PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | nr 155 | 236
Tytuł artykułu

Modele szkolenia zawodowego w warunkach gospodarki rynkowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest zbadanie społeczno-ekonomicznej przydatności różnych sposobów koordynowania przez państwo działań związanych z doskonaleniem kwalifikacji pracowników oraz wskazanie pożądanego zakresu jego odpowiedzialności w tej dziedzinie. Równocześnie niezbędne jest określenie sposobów oddziaływania państwa na szkolenie zawodowe w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej. Powyższe ustalenia mają istotne znaczenie dla Polski w momencie reformowania procesu kształcenia zawodowego. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Agenda (1998): TEC National Council. No 76.
 • Aktualne problemy zatrudnienia. Aktywne formy ograniczania bezrobocia i ich skuteczność. Aspekty Regionalne. Poznań: Fundacja Naumanna PTE. 1995.
 • America's Choice... (1990): America's Choice: High Skills or Low Wages! Washington, D. C. National Center on Education and the Economy.
 • Andrzejczak A. (1994): System szkolny wobec bezrobocia. W: Wybrane aspekty bezrobocia w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego. J. Orczyk (red. nauk.). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu, Zeszyty Naukowe - Seria I, Zeszyt 216. 1994.
 • Andrzejczak A. (1995): Możliwości podniesienia efektywności wewnętrznej przekwalifikowań osób bezrobotnych. W: Aktualne problemy zatrudnienia. Aktywne formy ograniczania bezrobocia i ich skuteczność. Aspekty Regionalne. Poznań: Fundacja Naumanna PTE.
 • Andrzejczak A. (1995): Czynniki kształtujące popyt na szkolenie. "Edukacja Dorosłych", nr 4-5.
 • Andrzejczak A. (1996): Rola państwa w tworzeniu systemu podnoszenia kwalifikacji. Doświadczenia brytyjskie. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 7.
 • Andrzejczak A. (1996): Stan organizacyjno-ekonomiczny szkolnictwa polskiego. Poznań: PTE.
 • Andrzejczak A. (1998): Raport z badań nad szkoleniem kadry kierowniczej. Poznań Wielkopolska Szkoła Biznesu.
 • Ashby E. (1966): Universities, British, Indian, African. Cambridge: Harcard University Press.
 • Barr N. (1993): Ekonomika polityki społecznej. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 • Bartlett W. (1992): Qasi-markets and educational reforms. A case study: Bristol: University of Bristol.
 • Bassi L., Van Buren M. (1999): The 1999 ASTD State of the Industry Report. ASTD. A supplement to Training and Development Magazine.
 • Becker G.S. (1964): Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. New York: National Bureau of Economic Research.
 • Bednarczyk H. (1997): Problemy i dylematy modułowego modelu kształcenia zawodowego. W: Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku. Bydgoszcz: WSP
 • Beksiak J. (1996): Badania nad edukacją ekonomiczną dla gospodarki rynkowej w Polsce. Raport. KBN (maszynopis).
 • Benett M. (1995): Strategic Analysis of NORTEC Training Agency DMS Dissertation. Nottingham: Nottingham Trent University.
 • Bengtsson J. (1996): Rynki pracy przyszłości: wyzwanie dla polityki edukacyjnej. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 7.
 • Berryman S.E., Bailey T.R. (1992): The Double Helix of Education and the Economy New York: Institute on Education and the Economy, Teachers College , Columbia University.
 • Bishop J.H. (1990): Incentives to study: can we find them? ILR Report.
 • Blaug M. (1976): The Empirical Status of Human Capital Theory: A Slightly Jaundiced Survey "Journal of Economic Literature" nr 14.
 • Borkowska S. (1998): Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Brejnak A. (1998): Reforma systemu oświaty - kształcenie zawodowe (propozycja). "Szkoła Zawodowa" nr 5.
 • Butkiewicz M. (1995): Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych. Warszawa-Radom: EP i ITE.
 • Butkiewicz M., Romicki Z. (1995): Proces standaryzacji edukacji zawodowej jako nowe wyzwanie pedagogiki pracy na przykładzie zawodu "mechanik lotniczy". "Pedagogika Pracy" nr 26-27.
 • Carey M.L. (1985): How Workers Get Their Training. Washington DC.: Bureau of Labour Statistic. Bulletin 2226.
 • Carnevale A.P., Gainer L.J., Villet J. (1991): Training in America. The Organization and Strategic Role of Training. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Chmielecka E. (1993): System ocen i akredytacji uczelni polskich. Stan obecny i propozycje na przyszłość. W: Rola Pomocy Zagranicznej w Procesie Reformowania Polskiego Systemu Edukacji Menadżerskiej. Popowo: 15-16.12.1993. (Konferencja BKKK).
 • Cieślak A. (1981): Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego. Warszawa: WSziP.
 • Clark B. (1983):The Higher Education System. Academic Organization in Cross-National. Berkley: University of California Press.
 • College Board (1993): Trends in Student Aid. 1983 to 1993. Washington D.C.: College Board.
 • Crowley-Bainton T. (1993): TEC's and Employers. Developing effective links. Part 2. London: Employment Department.
 • Darska A. (1996): Doświadczenia europejskie związane z badaniem relacji między kształceniem i zatrudnieniem. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 7.
 • Denison E.F. (1962).The Sources of Economic Growth in the United States. New York: Committee for Economic Development.
 • Dietl J. (1993): Studia menedżerskie w konfrontacji z wyzwaniem gospodarki rynkowej. Czy można zmniejszyć istniejącą lukę. W: Rola Pomocy Zagranicznej w Procesie Reformowania Polskiego Systemu Edukacji Menedżerskiej. Popowo: 15-16.12.1993. (Konferencja BKKK).
 • Dobrodziej E. (1994): Szkolenie i doskonalenie zawodowe w zakładzie pracy. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 • Dobrzelecka L., Suchy S. (1997): Szkolenie bezrobotnych i pracowników. Warszawa: BP (Poradnik 73).
 • Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z. (1998): Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce. Toruń. Toruńska Szkoła Zarządzania.
 • Drabik-Podgórna V. (1997): Aplikacja francuskiego modelu poradnictwa zawodowego w Centrum Informacji i Orientacji Zawodowej w Wałbrzychu. W: Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku. Bydgoszcz: WSP.
 • Drogosz-Zabłocka E., Piwowarski R.: (1996) Edykacja Dorosłych 1990-1994. Warszawa: IBE.
 • Drogosz-Zabłocka E. (1996): Organizacja i funkcjonowanie systemu edukacji dorosłych w opinii kuratorów i dyrektorów Centrum Kształcenia Ustawicznego. "Edukacja", nr 2 (54).
 • Ducrocq Ch., Ratajczak M. (1997): Rynek kadr menedżerskich w Polsce (na przykładzie absolwentów studiów francusko-języcznych). "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4.
 • Education Finance (1994): Education Finance. Extent of Federal Funding in State Education Agencies. Washington, D.C.: United States General Accounting Office.
 • Education and Training... (1997): Education and Training Statistics for the United Kingdom. 1997. Departament for Education and Employment.
 • Edukacja menedżerska w Polsce. Fakty i oceny. E. Chmielecka (red. nauk.) Warszawa: BKKK. 1994.
 • Encyklopedia... (1986): Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Evans B. (1992): The Politics of the Training Market. From Manpover Services Commission to Training and Enterprise Councils. London: Routledge.
 • Federal Reorganization (1995): Federal Reorganization. Congressional Proposal to Merge Education, Labor, and EEOC. Washington, D.C.: United States General Accounting Office.
 • Frycie St., Kobolewska J. (1987): Tendencje rozwojowe oświaty na świecie. Warszawa: WSziP.
 • Fullerton H. (1987): Labor Force Projections : 1986 - 2000. "Monthly Labor Review" nr 9.
 • Gardner D.P. (1983). A Nation At Risk: The Imperative for Educational Reform. An Open Letter to the American People. Washington D.C.: US Department of Education.
 • Gerlach R. (1997): Pozaszkolna edukacja zawodowa w okresie przemian. W: Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku. Bydgoszcz: WSP.
 • Gęsicki J. (1993): Gra o nową szkołę. Warszawa: PWN.
 • Gęsicki J. (1995): Współczesne wyzwania stojące przed edukacją dorosłych. "Edukacja Dorosłych" nr 4-5.
 • Gęsicki J. (1996): Polityka edukacyjna a rynek pracy. Problemy podmioty, rozwiązania. "Edukacja", nr 2 (54).
 • Glesson D. (1989): The Paradox of Training. Making Progress out of Crisis. London: Open University Press.
 • Gmytrasiewicz M. (1975): Ekonomiczne uwarunkowania szkolnictwa wyższego. Warszawa: PWN.
 • Gmytrasiewicz M., Pastwa M. (1990): Szkolnictwo wyższe w nowych warunkach gospodarczych - ocena, szanse, zagrożenia. "Życie Szkoły Wyższej", nr 11.
 • Grabowska D. (1995): Problemy i perspektywy kształcenia i doskonalenia zawodowego. "Pedagogika Pracy" nr 26-27.
 • Grubb W.N. (1989): Access, Achievement, Completion, and "Milling Around" in Postsecondary Vocational Education. Berkeley: National Assesment of Vocational Education.
 • Grubb W.N. (1992): Postsecondary vocational education and the subbaccalaureate labor market: new evidence on economic returnes. "Economics of Education Review" nr 11.
 • Gulczyńska H. (1995): Kształcenie dorosłych - uwarunkowania uczestnictwa. Referat na konferencji "Relacje między rynkiem pracy a edukacją". 23-25.11 1995 Warszawa.
 • Gulczyńska H., Świerzbowska-Kowalik E. (1996): Alfabetyzm funkcjonalny kwalifikacje - praca. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 7.
 • Hamlin B. (1992): National Training Policies in Britain. Handbook of Training and Development by Steve Truelove. Blackwell.
 • Harrison J., Dungate M. (1984): The Training Investment. London: Hobsons Limited.
 • Haughton G., Hart I., Strange I., Thomas K., Peck J. (1995): TECs and Their Non - employer Stakeholders. London: Employment Department.
 • Hely A. (1962): New Trends in Adult Education. UNESCO.
 • Hoyt W.H. Lee K. (1998): Educational vouchers, welfare effects and voting. "Journal of Public Economics" Vol 69/1998.
 • Hordyjewicz T., Iżycka H., Lelińska K (1997): Możliwości szkolenia bezrobotnych w systemie edukacji niestacjonarnej. Warszawa: OCEN.
 • Hrynkiewicz J. (1995): Kształtowanie potencjału intelektualnego społeczeństwa (system ksztłcenia, nauki i kultury). W: Polska 95 Raport o Rozwoju Społecznym. Warszawa: Fundacja Zabezpieczenia Społecznego.
 • Hufner K., Meyer J., Nauman J., (1987): Comparative education policy research. Hampshire. Gower Publishing Co. Ltd.
 • Inwestowanie w pracownika (1996): Koncepcje i praktyka zachodnich przedsiębiorstw i uniwersytetów. Tłumaczenie i opracowanie G. Krupińska, K. Stobińska. Warszawa POLTEXT.
 • Jabłecka J. (1993): Niezależność, autonomia i wolność akademicka a modele koordynacji szkolnictwa wyższego. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" nr 2.
 • Jachna K. (1981): Przygotowanie absolwentów szkól zawodowych do pracy w przemyśle. Warszawa: WSziP.
 • Jeruszka U. (1998): Wokół funkcji standardów kwalifikacji zawodowych. W: "Polityka Społeczna", nr 9.
 • Jessup G. (1991): Outcomes NVQs and Emerging Model of Education and Training. London: The Falmer Press.
 • Kabaj M. (1997): Strategia i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium Porównawcze. Wydawnictwo Naukowe Scholor, Warszawa.
 • Kabaj M. (1998): Projekt systemu integracji edukacji zawodowej i rynku pracy "Polityka Społeczna", nr 9.
 • Kaczor St. (1993): Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian. Radom: MCNEMT.
 • Kaczor St. (1997): Możliwości przezwyciężania dylematów edukacji zawodowej. W: Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku. Bydgoszcz: WSP.
 • Kaczor St., Wiatrowski Z. (1978): Kształcenie zawodowe w służbie gospodarki i kultury narodowej. Warszawa: WSziP.
 • Karaś S., Stojek K. (1995): Cele i zadania stowarzyszeń pozaszkolnej edukacji dorosłych "Edukacja Dorosłych", nr 4-5.
 • Kargulowa A. (1993): Zmiany w orientacji i poradnictwie zawodowym i metodologiczne przesłanki ich badań. "Pedagogika Pracy", nr 23.
 • Karney J.E. (1998): Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.
 • Kirkpatrick D.L. (1994): Evaluating Training Programs. The Four Levels. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 • Klimczak M. (1972): Problemy metodologii i zakresu badań ekonomiki kształcenia. Warszawa: PWN.
 • Klimczak M. (1982): Kwalifikacje i technika w ekonomice kształcenia. Warszawa: PWN.
 • Kluczyński J. (1970): Kwalifikacje a rozwój gospodarczy. Warszawa: PWN.
 • Kluczyński J. (1978): Kształcenie i zatrudnienie młodych pracowników przemysłu. Warszawa: CRZZ.
 • Kogan M. (1978): The Politics of Educational Change. Manchester: Menchester University Press.
 • Komar W. (1996) Praca, człowiek i edukacja zawodowa czasu transformacji. W stronę cywilizacji eutyfronicznej. "Edukacja", nr 2 (54).
 • Kołodziejczyk P. (1995): Efektywność przeciwdziałania bezrobociu w województwie poznańskim. W: Aktualne problemy zatrudnienia. Aktywne formy ograniczania bezrobocia i ich skuteczność. Aspekty Regionalne. Poznań: Fundacja Naumanna PTE. 1995.
 • Kostera M. (1995): Zarządzanie personelem. Warszawa: PWN.
 • Kowalska A., Witkowski J. (1995): Losy zawodowe absolwentów w latach 1989-1994. Referat na konferencji "Relacje między rynkiem pracy a edukacją". 23-25.11.1995 Warszawa.
 • Kowtun J. (1980): Zakłady Doskonalenia Zawodowego w systemie oświaty i gospodarki. Warszawa: WSziP.
 • Kryńska E. (1998): Polski rynek pracy w okresie dostosowań do Unii Europejskiej. "Rynek Pracy", nr 6.
 • Kryńska E. (1998): Średniookresowe i długookresowe prognozy rynku pracy dla Polski. W: Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej. Kwiatkowski St.M. (red.). Warszawa: IBE. 1994.
 • Kupisiewicz Cz. (1993): Szkolnictwo polskie - demokratyzacja i przetrwanie jako cel reformy. "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 3.
 • Kupisiewicz Cz. (1994): Koncepcje reform szkolnych w latach osiemdziesiątych. Warszawa: ŻAK.
 • Kurjaniuk J. (1981): Problemy kształcenia zawodowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: PWN.
 • Kwiatkowski S.M. (1994): System kształcenia zawodowego - kierunki zmian. W: Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej. S.M. Kwiatkowski (red. nauk.). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Kwiatkowski S.M. (1996): Kształcenie ogólne w średnich szkołach zawodowych. "Edukacja", nr 2 (54).
 • Learning... (1995): Learning to work. Making the Transition from School to Work Washington, DC: Office of Technology Assessment Congress of the United States.
 • Lee C. (1987). Where the Training Dollars Go. "Training", nr 10.
 • Levy-Leboyer C. (1997): Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych. Warszawa POLTEXT.
 • Lindley R.M. (1991): Individuals, Human Resources and Market. The Falmer Press.
 • Lockwood G., Davies J. (1985): University. The Management Challenge. London HMSO.
 • Lonart P. (1997): Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie. Warszawa POLTEXT.
 • Ludwiczyński A. (1993): Dokształcanie i doskonalenie kadr kierowniczych kierunki pożądanych zmian. W: Rola Pomocy Zagranicznej w Procesie Reformowania Polskiego Systemu Edukacji Menedżerskiej. Popowo: 15-16.12.1993. (Konferencja BKKK).
 • Łoboda M. (1993): Standardy jakości kształcenia w polskich szkołach biznesu. W: Rola Pomocy Zagranicznej w Procesie Reformowania Polskiego Systemu Edukacji Menedżerskiej. Popowo. 15-16.12.1993. (Konferencja BKKK).
 • Łukaszewicz R. (1979): Wyznaczniki kształtowania sukcesów zawodowych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Master of business administration czyli jak kształcić menedżerów. A. Sulejewicz (red. nauk.) Warszawa: BKKK. 1994.
 • Minkiewicz B., Moskalewicz-Ziółkowska E. (1994): O programach kształcenia menedżerów w Polsce - na podstawie badań. Info. 2/94. BKKK.
 • Mos J. (1995): Liceum techniczne jako element reformy strukturalnej i programowej kształcenia zawodowego. "Pedagogika Pracy", nr 26-27.
 • National Assessment... (1994): National Assessment of Vocational Education. Final Report to Congres. Washington D. C.: US Department of Education.
 • Neave G. (1991): On Visions of the Market Place. "Higher Education Quarterly", nr 1.
 • Niemiec J. (1997): Kształcenie zawodowe wobec tendencji edukacyjnych. W: Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku Bydgoszcz: WSP.
 • Nowacki T.W. (1983): Kształcenie i doskonalenie pracowników. Zarys andragogiki pracy Warszawa: PWN.
 • Nowak J., Cieślak A. (1982): Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie. Warszawa: WT.
 • Nowak S. (1985): Metodologia badań społecznych Warszawa: PWN.
 • Oleksyn T. (1997): Praca i płaca w zarządzaniu. Warszawa. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.
 • Orczyk J. (1995): Adult Education in Poland - Challenges and Realization. Referat na IV International Congress of the European Assotiation of Business Menagement and Economies. Sofia 18-20.09.1995.
 • Orczyk J. (1995): O zmianach kwalifikacji bezrobotnych. "Ekonomista", nr 1-2.
 • Orczyk J. (1995): Wybrane konsekwencje przyjęcia zasad gospodarki rynkowej dla rozmiarów i struktury kształcenia na poziomie wyższym. W: Potencjał pracy w warunkach transformacji gospodarki w Polsce. Poznań 1995.
 • Orczyk J. (1997): Rozwój szkolnictwa zawodowego w Polsce w latach 1990-1995 (uwarunkowania ekonomiczne). W: Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku. Bydgoszcz: WSP.
 • Osterman P. (1990): Elements of a national training policy. W: New Developments in Worker Training: A Legacy for the 1990 s. Madison: Industial Relations Research Association.
 • Piłat A. (1995): Doskonalenie i przekwalifikowanie kadr a rynek pracy. "Pedagogika Pracy", nr 26-27.
 • Piwowarski R. (1996): Analiza ilościowa kształcenia dorosłych w Polsce. "Edukacja", nr 2 (54).
 • Pocztowski A. (1996): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Ossolineum.
 • Pocztowski A. (1998): Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań. W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku. Warszawa. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Podoska-Filipowicz E. (1995): Aktualne problemy orientacji i poradnictwa zawodowego. "Edukacja Dorosłych", nr 4-5.
 • Promocja aktywności... (1995): Promocja aktywności zawodowej młodzieży. Program przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Urząd Pracy.
 • Preparing... (1994): Preparing for the workplace. Charting a Course for Federal Postsecondary Training Policy. Washington, D. C.: National Academy Press. 1994.
 • Przyszczypkowski K., Solarczyk-Ambrozik E. (1995): Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne dorosłych. Koszalin: Miscellanea.
 • Rachalska W. (1993): Problemy orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego w Polsce. "Pedagogika Pracy", nr 23.
 • Rutkowski J. (1995): Zmiany w strukturze płac w okresie transformacji. Referat na konferencji "Relacje między rynkiem pracy a edukacją". 23-25.11.1995 Warszawa.
 • Rutkowski J. (1996): Wykształcenie a perspektywy rynku pracy. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 7.
 • Shackleton J.R. (1992): Training too Much? A Sceptical Look at the Economics of Skill Provision in the UK. Hobart Paper 118.
 • Sloman M. (1997): Strategia szkolenia pracowników. Warszawa. PWTV.
 • Sheldrake J., Vickerstaffe S. (1987): The History of Industrial Training in Britain. Aldershot. Avebury.
 • Smith D. (1995): Job Training in U.S. Organizations. Thousand Oaks, CA SAGE.
 • Solarczyk-Ambrozik E. (1995): System oświaty dorosłych w obliczu przemian społeczno-gospodarczych. "Edukacja Dorosłych", nr 4-5.
 • Somanathan R. (1998): School heterogenity, human capital accumulation and standards. "Journal of Pubic Economics", Vol 67/1998.
 • Spilsbury M., Everett M. (1993): Achieving the National Education and Training Targets. London: Institute of Manpower Studies.
 • Stephen E., Mills G.E., Pow R.W., Ralphs L. (1988): HRD in the Fortune 500. "Training and Development Journal", nr 1.
 • Stevens J., Mackay R. (1991): Training and Competiveness. London: Kogan Page.
 • Sturm R. (1993): How Do Education and Training Affect a Country's Economic Performance? A Literature Survey. RAND: Santa Monica.
 • Suchy S. (1980): Dziś i jutro edukacji dorosłych. Warszawa: WSziP.
 • Suchy S. (1985): Kształcenie dorosłych w Polsce. Warszawa: IWZZ.
 • Suchy S. (1996): Potrzeby w zakresie kształcenia zawodowego i szkolenia młodzieży bezrobotnej w kontekście rynku pracy. "Edukacja", nr 2 (54).
 • Symela K. (1995): Teoretyczne podstawy modularyzacji treści kształcenia zawodowego. "Pedagogika Pracy", nr 26-27.
 • Systems... (1993): Systems and Procedures of Certification of Qualifications In The United Kingdom. A Technical Report. London: The Employment Department's Methods Strategy Unit. Report No 17.
 • Szambelańczyk J. (1982): Zmiany struktury ekonomiczno-społecznej ludności Polski a zapotrzebowanie na wyższe wykształcenie. Warszawa: PWN.
 • Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A. (1996): Wprowadzenie do zarządzania personelem. Kraków: Wyd. AE.
 • Szczepański J. (1976): Szkice o szkolnictwie wyższym. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Szczurkowska S. (1996): Szkoła amerykańska w świetle potrzeb rynku pracy. "Edukacja", nr 2.
 • Tadeusiewicz G. (1995): Andragogika pracy w okresie transformacji gospodarczej. "Edukacja Dorosłych", nr 4-5.
 • TEC (1990): Training and Enterprise Councils: a prospectus for the 1990s. London. Employment Department.
 • TEC (1998): Twenty questions frequently asked about TEC. TEC National Council, London.
 • TEC Participation... (1993): TEC Participation in National Development Activity. Ernst & Young. London: Employment Department.
 • Teichler U., Kehm B.M. (1996): Ku nowemu rozumieniu relacji między szkolnictwem wyższym i światem pracy. "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 7.
 • The ASTD... (1996): The ASTD Training Data Book. Alexandria, VA: American Society for Training and Development.
 • Thomas J. (1980): Edukacyjne problemy współczesnego świata. Warszawa: PWN.
 • Tracer Study Report (1997): Prepared by Simon Earp. Edinburgh: The University of Edinburgh Management School.
 • Trindade A.R. (1992): Distance education for Europe. Lisboa: Universidade Aberta.
 • Training and... (1993): Training and Enterprise Councils: a prospectus for the 1990's. London: Employment Department.
 • Training in... (1994): Training in Britain. A Guide. London: Employment Department 1994.
 • Troye J., Spilsbury M., Davies C. (1993): Employment, Work and Training in the UK Retail Sector London: Institute of Manpower Studies.
 • Trzeciak W. (1997): Aktualne problemy poradnictwa zawodowego i szkolenia bezrobotnych w urzędach pracy. W: Dylematy edukacji zawodowej w końcu XX wieku. Bydgoszcz: WSP.
 • U.S. Department of Labour (1992): Classroom training providers. Data from the Job Training Quartarly Survey. Washington D. C.
 • Vaughan P. (1993): TEC's and Employers. Developing effective links. Part 1. London: Employment Department.
 • Vocational... (1994): Vocational Education and Training for Youth: Towards Coherent Policy and Practice. Washington: Organisation for Economic Co-Operation and Development.
 • Vocational... (1992): Vocational Training in the Dual System in the Federal Republic of Germany. Bonn: The Federal Minister for Education and Science.
 • Watts A.G. (1983): Education, Unempoyment and the Future of Work. London: Open University Press.
 • Wiatrowski Z. (1995): Podstawy pedagogika pracy. Bydgoszcz: WSP.
 • Witkowski M. (1998): Koncepcja wyższego szkolnictwa zawodowego w świetle działalności komisji akredytacyjnej. "Polityka Społeczna", nr 9.
 • Woodhall M. (1992): Changing sources and patterns of finance for higher education: a review of international trends. "Higher Education in Europe", nr 2.
 • Wybrane aspekty bezrobocia w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego. J. Orczyk (red. nauk.). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu, Zeszyty Naukowe - Seria I, Zeszyt 216. 1994.
 • Zahorska-Bugaj M. (1994): Rozwój szkolnictwa niepaństwowego w Polsce w latach 1989-1994. "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 1-2.
 • Zarządzanie potencjałem pracy (1995) A. Sajkiewicz (red. nauk.) Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Monografie i Opracowania nr 412.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.