PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 24 Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne | 147--172
Tytuł artykułu

Społeczne koszty przekształceń systemowych w Polsce w latach 1989-2009

Warianty tytułu
Social Costs of System Transformation in Poland in 1989-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie zawiera krótką charakterystykę negatywnych zjawisk, jakie towarzyszą procesowi transformacji polskiej gospodarki. Rozważania obejmują najbardziej kosztowne i uciążliwe społecznie zjawiska, takie jak: masowe bezrobocie, wzrost skali ubóstwa (szczególnie odczuwanego przez dzieci), nadmierne dysproporcje dochodowe i majątkowe, wzrost liczby samobójstw zakończonych śmiercią oraz wzrost liczby bezdomnych. Ich występowanie wskazuje, że procesu przekształceń nie należy rozpatrywać wyłącznie jako pasma sukcesów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a short characteristic of phenomena which have accompanied the process of Polish economy transformation. The discussion involves the most costly and socially difficult phenomena such as: mass unemployment, the growth in poverty scale (particularly affecting children), excessive income and wealth disproportions, the increase in the number of suicides resulting with death and the increase of the homeless number. Their occurrence indicates that transformation process should not be perceived only as a huge success. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności I-Ш 2009, GUS [online], dostępny w Internecie: http:// www.egospodarka.pl/42078,Aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci...
 • Balcerzak-Paradowska В., Zmiana materialnej sytuacji gospodarstw domowych na skutek bezrobocia, w: Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych, GUS, Warszawa 1994.
 • Balicki W., Geneza bezrobocia transformacyjnego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2005, nr 18.
 • Balicki W., Makroekonomia, Wyd. WSB, Poznań 1996.
 • Balicki W., Ptaszyńska В., Strukturalne bezrobocie transformacyjne, w: Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, red. W. Jarmołowicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Beskid L., Poziom i polaryzacja dochodów, w: Gospodarstwa domowe w krajach Europy Środkowej. Skutki przemian 1990-1995, red. R. Milic-Czerniak, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
 • Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe [online], dostępny w Internecie: http://www. bezdomność.edu.pł/content/category/4/34/54/.
 • Bezrobocie w Polsce III 2006, portal eGospodarka.pl [online], dostępny w Internecie: hUp://www.egospodarka.pl/14582,Bezrobocie-w-Polsce-III-2006,2,...
 • Bezrobocie w Polsce VII 2009, portal eGospodarka.pl [online], dostępny w Internecie: http://www. egospodarka.pl/43954,Bezrobocie-w-Polsce-Vll-2009,2,...
 • Bugaj R., Nowe wyzwania przed Polską, w: Polska przed nowymi problemami. Barometr społeczno-ekonomiczny 1999, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2000.
 • Chodaczek Т., Kozłowska-Zajenkowska A., Świadczenia i pomoc społeczna, w: Wskaźniki przemian warunków życia w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej w latach 1989-1994, GUS, Warszawa 1996.
 • Cichomski В., Płaszczyzny nierówności dochodów i wynagrodzeń w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, w: B. Cichomski W. Kózek, P. Morawski, W. Morawski, Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 • Czajka S., Minimum socjalne, "Wektory Gospodarki" 1987, nr 7,
 • Czajka Z., Relacje płac kobiet i mężczyzn, "Polityka Społeczna" 1991, nr 10.
 • Dach Z., Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej, Ossolineum, Wrocław 1993.
 • Dach Z., Pollok A., Przedmowa, w: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Z. Dach, A. Pollok, PTE, Kraków 2005.
 • Danecki J., Uwagi o kwestiach społecznych, "Polityka Społeczna" 1998, nr 3.
 • Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M., Modyfikacja koszyków towarów i usług minimum socjalnego i minimum egzystencji, "Polityka Społeczna" 2006, nr 11-12.
 • Duracz-Walczak A., Bezdomność w Polsce. O ujednolicenie pojęć, "Polityka Społeczna" 1998, nr 5-6.
 • Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce, red. Z. Dach, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1991.
 • Golinowska S., Uwagi o ubóstwie i jego zwalczaniu, "Polityka Społeczna" 1997, nr 1.
 • Gorczyca M" Zróżnicowanie dochodów i wydatków gospodarstw domowych w 2006 r., "Polityka Społeczna" 2008, nr 8.
 • Gospodarstwa domowe w krajach Europy Środkowej. Skutki przemian 1990-1995, red. R. Milic-Czemiak, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
 • Graniewska D., Bezrobotni są wśród nas, "Życie Gospodarcze" 1991, nr 45.
 • Hołyst B" Cele i zadania suicydologii, w: Samobójstwo, red. B. Hołyst, M. Staniaszek, M. Binczycka-Anholcer, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2002.
 • Jacukowicz Z., Zróżnicowanie płac - aktualne tendencje, "Polityka Społeczna" 2000, nr 11-12.
 • Janczewska M., Zaskakujący raport: koniec z bezrobociem, "Dziennik" 2007, nr 219.
 • Janowska Z., Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość kobiet w Polsce, "Polityka Społeczna" 1996, nr 8.
 • Janowska Z., Uczestnictwo kobiet w życiu zawodowym i politycznym. Polska rzeczywistość a wymagania Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" 2000, nr 1.
 • Kabaj M. , Dezaktywizacja Polski. 10 milionów biernych zawodowo?, "Polityka Społeczna" 2002, nr 8.
 • Kabaj M., Druga fala bezrobocia, w: Polska przed nowymi problemami. Barometr społeczno-ekonomiczny 1999, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2000.
 • Kabaj M., Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu, "Polityka Społeczna" 1992, nr 1.
 • Kaczyński В., Ubóstwo w Polsce i na świecie (dyskusja panelowa w Ośrodku Informacji ONZ), "Polityka Społeczna" 1998, nr 10.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991.
 • Kaszubowski R., Świerczewski J., Samobójstwa w Polsce u progu XXI wieku, etiologia i symptomatologia zjawiska, w: Samobójstwo, red. B. Hołyst, M. Staniaszek, M. Binczycka-Anholcer, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2002.
 • Kleer J., Sprzeczność między transformacją systemową a sprawiedliwością, w: Efektywność a sprawiedliwość, red. J. Wilkin, Key Text, Warszawa 1997.
 • Kołaczek В., Bezrobocie osób niepełnosprawnych, Centrum Naukowo-Badawcze Spółdzielczości Inwalidów, Warszawa 1994.
 • Kołaczek В., Dzieci w Polsce w okresie transformacji, "Polityka Społeczna" 1995, nr 10.
 • Kostrubiec S., Warunki życia gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem, w: Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych, GUS, Warszawa 1994.
 • Kowalik Т., Nowy ład społeczny: ani konieczny, ani pożądany, w: Polska przed nowymi problemami. Barometr społeczno-ekonomiczny 1999, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2000.
 • Kowalik Т., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Kowalska A., Aktywność ekonomiczna ludności, w: Wskaźniki przemian warunków życia w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej w latach 1989-1994, GUS, Warszawa 1996.
 • Kowalska A., Psychospołeczne problemy bezrobotnych, w: Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych, GUS, Warszawa 1994.
 • Kropiwnicki J., Polska bieda i minimum socjalne [online], dostępny w Internecie: http:// www.glos.com.pl/archiwnm/003/07 feli/Feli.htm.
 • Kurowski P., Minimum egzystencji w 2004, "Polityka Społeczna" 2005, nr 2.
 • Kurowski P., Minimum egzystencji w 2005 r., "Polityka Społeczna" 2006, nr 3.
 • Kurowski. P., Minimum socjalne w 2004 r., "Polityka Społeczna" 2005, nr 2.
 • Kurowski P., Minimum socjalne w 2005 r., "Polityka Społeczna" 2006, nr 3.
 • Kurowski P., Zmodyfikowane minimum socjalne w 2006 r., w marcu i czerwcu 2007 r. oraz zmodyfikowane minimum egzystencji w 2006 r., "Polityka Społeczna" 2007, nr 10.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie i wolne miejsca pracy. Teoria i rzeczywistość, "Polityka Społeczna" 1991, nr 9.
 • Łacek M., Samobójstwa w Polsce w tle porównawczym. Analiza socjologiczna, "Annates Universitatis Mariae Curie-Składowska Lublin-Poland" 1987/1988, nr 12/13.
 • Mandal E., Płeć - pomoc czy przeszkoda?, "Polityka Społeczna" 1993, nr 4.
 • Milic-Czemiak R., Sposoby radzenia sobie ze skutkami przemian systemowych w gospodarstwach domowych, w: Gospodarstwa domowe w krajach Europy Środkowej, Skutki przemian 1990-1995, red. R. Milic-Czemiak, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1998.
 • Mtonek K., Zagrożenie, startu zawodowego młodzieży, "Polityka Społeczna" 1991, nr 2.
 • Moczuk E., Bezdomność jako problem społeczny w świadomości osób bezdomnych, "Polityka Społeczna" 2000, nr 10.
 • Morawski W., Rynek i państwo jako instytucje sprawiedliwości tynkowej i sprawiedliwości politycznej, czyli o Polsce jako społeczeństwie półotwartym, w: B. Cichomski, W. Kózek, P. Morawski, W. Morawski, Sprawiedliwość społeczna. Polska lat dziewięćdziesiątych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2001.
 • Okun A.M., Ceny i ilości. Analiza makroekonomiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 • Pajestka J., Polskie frustracje i wyzwania. Przesłanki postępu cywilizacyjnego, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1991.
 • Polska przed nowymi problemami. Barometr społeczno-ekonomiczny 1999, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2000.
 • Porowski M., Bezdomność, "Polityka Społeczna" 1999, nr 7 (dodatek).
 • Protokół z posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 2 czerwca 2008 r. [online], dostępny w Internecie: http://www.zrp.pl/LinkClick.aspx? fileticket... tabid=75&mid.
 • Przymeński A., Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, "Prace habilitacyjne" nr 1, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Przymeński A., Zjawisko bezdomności w Polsce, współczesnej, "Polityka Społeczna" 1998, nr 4.
 • Ptaszyńska В., Transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie strukturalne w Polsce, Wyd. WSB, Poznań 2006.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2000, GUS, Warszawa 2000.
 • Rutkowski W., Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna" 2009, nr 4.
 • Samobójstwa [online], dostępny w Internecie: http://www.policja.pl/portal/pol/4/326/Samobojstwa.html.
 • Samobójstwo, red. B. Hołyst, M. Staniaszek, M. Binczycka-Anholcer, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2002.
 • Skarbek F., Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego czyli czysta teorja ekonomji politycznej, t. 2, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1926.
 • Sławik K., Patologie, w 111 Rzeczypospolitej, Wyd. Prawnicze PUP POLBOD, Katowice 1994.
 • Sobczak H., Niektóre cechy bezrobocia w 1994 r, "Polityka Społeczna" 1995, nr 7.
 • Społeczno-ekonomiczne położenie bezrobotnych, GUS, Warszawa 1994.
 • Statystyki krajowe, MPiPS [online], dostępny w Internecie: http://www.praca.gov.pl/stat/ indexbus.asp.
 • Stopa bezrobocia w latach 1990-2007, GUS [online], dostępny w Internecie: http://www. stat.gov.pl/gus/ 45_677_PLK_HTML.htm.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2003 к w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, GUS [online], dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/dane_ spol-gosp/warunkizycia/ sytu_gosp_domo_2003/sytu_gosp_domo_2003.doc.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS [online], dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/cps/ rde/xbcr/gus/PUBL_wz_ sytuacja_gosp dom_2008.pdf.
 • Sytuacja na rynku pracy w sierpniu 2009 roku, MPiPS [online], dostępny w Internecie: http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1549.
 • Szopa В., Skuteczność ochrony socjalnej grup o najniższych dochodach, w: Dylematy związane z transformacją systemu gospodarczego w Polsce, red. Z. Dach, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1991.
 • Sztumski J., Społeczne skutki bezrobocia młodocianych, "Polityka Społeczna" 1991, nr 10,
 • Warunki życia ludności w 1997 г., GUS, Warszawa 1998.
 • Warunki życia ludności w 2000 г., GUS, Warszawa 2001.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., Międzygeneracyjna transmisja biedy, w: Polska przed nowymi problemami. Barometr społeczno-ekonomiczny 1999, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa 2000.
 • Wojtyna A., Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1988.
 • Worach-Kardas H., Bezrobocie a zdrowie psychofizyczne, "Polityka Społeczna" 1996, nr 4.
 • Wskaźniki przemian warunków życia w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej w latach 1989-1994, GUS, Warszawa 1996.
 • Zalewska D., Problemy ubóstwa wśród kobiet, "Polityka Społeczna" 1992, nr 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.