PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 206--222
Tytuł artykułu

Ocena zróżnicowania rozwoju województw przygranicznych w Polsce południowej na tle kraju

Warianty tytułu
Assessment of the Differences of Development of Border Voivodeships in Southrn Poland in the Background of Country
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problematykę rozwoju regionów przygranicznych. Są one powszechnie uznawane za peryferyjne i słabiej rozwinięte. Peryferyjność jest pojęciem złożonym. Istotnym jest określenie czynników rozwoju obszarów peryferyjnych w kontekście budowania ich konkurencyjności w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Celem pracy jest ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru przygranicznego, jakim jest południowe pogranicze Polski. Obszar badań obejmuje pięć województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Narzędziem wykorzystanym do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego był Wskaźnik Perkala. Dane do zbudowania modelu pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego. Analizę przeprowadzono dla roku 2008 oraz 2016 dla wszystkich 16 województw Polski, co pozwoliło na dokonanie porównań. Badania wykazały, że poziom rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów jest dość zróżnicowany. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents theproblem of development of border regions. They are widely recognized as peripheral and less developed. Peripherality is a complex concept. It is important to identify the factors of development of peripheral areas in the context of building their competitiveness in national and international approach. The purpose of this paper is to assess the socioeconomic development of Poland's southern borderland. The borderland encompasses three regions, or voivodeships: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Małopolskie and Podkarpackie. Perkal's Index was used to assess the level of their socioeconomic development. The data to build the model on was derived from the Central Statistical Office. The analysis was carried out for 2008 and 2016 for all the 16 voivodeships of Poland, which allowed for comparisons to be made between them. The research showed that the level of socioeconomic development differed between the regions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
206--222
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • 1. Bartkowiak-Bakun N., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, [The diversity of socioeconomic development of rural areas in the Wielkopolska region], Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2015, 102(2).
 • 2. Berry B., Conkling E., Ray D.M., The geography of economic system, Englewoog Cliffs, Prentice-Hall 1976.
 • 3. Berzi M., The cross-border reterritorialization concept revisited: the territorialist approach applied to the case of Cerdanya on the French-Spanish border. European Planning Studies 2017.
 • 4. Brandenburg H., Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, [Management of local development projects], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • 5. Brodziński Z., Brodzińska K., Uwarunkowania aktywności społeczno-gospodarczej podmiotów sektora MSP na terenach przygranicznych województwa warmińsko-mazurskiego, [Socio-economic activity determinants of small and medium-sized businesses on border areas in warmińsko-mazurskie voivodeship]. Journal of Agribusiness and Rural Development, Poznań 2016, 1(39).
 • 6. Chrzanowska, M., Drejerska, N, Pomianek, I., Analiza porównawcza poziomu rozwoju gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego w latach 2002 i 2009 z wykorzystaniem metody k-średnich, [Comparative analysis of the level of development of rural and urban-rural communes in the Mazowieckie Voivodeship in 2002 and 2009 using the k-means method], Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.
 • 7. Copus A.K., From core-periphery to polycentric development: Concepts of spatial and aspatial peripherality, European Planning Studies, T.9, no 4, 2001.
 • 8. Domański B., Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, [Critique of the concept of development and regional studies], "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 2(16).
 • 9. García-Álvarez J., Trillo-Santamaría J. M., Between regional spaces and spaces of regionalism: cross-border region building in the spanish 'state of the autonomies, Regional Studies 2013, 47(1).
 • 10. Głuszczuk D., Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty, [The essence of regional development and its determinants], "Ekonomia" 2011, nr 5(17).
 • 11. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, [Methods of numerical taxonomy in modeling socio-economic phenomena], PWN, Warszawa 1989.
 • 12. Heffner K., Gibas P., Analiza ekonomiczno-przestrzenna, [Spatial Economic Analysis], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
 • 13. Idczak P., Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce, [Multidimensional concept of regional peripherality. Identification of peripheral regions in Poland], Difin, Warszawa 2013.
 • 14. Kamińska W., Rozwój indywidualnej działalności gospodarczej w województwach przygranicznych polski Południowo-Wschodniej, [Development of individual business operations in borderland provinces of south-eastern Poland], (w:) J. Kitowski J., Z. Zioło, Czynniki i bariery rozwoju regionów przygranicznych, [Factors and barriers to the development of border regions], Sekcja Gospodarki Przestrzennej KNE PAN oddz. w Krakowie, Wydział Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie, Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, Kraków- Rzeszów - Warszawa 1993.
 • 15. Kuciński K., Geografia ekonomiczna, [Economic Geography], Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • 16. Malkowska A., Malkowski A., Eksport jako czynnik rozwoju województw wschodniego pogranicza Polski, [Exports as a factor in the development of Poland's eastern borderland], Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, "Oeconomica", Szczecin 2017.
 • 17. Malkowska A., Rola handlu zagranicznego w rozwoju regionu przygranicznego na przykładzie województwa dolnośląskiego [The meaning of services in the inter-national exchange of the border region on the example dolnośląskie voivodship], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, "Ekonomia", Wrocław 2017.
 • 18. Malkowski A., Koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych, [Socio-economic development concepts for border regions], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocłąwiu nr 402, Polityka ekonomiczna, Wrocław 2015.
 • 19. Malkowski A., Rola zarządzania strategicznego w budowaniu konkurencyjnego regionu transgranicznego na przykładzie programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 [The role of strategic management in building a competitive cross-border region on the example of the cross-border cooperation operational program Czech Republic-Poland 2007-2013] Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 315, Wrocław 2013.
 • 20. Marin A., Integration without joining? Neighbourhood relations at the Finnish-Russian border, No. 2006: 14, DIIS Working Paper.
 • 21. Pisani M., Guzman J., Richardson C., Sepulveda C., Laulié L., Small business enterprises and Latino entrepreneurship: An enclave or mainstream activity in South Texas?, Journal of International Entrepreneurship 2017, 15, 3, (295).
 • 22. Pomianek, I., Chrzanowska, M., Bórawski, P., Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju według miernika Hellwiga, [Differences in socio-economic development level of rural areas in Warmia and Mazury province compared to the country by Hellwig development measure], Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 27, Ostrołęka 2013.
 • 23. Runge J., Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, [Research methods in socio-economic geography - elements of methodology, selected research tools], Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 • 24. Stańczyszyn E., Endo- i egzogeniczne czynniki i formy rozwoju lokalnego, [Endo- and exogenous factors and forms of local development], (w:) R. Brol (red.) Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, [Local and regional economy in theory and practice], Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • 25. Stanny, M., Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [Spatial diversification of rural development in Poland], Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.
 • 26. Strahl D., Metody oceny rozwoju regionalnego, [Methods for assessing regional development], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • 27. Szewczuk A., Rozwój lokalny i regionalny jako przedmiot badan naukowych, [Local and Regional development as a subject of scientific research] (w:) B. Filipiak, M. Kogut, A. Szewczuk, M. Ziolo, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, [Local and regional development. Conditions, finances, procedures], Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 • 28. Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, [Determinants of regional development], Ossolineum, Wrocław 2000.
 • 29. Warzecha K., Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna, [The standard of living of the population of Poland and other European Union countries - taxonomic analysis], (w:) Pangsy-Kania S. (red.), Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania [The Polish economy after 20 years of transformation: achievements, problems and challenges], Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171529180

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.