PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (124) | 18--35
Tytuł artykułu

Specyfika pozycji prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza prawnych form działania i konstrukcji organizacyjnej ZUS oraz badanie jego usytuowania w strukturze ustrojowej państwa pozwalają dostrzec w nim specyficzne właściwości i postrzegać go jako wymykającą się ścisłemu sklasyfikowaniu instytucję publiczną, której szeroka działalność o charakterze społeczno-gospodarczym, mająca na celu wypełnianie zadań publicznych i wykonywana w głównej mierze w formach publicznoprawnych, przynależy do obszaru administracji publicznej. Czynione w niniejszym opracowaniu rozważania prowadzą do wniosku, że w całym swym bycie organizacyjnym i funkcjonalnym Zakład jest podmiotem o specjalnym statusie. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
18--35
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • J. Szreniawski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, s. 45 i nast.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004, s. 22
 • J. Lang, Pojęcie interesu w prawie administracyjnym, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" 1997, nr 38 , s. 131.
 • Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 54.
 • Prawo administracyjne, red. nauk. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2000, s. 219
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2000, s. 199
 • M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego [w:] Prawo administracyjne, red. nauk. M. Wierzbowski, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 101-103.
 • J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część I, Universitas, Kraków 1995, s. 80.
 • G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1914, s. 627
 • A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, red. nauk. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2003, s. 48.
 • E. Radziszewski Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po reformie ustrojowej państwa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000, s. 68-69.
 • R. Pacud, Rola państwa w organizacji i funkcjonowaniu systemu emerytalnego [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. nauk. T. Bińczycka-Majewska, Zakamycze, Kraków 2004, s. 408
 • R. Droba, Tendencje zmian w wykonywaniu zadań administracji publicznej. Analiza podmiotowo-funkcjonalna [w:] Studia nad ustrojoznawstwem i administracją. Księga jubileuszowa profesora Michała Teofila Staszewskiego, red. nauk. J. Zieliński, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 286.
 • A. Krupski, Pozycja prawna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [praca doktorska], Uniwersytet Łódzki, 2011.
 • J. Jagielski, Pozycja prawna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1999, nr 1, s. 16-17.
 • K. Roszewska: Forma organizacyjno-prawna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 6, s. 9.
 • I. Jędrasik-Jankowska, Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [w:] System emerytalny 9 lat po reformie, red. nauk. B. Kłos, Studia BAS nr 11, Warszawa 2008, s. 11.
 • W. Sanetra, Tańcowały dwa fi lary, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2002, nr 2, s. 1.
 • A. Struzik w liście gratulacyjnym z okazji jubileuszu 75-lecia ZUS, Warszawa 23 października 2009 roku, http://www.zus.pl/files/listy_gratulacyjne/Marszalek_Wojewodztwa.jpg, [dostęp: 17.01.2015].
 • P. Chmielnicki, Zakłady administracyjne w Polsce. Ustrój wewnętrzny, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 242.
 • S. Fundowicz, Zakłady publiczne [w:] Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej, pod red. J. Stelmasiaka i J. Szreniawskiego, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz-Lublin 2002, s. 181 i nast.
 • M. Beliczyńska, A. Bobak, ZUS. Narodowy Fundusz Zdrowia. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2003, s. 7.
 • M. Gajda-Durlik, Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl 2005, s. 102.
 • Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, red. nauk. W. Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa 2002, s. 241.
 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa 1996, s. 200.
 • R. Longchamps de Berier, Studya nad istotą osoby prawnej, Lwów 1911, s. V - cyt. za: A. Kleinem, Ewolucja instytucji osobowości prawnej [w:] Tendencje rozwoju prawa cywilnego, red. nauk. E. Łętowska, Ossolineum, Wrocław 1983, s. 54.
 • A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 160.
 • Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, PWN, Warszawa 1980, s. 336 i nast.
 • A. Krupski, Konstrukcja i charakter prawny Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego" 2010, nr 2
 • A. Krupski, Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - namiastka partycypacji czynnika społecznego w działalności ZUS, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka" 2010, nr 6, s. 5.
 • J. Koczanowski, Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999
 • A. Kubiak-Cyrul, Dobra osobiste osób prawnych, Zakamycze, Kraków 2005.
 • J. Jończyk, ZUS jako instytucja ubezpieczeń społecznych [w:] Problemy ubezpieczeń społecznych. W 70-lecie istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pod kier. U. Jackowiak i A. Malaki, PSUS, Wrocław 2004, s. 15
 • J. Jończyk, Nowe prawo emerytalne, "Państwo i Prawo" 1999, nr 7, s. 38.
 • J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Zakamycze, Kraków 2003, s. 111-112.
 • A. Krupski, ZUS jako dysponent Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka" 2012, nr 5, s. 11.
 • J. Wantoch-Rekowski, Składki na ubezpieczenie emerytalne. Konstrukcja i charakter prawny, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005, s. 149.
 • A. Krupski, Pozycja ZUS w administracji ubezpieczeń społecznych, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka" 2012, nr 4, s. 9.
 • A. Krupski, Nadzór nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka" 2011, nr 4, s. 2.
 • A. Krupski, Gospodarka finansowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka" 2011, nr 5, s. 13.
 • R. Michalska-Badziak, Inne podmioty administrujące - agencje, przedsiębiorstwa, fundacje, organizacje społeczne [w:] Z. Duniewska i in. Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Difin, Warszawa 2000, s. 196.
 • J. Brol, Fundacje: po zmianach ustawodawczych, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1992
 • H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, Eco Anna Piechowiak, Krasnobród 2004
 • H. Cioch, Prawo fundacyjne, Zakamycze, Kraków 2005.
 • E. Ochendowski, Pojęcie zakładu publicznego [w:] Współczesne problemy administracji publicznej. Księga poświęcona pamięci profesora Marka Elżanowskiego, Studia Iuridica t. 32, Warszawa 1996, s. 206.
 • O. Mayer, Deutches Verwaltungsrecht, Bd. II, Berlin 1914, wyd. 2, s. 318
 • W. Klonowiecki, Zakład publiczny w prawie polskim: studium prawno-administracyjne, Głos Lubelski, Lublin 1933.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2004, s. 221.
 • J. Supernat, Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2003, s. 38.
 • K. Kiljan [w:] Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. nauk. J. Wantoch-Rekowski, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń-Warszawa 2007, s. 395.
 • H. Skwarczyński, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 września 2003 r. (I KZP 24/03) w sprawie uprawnień oskarżycielskich ZUS, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 8, s. 35-37
 • H. Skwarczyński, Udział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postępowaniu o wykroczenia z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, "Ubezpieczenia Społeczne" 2005, nr 10, s. 5-12
 • R. Stefański, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2003 r., "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2004, nr 2, s. 138-141
 • T. Kozioł, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, "Ubezpieczenia Społeczne" 2005, nr 2, s. 12-14.
 • G. Stanek, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2003 r., sygn. I KZP 24/03, "Prokuratura i Prawo" 2004, nr 6, s. 109-114.
 • W. Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 62
 • A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego obowiązującego w Królestwie Polskim, Warszawa 1880, s. 55 - cyt. za E. Ura, S. Pieprzny, Umowa jako prawna forma działania administracji [w:] Czterdzieści lat Kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.), red. nauk. M. Sawczuk, Zakamycze, Kraków 2006, s. 419.
 • F. Longchamps, Z problemów poznania prawa, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 129, Wrocław 1968, s. 49
 • I. Skrzydło-Niżnik, Istota i rodzaje władczych uprawnień administracji państwowej, Krakowskie Studia Prawnicze, zeszyt 20, Ossolineum, Wrocław 1987, s. 126
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171428551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.