PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 11 | nr 1-4 | 45--58
Tytuł artykułu

Finansowe wsparcie rewitalizacji ze środków unijnych szansą dla obszarów zdegradowanych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Financial support for revitalization from the eu funds as a chance for degraded areas in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja obszarów zdegradowanych i możliwości ich finansowania z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz ocena działań rewitalizacyjnych. Analiza realizowanych przez wybrane regiony/województwa projektów finansowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych, wskazuje na pozytywne rezultaty działań rewitalizacyjnych, które można podzielić na korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Działania rewitalizacyjne pozwalają na wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów, a także wskazują na pozytywny wpływ rewitalizacji obszarów krytycznych na rozwój polskich regionów. Niezmiernie ważny jest także aspekt społeczny działań rewitalizacyjnych skutkujący, jak wynika z prezentowanych przez regiony materiałów, wzrostem zatrudnienia, zmniejszeniem poziomu ubóstwa oraz poprawą jakości życia lokalnych społeczności.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is the introduction of areas experiencing urban decay and possibilities of founding from EU budget in 2014-2020 financial perspective, as well as evaluation of ongoing revitalization efforts. The analysis of revitali- zation projects conducted by some regions/voivodeships, that are financed from Regional Operational Programmes, shows positive economic, social and environ- mental effects. Revitalization efforts allow to take advantage of regions specific properties and reinforce its local potential. The social aspect of revitalization is immensely important as it shows decrease of unemployment and poverty and increase of life quality of local communities. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
45--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM w Warszawie)
Bibliografia
 • Bartoszewicz D. (2013); Jak rewitalizacją zabić życie? W Warszawie to potrafią. Gazeta Wyborcza, 2013-02-05
 • Jarczewski W. (red.) (2009); Aspekty rewitalizacji śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Tom 4, Instytut Rozwoju Miast., Kraków, s. 9-10
 • Kopeć M., Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, Warszawa: C.H.Beck, 2010, seria: Monografie prawnicze. ISBN 978-83-255-1719-9
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Narodowa Strategia Spójności, Warszawa, maj 2007 r.;
 • Minister Infrastruktury i Rozwoju (2016); Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa, 2 sierpnia 2016 r. (MR/H 2014- 2020/20(2)08/2016 )
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - województwo lubuskie 2020, Wersja nr 4 Zielona Góra, luty 2016 r.
 • Urząd Marszałkowski, Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020, Wrocław 2015
 • Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020, Katowice, grudzień 2015 r. (Załącznik do Uchwały nr 2483/83/V/2015 Zarządu województwa śląskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.)
 • Zintegrowany Plan Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 r., Załącznik do Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, Warszawa, 23 maja 2014 r.
 • Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010 kom (2010) 2020 wersja ostateczna, Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Zalecenie Rady z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Reform Polski z 2012 r. (2012/C 219/19), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.07.2012.
 • http://www.rpo.pomorskie.eu/-/pomorskie-liderem-wdrazania-srodkow-unijnych, pobrano 29.09.2016 r.
 • ttps://wwwfunduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/o-rewitalizacji-na- mazowszu.html, pobrano 01.12.2016 r.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Rewitalizacja, pobrano dnia 01.12.2016 r.
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl, pobrano 15.09.2017 r.
 • http://www.panorama.mck.krakow.pl/kazimierz-srodkowoeuropejskie-doswiadczenie- rewitalizacji, pobrano 16.10.2017 r.
 • http://europa.um.warszawa.pl/sites/europa.um.warszawa.pl/files/zpr_maly_roz- miar15.06.2015.pdf, pobrano 20.10.2017 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.