PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 62 | nr 2 | 93--114
Tytuł artykułu

Równość i sprawiedliwość w dostępie do zatrudnienia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Equality and Justice in Access to Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie dotyczy równości i sprawiedliwości w dostępie do zatrudnienia. Zasadnicza część zawartych w nim rozważań odnosi się do równego traktowania bezrobotnych korzystających z pośrednictwa pracy, a także osób uczestniczących w procedurach rekrutacji do pracy. Przedstawione zostały regulacje prawne, których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji na etapie poprzedzającym zatrudnienie. Wskazano na znaczenie akcji wyrównujących szanse jako instrumentu służącego osiągnięciu rzeczywistej równości w dostępie do zatrudnienia. Odnosząc się do płci jako kryterium dyskryminacji, zwrócono uwagę na niezgodność ze standardami unijnymi polskich regulacji przewidujących powszechny zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with problem of equality and justice in access to employment. The majority of this study concerns equal treatment the unemployed who need employment exchange and people who take part in selection processes as well. The author presents Polish law regulations which aim is work against discrimination on previous employment stage. The paper shows the importance of positive actions as the instrument for real equality in access to employment. Referring to the sex as one of the discriminations criteria the author points that Polish law rules concerning burdensome and harmful works for women are incompatible with the standards of EU law. (original abstract)
Rocznik
Tom
62
Numer
Strony
93--114
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Boruta J., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowa regulacja prawna, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 2.
 • Bura A., Pojmowanie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Przegląd Sejmowy" 2001, nr 2.
 • Ciborowski J., Kontratyp od zasady równego traktowania w zatrudnieniu w podmiotach o charakterze wyznaniowym, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 4.
 • Ciupa S.W., Naruszenie zakazu dyskryminacji w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych, cz. 1, "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr 11.
 • Ciupa S.W., Naruszenie zakazu dyskryminacji w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych, cz. 2, "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr 12.
 • Dӧrre-Nowak D., Refleksje na temat współczesnego kształtu ryzyka osobowego pracodawcy oraz prawnie dozwolonych form jego ograniczania, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. L. Florka, Ł. Pisarczyka, Warszawa 2011.
 • Drabek A., Profilowanie pomocy dla bezrobotnych jako nowy sposób na walkę z bezrobociem?, "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i P rawa Socjalnego" 2014, nr 4.
 • Drozd A., Prawo podmiotu zatrudniającego do pozyskiwania informacji o kandydacie na pracownika, Warszawa 2004.
 • Dubowik A., Zakazy zatrudniania kobiet i modyfikacje warunków pracy pracownic w ciąży, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), pod red. B.M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2013.
 • Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2003.
 • Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010.
 • Garlicki L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), "Państwo i P rawo" 2001, nr 10.
 • Gersdorf M., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Gładoch M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. A. Sobczyka, Warszawa 2014.
 • Góral Z., [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, pod red. K.W. Barana, Warszawa 2014.
 • Góral Z., O kodeksowym katalogu zasad indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2011.
 • Góral Z., Swoboda doboru pracowników i wolności pracy, [w:] Polskie prawo w okresie transformacji w oświetleniu prawa wspólnotowego, pod red. H. Lewandowskiego, Warszawa 1997.
 • Hintz A., Skoczyński J., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. L. Florka, Warszawa 2011.
 • Jabłoński M., Prawo dostępu do służby publicznej, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka, A. Preisnera, Warszawa 2002.
 • Jończyk J. (oprac.), W czasopismach, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2015, nr 2.
 • Kordela M., Zarys systemu aksjologicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Studia Prawnicze" 2000, nr 1-2.
 • Korus P., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. A. Sobczyka, Warszawa 2014.
 • Książek D., Ćwiertniak B.M., [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, pod red. K.W. Barana, Warszawa 2014.
 • Liszcz T., Równość kobiet i mężczyzn w znowelizowanym kodeksie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 2.
 • Liszcz T., W sprawie sprawiedliwości w prawie pracy, [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. M. Skąpskiego, K. Ślebzaka, Poznań 2014.
 • Ludera-Ruszel A., Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność w dostępie do zatrudnienia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2014, nr 8.
 • Ludera-Ruszel A., Działania pozytywne jako instrument realizacji zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu (analiza polskiego i unijnego prawa pracy), "Annales UMCS. Sectio G" 2015, Vol. LXII, z. 2.
 • Mirska B., Funkcja ochronna prawa pracy a stosowanie ustawowych wymagań kwalifikacji moralnych wobec kandydatów na pracowników w prawie pracy, [w:] Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności, pod red. M. Bosaka, Warszawa 2014.
 • Mitrus L., Rozwój prawa wspólnotowego w dziedzinie równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 1.
 • Nowacki J., Sprawiedliwość a równość w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] W kręgu zagadnień konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, pod red. M. Kudeja, Katowice 1999.
 • Paluszkiewicz M., Obowiązek pracodawcy zapewnienia osobie niepełnosprawnej niezbędnych racjonalnych usprawnień, [w:] Współczesne problemy prawa emerytalnego, pod red. T. Bińczyckiej- Majewskiej, M. Włodarczyka, Warszawa 2015.
 • Perdeus W., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. K.W. Barana, Warszawa 2014.
 • Potrzeszcz J., Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin 2007.
 • Przywora B., Czy przysługujące osobom niepełnosprawnym preferencje w zatrudnieniu w administracji są zgodne z konstytucją?, "Przegląd Sejmowy" 2013, nr 4.
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.
 • Rączka K., [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Serafin K., Zasada równego traktowania w zakresie dostępu do usług i instrumentów rynku pracy, [w:] Bezrobocie i polityka zatrudnienia, pod red. Z. Górala, Warszawa 2013.
 • Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1, Warszawa 2013.
 • Sprawozdanie w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2012 r., www.europarl. europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0073+0+- DOC+XML+V0//PL [data dostępu: 10.10.2015].
 • Stelina J., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. A. Sobczyka, Warszawa 2014.
 • Stelina J., [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, pod red. K.W. Barana, Warszawa 2014.
 • Stelina J., Prawo urzędnicze, Warszawa 2013.
 • Szczerba-Zawada A., Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia oraz warunków pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, "Studia Iuridica Toruniensia" 2011, t. IX.
 • Szczot J., Równy dostęp do zatrudnienia w administracji publicznej, Lublin 2014.
 • Szewczyk H., Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012.
 • Ślebzak K., Antydyskryminacyjne prawo Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w orzecznictwie TSUE - zakres i podstawowe pojęcia, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2013, nr 9.
 • Świątkowski A.M., Wiek - obiektywne kryterium różnicowania uprawnień pracowników?, "Przegląd Sądowy" 2001, nr 1.
 • Tomaszewska M., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. K.W. Barana, Warszawa 2014.
 • Wacławska P.K., Rekrutacja w drodze ogłoszeń - charakterystyka prawna, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 4.
 • Wagner B., Zasada równego traktowania i niedyskryminacji pracowników, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 3.
 • Walczak K., Szczególna ochrona czy bezwzględna równość - dylematy związane z dopuszczeniem kobiet do prac tradycyjnie uznanych za męskie, "Monitor Prawa Pracy" 2008, nr 4.
 • Wierzbińska H., Ewolucja regulacji prawnej zatrudniania kobiet pod ziemią w kopalniach, "Państwo i Społeczeństwo" 2010, nr 4.
 • Włodarczyk M., [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, pod red. Z. Górala, Warszawa 2011.
 • Zieliński M.J., Zasada równego traktowania a zakaz dyskryminacji w prawie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2013, nr 8.
 • Zieliński T., Goździewicz G., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. L. Florka, Warszawa 2011.
 • Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.