PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 87 | nr 143 | 197--209
Tytuł artykułu

Wybrane problemy badania sprawozdań finansowych instytucji kredytowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems in Auditing the Financial Statements of Credit Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono zagadnienia zasługujące na szczególną uwagę w procesie badania sprawozdania finansowego instytucji kredytowej. Niewątpliwie są nimi instrumenty finansowe, a wśród nich ekspozycje kredytowe. W ich przypadku wymagane jest sprawdzenie prawidłowości wyceny. Poprzedza ją weryfikacja zakwalifikowania ekspozycji kredytowych do właściwych kategorii, a w ślad za tym dokonania odpisów z tytułu utraty wartości oraz uwzględnienia przy ich ustalaniu ustanowionych zabezpieczeń. Tym samym proces badania jest złożony i wymagający oceny przez biegłego rewidenta czynników egzogenicznych i endogenicznych mających wpływ na działalność instytucji kredytowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents issues deserving special attention in the area of auditing the financial statements of credit institution. Without a doubt, these are the financial instruments, including credit exposures. To properly audit these instruments it is required to verify the accuracy of the valuation. Such verification in the case of credit exposures is preceded by appropriate category qualification followed by impairment write-off determined considering the established security. Thus, the audit process is complex and requires assessment by the auditor of exogenous and endogenous factors affecting the operation of credit institutions. (original abstract)
Rocznik
Tom
87
Numer
Strony
197--209
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ambroziak M. (2010), Analiza sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Conceptual Framework, International Financial Reporting Standards (2013), IFRS Foundation, London.
 • Helin A. (2006), Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kokoszczyński R. (2012), O potrzebie dynamicznego podejścia do regulacji finansowych, [w:] A. Alińska (red.), Eseje o stabilności finansowej , CeDeWu, Warszawa.
 • Sławiński A. (2010), Paradygmat finansów a nadzór bankowy, [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 144.
 • Tupaj-Cholewa A., Kaszubski R. (2010), Prawo bankowe, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków do-puszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.Urz. UE L 176.
 • Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (wersja przeredagowana), Dz.Urz. UE L 177/2006.
 • Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (wersja przeredagowana), Dz.Urz. UE L 177/2006.
 • MSSF nr 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/ 2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE L 320 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (1), Dz.Urz. UE 176.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. 2014, poz. 880 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. 2013r. poz. 329 z późn. zm.
 • Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, Dz.U. 2015, poz. 1513.
 • Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. 2015, poz. 1011 z późn. zm.
 • Ustawa z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. 2013, poz. 1450 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 2015, poz. 128 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
 • Komunikat nr 57/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 5 maja 2015 r. w sprawie wskazówek praktyki badania, www.kibr.webserwer.pl
 • KSRF nr 315 Identyfikacja i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia dzięki zrozumieniu jednostki i jej otoczenia, www.kibr.org.pl
 • KSRF nr 330 Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka, www.kibr.org.pl
 • KSRF nr 570 Kontynuacja działalności, www.kibr.org.pl
 • Uchwała nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, www.kibr.org.pl
 • Uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, www.kibr.org.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435606

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.