PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 98 | nr 154 | 9--24
Tytuł artykułu

Audyt religijny w perspektywie islamu - wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Religious Audit in the Islamic Perspective - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest rozpoznanie specyficznych cech audytu religijnego, sprawowanego w muzułmańskich instytucjach finansowych. Tezą opracowania staje się twierdzenie, wskazujące, że tożsamość kulturowa (religijna) opisująca przestrzeń realizacji funkcji przypisanych procesom audytu decyduje o ich treści i zakresie. Osiągnięciu wyznaczonego celu oraz weryfikacji postawionej tezy podporządkowano układ artykułu oraz wykorzystane metody badawcze obejmujące studia literatury tematu oraz analizę opisową i porównawczą. W treści artykułu, poza wstępem i zakończeniem, wyodrębniono trzy jego elementy, poświęcone zagadnieniom: a) istoty audytu religijnego muzułmańskich instytucji finansowych, b) sylwetki audytora realizującego zadania omawianego audytu oraz c) wyzwań jakie przed audytem religijnym stawiają współczesne uwarunkowania i dynamika rozwoju finansów muzułmańskich. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono postawioną tezę, stwierdzając, że islam, rozpatrywany jako czynnik kształtujący instytucjonalną, kulturową i społeczno-ekonomiczną przestrzeń działania muzułmańskich instytucji finansowych, decyduje o istocie, funkcjach i zakresie sprawowanego w nich audytu. Walorem publikacji jest skupienie jej treści na rzadko podejmowanej w krajowej literaturze przedmiotu problematyce audytu religijnego sprawowanego w środowisku islamu. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to identify the specific characteristics of religious audit performed in Muslim financial institutions. The thesis put forward in the study is that cultural (religious) identity, determining the space in which the functions assigned to audit processes are realized, determines their content and scope. The layout of the article and the applied research methods, including the subject literature studies and also the descriptive and comparative analysis were focused on obtaining the defined research purpose and verifying the specified thesis. The article, apart from the introduction and conclusion, is divided into three parts devoted to the following problems: a/the nature of religious audit performed by Muslim financial institutions, b/the profile of the auditor carrying out the audit and c/the challenges faced by religious audit due to current determinants and dynamics of Muslim finance development. As a result of the conducted research the above presented thesis was positively verified by observing that Islam, regarded as a factor influencing the institutional, cultural and socio-economic space in which Muslim financial institutions are functioning, determines the nature, functions and scope of the audit they perform. The value of the publication is its focus on the question rarely discussed in the national literature of the subject, i.e. religious audit performed in Islamic space. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
98
Numer
Strony
9--24
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions (2010), Accounting Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Manama, Bahrain.
 • Adamek J. (2014), Koncepcja odpowiedzialności w rachunkowości islamskiej, [w:] H. Lelusz, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 13-23.
 • Adamek J. (2016), Finanse muzułmańskie - zagadnienia wybrane, PWN, Warszawa.
 • Adamek J. (2017), Nadzór religijny nad muzułmańskimi instytucjami finansowymi, "Bezpieczny Bank", 2 (67), s. 38-51.
 • Ayub M. (2007), Understanding islamic finance: az keuangan syariah , John Wiley & Sons Ltd, Chichester, http://www.acarindex.com/dosyalar/kitap/acarindex-1424384539.pdf (dostęp 31.05.2018r.)
 • Bałdyga A. (2015), Instytucja Hisby w Północnej Nigerii, "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja", 25, s. 139-159.
 • Chik M. N. (2011), Shariah audit: Shariah perspective, International Shariah Audit Conference, Kuala Lumpur, 9 May 2011, http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2011/06/SHARIAH-AU-DIT-SHARIAH-PERSPECTIVE-MOHD-NAZRI-CHIK.pdf (dostęp 12.02.2018).
 • Code of Ethics for Accountants and Auditors of Islamic Financial Institutions (1998), Accounting Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOFI), Manama, Bahrain.
 • El Ashker A., Wilson R. (2006). Islamic economics: a short history, Brill, Leiden - Boston, https://kan-takji.com/media/4510/c116.pdf (dostęp 31.05.2018).
 • Financial Services Act (2013), World Conference on Integration of Knowledge, Langkawi Malaysia, http://worldconferences.net/proceedings/wcik2013/toc/papers_wcik2013/WCIK 112 SURI-ANOM_read_shahrul.pdf. (dostęp 15.03.2017).
 • Grais W., Pellegrini M. (2006), Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services, World Bank Policy Research Working Paper 4054, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/8901/wps4054.pdf?sequence=1&isAl-lowed=y.
 • Garas S.N., Pierce Ch., (2010), Shari'a supervision of Islamic financial institutions, "Journal of Financial Regulation and Compliance", 18 (4), s. 386-407, https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/ 10.1108/13581981011093695, (dostęp 23.02.2018).
 • Grassa R. (2013), Shariah Supervisory System in Islamic Financial Institutions New Issues and Challenges: A Comparative Analysis between Southeast Asia Models and GCC Models, "Humanomics", 29 (4), s. 333-348, https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/H-01-2013-0001 (dostęp 20.02.2018).
 • Haniffa R. (2010), Auditing Islamic Financial Institutions. Islamic Finance: Instruments and Market, QFinance, Bloomsbury Information Limited, UK, s. 109-112.
 • Islamic financial system: principles & operations (2011), International Shari'ah Research Academy, Kuala Lumpur.
 • Iqbal Z., Mirakhor A. (2011), An introduction to Islamic finance: theory and practice, John Wiley & Sons, Singapore.
 • Iqbal M., Molyneux P. (2016), Thirty years of Islamic banking: History, performance and prospects, Springer, New York.
 • Kasri R. (2009), Corporate Governance: Conventional vs. Islamic Perspective, Working paper, Social Science Research Nerwork, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1685222 (dostęp 23.07.2014).
 • Kahf M. (2007), Islamic Government and Market Regulation: a Theoretical Framework, Conference of Government in Islamic Economic, Iranian Association for Energy Economic, Tehran, Iran, http://www.ieaoi.ir/files/site1/pages/maghalat/english_maghale/eghtesadeeslami_88_9_18_ghp(20).pdf (dostęp 10.01.2018).
 • Kashim N., Ibrahi, S., Sulaiman M. (2009), Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the gap between'Desired' and 'Actual', "Global Economy and Finance Journal", 2, (2), s. 1-11, http://irep.iium.edu.my/13560/1/6[1].-Nawal_latest.pdf (dostęp 12.01.2018).
 • Kasim N., Sanusi Z.M. (2013), Emerging issues for auditing in Islamic financial institutions: Empirical evidence from Malaysia, IOSR, "Journal of Business and Management",8 (5), s. 10-17, http://iosrjour-nals.org/iosr-jbm/papers/Vol8-issue5/B0851017.pdf (dostęp 07.01.2018).
 • Koran (2009), przekład J. Bielawski, Warszawa.
 • Lahsasna A., Ibrahim S.H.M., Othman D.S. (2013), Shariah audit: Evidence & methodology in Islamic finance. Kuala Lumpur: International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), http://citese-erx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.683.9097&rep=rep1&type=pdf (dostęp 10.01.2018).
 • Rahman, A.R.A. (2008), Shari'ah audit for Islamic financial services: the needs and challenges, Kuala Lumpur.
 • Sadowski M. (2003), Powstanie i rozwój islamskiej doktryny prawa /VII - IX w., "Przegląd Prawa i Administracji", LV, s. 3-31.
 • Shafii Z., Abidin A. Z., Salleh S. (2015), Integrated Internal-External Shariah Audit Model: A Proposal towards the Enhancement of Shariah Assurance Practices in Islamic Financial Institutions, IRTI Working Paper Series, Jeddah, 1436-7, https://ideas.repec.org/p/ris/irtiwp/1436_007.html (dostęp 23.03.2017).
 • State of the Global Islamic Economy Report 2017/18, (2017), Thomson Reuters.
 • Uddin M.H., Ullah M.H., Hossain M.M. (2013), An Overview on the Basics of Islamic Audit, "European Journal of Business and Management", 5 (28), s. 9-17, http://www.academia.edu/download/34176552/Overview_on_Islamic_Audit.pdf (dostęp 17.03.2017).
 • Yaacob H. (2012), Issues and challenges of shari'ah audit in Islamic financial institutions: a contemporary view, 3rd International Conference on Business and Economic Research, s. 2669-2679, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2175700, (dostęp 20.03.2017 r.)
 • Yaacob H., Donglah, N. K. (2012), Shari'ah audit in Islamic financial institutions: The postgraduates' perspective, "International Journal of Economics and Finance", 4 (12), s. 224-239, http://www.ccse-net.org/journal/index.php/ijef/article/viewFile/22128/14463 (dostep 06.01.2018).
 • Yussof S.A. (2013), Prospects of a shariah audit framework for Islamic financial institutions in Malaysia, "Islam and Civilisational Renewal", 4 (1), s. 80-102, http://www.icrjournal.org/icr/in-dex.php/icr/article/download/131/127 (dostęp 08.01.2018).
 • Warde I. (2000), Islamic finance in the global economy, Edinburgh, http://iefpedia.com/english/wp-con-tent/uploads/2011/03/Islamic-finance-in-the-global-economy-Ibrahim-Warde.pdf (dostęp 31.05.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527589

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.