PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | R. 12, z. 6 Daniel Romanowicz i jego czasy | 43--62
Tytuł artykułu

Військова діяльність князя Данила Романовича в контексті мілітарного розвитку Центральної та Східної Європи ХІІІ століття

Autorzy
Warianty tytułu
Military Activity of Prince Daniel Romanowicz in the Context of Military Development of Central-Eastern Europe in the 13th Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The article addresses the subject of Prince Daniel Romanowicz's activity in the military domain against the background of the general military advancement of the states of Central and Eastern Europe in the 13th century. It puts a particular emphasis on the differences in organisation of Galician-Volhynian armies compared to the military forces of their eastern and western neighbours. It is being highlighted that, compared to those, the Prince of Rus' has managed to assemble quite a formidable military power, which spontaneously combined military traditions of the eastern and western states. (original abstract)
Twórcy
 • Czer - niowiecki Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza
Bibliografia
 • Brożyniak A., Bitwa pod Jarosławiem i zjednoczenie Rusi Halicko-Wołyńskiej, "Prace Historyczno-Archiwalne", 14, 2004.
 • Dąbrowski D., Daniel Romanowicz król Rusi (ok. 1201-1264). Biografia polityczna, Kraków 2012.
 • DeVries K., Infantry Warfare in the Early Fourteenth Century: Discipline, Tactics, and Technology, Woodbridge 1996.
 • Długosz J., Historia Polonica, Opera Omnia, t. 11, ks. 6-7, Kraków 1973.
 • Kusternig A., Bitva na Moravském poli (u Suchých Krut a Jedenspeigen) 26. srpna 1278, [w:] Česko-rakouské vztahy ve 13. století, Praha 1998.
 • Mika N., Walka o spadek po Babenbergach 1246-1278, Racibórz 2008.
 • Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, t. IX, Stuttgart 1851.
 • Nagirnyj V., Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198(1199)-1264, Kraków 2011.
 • Акрополит Г., История, пер. П. Жаворонкова, Санкт-Петербург 2005.
 • Багрій Р., Археологія стародавнього Львова, "Жовтень", 1982, № 8.
 • Бутанаев В., Военное искусство тюрко-монгольских кочевников и его влияние на развитие ратного дела средневековой Руси, [w:] Военное дело номадов Северной и Центральной Азии, Новосибирск 2002.
 • Вилинбахов В., Галицько-Волинський літопис як воєнно-історичне джерело, "Український історичний журнал", 1974, № 4.
 • Вилинбахов В., Источники требуют критического подхода, "Военно-исторический журнал", 1961, № 4.
 • Вілінбахов В., З історії військової справи стародавньої Русі (ХІ-ХІІІ ст.), "Український історичний журнал", 1977, №1.
 • Войтович Л., Реформи армії князями Данилом Романовичем та Левом Даниловичем у середині ХІІІ ст., "Вісник національного університету "Львівська політехніка"", 2006, № 571, Держава та армія.
 • Волощук М., Русский след в борьбе за австрийское герцогство в 1246-1278 гг. [Рец. на кн:] Mika Norbert. Walka o spadek po Babenbergach w latach 1246-1278. Racibórz: Wydawnictwo a Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawocny, 2008. 136 s. (Мика Норберт. Борьба за наследство Бабенбергов в 1246-1278 годах. Рацибуж, 2008. 136 с.), "Rossica Antiqua", 2013, № 1.
 • Волощук М., Угорські військові кампанії у Галичину на початку ХІІІ ст.: основні цілі та характер перебігу, [w:] Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу (присвячується 70-річчю археологічного відкриття і 850-літтю Галицького кафедрального собору), Івано-Фран- ківськ-Галич 2006.
 • Гарді Д., Руські та угорські джерела про Ростислава Михайловича в Ярославській битві або до питання про історію лицарської культури, [w:] Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich X -połowa XIV w., Kraków 2013.
 • Головко О., Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя, Київ 2006.
 • Грабовецький В., Битва 1245 року під Ярославом - славна сторінка в історії військового мистецтва. (До 800-річчя народження Данила Галицького), "Вісник Прикарпатського університету. Історія", 2001, вип. 4-5.
 • Грушевський М., Історія України-Руси, т. 2, Київ 1992.
 • Грушевський М., Історія України-Руси, т. 3, Київ 1993.
 • Дельбрюк Г., История военного искусства в рамках политической истории, т. 3, Санкт-Петербург 1996.
 • Довженок В., Військова справа в Київській Русі, Київ 1950.
 • Жуков К., Рыцари Запада и Востока, "Родина", 2003, № 5-6.
 • Ипатьевская летопись, Полное собрание русских летописей, т. 2, Москва 2001.
 • Каргалов В., Полководцы Х-XVI вв., Москва 1989.
 • Кирпичников А., Военное дело на Руси XIII-XV вв., Ленинград 1976.
 • Кирпичников А., Крюк для натягивания самострела 1200-1240 гг., "Краткие Сообщения Института Археологии", 1971, № 125.
 • Кирпичников А., Метательная артиллерия древней Руси. (Из истории средневекового оружия VI-XV вв.), "Материалы и исследования по археологии СССР", 1958, № 77.
 • Кирпичников А., Невская битва 1240 г. и ее тактические особенности, [w:] Князь Александр Невский и его эпоха, Санкт-Петербург 1995.
 • Кирпичников А., Факты, гипотезы и заблуждения в изучении русской военной истории XIII-XIV вв., [w:] Древнейшие государства на тер- ритории СССР. Материалы и исследования 1984 год, Москва 1985.
 • Кійко В., Військово-політична діяльність галицько-волинського короля Данила у часи монгольської навали, "Вісник національного університету "Львівська політехніка"", 2006, № 571, Держава та армія.
 • Князький И., Византия и кочевники южнорусских степей, Санкт-Петербург 2003.
 • Контамин Ф., Война в Средние века, Санкт-Петербург 2001.
 • Кордуба М., Участь Данила в битві під Крессенбрунн, "Записки Науко- вого товариства імені Шевченка", 1896, т. 10.
 • Котляр М., Війна Волинського князівства з Добжинським орденом, [w:] Середньовічна Україна, вип. 1, Київ 1994.
 • Котляр М., Військова справа у Галицько-Волинській Русі ХІІ-ХІІІ ст., "Жовтень", 1981, № 1.
 • Котляр М., Галицько-Волинська Русь, Київ 1998.
 • Котляр М., Данило Галицький. Біографічний нарис, Київ 2002.
 • Котляр М., Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі, Київ 2010.
 • Крип'якевич І., Військо княжих часів, [w:] Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.), Львів 1992.
 • Крип'якевич І., Галицько-Волинське князівство, Львів 1999.
 • Лукин П., Существовало ли в древней Руси народное ополчение? Некоторые сравнительно-исторические наблюдения, "Средневековая Русь", Москва 2011, вып. 9.
 • Магистр Рогерий, Горестная песнь о разорении Венгерского королевства татарами, пер. А. Досаев, Санкт-Петербург 2012.
 • Майоров А., "Король Руси" в битве на Лейте, "Русин", 2012, 3 (29).
 • Майоров А., Поход русских войск в Моравию и борьба за "австрийское наследство" в 1252-1253 гг., "Военно-исторический журнал", 2012, № 3.
 • Майоров А., Прусский вопрос во внешней политике Даниила Галицкого, "Rossica Antiqua", 2011, 2.
 • Мартынюк А., Князь Ростислав на реке Лейте: "австрийский эпизод" русской истории, "Древняя Русь: Вопросы медиевистики", 2013, 2 (52).
 • Масан О., Добжинський орден. (До історії Дорогичинського інциденту 1237 року), "Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнографії", вип. 2, Чернівці 1996.
 • Медведев А., Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв., Москва 1966.
 • Назаров В., Нереализованная возможность: существовало ли рыцарство на Руси в XIII-XV вв., [w:] Одиссей. Человек в истории, Москва 2004.
 • Отрощенко В., Рассамакін Ю., Половецький комплекс Чингульського кургану, "Археологія", 1986, вип. 53.
 • Пашуто В., Героическая борьба руського народа за независимость (ХІІІ в.), Москва 1956.
 • Пашуто В., Очерки по истории Галицко-Волынской Руси, Москва 1950.
 • Петегирич В., Битва під Ярославом 1245 року: археологічний коментар до літописної розповіді, [w:] Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich X - połowa XIV w., Kraków 2013.
 • Петрик А., Військова організація та дружини галицького і волинського боярства, "Дрогобицький краєзнавчий збірник", 2006, вип. 10.
 • Плано Карпини Дж. дель, История монгoлов, пер. А. Малеина, Москва 1957.
 • Попов В., Битката при Клокотница в 1230 г., "Военноисторически сборник", 26, 1957, 3.
 • Почекаев Р., Русские войска в золотоордынских военных кампаниях (к вопросу о статусе вассальных правителей в государствах Чингизидов), [w:] Золотоордынская цивилизация, вып. 3, Казань 2010.
 • Разин Е., История военного искусства, т. 2, Москва 1957.
 • Расовский Д., Роль половцев в войнах Асеней с Византийской и Латинской империями в 1186-1207 гг., "Списание на Българската Академия на Науките", 1939, № 59.
 • Рыбаков Б., Военное искусство, [w:] Очерки русской культуры ХІІІ-ХV вв., ч. 1, Москва 1969.
 • Строков А., О возникновении и начальных этапах развития русского военного искусства, [w:] О начальных этапах развития русского военного искусства, Москва 1951.
 • Терський С., Військова справа у Галицько-Волинській державі (археологічний аспект), "Вісник національного університету "Львівська політехніка"", 2006, № 571, Держава та армія.
 • Терський С., Оборонне будівництво у Волинському князівстві у XIII - першій половині XIV ст., "Військово-науковий вісник", 2010, вип. 14.
 • Федорук А., Ярославська битва 1245 року: реконструкція вирішального зіткнення у боротьбі за "галицьку спадщину", [w:] Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich X - połowa XIV w., Kraków 2013.
 • Хрусталев Д., Русь и монгольское нашествие (20-50-е гг. XIII в.), Санкт-Петербург 2013.
 • Хрусталев Д., Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII-XIII вв., т. 1, Санкт-Петербург 2009.
 • Черепнин Л., Монголо-татары на Руси (ХIII в.), [w:] Татаро-монголы в Азии и Европе, Москва 1977.
 • Штыхов Г., Ятвяги по Ипатьевскому летописному своду, "Lietuvos Archeologija", 2001, № 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171344697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.