie Wiadomości Statystyczne 1934-1939.
 • Sprawozdanie Biura Opieki Lekarskiej dla berobotnych w Województwie Śląskim w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry 1926-1937.
 • Sprawozdanie Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach, Tarnowskie góry 1922-1938.
 • Sprawozdanie Stenograficzne Sejmu Śląskiego(Sten.SS)1922-1939.
 • Sprawozdanie Unii Polskiego Przemysłu Górniczego-Hutniczego 1933-1938.
 • Sprawozdanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Śląskiego(w Królewskiej Hucie), Królewska Huta 1922-1933.
 • Sprawozdanie Zakładu Ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa w Chorzowie, Chorzów1934-1937
 • Sprawozdanie z dzialalności Śląskiego Towarzystwa Walki z Gruźlicą w Katowicach, Katowice 1934-1938.
 • Sprawozdanie Związku Kas Chorych Zakładów Przemysłówych Województwa Śląskiego, Tarnowskie Góry 1927-1937.
 • Sprawozdanie Związku Pracodawców Górnośląskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego za 1928 i 1929 rok.
 • Statut Spółki Brackiej z 28 II 1925 roku wraz z dodatkami z lat 1927-1930 oraz z 26 XII 1932 roku wraz z dodatkami z lat 1934 i 1937, Tarnowskie Góry 1925-1937
 • Statystyka Pracy 1923-1939.
 • Zjazd działaczy gospodarczych i społecznych województwa śląskiego zwołany przez Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy (BBWR na Śląsku) w dniu 17 września 1933 roku w Katowicach, Królewska Huta 1933.
 • "Gazeta Robotnicza" 1923-1939
 • "Głos Górnika"1927-1939
 • "Górnośląskie Wiadomości Gospodarcze"1922-1932
 • "International Journal of social Economics"2001
 • "Journal of Management History" 1996-1997
 • "Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej"
 • "Kwartalnik Statystyczny"1926-1929
 • "Miscellanea iuridica"2002-2007
 • "Polonia" 1926-1938
 • "Praca i Opieka Społeczna"1922-1938, 1946-1951
 • "Praca i Zabezpieczenie Społeczne"1959-1968
 • "Przegląd Górniczo-Hutniczy"1922-1932
 • "Przegląd Gospodarczy" 1922-1932
 • "Przegląd Techniczny" 1919
 • "Przegląd Ubezpieczeniowy" 1926-1937
 • "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych"1926-1939,1949-1958
 • "Przegląd i Handel" 1923-1939
 • "Reichs - Gesetzblatt"1911
 • "Robotniczy Przegląd Gospodarczy"1924-1937
 • "Sprawy Narodowościowe"1926-1937
 • "Ststystyka Pracy"1930-1938
 • "Strażnica Pracy"1930-1938
 • "Strażnica Zachodnia"1926-1939
 • "Studia i materiały z dziejów Śląska"1956-1985
 • "Studia Śląskie"1966-1992
 • "Śląskie Wiadomości Gospodarcze"1934-1938
 • "Technik"1928-1929
 • "Wiadomości Górnicze"1961
 • "Zaranie Śląskie"1957-1986
 • Albert A., Najnowsza historia Polski 1914-1993, Świat Książki, Warszawa 1995.
 • Albert M., Położenie przemysłu cynkowego, "Śląskie Wiadomości Gospodarcze"1936, nr 12.
 • Arnekker E., Działalność ubezpieczeń w świetle liczb statystycznych w okresie 1925-1935, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych"1937, nr 1.
 • Aulaytner J., Polska polityka społeczna, czyli ujarzmienie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2002.
 • Aulaytner J.,Polska polityka społeczna. ciągłości i zmiany, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2004
 • Babiński K.Centralny Okręg Przemysłowy. Przyczyny powstania i warunki rozwoju, Drukarnia biblioteka Polska, Warszawa 1939.
 • Babiński K., Centralny Okręg Przemysłowy. Przyczyny powstania i warunki rozwoju, Drukarnia Biblioteka Polska, Warszawa 1939.
 • Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju rozwoju polskiego, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Baszkiewicz J., Historia Francji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004.
 • Baszkiewicz j., Wolność, równość , własność.Rewolucje burżuazyjne, Czytelnik, Warszawa 1981.
 • Battaglii R., O programie gospodarczym Polski oraz o warunkach rozwoju poszczególnych gałęzi wytwórczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 1927
 • Baumgarten J., Sasorski s., Ordynacja ubezpieczeniowa i ustawa o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Fundacja Zakładu Ubezpieczeń społecznych Ziem Zachodnich, Pozań 1934.
 • Beczek K., Dewaluacja a stosunek państwa do przedsiębiorstw i dostawców, "Przemysł i Handel" 1923.
 • Biały F., Walka ustrojowa na 'Śląsku pod panowaniem niemieckim w latach 1918-1933, (w:) Studia i materiały z dziejów Śląska, red. J.Chlebowczyk, K. Popiołek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, t IX.
 • Biały F., Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych 1914 - 1932, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967
 • Bidwell G., Rubaszny król Hal, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1985.
 • Bierschenk T., Die deutsche Volksgruppe in Polen 1934-1939, Holzner, Wurzburg 1954.
 • Bisaga T., Geografia kolejowa Polski z uwzględnieniem stosunków gospodarczo -ko munikacyjnych, Drkarnia Biblioteka Polska, Warszawa 1938.
 • Black J., Europa XVIII wieku, 1700-1789, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Braun J., Ubezpieczenie a reforma ustawodawstwa socjalnego, "Górnośląskie Wiadomości Gospodarcze" 1932, nr 2.
 • Bremond J., Salort M.M, Odkrywanie ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Brożek A., Niemcy na ziemiach polskich przed drugą wojną światową .Próba szacunku liczbowego, (w:) Ekonomia I . Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Opole 1965.
 • Brożek A., Ziemie Śląskie byłego pogranicza prusko-austryjackiego w stosunkach polsko-niemiecko-czechosłowackich(1919-1920), "Studia Śląskie"1971, t. 19.
 • Bruchlmeier D., Myśliciel wolności. Adam Smith, DiG, Warszawa1993.
 • Breyer R., Das Deutsche Reisch und Polen 1932-1937. Aussenpolitik und Volksgruppenfragen, Holzne-Verlag, Wurzburg 1955.
 • Brożek A., Niemcy na ziemiach polskich przed drugą wojną światową. Próba szacunku liczbowego, (w:) Ekonomii I. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Opole 1965.
 • Brzeski R., Gospodarcze znaczenie Górnego Śląska, "Technik" 1928, nr 1.
 • Buchan J., Adam Smith. Życie i idea, Difin, Warszawa 2008.
 • Buchsel H., Rechts und Socialgeschichte des oberschleischen Berg- und Huttenwesens 1740-1806, Wrocław 1941.
 • Cambell T. D., Adam Smith's of Morals,George Allen Unwin, London 1971.
 • Cameron L., Neal L., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
 • Chlebowczyk J., W kwestii tzw. chacharów, (w:)Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933 na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim oraz jego społeczne konsekwencje, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1974.
 • Chlebowczyk J., Zarobki górnicze na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym, (w:) Studia i materiały z dziejów Śląska 1969, t.IV.
 • Chodorowski J.,Adam Smith 91723 1790). Życie i dzieło autora Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Ciągwa J., Autonomia - Czy była koniecznością?(w:)Rola i miejsce Górnego Śląska w drugiej Rzeczpospolitej. Materiały sesji naukowej w dniu 15-16 czerwca 1992 roku w 70 rocznicę przyłączenia części odzyskanego Górnego Śląska do Macierzy, Muzeum Śląskie w Bytomiu, Katowice 1995.
 • Ciągwa J., Główne ugrupowania polityczne ślaskich organów autonomicznych w latach 1922- 1939, (w:) Studia i materiały z dziejów Śląska, Katowice 1983, t. XIII.
 • Ciągwa J., Regulacja prawna interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 1922-1929, (w:)"Miscellanea Iurdica" t. 7, Tychy 2005.
 • Ciągwa j., Wpływ centralnych organów drugiej Rzeczpospolitej na ustawodawstwo śląskie w latach 1922-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1979.
 • Ciechocińska M. Próba walki z bezrobociem w Polsce międzywojennej, PWE, Warszawa 1965.
 • Cywiński B., Przemysł polski i nasze położenie gospodarcze, Dom Książki Polskiej, Warszawa 1934.
 • Czepulis- Rutkowska Z., Systemy emerytalne a poziom zabezpieczenia materialnego emerytów, IPiPS, Warszawa 2000.
 • Danowska-Prokop B., Program stabilizacyjny Władysława Grabskiego w oczach Śląskiej chadecji, (w:) Myśl ekonomiczna II RP. Materiały z konferencji, red. U. Zagóra -Jonszta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1997.
 • Danowska-Prokop B., Przeobrażenia gospodarcze i ubezpieczenia społeczne w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX wieku, (w:) Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomiczne, red. U. Zagóra- Jonszta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 • Danowska -Prokop B., Śląski rynek pracy w latach 1922-1925, (w:) Teoretyczne i praktyczne dokonania myśli ekonomicznej." Studia Ekonomiczne" nr 11, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 • Danowska-Prokop B., , Zagóra-Jonszta U., Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 (Źródła regionalizmu),Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1995.
 • Dąbrowski J., Kilka uwag o stratach wojennych przemysłu Królestwa Polskiego z uwzględnieniem polityki ekonomicznej Niemiec i Austrii, "Przegląd Techniczny" 1919, nr 17-20
 • Dąbrowski W., Zbiór praw konstytycyjnych i administracyjnych, Katowice 1922,1.1
 • Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993
 • Derengowski J., Płace robotników przemysłowych w Polsce w latach 1924-1929, "Statystyka Pracy" 1930, z. 1
 • Długoborski W., Kryzys 1929-1933 w Zagłębiu Śląsko-Dąbrowskim, (w:) Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933 na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim oraz jego społeczne konsekwencje, red. J. Chlebowczyk, Śląski Instytut Wydawniczy, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1974
 • Długajczyk E., Górny Śląsk po powstaniach i plebiscycie, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1977
 • Długajczyk E., Obóz prorządowy w województwie śląskim w okresie wyborów parlamentarnych (1928), "Zaranie Śląskie" 1978, z. 2
 • Długajczyk E., Sanacja śląska 1926-1939. Zarys dziejów politycznych, Śląsk, Katowice 1983
 • Dobb M., Studia o rozwoju kapitalizmu, PWE, Warszawa 1964
 • Dobis N., Polski przemysł węglowy w 1928 roku, "Przegląd Gospodarczy" 1929, z. 8
 • Dobis N., Polski przemysł węglowy w 1929 roku, "Przegląd Gospodarczy" 1930, z. 9
 • Dobis N., Polski przemysł węglowy w 1930 roku, "Przegląd Gospodarczy" 1931, z. 9
 • Dobis N., Polski przemysł węglowy w 1931 roku, "Przegląd Gospodarczy" 1932, z. 9
 • Drobner B., Rzecz o klasowym ruchu zawodowym w Polsce świetle prasy socjalistycznej, Wydawnictwo Związku CRZZ, Warszawa 1965, t. III
 • Drozdowski M., Zagadnienia gospodarcze w Konwencji Genewskiej (1922-1937), (w:) "Śląskie Wiadomości Gospodarcze" 1938, nr 9
 • Drozdowski M.M., Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939, PWN, Warszawa 1963
 • Drozdowski M.M., Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979
 • Drozdowski M.M., Życie gospodarcze Polski w latach 1918-1939, (w:) Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986
 • Duch K., Ubezpieczenia społeczne, Spółka Wydawnicza "Libris", Warszawa 1934
 • Dworak S., Karol Godula, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole-Ruda Śląska 1995
 • Eckert M., Nadolny A., Stobrawa W., Historia gospodarcza i społeczna świata w XIX i XX wieku, Kanion, Zielona Góra 1993
 • Eltis W., Adam Smith's Theory of Economic Growth, (in:) Essays on Adam Smith, ed. H. Wilson, A. Skinner, Oxford 1975
 • Elliott J.E., Peters J.E., Motamedi F., Adam Smith's Modes of Social Organization, "International Journal of Social Economics" 2001, Vol. 28
 • Farmer D.J., Contemporary Conceptual Space: Reading Adam Smith, "Journal of Management History" 1997, Vol. 3
 • Falęcki T., Niemieckiego i polskie partie polityczne wobec wygaśnięcia konwencji genewskiej w 1937 roku, "Zaranie Śląskie" 1967, z. 4
 • Fischlowitz S., Kryzys ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczenia społeczne w okresie kryzysu, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1932, nr 12
 • Forget E.I., The Economics of Jean-Baptiste Say. Marketes and Virtue, Routledge, London 1999
 • Fischlowitz S., Reforma ubezpieczenia górników w Zagłębiu Dąbrowskim, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1935, nr 10
 • Frysztacki K., Radwan-Praglowski J., Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii do pracy socjalnej, Śląsk, Warszawa 1996
 • Fuchs K., Wirtschafsyeschichte Oberschlesiens 1871-1945, Universitats - Druckerei und Verlag Dr Hamskrach, Dortmund 1991
 • Gruber H., Ubezpieczenia robotników na Górnym Śląsku, "Przegląd Gospodarczy" 1922, nr 1
 • Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1994
 • Gliksam 1., Ubezpieczenia społeczne, Drukarnia Z. Sakierski, Warszawa 1933
 • Gliwic H., Przemysł i handel Polski, (w:) Polska w czasie wielkiej wojny (1914-1918), t. Ill, Warszawa 1936
 • Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2001
 • Głąbiński S., Wykład ekonomii społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej i historyą ekonomiki, Nakładem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Warszawa: E. WENDE i SKA 1913
 • Golinowska S., Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994
 • Gołębiowski J., Sektor państwowy w gospodarce Polski międzywojennej, PWN, War- szawa-Kraków 1985
 • Grabowski E., Ubezpieczenia społeczne w państwach współczesnych, E. Wenda i S-ka, Warszawa, brw
 • Gray J., Liberalizm, Znak, Kraków 1994
 • Greiner P., Śląski Fundusz Gospodarczy (1926-1939), (w:) Studia i materiały z dziejów Śląska 1985, t. III
 • Grodek A., Rozwój kapitalizmu na Górnym Śląsku, (w:) Studia nad rozwojem kapitalizmu w Polsce, PWN, Warszawa 1963
 • Grosfeld L., Polska w latach kryzysu gospodarczego 1929-1933, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1952
 • Grzyb M., Narodowościowo-polityczne aspekty przemian stosunków własnościowych i kadrowych w górnośląskim przemyśle w latach 1922-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978
 • Grzyb M., Zatarg księcia pszczyńskiego z państwem polskim w latach 1931-1935, (w:) Prace historyczne 3, Katowice 1971
 • Haigas M., Polski przemysł węglowy w 1936 roku, "Przegląd Gospodarczy" 1937, z. 7
 • Hass L., Postulaty górników i hutników wielkoprzemysłowych na Górnym Śląsku w latach 1928-1934, "Z pola walki" 1974, nr 1
 • Horowitz E., Sytuacja w hutnictwie żelaza Górnego Śląska, "Śląskie Wiadomości Gospodarcze" 1932, nr 3
 • Heilbroner R.I., Wielcy ekonomiści: czasy, życie, idee, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
 • Hill C.P., British Economic and Social History 1700-1975, Edward Arnold, London 1977
 • Hojka Z., Polski ruch zawodowy w województwie śląskim (1922-1939). Oblicze polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2006
 • Hrebenda A., Zachowanie społeczne środowisk robotniczych w latach wielkiego kryzysu, (w:) Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933 na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim oraz jego społeczne konsekwencje, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1974
 • Ignoszewski I., Zbyt żelaza na rynku wewnętrznym w roku 1935, "Śląskie Wiadomości Gospodarcze" 1936, nr 6
 • Jabłonowski M., Wobec zagrożenia wojną. Wojna a gospodarka Drugiej Rzeczpospolitej w latach 1935-1939, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001
 • Jabłonkowski M., Z dziejów gospodarczych Polski lat 1918-1939, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992
 • Janicki S., Sejm Śląski, (w:) Księga pamiątkowa X-lecia Związku Urzędników Samorządowych i Komunalnych na województwo śląskie, Sejm Śląski, Katowice 1933
 • Jaros J., Gospodarka koncernu "Skarboferm", "Zaranie Śląskie" 1957, z. 2
 • Jaros J., Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku, PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965
 • Jaros J., Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914-1945, PWN, Katowice-Kraków 1969
 • Jaros J., Kryzys gospodarczy w polskim przemyśle węglowym (1930-1933), (w:) Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933 na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim oraz jego społeczne konsekwencje, red. J. Chlebowczyk, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1974
 • Jaros J., Stosunki społeczne w polskim górnictwie węglowym od połowy XIX wieku do 1918 roku, "Wiadomości Górnicze" 1961, nr 3
 • Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Key Test, Warszawa 1997
 • Jarzębowski ML, Kasy chorych w cyfrach, "Przegląd Gospodarczy" 1925, nr 24
 • Jarzębowski M., O nowelizację ustawy o kasach chorych, "Przegląd Gospodarczy" 1925, nr 22 i nr 23
 • Jarzębowski M., Ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków, "Przegląd Gospodarczy" 1924, nr 67
 • Jarzębowski M., Zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, "Przegląd Gospodarczy" 1924, nr 14
 • Jarzębowski M., Zagadnienie ubezpieczeń społecznych w Polsce, "Przegląd Gospodarczy" 1927, nr 19
 • Jarzębowski M., Zagadnienia unifikacji ubezpieczeń społecznych w Polsce, "Przegląd Gospodarczy" 1927, nr 19
 • Jędruszczak H., Płace robotników przemysłowych w Polsce w latach 1924-1939, PWN, Warszawa 1958
 • Jędruszczak T., Polityka Polski w sprawie Górnego Śląska 1918-1922, PWN, Warszawa 1958
 • Jędruszczak T., Powstania śląskie, Śląsk, Katowice 1966
 • Jońca K., Polityka socjalna Niemiec w przemyśle ciężkim Górnego Śląska 1871-1914, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1966
 • Jończyk J., Losy prawa pracy obowiązującego w górnośląskiej części województwa śląskiego (1918-1946), (w:) Studia i materiały z dziejów Śląska, red. J. Chlebowczyk, Katowice 1966, t. X
 • Kaliński J., Landau Z., Gospodarka Polski w XX wieku, PWE, Warszawa 2003
 • Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX wieku, PWE, Warszawa 2008
 • Karpiński Z., Bank Polski 1924-1939, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1958
 • Karpiński Z., Pamiętnik dziesięciolecia 1915-1924, Warszawa 1931
 • Karpiński Z., Wprowadzenie waluty polskiej na Górnym Śląsku, "Przegląd Gospodarczy" 1923, z. 1
 • Kiwak W., Spór o państwo od Platona do R. Nozicka, (w:) Doktryna współczesnej myśli ekonomicznej - teorie wobec ekonomicznej roli państwa, red. U. Zagóra-Jonszta, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999
 • Klusek J., Centralny Okręg Przemysłowy w gospodarce i obronności II Rzeczypospolitej, Warszawa 1992
 • Kokot J., Charakterystyka polsko-niemieckiej granicy narodowościowej na Śląsku (w XIX i XX wieku), (w:) Studia Śląskie, Katowice 1966, t. X
 • Kokot J., Wojenne i powojenne losy byłej ludności niemieckiej na Śląsku, (w:) Ekonomia I. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Opole 1965
 • Kokot J., Zakres działania śląskiego jako jednostki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Katowice 1939
 • Korczyk H., Sprawa górnośląska w polityce mocarstw sprzymierzonych w drugiej połowie 1921 roku (VII 1921 -X1921), (w:) Studia i materiały z dziejów Śląska, red. K. Popiołek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963
 • Kosmol K., Bartnicki T., Ustawodawstwo pracy obowiązujące w górnośląskiej części województwa śląskiego, Katowice 1936
 • Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Książka i Wiedza, Warszawa 1971
 • Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, PWN, Warszawa 1966
 • Kowalczyk S., Liberalizm jego filozofia, Wydawnictwo Unia, Katowice 1995
 • Kozłowski M., Ubezpieczenia społeczne a życie gospodarcze, "Przegląd Gospodarczy" 1925, nr 21
 • Krakowski K., Krzymkowski M., Sikora-Dzięgielewska K., Walachowicz J., Historia ustroju państwa, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań 2002
 • Krasuski J., Historia Niemiec, Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wro- cław-Warszawa-Kraków 2005
 • Krasuski J., Stosunki polsko-niemieckie 1919-1925, Instytut Zachodni, Poznań 1962
 • Krasuski J., Stosunki polsko-niemieckie 1871-1939, PWN, Warszawa 1967
 • Kransztyk J., Przemysł węglowy na Górnym Śląsku od chwili przyłączenia Górnego Śląska do Polski, "Przegląd Gospodarczy" 1923, z. 12
 • Krieger A., Ubezpieczenia społeczne czy oszczędności przymusowe, "Robotniczy Przegląd Gospodarczy" 1931, nr 4
 • Kroo J., Reforma systemu ubezpieczeń społecznych a zasada przymusowej oszczędności i częściowego ubezpieczenia, "Przegląd Ubezpieczeniowy" 1932, nr 1
 • Krzeczkowski K., Idee przewodnie ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 1938
 • Krzeczkowski K., Światowy kryzys ubezpieczeń społecznych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1932, nr 10
 • Kubisz W., Śląsk w życiu gospodarczym Polski, (w:) Śląsk - Przeszłość i teraźniejszość, Katowice 1931
 • Kundera E., Doktryna "socjalizmu z katedry" (1872-1918), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998
 • Kundera E., Ferdynand Lassalle (1825-1864), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1984
 • Kwaśny Z., Hutnictwo cynk na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w I połowie XIX wieku w świetle opinii fachowców saskich, (w:) Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku, red. A. Topol, A. Barciak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004
 • Kwaśny Z., Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1983
 • Kwiatek A., Spór o kierunek działań na Górnym Śląsku 1918-1921, Instytut Śląski, Opole 1991
 • Lamb R., Adam Smith's Concept of Aliemation, "Oxford Economic Papers" 1973, No. 2
 • Landau L., Skład narodowy ludności Polski, (w:) Wybór pism, PWN, Warszawa 1957
 • Landau L., W sprawie reformy ubezpieczeń społecznych i nadmiernego obciążenia składkami ubezpieczeniowymi, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1934, nr 10
 • Landau Z., Podstawowe kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych. Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Wrocław 1991
 • Landau Z., Ubezpieczenia społeczne w Polsce w latach kryzysu gospodarczego 1930- -1935, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1968, nr 10-11
 • Landau Z., Roszkowski W., Polityka gospodarcza II RP i PRL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 • Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej, t. I, W dobie inflacji 1918-1923, Książka i Wiedza, Warszawa 1967
 • Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej, t. II, Od Grabskiego do Piłsudskiego. Okres kryzysu poinflacyjnego i ożywienia koniunktury 1924-1929, Książka i Wiedza, Warszawa 1971
 • Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej 1930-1935. Wielki kryzys gospodarczy, Książka i Wiedza, Warszawa 1982
 • Landau Z., Tomaszewski J., Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1971
 • Landau Z., Tomaszewski J., Trudna niepodległość. Rozważania o gospodarce Polski 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1965
 • Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1999
 • Lechowicz T., Przywłaszczone składki ubezpieczeniowe pracowników, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1935, nr 3
 • Lechowicz T., Zaległości składkowe w instytucjach ubezpieczeń społecznych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1934, nr 2
 • Leskiewicz Z., Racjonalność w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994
 • Lenga W., Zaległości pracodawców, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1934, nr 2
 • Lewandowski A., Hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku, "Przegląd Gospodarczy" 1922, z. 1
 • Lipiński E., Historia koniunktury, (w:) Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1923, Ilustrowany Kurier Codzienny, Kraków-Warszawa 1928
 • Lipiński E., Pszczółkowski S., Landau L., Wiśniewski J., Koniunktura gospodarcza w Polsce 1924-1927, Warszawa 1928
 • Lowe A., Adam Smith's System of Equilibrium Growth, (w:) Essays on Adam Smith, ed. II. Wilson, A. Skinner, Oxford 1975
 • Ludyga-Laskowski U., Zarys historii trzech powstań śląskich 1919-1920-1921, PWN, Warszawa-Wrocław 1973
 • Lutman R., Kwestia niemiecka na Śląsku, "Strażnica Zachodnia" 1929, nr 1-2
 • Łazowski J., Ubezpieczenia społeczne w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu niepodległości, w: Studia i materiały z historii ubezpieczeń społecznych w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 1991
 • Łazowski J., Zagadnienia scalania ubezpieczeń społecznych a Polskie projekty ustawodawcze, "Praca i Opieka Społeczna" 1927, nr 1
 • Mamrotowa W., Pierwsze miesiące działalności Kasy Bratniej Zagłębia Dąbrowskiego, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1938, nr 19
 • Mamrotowa W., Robotnicze kasy emerytalne na Górnym Śląsku a kryzys w hutnictwie, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1933, nr 12
 • Mamrotowa W., Reforma ubezpieczenia brackiego, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1938, nr 11
 • Michalkiewicz S., Przemysł i robotnicy na Śląsku (do 1914 roku), Śląsk, Katowice 1984
 • Michalkiewicz S., Struktura śląskiego proletariatu przemysłowego w latach 1849-1875, (w:) Studia i materiały z dziejów Śląska, red. K. Popiołek, Wrocław 1970, t. 10
 • Mill J.S., O rządzie reprezentatywnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 1995
 • Mill J.S., Utylitaryzm, PWN, Kraków 1959
 • Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1965
 • Misala J., Polsko-niemieckie powiązania gospodarcze w XX wieku - tendencje i czynniki kształtujące, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1992
 • Młynarski F., Stabilizacja waluty, (w:) Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928, Kraków-Warszawa 1928
 • Morawiec A., Kopalnia "Chwałowice" i jej załoga na tle rozwoju górnictwa w ziemi rybnickiej 1903-1973, Warszawa-Kraków 1974
 • Mosner E.C., Ross I.S., The Correspondence of Adam Smith, Oxford University Press, London 1976
 • Musiał W., Sanacja w Sejmie Śląskim (V1926-III 1929), "Zaranie Śląskie" 1983, z. 4
 • Muszalski W., Prawo socjalne, PWE, Warszawa 1995
 • Oakley A., Human Agents and Rationality in Max Weber's Social Economics, "International Journal of Social Economics" 1997, Vol. 24
 • Olszewski A., Rola przemysłu węglowego w gospodarce narodowej (przemysł węglowy w 1937 roku), "Przegląd Gospodarczy" 1938, z. 9
 • Olszewski A., Sytuacja przemysłu węglowego w 1933, "Śląskie Wiadomości Gospodarcze" 1934, nr 3
 • Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, PWN, Warszawa-Poznań1978
 • O'Rourke P.I., Adam Smith Bogactwo narodów. Biografia, MUZA, Warszawa 2009
 • Osica J., Walka o granice II Rzeczypospolitej, (w:) Z dziejów drugiej Rzeczypospolitej pod red. A. Garlickiego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986
 • Ossowska M., Moralność mieszczańska, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1985
 • Orzechowski M., Wojciech Korfanty. Biografia polityczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975
 • Pabisz J., Zatrudnienie robotników za rewersem w byłym województwie śląskim w latach trzydziestych XX wieku, (w:) Studia i materiały z dziejów Śląska, red. K. Popiołek, Wrocław 1956, t. III
 • Pajerski F., Ubezpieczenia górnicze w Austrii, "Praca i Opieka Społeczna" 1928, nr 2
 • Pajerski F., Zagadnienie ubezpieczenia górniczego w Polsce, "Praca i Opieka Społeczna" 1927, nr 4
 • ^ Pajewski J., Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, PAN, Kraków 1995
 • Pampuch P., Reforma rolna w górnośląskiej części województwa śląskiego, (w:) Pisma Piotra Pampucha. Wybór, Katowice 1955. Panek T., Ataki na ubezpieczenie społeczne, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1934, nr 3
 • Piątek D., Szarzeć K., Liberalna koncepcja jednostki gospodarującej i jej implikacje dla transformacji gospodarczej, (w:) Liberalizm we współczesnej gospodarce, red. W. Jarmołowicz, M. Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008
 • Piątkowski W., J.C.L. Simonde de Sismondi. Teoria ekonomii, PWN, Warszawa 1978
 • Piekałkiewicz J., Rutkowski S., Okręgi gospodarcze Polski, "Kwartalnik Statystyczny" 1927, t. 4
 • Pilch A., Czas pracy w przemyśle Górnego Śląska (części polskiej) i Zagłębia Dąbrowskiego w okresie międzywojennym, (w:) Studia i materiały z dziejów Śląska, t. IX, Katowice 1968
 • Pindelski T., Kasy pomocy dla robotników w zakładach górniczych i hutniczych w Zagłębiu Dąbrowskim, "Przegląd Górniczo-Hutniczy" 1924, nr 7
 • Piotrkowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Książka i Wiedza, Warszawa 1966
 • Polak J., Likwidacja latyfundium księcia pszczyńskiego na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym, "Zaranie Śląskie" 1986, nr 3-4
 • Popiołek F., Opieka społeczna w przemyśle hutniczo-górniczym na ziemiach polskich, Instytut Śląski, Cieszyn 1946
 • Popkiewicz J., Ryszka F., Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej. Studium historyczno-gospodarcze, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1959
 • Powszechna historia gospodarcza 1918-1991, red. W. Morawski, Floks, Warszawa 1994
 • Prażmowski J., Szkolnictwo w województwie śląskim, Drukarnia M. Mitręgi, Katowice 1936
 • Radzimowski Z., Klasowa treść dochodów ubezpieczeń społecznych w Polsce kapitalistycznej w okresie międzywojennym, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1953, nr 4
 • RechowiczH., Sejm Śląski 1922-1939, Śląsk, Katowice 1971
 • Reiner B., Wyznania i związki religijne w województwie śląskim 1922-1939, Instytut Śląski, Opole 1977
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957
 • Rusiński W., Zarys historii gospodarczej Polski. Czasy nowożytne i najnowsze (1500- -1939), Książka i Wiedza, Warszawa 1979
 • Rzepecki B., Zatarg gospodarczy polsko-niemiecki, Księgarnia Hoesicka, Warszawa 1930
 • Sabia D.R., Weber's Political Ethics and the Problem of Dirty Hands, "Journal of Management History" 1996, Vol. 2
 • Sand H., Położenie przemysłu górnośląskiego, "Górnośląskie Wiadomości Gospodarcze" 1925, nr 15
 • Sand H., Produkcja i zbyt węgla górnośląskiego w roku 1923, "Przegląd Gospodarczy" 1924, z. 3
 • Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Kraków I960
 • Semkow J., Śladami wielkich ekonomistów, PWN, Warszawa 1988
 • Semmel B., Imperialism and Social Reform, London 1960
 • Serafin F., Wieś śląska w latach międzywojennych, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1977
 • Serafin F., Wpływ Drugiej Rzeczypospolitej na przemiany demograficzne i społeczne w województwie śląskim w latach 1922-1939, (w:) Materiały sesji naukowej w dniach 15-16 czerwca 1992 w 70 rocznicę przyłączenia części odzyskanego Górnego Śląska do Macierzy, Muzeum Śląskie w Bytomiu, Katowice 1995
 • Simonde de Sismondi J.C.L., Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, PWN, Kraków 1953
 • Skarbek F.F., Gospodarstwo narodowe, 1829
 • Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2002
 • Skodlarski J., Matera R., Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954
 • Smith A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa 1989
 • Soliński Z., Liczba i rozmieszczenie Niemców w Polsce, "Sprawy Narodowościowe" 1927, nr 4
 • Sombart W., Dlaczego nie ma socjalizmu w Stanach Zjednoczonych? Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2004
 • Sombart W., Żydzi i życie gospodarcze, Spółka Wydawnicza Warszawska, Warszawa 191
 • Sotiroff G., Ricardo und Sismondi Europa Verlag, Zurych, New York 1945
 • Spigel H.W., The Growth of Economic Thought, Prenittce-Hall, Englewood Clifis, New Jersey 1971
 • Stankiewicz R., Mniejszość niemiecka w województwie śląskim w latach 1922-1939, Śląsk, Katowice 1965
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Szaniec L., Sytuacja załogi zakładu Hohenlohego, "Zaranie Śląskie" 1970, z. 3
 • Szczęśniak M., Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 2003
 • Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 1997
 • Szramek E., Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy, Katowice 1934
 • Szubert W., Studia z polityki społecznej, PWE, Warszawa 1973
 • Szubert W., Ubezpieczenia społeczne - zarys systemu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 • Święcicki M., Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-1939, PWN, Warszawa 1960
 • Targ A., (rec.) L. Ręgorowicz, Wykonanie polsko-niemieckiej górnośląskiej konwencji, Katowice 1961, "Zaranie Śląskie" 1962, z. 1
 • Topolski J., Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003
 • Trevelyan M., Historia społeczna Anglii. Od Chaucera do Wiktorii, PWN, Warszawa 1961
 • Tymieniecka A., Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1924-1928, Książka i Wiedza, Warszawa 1969
 • Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku, red. I. Pietrzak-Pawłowska, PAN, Wrocław 1970
 • Walczak J., Polska i niemiecka socjaldemokracja na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem po przewrocie majowym 1926-1939, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1980
 • Walczak J., Położenie robotników w polskiej części Górnego Śląska 1922-1939, (w:) Górny Śląsk po podziale w 1922 roku. Co Polska a co Niemcy dały mieszkańcom tej ziemi? Red. Z. Kapał, W. Lesiuk, M. Wanatowicz, t. I, Bytom 1997
 • Wagner B., Ewolucja regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych, (w:) Problemy prawa ubezpieczeń społecznych, red. B. Wagner, FALL, Kraków 1996
 • Wanatowicz M., Przemysł metalowy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie międzywojennym (fragmenty kartoteki zakładów przemysłowych), (w:) Studia i materiały z dziejów Śląska, red. K. Popiołek, Wrocław 1970, t. X
 • Wanatowicz M., Pszczyńskie Bractwo Górnicze w okresie międzywojennym, "Studia i materiały z dziejów Śląska" 1971, t. XI
 • Wanatowicz ML, Ubezpieczenia brackie na Górnym Śląsku w latach 1922-1939, PWN, Warszawa-Kraków 1973
 • Wanatowicz M., Ubezpieczenia brackie na historycznym obszarze Górnego Śląska, (w:) Górny Śląsk - dzieje medycyny i farmacji, problemy dokumentacji i metodologii badań, red. J.M. Dyba, PMG Sp. z o.o., Katowice 2003
 • Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Test, Lublin 1994
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • Weber M., Szkice z socjologii religii, Książka i Wiedza, Warszawa 1995
 • Wieniawa-Chmielewski C., Górnicze ubezpieczenia pensyjne na Śląsku, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1934, nr 9
 • Wojnarski D., Powszechna historia gospodarcza, Poltext, Warszawa 2004
 • Wood J.C., Kates S., J-B Say. Critical Assessments of Leading Economists, Routledge, London 2000
 • Woźniczka F., Minęło sto lat od czasu założenia byłej Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych" 1936, nr 12
 • Zabiegalik S., The Origins of The Term "homo oeconomocus", (w:) Economics and Values, ed. J. Kubka, Gdańsk 2002
 • Zdanowski A., Ustawa o ubezpieczeniu społecznym (scaleniowa), "Robotniczy Przegląd Gospodarczy" 1933, nr 2
 • Zarzeczny K., W poszukiwaniu ducha kapitalizmu w dziełach Wernera Sombarta, Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, nr 1
 • Zawadzki S., Państwo dobrobytu. Doktryna i praktyka, PWN, Warszawa 1970
 • Ziemba J., Liczebność i struktura proletariatu polskiej części Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w okresie międzywojennym, (w:) Studia i materiały z dziejów Śląska, red. J. Chlebowczyk, K. Popiołek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, t. IX
 • Zins H., Historia Anglii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Bellona, Wrocław- -Warszawa-Kraków 1995
 • Zweig F., Stosunki gospodarcze, (w:) Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, t. XIII Polska, Kraków 1930
 • Żarnowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, PWN, Warszawa 1973
 • Żuławski Z., Zamach na ustawodawstwo społeczne, "Robotniczy Przegląd Gospodarczy" 1932, nr 3
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171236319

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.