PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie | 152--168
Tytuł artykułu

Determinanty i następstwa satysfakcji pracowników w świetle teorii pozytywnego zarządzania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Antecedents and Consequences of Employee Satisfaction in the Light of Positive Management Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule ukazano znaczenie satysfakcji pracowników jako kluczowego czynnika determinującego rozwój i poprawę wyników działalności przedsiębiorstwa na tle teorii pozytywnego zarządzania. Zidentyfikowano główne czynniki, będące składnikami pozytywnego potencjału organizacji (PPO), które mają wpływ na satysfakcję z pracy w przedsiębiorstwach działających w Polsce, oraz wskazano te spośród nich, które mają kluczowe znaczenie dla poprawy zadowolenia zawodowego. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły uwarunkowanie wyników działalności przedsiębiorstw poziomem satysfakcji pracowników. Pozwoliły także wskazać krytyczne czynniki poprawy satysfakcji pracowników, wśród których znalazły się wysokie standardy etyczne powszechne w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, pozytywna kultura organizacyjna oparta na zaufaniu, uczciwości i sprawiedliwości oraz skuteczna komunikacja wewnątrzorganizacyjna wsparta rozwojem kompetencji emocjonalnych menedżerów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the importance of employee satisfaction as a key factor determining organisational development and business performance improvement against a background of positive management theory. It identifies the main factors, treated as the components of Positive Organisational Potential (POP), influencing job satisfaction in companies operating in Poland as well as indicates these ones which are of key importance when it comes to employee satisfaction improvement. The research results confirmed that business performance is influenced by employee satisfaction. They also made it possible to indicate the critical employee satisfaction improvement factors including high ethical standards in an everyday functioning of an enterprise, a positive organisational culture based on trust, honesty and fairness as well as an effective intra-organisational communication supported by the development of managers' emotional competences.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Amiot C.E., Terry D.J., Jimmieson N.L., 2006, A longitudinal investigation of coping processes during a merger: implications for job satisfaction and organizational identification, "Journal of Management", vol. 32, no. 4, s. 552-574.
 • Andrisani P., 1978, Job satisfaction among working women, "Signs", vol. 3, s. 588-607.
 • Bono J.E., Davies S.E., Rasch R.L., 2012, Positive Traits: Some Traits Associated with Flourishing at Work, [w:] K.S. Cameron, G.M. Spreitzer (red.), The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship, Oxford University Press, New York, s. 125-137.
 • Brown A., 1998, Organizational Culture, Pitman Publishing, London.
 • Brown A.K., Mitchell T., 1993, Organizational obstacles: links with financial performance, customer satisfaction, and job satisfaction in a service environment, "Human Relations", vol. 3, no. 4, June, s. 345-360.
 • Cameron K.S., 2008, Positive Leadership: Strategies for Extraordinary Performance, Berrett-Kohler, San Francisco.
 • Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. (red.), 2003, Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Chen P.Y., Spector P.E., 1992, Relationships of work stressors with aggression, withdrawal, theft and substance use: An exploratory study, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", vol. 65, no. 3, s. 177-184.
 • Crosby P.B., 1979, Quality is Free, McGraw-Hill, New York.
 • Dahlgaard J.J., Dahlgaard-Park S.M., 1999, Developing a culture for innovation, creativity and learn- ing, Total Quality Management, special issue with the Proceedings of the Fourth World Congress, Sheffield, UK, vol. 10, no. 4/5.
 • Dahlgaard J.J., Dahlgaard-Park S.M., 2006, Lean production, six sigma quality, TQM and company culture, "The TQM Magazine", vol. 18, no. 3, s. 263-281.
 • Dahlgaard J.J., Dahlgaard-Park S.M., 2010, Organizational learnability and Innovability: A system for assessing, diagnosing and Improving Innovations, "International Journal of Quality and Service Sciences", vol. 2, no. 2, s. 153-174.
 • Davidson M.N., James E.H., 2007, The Engines of Positive Relationships Across Difference: Conflict and Learning, [w:] J.E. Dutton, B.R. Ragins (red.), Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, s. 137-158.
 • Dawis R., 1992, Person-environment fit and job satisfaction, [w:] C.J. Cranny, P.C. Smith, E.F. Stone (red.), Job Satisfaction, Lexington Books, New York, s. 69-88.
 • Deming W.E., 1986, Out of the Crisis, MIT Press, Cambridge.
 • Donaldson-Feilder E., Lewis R., Yarker J., 2011, Preventing Stress in Organizations: How to Develop Positive Managers, Wiley-Blackwell, Oxford.
 • Dutton J.E., Ragins B.R. (red.), 2007, Exploring Positive Relationships at Work: Building a Theoretical and Research Foundation, Lawrence Erlbaum, New York.
 • Eskildsen J.K., Dahlgaard J.J., 2000, A causal model for employee satisfaction, "Total Quality Man- agement", vol. 11, no. 8, s. 1081-1094.
 • Eskildsen J.K., Kristensen K., Westlund A.H., 2004, Work Motivation and Job Satisfaction in the Nordic Countries, "Employee Relations", vol. 26, no. 2, s. 122-136.
 • Evans J.R., Lindsay W.M., 1996, The Management and Control of Quality, West Publishing Company, St Paul.
 • Fredrickson B.L., 2003, Positive Emotions and Upward Spirals in Organizations, [w:] K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn (red.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, s. 163-173.
 • Glińska-Neweś A., 2010, Pozytywny Potencjał Organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, "Dom Organizatora" TNOiK, Toruń, s. 37-54.
 • Hackman J.R., Oldham G.R., 1974, The Job Diagnostic Survey: An instrument for the diagnosis of jobs and the evaluation of job redesign projects (Tech. Rep. No. 4), Yale University, New Haven.
 • Hackman J.R., Oldham G.R., 1975, Development of the Job Diagnostic Survey, "Journal of Applied Psychology", vol. 60, no. 2, s. 159-170.
 • Hackman J.R., Oldham G.R., 1976, Motivation through the design of work: Test of the theory, "Organisational Behaviour and Human Performance", vol. 16, no. 2, s. 250-279.
 • Haffer R., 2010, Relacje pomiędzy komponentami modelu wewnątrzorganizacyjnych oddziaływań pozytywnego Potencjału Organizacji, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, "Dom Organizatora" TNOiK, Toruń, s. 159-213.
 • Haffer R., 2013, Mechanisms of the key Positive Organisational Potential areas impact on organisational development, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Positive Management. Managing the Key Areas of Positive Organizational Potential for Company Success, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń, s. 287-315.
 • Haffer R., Glińska-Neweś A., 2013, Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji, "Zarządzanie i Finanse", nr 4 (11) część 1, wrzesień, s. 91-100.
 • Halbesleben J.R.B., 2012, Positive Coworker Exchanges, [w:] L. Turner de Tormes Eby, T.D. Allen (red.), Personal Relationships. The Effect on Employee Attitudes, Behavior and Well-being, Routledge, New York.
 • Hall D.T., Las Heras M., 2012, Personal Growth Through Career Work, [w:] K.S. Cameron, G.M. Sprei- tzer (red.), The Oxford Handbook of Positive Organizational Scholarship, Oxford University Press, New York.
 • Harter J.K., Schmidt F.L., Hayes T.L., 2002, Business-unit-level relationships between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis, "Journal of Applied Psychology", vol. 87, no. 2, s. 268-279.
 • Hermel Ph., Ramis-Pujol J., 2003, An Evolution of Excellence: Some Main Trends, "The TQM Magazine", vol. 15, no. 4, s. 230-243.
 • Hinkin T., Tracey J., 2000, The cost of turnover: Putting the price on the learning curve, "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly", vol. 41, no. 2, s. 14-21.
 • Iaffaldano M.T., Muchinsky P.M., 1985, Job satisfaction and job performance: A meta-analysis, "Psychological Bulletin", vol. 97, no. 2, s. 251-273.
 • Judge T.A., Llies R., 2004, Affect and job satisfaction: a study of their relationship at work and at home, "Journal of Applied Psychology", vol. 89, no. 4, s. 661-673.
 • Juran J., 1980, Quality, Planning and Analysis, McGrew Hill, New York.
 • Kirkman B.L., Shapiro D.L., 2001, The impact of cultural values on job satisfaction and organizational commitment in self-managing work teams: the mediating role of employee resistance, "Academy of Management Journal", vol. 44, no. 3, s. 557-569.
 • Kristensen K., Juhl H.J., Eskildsen J., 2001, Benchmarking excellence, "Measuring Business Excellence", vol. 5, no. 1, s. 19-23.
 • Kristensen K., Juhl H.J., Eskildsen J., Nielsen J., Fredricksen N., Bisgaard C., 2006, Determinants of absenteeism in a large Danish bank, "International Journal of Human Resource Management", vol. 17, no. 9, s. 1645-1658.
 • Kristensen K., Mørch L.S., Sørensen H.D., 2007, Managing the Value Chain, [w:] Developing Competence to Improve Business Performance for Rapid Change in the 21st Century.Proceedings of the 12th World Congress for Total Quality Management in Edinburgh, UK (CD ROM).
 • Lee J., 2005, Effects of leadership and leader-member exchange on commitment, "Leadership and Organization Development Journal", vol. 26, no. 8, s. 655-683.
 • Lee T., 1988, How job dissatisfaction leads to turnover, "Journal of Business and Psychology", vol. 2, no. 3, s. 263-271.
 • Lee T.W., Mitchell T.R., 1994, An alternative approach: the unfolding model of voluntary employee turnover, "Academy of Management Review", vol. 19, s. 51-89.
 • Luthans F., Avolio B.J., Avey J.B., Norman S.M., 2007, Psychological capital: Measurement and relationship with performance and job satisfaction, "Personnel Psychology", vol. 60, no. 3, s. 541-572.
 • McGuire W.J., 1985, Attitudes and attitude change, [w:] M.D. Dunnette (red.), Handbook of industrial and organizational psychology, Rand McNally, Chicago, s. 1351-1398.
 • Organ D.W., 1988, Organizational citizenship behaviour: The good soldier syndrome, Lexington Books, Lexington, MA.
 • Organ D.W., Ryan K., 1995, A meta-analytic review of attitudinal and dispositional predictors of Organizational Citizenship Behaviour, "Personnel Psychology", vol. 48, no. 4, s. 775-802.
 • Peterson Ch.M., Seligman M., 2003, Positive Organizational Studies: Lessons from Positive Psychology, [w:] K.S. Cameron, J.E. Dutton, R.E. Quinn (red.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, s. 14-28.
 • Porter L.W., Steers R.M., Mowday R.T., 1974, Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians, "Journal of Applied Psychology", vol. 59, s. 603-609.
 • Roberts L.M., 2007, From Proving to Becoming: How Positive Relationships Create a Context for Self-Discovery and Self-Actualization, [w:] J.E. Dutton, B.R. Ragins (red.), Exploring Positive Relationships At Work: Building a Theoretical and Research Foundation, Laurence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, s. 29-45.
 • Robbins S.P., Judge T.A., 2007, Organizational behaviour, 12th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • Smith P.C., Kendall L.M., Hulin C.L., 1969, Measurement of satisfaction in work and retirement, Rand McNally, Chicago.
 • Spector P.E., 1997, Job satisfaction. Application, Assessment, Causes, and Consequences, SAGE Publications, London.
 • Sureshchandar G.S., Rajendran Ch., Anantharaman R.N., 2001, A Conceptual model for total quality management in service organizations, Total Quality Management, vol. 12, no. 3, s. 343-363.
 • Weiss D.J., Dawis R.V., England G.W., Lofquist L.H., 1967, Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire, "Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation", no. 22, University of Minnesota, Minneapolis.
 • Wright T.A., Bonett D.G., 2007, Job satisfaction and psychological well-being as non-additive predictors of workplace turnover, "Journal of Management", vol. 33, no. 2, s. 141-160.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.