PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 32 | nr 1 Wybrane problemy rozwoju usług transportowych i turystycznych = Selected Issues in the Development of Transport and Tourism Industry | 38--53
Tytuł artykułu

Stan i ekonomiczne perspektywy rozwoju transportu śródlądowego w układach przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji drogi wodnej E40

Warianty tytułu
Current Condition and Economic Perspectives for Development of Inland Water Transport in Spatial Systems, with Particular Emphasis on the Regeneration of the E40 waterway
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System transportowy jest podstawowym składnikiem infrastruktury gospodarczej każdego kraju. Do głównych podsystemów transportowych możemy zaliczyć: lotniczy, drogowy, kolejowy, morski, rurociągowy, oraz wodny śródlądowy. Harmonijne współdziałanie tych systemów oparte na zasadach współczesnej logistyki zapewnia właściwy rozwój gospodarczy danego państwa, pozwalając na swobodny przepływ towarów i usług. Celem artykułu jest charakterystyka stanu i ekonomicznych perspektyw rozwoju transportu śródlądowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem analizy planów rewitalizacji drogi wodnej E40. Opracowanie bazuje na analizie literatury przedmiotu, badaniach własnych, wywiadach bezpośrednich, raportach przygotowanych przez Unię Europejską oraz polski rząd dotyczących planów rozwoju wodnej polityki śródlądowej. Metody i techniki badawcze wykorzystane w artykule to analiza danych statystycznych oraz badania terenowe z zastosowaniem pomiarów batymetrycznych za pomocą technologii GPS. W ramach prac terenowych przeprowadzono badania morfologii dna koryta rzeki Bug na odcinku od przeprawy promowej Niemirów-Gnojno (województwo podlaskie) do punktu rzecznego na wysokości miejscowości Borsuki (województwo mazowieckie). (abstrakt oryginalny)
EN
Transport system is an essential component in each country's economic infrastructure. It comprises several major subsystems including: air, road, rail, maritime and pipeline networks, as well as inland waterways. The harmonious interaction of these systems, based on the principles of modern logistics, ensures proper economic development of a given country by allowing free movement of goods and services. The aim of the article is to characterise the condition and economic prospects of the development of inland waterway transport in Poland, with a particular emphasis on analysing the E40 waterway revitalization plans. The study is based on the subject literature, own research, interviews, reports prepared by the European Union and the Polish government concerning the plans for development of inland water policy. The methods and techniques used in the article include: statistical analysis and field studies using bathymetric measurements with GPS technology. To investigate the morphology of the bed of the river Bug, the field work was carried out on the river section from the ferry crossing in Niemirów-Gnojno (Podlaskie Voivodeship) to the nearby village of Borsuki (Masovian Voivodeship).(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Babis, H., (2008). W: Transport. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bernacki, D. (2017, 1 sierpnia). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu wodnego śródlądowego. Pozyskano z http://wsb.edu.pl/container/Biblioteka%20WSb/książki%20elektroniczne/ ekonomiczne-i-organizacyjne-aspekty-transportu.pdf
 • Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011, 29 marca). TRANS 102. Bruksela: Rada UE.
 • Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, J.R.C. (2007). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
 • Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (Konwencja AGN) (2017, 6 czerwca). Pozyskano z https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjikvKUxOPVAhWsJZoKHd3PApAQFggnMAA& url=http%3A%2F%2Fgospodarkamorska.bip.gov.pl%2Ffobjects% 2Fdownload%2F169266%2Fkonwencja-agn-wersja-polska-tekstu-zalacznik-do-porozumienia- pdf.html&usg=AFQjCNGgMaLVKwiGZjuZUzKmJlFMiV0goA
 • Funkcjonowanie żeglugi śródlądowej. (2017, 18 lipca). Informacja o wynikach kontroli. Najwyższa Izba Kontroli. Pozyskano z https://www.nik.gov.pl/plik/id,6232,vp,7990.pdf
 • Główny Urząd Statystyczny (2017, 3 lipca). Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2015 r. Pozyskano z http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5511/4/6/1/transport_ wodny_srodladowy_w_polsce_w_2015.pdf
 • Hołowiński, J. (1961). Ekonomika transportu morskiego w zarysie. Gdynia: Wydawnictwo morskie.
 • Inventory of Most Important Bottlenecks and Missing Links in the E Waterway Network. (2017, 4 lipca). Pozyskano z https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2013/sc3wp3/ ECE-TRANS-SC3-159-Rev1e.pdf
 • Koźlak, A. (2007). Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kulczyk, J., Skupień, E. (2017, 18 lipca). Analiza możliwości wykorzystania dla potrzeb transportu planowanego Kanału Śląskiego łączącego drogę wodną Górnej Wisły z przewidywanym połączeniem Odra-Dunaj-Łaba. Pozyskano z http://www.zegluga.wroclaw.pl/doc/kanal_slaski_ analiza.pdf
 • Kulczyk, J., Winter, J. (2003). Śródlądowy transport wodny. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (2016, 14 czerwca) Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030.
 • Odbudowa drogi wodnej E40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania. Drugi raport okresowy. Problemy techniczne i nawigacyjne drogi wodnej E40 (2015). Gdańsk: Instytut Morski w Gdańsku.
 • Odbudowa drogi wodnej E40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planów. Final Feasibility Study Report (2015). Gdańsk: Instytut Morski w Gdańsku.
 • Piasecki, A., Połom, M., Skowron, R. (2017, 19 sierpnia). Charakterystyka stanu i perspektywy rozwoju śródlądowego transportu wodnego w Polsce. Pozyskano z https://www.researchgate.net/publication291522526_Charakterystyka_stanu_i_perspektywy_rozwoju_srodladowego_ transportu_wodnego_w_Polsce
 • Polska 3.0 (2017, 30 czerwca). Pozyskano z http://klasterip.pl/polska-3-0/
 • Rolbiecki, R. (2017, 30 czerwca). Czy w Polsce jest potrzebny transport wodny śródlądowy? Pozyskano z http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-94c7b- 854-7143-4ff3-985b-3769da5cec6a/c/6_R_Rolbiecki_WG_2_2014_GM.pdf
 • Skupień, E., Kociuba, E., Gąsior, A. (2017, 2 lipca). Perspektywy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w latach 2016-2030. Pozyskano z https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi6mcz0uuPVAhVoAZoKHWThC9kQFggzMAI&url= http%3A%2F%2Fzeszyty.am.gdynia.pl%2Fartykul%2FPerspektywy%2520rozwoju% 2520zeglugi%2520srodladowej%2520w%2520Polsce%2520w%2520latach%252 02016%25E2%2580%25932030_480.pdf&usg=AFQjCNEnh3_0DNY2NnH6Rq7byFu4md0iYw
 • Świerczewska-Pietras, K. (2011). Zmiany struktury przestrzennej obszaru Zabłocia w Krakowie objętego lokalnym programem rewitalizacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 71-82.
 • Świerczewska-Pietras, K., Siluk, T., Pyra, M. (2015). Cross-border cooperation and development of entrepreneurship in selected polish-belarusian border areas. Biała Podlaska: Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska.
 • Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030 (M.P. z 2016 r., poz. 711).
 • Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2014). Transport wodny śródlądowy. Funkcjonowanie i rozwój. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R., Gus-Puszczewicz, A. (2017, 19 sierpnia). Analiza popytu na przewozy ładunków i pasażerów drogą wodną E-70 (dla przedsięwzięcia: Rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E-70 na terenie Polski). Sopot. Pozyskano z http://obserwuj.lubuskie.pl/uploads/documentsearch/ id44/1.4.%20MDW%20E70%20-%20Analiza%20popytu%20na%20przewozy_76678.pdf
 • Woś, K. (2017, 2 lipca). Żegluga śródlądowa - szanse rozwoju. Pozyskano z http://www.am.szczecin.pl/userfiles/File/aktualnosci/news_2010_03_02/KW-zegluga_srodladowa-szanse_rozwoju.pdf
 • Zioło. Z. (2013). Przesłanki budowy dróg wodnych w Europie Środkowej. Drogi wodne Europy środkowo-wschodniej. Studia Regionalne i Lokalne Polski Południowo-Wschodniej, 17 (21). Dzierdziówka-Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508758

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.