PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 96 | nr 152 | 123--149
Tytuł artykułu

Rola Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC w opinii praktyków i studentów - wyniki wstępnych badań

Warianty tytułu
The Role of the Code of Ethics for Professional Accountants in the Opinion of Practitioners and Students - Results of a Preliminary Survey
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena postrzegania Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC przez osoby związane z rachunkowością oraz jego roli, a także zmian w tym zakresie wraz z przyrostem doświadczenia zawodowego. Autorzy formułują hipotezę, że Kodeks postrzegany jest jako użyteczne narzędzie, które w pozytywny sposób wpływa na pełnienie obowiązków przez zawodowych księgowych. Autorzy oczekują, że wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego, a zatem rangi zajmowanych stanowisk, zwiększa się także znaczenie Kodeksu. W badaniu uczestniczyło łącznie 301 respondentów: 74 członków oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) oraz 227 studentów, realizujących studia wyższe z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Stwierdzono istotny wpływ doświadczenia zawodowego respondentów na postrzeganie Kodeksu oraz jego użyteczności. Studenci traktują Kodeks jako ważny, choć biorąc pod uwagę deklarowaną znikomą styczność z nim, wynika to raczej z intuicji niż ze znajomości zapisów. Brak doświadczenia zawodowego powoduje niemożność oceny jego użyteczności. Korzystanie z Kodeksu potwierdzają praktycy, toteż wyrażane przez nich opinie można uznać za oparte na merytorycznych przesłankach. Równocześnie dominuje wśród nich przekonanie o niedostatecznej znajomości tego dokumentu w środowisku zawodowym. Opinie na temat przydatności Kodeksu w procesie sprawozdawczości finansowej wśród praktyków są podzielone, przeczące dominują u osób o średnim i wyższym poziomie doświadczenia zawodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess the perception of IFAC's Code of Ethics for Professional Accountants and its role, as well as changes in this perception depending on the level of professional experience. The authors expect that the Code is perceived as a tool that positively affects the ethical attitude of accountants and their professional duties. The authors expect that along with increasing level of professional experience the importance of the Code increases. A total of 301 respondents participated in the study: 74 members of the Cracow branch of the Association of Accountants in Poland (SKwP) and 227 students of the Cracow University of Economics. It was found that professional experience of the respondents strongly influenced the perception of the Code and its usefulness. Students declare the importance of the Code but their contact with this document is scarce. The lack of professional experience results in inability to assess its usefulness. Practitioners state that generally they apply the Code, but the prevailing belief is that the level of knowledge of the Code among professionals is low. They are polarized over the usefulness of the Code in the financial reporting. Negative opinions dominate among respondents with intermediate level of professional experience. (original abstract)
Rocznik
Tom
96
Numer
Strony
123--149
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andrzejewski M. (2012), Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Ball R., Robin A., Wu J. (2003), Incentives versus standards: properties of accounting income in four East Asian countries, "Journal of Accounting & Economics", 36 (1-3).
 • Bampton R., Maclagan P. (2006), Why teach ethics to accounting students? A response to the sceptics, "Business Ethics: A European Review", 14 (3).
 • Banaszkiewicz A., Makowska E. (2015), Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości w świetle badań ankietowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 396, t. 2, s. 9-18.
 • Bauman Z. (1996), Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa.
 • Buczkowska A. (2011), Etyka zawodu księgowego w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji, "Zeszyty Uniwersytetu Szczecińskiego", 41.
 • Burgstahler D., Hail L., Leuz Ch. (2006), The Importance of Reporting Incentives: Earnings Management in European Private and Public Firms, "The Accounting Review", 81 (5).
 • Chan K.C., Fung H.G., Yau J. (2009), Business Ethics Research: A Global Perspective, "Journal of Business Ethics", 95.
 • Cieciura M. (2015), Etyka w świetle rozwijającego się behawioryzmu w rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 396, t. 2, s. 19-27.
 • Cieślak M. (2011), Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Davis J., Welton R. (1991), Professional Ethics: Business Students' Perceptions, "Journal of Business Ethics", 10 (6).
 • Fijałkowska J. (2014), Bodźce dla kreowania informacji finansowo-księgowej a zasady etyczne w rachunkowości, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 180 (2), s. 86-87.
 • Filek J. (2001), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Gaa J.C., Thorne L. (2004), An introduction to the special issue on professionalism and ethics in accounting education, "Issues in Accounting Education", 19 (1).
 • Gasparski W. (2007), Wykłady z etyki biznesu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Gurvitsh N., Alver J., Alver L. (2017), How important is business ethics: evidence from Estonia, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 93 (149), s. 79-96, DOI: 10.5604/01.3001.0010.3190 .
 • Hail L., Leuz Ch., Wysocki P. (2010), Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the U.S. (Part I): Conceptual Underpinnings and Economic Analysis, "Accounting Horizons", 24 (3).
 • Janowski M. (2010), Etyka zawodowa a podstawowe patologie działalności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 607.
 • Jaworska E. (2013), Ryzyko etyczne w zawodzie księgowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 765.
 • Jeanjean T., Stolowy H. (2008), Do accounting standards matter? An exploratory analysis of earnings management before and after IFRS adoption, "Journal of Accounting & Public Policy", 27 (6).
 • Kalinowska K., Kalinowski M. (2014), Zawód specjalisty ds. rachunkowości zarządczej w perspektywie etycznej, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", 17 (1).
 • Kamińska G.J. (2016), Osobliwość metodologiczna etyki biznesu, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów Liberi Libri, Warszawa.
 • Karmańska A. (2010), Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 56 (112).
 • Karmańska A. (2016), Etyka zawodowa w rachunkowości, SKwP, Warszawa.
 • Kerr D.S., Murphy S.L. (1995), Importance of and Approaches to Incorporating Ethics into the Accounting Classroom, "Journal of Business Ethics", 14 (12).
 • Klimczuk A. (2014), Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej: przegląd stanowisk etycznych, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", 17 (1).
 • Klimek J. (2014), Etyka biznesu w warunkach silnej konkurencji, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 180 (1).
 • Kogut J. (2014), Etyka w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 329.
 • Kopka J. (2013), O koniecznej tożsamości etyki biznesu i etyki ogólnej, Studia i Monografie, nr 44, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 • Kucharski J. (2014), Usprawiedliwione kłamstwo we współczesnej etyce stosowanej, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Langenderfer H.Q., Rockness J.W. (1989), Integrating Ethics into the Accounting Curriculums: Issues, Problems, and Solutions, "Issues in Accounting Education", 4 (1).
 • Maruszewska E.W. (2014), Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Michalczuk G. (2011), Zjawisko kreacji w rachunkowości a etyka zawodowa księgowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 665.
 • Micherda B. (2012), Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 125.
 • Nowak M. (2015), Czy rachunkowość jest moralna? Dyskurs z pogranicza pomiaru gospodarczego oraz filozofii etyki, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 399.
 • Nowak M. (2016), Typologia etyki utylitarystycznej a moralność biegłego rewidenta i księgowego, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 2 (2), DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-52.
 • Nowak-Lewandowska R. (2014), Etyka wobec patologii życia gospodarczego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 180 (2).
 • Olesiński D. (2006), O potrzebie etyki biznesu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach",1 (2).
 • Orłowski W. (2013), Biznes i etyka - kilka refleksji, Studia i Monografie, nr 44, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
 • Pfaff J. (2007), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Piechocka-Kałużna A. (2014), Czy etyka jest panaceum na wiarygodność wyników przedsiębiorstw prezentowanych w sprawozdaniach finansowych? "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 803.
 • Poneman L.A. (1993), Can ethics be taught in accounting?, "Journal of Accounting Education", Fall, s. 185-209.
 • Robertson C.J. (2008), An Analysis of 10 Years of Business Ethics Research in "Strategic Management Journal": 1996-2005, "Journal of Business Ethics", 80 (4).
 • Rotengruber P. (2011), Biznes, kryzys, etyka. Zło gospodarcze jako przedmiot nazywania, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", 14 (1).
 • Sobańska I., Zarzycka E. (2016), Etyka w zawodzie specjalisty rachunkowości zarządczej w podręcznikach i kształceniu w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 87 (143), s. 143-152, DOI: 10.5604/16414381.1207442.
 • Sójka J. (2006), Etyka biznesu jako źródło przedsiębiorczości, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym", 9 (1).
 • Stanimir A. (2005), Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej in. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szychta A. (2015), Pozytywna teoria rachunkowości jako koncepcja głównego nurtu badawczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 338.
 • Środa M. (1994), Argumenty za i przeciw etyce zawodowej, [w:] Etyka, t. 27, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Turzyński M. (2011), Integracja etyki biznesu i deontologii zawodowej biegłego rewidenta: wymiar jurydyzacji i kodyfikacji, "Ekonomia i Prawo", VII.
 • Uysal O.O. (2010), Business Ethics Research with an Accounting Focus: A Bibliometric Analysis from 1988 to 2007, "Journal of Business Ethics", 93 (1).
 • Wolska G. (2010), Etyka w polskim biznesie - moda czy konieczność?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 474.
 • Wszelaki A. (2016), Znaczenie etyki zawodu biegłego rewidenta w kształtowaniu obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 287.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC (2009), http://www.skwp.pl/files/zg/Kodeks_etyki_IFAC.pdf (dostęp luty-marzec 2017).
 • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, SKwP, Warszawa 2012 (wydanie drugie), https://skwp.pl/files/zg/kodeks_etyki/kodeks_zawodowej.pdf (dostęp styczeń-luty 2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511470

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.