PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 21 | 165
Tytuł artykułu

Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of the National Border on Directions of Socio-Economic Development in the Eastern Part of the Lublin Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest wskazanie wpływu granicy państwowej - jako bariery przestrzennej - na poziom oraz kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych w województwie lubelskim. Celem operacyjnym jest zdiagnozowanie barier rozwojowych wynikających z istnienia granic o różnej "przenikalności" oraz określenie specyficznych czynników stymulujących rozwój gospodarczy wynikających z przygranicznego położenia. Autorzy opracowania stawiają dwie podstawowe hipotezy badawcze:
-współczesna granica wschodnia na terenie Lubelszczyzny jest specyficzną barierą przestrzenną ograniczającą ogólny rozwój społeczno-gospodarczy terenów przygranicznych, ale stymulującą rozwój obszarów w sąsiedztwie przejść granicznych,
-istnieją różnice rozwojowe pomiędzy pograniczem polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim spowodowane przyjęciem różnych modeli rozwoju politycznego i gospodarczego krajów sąsiedzkich. (fragment tekstu)
EN
The monograph is composed of five parts. In the introductory part the theoretical issues are considered and the scope of study is determined. The subsequent part is devoted to the diagnosis of the state of development of the border areas and the dynamics of this development. In this part the questions are considered pertaining to population (demographic structure, births and deaths, migrations, occupational activity), business activity (industry, agriculture, service, trade, construction, tourism), as well as equipment with technical and social infrastructure. In the third part the socio-economic situation is presented on the border-adjacent areas of Belarus' and Ukraine. Field studies are documented in the fourth and fifth parts of the report. The results from the questionnaire-based survey, carried out among the inhabitants of eleven border-adjacent municipalities, and from the interviews with the representatives of the self-governmental authorities, are presented and analysed. The basic goal of the study was to cognize the opinions of the inhabitants and the local authorities on the influence, exerted by the national boundary on the development of the municipality. (short original abstract)
Rocznik
Tom
21
Strony
165
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Babiński G., 1997, Pogranicze polsko-ukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Nomos, Kraków.
 • Bałtowski M. (red.), 1994, Problemy współpracy przygranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy, Euroregion Bug, 1, Politechnika Lubelska, Norbertinum, Lublin.
 • Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Wrocław.
 • Bański J., 2000a, Identyfikacja rolniczych obszarów problemowych w polsko-ukraińskiej strefie przygranicznej, [w:] Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na pograniczu polsko-ukraińskim, XVI Seminarium Geograficzno-Rolnicze, UMCS, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, Lublin, s. 17-25.
 • Bański J., 2000b, Poziom rozwoju rolnictwa w powiatach przy granicy polsko-ukraińskiej, [w:] Agroturystyka - szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej, materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Horyńcu Zdrój, PWSZ w Jarosławiu, Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej, Jarosław, s. 97-105.
 • Bański J., 2008, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, Studia Obszarów Wiejskich, 14, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • Bański J., Wesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, Przegląd Geograficzny, 78, 2, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 261-283.
 • Barbag J., 1987, Geografia polityczna ogólna, PWN, Warszawa.
 • Batten B., 1999, Frontiers and, boundaries of pre-modern japan. Journal of Historical Geography, 25, 2, 166-182.
 • Boczwarow M. Suliborski A., 2002, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Łódź.
 • Brest District Executive Committee 2008, http://brest-en.brest-region.by
 • C i o k S., 2004, Pogranicze polsko-niemieckie. Problemy współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dams-Lepiarz M. 2003, Małe miasta w sieci osadniczej województwa lubelskiego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, Annales UMCS, Sec. B, 58, 7, s. 157-172.
 • Dębowczyk J., 2007, Monografia geograficzno-ekonomiczna powiatu włocławskiego, UMCS, Lublin, maszynopis.
 • Dębski J., 1997, Studium kierunkowe zagospodarowania przestrzennego Euroregionu Bug, Euroregion Bug, 10, Politechnika Lubelska, Norbertinum, Lublin.
 • Dnistrjans'kaN. L, Dnistrjans'kyj M.C., 2001, Geografijaposelen L'vivskojioblasti, VNTL, Lviv.
 • Dyczewski L., 1997, Społeczno-kulturowe czynniki rozwoju regionu Środkowo-Wschodniej Polski i Euroregionu Bug, Euroregion Bug, 14, Norbertinum, Lublin.
 • Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 148, Warszawa.
 • Eberhardt P., 2004, Koncepcja granicy między cywilizacja zachodniego chrześcijaństwa a bizantyjską na kontynencie europejskim, Przegląd Geograficzny, 76, 2, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 169-188.
 • Eberhardt P., Gorzym-Wilkowski W., Miszczuk A. 1997, Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim, [w:] M. Bałtowski (red.), Euroregion Bug, 8, Politechnika Lubelska, Norbertinum, Lublin.
 • Euromixbug 2008, www.euromixbug.org.
 • Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, 2008, www.eds-fundacja.pl.
 • Falkowski K., 2006, Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Ujęcie teoretyczne, (w:) E. Reichmann (red.), Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności, SGH, Warszawa, s. 15-33.
 • Flaga M., 2006, Procesy demograficzne oraz ich uwarunkowania w zachodnich obwodach Ukrainy w okresie przemian ustrojowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Flaga M., 2002, Zmiany zaludnienia na obszarach wiejskich województwa lubelskiego po roku 1989, Annales UMCS, sec. B, 57, 12, Lublin.
 • FriedbergJ., 2006, Dostępność terytorialna Polski wschodniej, Ekspertyza przygotowana na potrzeby Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020. http://www.mrr.gov.pl/polityka_regionalna/SRPW_2020/Dokumenty%20i%20ekspertyzy/Strony/dokumenty.aspx.
 • Gałczyńska B" 2002, Problematyka wsi i rolnictwa w strefie podmiejskiej Warszawy w badaniach geograficznych, [w:] G. Węcławowicz (red.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 139-159.
 • Geografija Ukrajiny. Atlas dlja 8-9 klasy, 2002, DNVP, "Kartografija", Kyjiv.
 • Glinka T" Kamiński M., Piasecki M., Przygoda K., Walenciak A., 1997, Przewodnik: Podlasie, Sport i Turystyka Muza SA, Warszawa.
 • Glinka T., Walenciak A, Walenciak P., 2000, Przewodnik: Małopolska północno- wschodnia, Sport i Turystyka, Muza SA, Warszawa.
 • Goroda i rajony Brestskoj Oblasti. Statistieeskij sbornik, 2008, Ministerstwo Statistiki i Analiza Respubliki Bielarus', Brestskoje Oblastnoje Upravljenije Statistiki, Briest.
 • Górz B. (red.)> 2002, Szanse rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na pograniczu polsko-ukraińskim, XVI Seminarium Geograficzno-Rolnicze, UMCS, Komisja Geografii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PTG, Lublin.
 • Hoover E.M., 1948, The Location of Economic Activity, McGraw-Hill, New York-Toronto-London.
 • Huntington S.P., 1997, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
 • Informacja o drogowym przejściu granicznym w Dorohusku, 2005, Lubelski Zarząd Drogowych Przejść Granicznych, Chełm.
 • Interreg Polska, 2008, www.interreg.gov.pl.
 • Iwańczuk K., 2004, Zmiany ludnościowe na Białorusi po roku 1990 (na tle wcześniejszych okresów). Zakład Geografii Ekonomicznej UMCS, Lublin, maszynopis.
 • Jedut R. (red.), 1990, Obszary problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego. Zakład Geografii Ekonomicznej, INOZ, UMCS, Lublin.
 • Jeuroregion Bug: Volyns'ka oblast', 1997, Ministerstvo Osvity Ukrajiny, Volyns'kyj Der avnyj Universytet Imeni Lesi Ukrajinky, Volyns'ka Oblasna Der avna Administracija, Luc'k.
 • Kamenec district executive committee 2008, http://kamenec-en.brest-region.by.
 • Kamiński Z.J., 1995, Degradacja wartości kulturowych wsi na obrzeżach miejsko-wiejskich, [w:] Z.J. Kamiński (red.), Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich, Katowice, s. 29-40.
 • Kawałko B., 2006. Granica wschodnia jako czynnik ożywienia i rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów przygranicznych. Synteza. Ekspertyza przygotowana na potrzeby Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020. http://www.mrr.gov.pl/polityka_regionalna/SRPW_2020/Dokumenty%20i%20ekspertyzy/Strony/dokumenty.aspx
 • Kawałko B., Miszczuk A., (red.), 2005, Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 • Kiełbińska-Ryń Z., 2005, Rolnictwo, [w]: B.Kawałko, A.Miszczuk (red.), Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zamość, s. 131-144.
 • Komornicki T., Powęska H., 2001, Analiza wyników badań pilotażowych, Biuro Statystyki Celnej i Analiz, Główny Urząd Ceł, Warszawa, opracowanie w ramach projektu Stopień wykorzystania ulg i norm celnych w ruchu osobowym oraz poziom ich przekraczania.
 • Koter M" 1997, Kresy państwowe - geneza i właściwości w świetle doświadczeń geografii politycznej, [w:] K. Handke (red.), Kresy pojęcie i rzeczywistość, Warszawa.
 • Kowalczyk A., Kulczyk S., 2006, Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju, Ekspertyza przygotowana na potrzeby Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020. http://www.mrr.gov.pl/polityka_regionalna/SRPW_2020/Dokumenty%20i%20ekspertyzy/Strony/dokumenty.aspx
 • Kukiełka J. (red.). 1997, Diagnoza stanu sieci drogowej polskiej części Euroregionu Bug na tle ruchu drogowego., Euroregion Bug, 5, Politechnika Lubelska, Norbertinum, Lublin.
 • Kusiński W., 1996, Stosunki ludnościowe a społeczno-ekonomiczna transformacja Ukrainy, Studia i Materiały CBW UW, 63, Warszawa.
 • Losch A., 1961, Gospodarka przestrzenna. Teoria i lokalizacja, PWN, Warszawa.
 • Maik W., Parysek J., 1978, Klasyfikacja i charakterystyka barier wzrostu w gospodarce przestrzennej, [w:] Bariery wzrostu w gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PAN, 99.
 • Martinez O., 1999, The Dynamics of Border Interaction, [w:] C. H. Schofield (ed.), Global Boundaries. World Boundaries, vol. 1, Routledge, London-New York.
 • Masljak P. O., Syseen ko P. G., 1996, Geografija Ukrajiny. Probnyj pidruenyk dlja 8-9 klasiv seredn'oji szkoły, "Zodiak-Eko", Kyjiv.
 • Miszczuk A. (red.), 1997, Zagadnienia wielokryterialnej delimitacji Euroregionu na pograniczu Polsko-Białorusko-Ukraińskim, Euroregion Bug, 9, Politechnika Lubelska, Norbertinum, Lublin.
 • Miszczuk A., 2006, Zewnętrzna granica Unii Europejskiej - Ukraina - możliwości wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych. Ekspertyza przygotowana na potrzeby Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020. http://www.mrr.gov.pl/polityka_regionalna/SRPW_2020/Dokumenty%20i%20ekspertyzy/Strony/dokumenty.aspx
 • Moraczewska A., 2008, Transformacja funkcji granic Polski, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, 1995, 2, PWN, Warszawa.
 • Pastuszak Z. 1997, Przejścia graniczne i ruch graniczny w obszarze Euroregionu Bug, Euroregion Bug, 7, Politechnika Lubelska, Norbertinum, Lublin.
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dołhobyczów, 2004, Dołhobyczów.
 • Plan rozwoju lokalnego powiatu chełmskiego na lata 2004-2006, 2004, Chełm.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego, t. I, t. II, Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, 2002, Biuro Planowania Przestrzennego, Lublin.
 • Pogranicze polsko-ukraińskie w liczbach w 2006 r., 2007, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
 • Powęska H. 1995, Rozwój handlu i usług na wschodnim pograniczu Polski - problemy, szanse, zagrożenia, Przegląd Geograficzny, 68, 3-4, Warszawa, s. 285-300.
 • Powiat Chełmski 2008, www.powiat.chelm.pl.
 • Powiat Hrubieszowski 2008, www.starostwo.hrubieszow.pl.
 • Powiat Tomaszowski 2008, www.powiat-tomaszowski.com.pl.
 • Prescott J.R.V., 1965, Geography of frontiers and, boundaries, Hutchinson University Library, London.
 • Prescott J.R.V., 1987, Political frontiers and, boundaries, Unwin Hyman, London.
 • Punds N. J. G., 1963, Political Geography, McGraw-Hill Book Com. Inc, New York-London.
 • Promocja Współpracy Transgranicznej w Euroregionie Bug, 2008, www.promocja.euroregion- bug.pl.
 • Proniewski M., Proniewski M. 2006. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej - Białoruś - możliwości wykorzystania dla dynamizacji procesów rozwojowych. Współpraca transgraniczna. Ekspertyza przygotowana na potrzeby Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020, Dostępne na http://www.mrr.gov.pl/polityka_regionalna/SRPW_2020/Dokumenty%20i%20ekspertyzy/Strony/dokumenry.aspx
 • Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2000, 2001, L. Żelazny, Z. Strycharz (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin.
 • Rettinger R., 1999, Stan środowiska przyrodniczego Ukrainy i jego wpływ na gospodarkę rolną. Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna, Kraków, maszynopis.
 • Rykiel Z., 1985, Zagadnienia regionalnych systemów osadniczych, Studia KPZK PAN, 85, Warszawa.
 • Rykiel Z., 1986, Ograniczenia meldunkowe jako bariery przestrzenne, Przegląd Geograficzny, 58, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 395-409.
 • Rykiel Z., 1991, Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Ossolineum.
 • Rykiel Z., 2006, Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa.
 • Šablij O. Y., 1995, Socialno-ekonomićeskajageografija Ukrainy, "Svit", L'viv.
 • Šablij O., Hudzelak I., Labinska H., 2002, Starzenie się ludności Zachodniej Ukrainy, [w:] J. Kowaleski i P. Szukalski (red.), Proces starzenia się ludności -potrzeby i wyzwania, 1 Kongres Demograficzny w Polsce, Sesja problemowa, Łódź, s. 41-48.
 • Sadowski A., 1995, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców. Trans Humana, Białystok.
 • Sanguin A.L., 1983, L'architecture spatiale des frontières politiques: quelques reflections théoriques apropos de l'exemple Suisse, Regio Basiliensis, 24, s. 1-10.
 • Slasćuk A., 2003, Mistoformujući ta mistoobslugovujuci funkciji miscevych centriv Volynskoji oblasti ta jich roi' u terytorialnych organizaciji vyrobnictva, Naukovyj Visnyk Volyns'kogo Der avnogo Universytetu im. L. Ukrajinky, Geografièni nauky, 7, s. 202-210.
 • Sokołowski T., 2007, Monografia geograficzno-ekonomiczna powiatu tomaszowskiego, UMCS, Lublin, maszynopis.
 • Starostwo powiatowe w Białej Podlaskiej 2008, www.powiatbialski.pl.
 • Statystycznyj śćorićnyk L'vivskoji oblasti za 2006 rik, 2007, Golovne Upravlinnja Starysryky u L'vivs'kij Oblasti, L'viv.
 • Statystycznyj śćorićnyk. Volyn 2007, 2008, Golovne Upravlinnja Starystyky u Volyns'kij Oblasti, Luc'k.
 • Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy" 2008, www.domeuropy.lubelskie.pl.
 • Strategia Rozwoju Gminy Dołhobyczów na lata 2007-2020, 2007, Dołhobyczów.
 • Strategia Rozwoju Gminy Terespol, do Roku 2020, 2008, Załącznik do Uchwały Rady Gminy z 21 kwietnia 2008, Terespol.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020,2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Swianiewicz P., 2006, Strategiczna analiza stanu spójności ekonomicznej i społecznej przeprowadzona na poziomie obszarów NUTS 4 i NUTS 5, Materiały Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, maszynopis.
 • Szulc H., 2002, Atlas historyczny wsi w Polsce, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Transport - wyniki działalności w 2006 r., 2007, GUS, Warszawa.
 • Wesołowska M" 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 10, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Wesołowska M" Polski J., 2006, Ekonomiczne aspekty rozprzestrzeniania się miast na przykładzie aglomeracji lubelskiej, [w:] S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, tom II, Białystok-Lublin-Warszawa, s. 327-347.
 • Węcławowicz G., Degórski M., Komornicki T., Korzeń J., Bański J., Korzeń J., Soja R., Śleszyński P., Więckowski M., 2006, Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, Prace Geograficzne, 211, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Wspólna polsko-ukraińska strategia współpracy transgranicznej. Lubelskie, Podkarpackie, Wołyńskie, Lwowskie, 2005-2015, 2005, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy", Lublin.
 • Yuill R. S., 1965, A Simulation Study of Barriers Effect in Spatial Discussion Problems, Michigan Inter-Univ. Comm. Of Mathematical Geographers, Discussion Paper, 5, Detroit.
 • Zastavec'kyj B.I., 1993, Sućasnageodemografiena sytuacija v Zachidnomu regioni Ukrajiny. Problemy socialno-ekonomićnoji geografiji Zachidnogo regionu Ukrajiny, Ministerstvo Osvity Ukrajiny, Instytut Systemnych Doslid en' Osvity, L'vivs'kyj Universytet, Kyjiv, s. 52-66.
 • Związek Transgraniczny Euroregion Bug, 2008, www.euroregionbug.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.