PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 (5) Inżynieria innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych | 483--499
Tytuł artykułu

Projekty hybrydowe - innowacyjna forma realizacji projektów inwestycyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Hybrid Projects - Innovative form of Carrying Out Investment Project
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mianem projektów hybrydowych określane są przedsięwzięcia realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w których finansowaniu wykorzystane zostały dotacje unijne. Ta innowacyjna forma realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych może zostać oparta o cztery modele współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, w zależności od obranego celu oraz struktury podziału ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Podmioty decydujące się na hybrydowe finansowanie mogą skorzystać z wielu instrumentów wsparcia wspólnotowego, nie tylko w formie finansowej. Proces realizacji projektu hybrydowego wymaga od podmiotu publicznego jako zamawiającego i beneficjenta środków europejskich dużego zaangażowania z uwagi na obowiązek jednoczesnego przeprowadzenia dwu postępowań, z jednej strony procedury prowadzącej do wyboru partnera prywatnego, z drugiej procesu mającego na celu uzyskania dotacji z Unii Europejskiej. Szczególnie istotną kwestią w procedurze pozyskiwania dotacji unijnych jest przeprowadzenie gruntownej analizy finansowej oraz wybór modelu projektu hybrydowego w drodze analizy zwanej komparatorem sektora publicznego, natomiast w postępowaniu wyboru partnera publicznego wybór procedury przetargowej. (abstrakt oryginalny)
EN
With name of hybrid projects undertakings implemented in the format of the partnership are determined public-private, in which for financing EU subsidies were used. This innovative form of the completion of investment undertakings can be leaning against four models of collaboration between the public sector and private, depending on the chosen purpose and the structure of the division of the risks associated with the completion of a project investment. Entities deciding on hybrid financing can use from many instruments of the community support, not only in the form financial. The implementation process requires the hybrid project from local authorities as ordering and beneficiary of the measures European of great commitment due to the duty of simultaneous conducting two proceedings, from one side of the procedure running the private partner to choose from, on the other of the process having on the destination of obtaining the subsidy from the European Union. Particularly in the procedure of raising EU subsidies conducting the thorough financial analysis is a relevant issue and by way of analysis called choice of the model of the hybrid project with comparator of the public sector, however in the progression of choice of the public-partner choice about the tender procedure. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz. U. UE 30.4.2004 L 134/114.
 • Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, COM(2004) 327 final.
 • [http://europa.eu].
 • [http://ppp4krakow.pl].
 • [http://www.blogpress.pl].
 • [http://www.bristolac.uk].
 • [http://www.ppp.it.kielce.pl].
 • Komisja Europejska, Metodologiczny dokument Komisji zawierający wytyczne w zakresie wyliczania publicznych lub równoważnych wydatków infrastrukturalnych na potrzeby zachowania zgodności z zasadą suplementarności, Bruksela 2006.
 • Komisja Europejska, Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, Bruksela 2006.
 • Komisja Europejska, Wytyczne dla udanego partnerstwa publiczno- prywatnego, Bruksela 2003.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie - rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne, Warszawa 2010, [http://www.ppp.gov.pl/Publikacje/Documents/Kryteria_wyboru_ofert_pozacenowe_310111.pdf].
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zalecenia nr 14/2011 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura Środowisko (IZ POIiŚ) w sprawie procedur łączenia środków UE z modelem PPP, Warszawa 2009.
 • Ministry of foreign Affairs of the Netherlands, Public-Private Partnerships in developing countries. A systematic literature review, April 2013.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Nowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Warszawa 2009.
 • Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Nota COCOF/07/0074/03.
 • Pricewaterhouse Coopers, Połączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym na rzecz infrastruktury. Modele koncepcyjne i indywidualne przykłady, Luksemburg 2010.
 • Raczkiewicz Z., Oferta najtańsza czy najbardziej korzystna, Przetargi Publiczne 2009, nr 8.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006.
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 14 października 1921 r. o udzieleniu koncesji na koleje żelazne prywatne. Dz. U. 1921 Nr 88, poz. 647.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi Dz. U. 2009 Nr 19, poz. 101 z późn. zm.
 • Wicik G., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wyd. C.H.Beck,, Warszawa 2007, s. 471.
 • [www.partnershipsuk.org.uk].
 • [www.ppp.gov.pl.
 • Zieleniewski M., Sześciło D., Co zmienić by rozwinąć partnerstwo publicznoprywatne w Polsce?, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171321705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.