PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 32 | 85--98
Tytuł artykułu

Suburbanizacja po łódzku na przykładzie Starej Gadki zlokalizowanej w strefie podmiejskiej Łodzi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Suburbanization in Łódź Fashion (a Case Study of Stara Gadka Located in the Suburban Area of Łódź)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie przemian funkcjonalno-przestrzennych w większości współczesnych wsi warto bliżej zbadać zachodzące w nich procesy. Celem artykułu jest identyfikacja przestrzennych aspektów suburbanizacji na przykładzie studium przypadku Starej Gadki. Ma on za zadanie ukazanie z poziomu sołectwa podobieństw występujących zjawisk w zależności od cech geograficznych. W pracy ukazano wieloetapowe przemiany przestrzenne w sołectwie, które stanowi przykład wsi leżącej w aglomeracji łódzkiej i bezpośrednio przylegającej do Łodzi. Pod wpływem dużego miasta wsie ulegają przemianom, a następnie zostają przez nie wchłonięte. Dzięki takim procesom Łódź, podobnie jak inne miasta, zwiększa swoją powierzchnię. Przeprowadzone badania inwentaryzacji wykazały, że Stara Gadka znajduje się w fazie wchłaniania i w niedalekiej przyszłości może się stać częścią Łodzi. (abstrakt oryginalny)
EN
In the era of functional and spatial changes going on in most contemporary villages, it is worth examining the processes taking place in them. The aim of the article is to identify the spatial aspects of suburbanization, based on the case study of Stara Gadka. The task is to show the similarities of occurring phenomena in dependence of geographic features perceived from the level of the village. The work presents multi-stage spatial changes in the village, which is an example of a village located in the Łódź agglomeration and directly adjacent to Łódź. Under the influence of a big city, the villages are transformed and then they are absorbed by the cities. Thanks to such processes, Łódź, like other cities, increases its area. The conducted inventory research showed that Stara Gadka is in the absorption phase and may become a part of Łódź in the near future. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
85--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bagiński E., 2011, Suburbanizacja - nieunikniona przyszłość osadnictwa?, "Studia Miejskie" t. 3.
 • Beim M., 2009, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Brzeziński C., 2010, Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Zmiany przestrzenne, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 245.
 • Brzeziński C., 2011, Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna terenów podmiejskich Łodzi na przykładzie gmin powiatu zgierskiego, "Studia Miejskie" t. 3.
 • Czarnecki A., 2009, Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Gałka J., Warych-Juras A., 2011, Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce, "Studia Miejskie" t. 3.
 • Golachowski S., 1965, Proces semiurbanizacji w województwie opolskim, "Kwartalnik Opolski" nr 2.
 • Harańczyk A., 2015, Procesy suburbanizacji w krakowskim obszarze funkcjonalnym, "Studia Miejskie" t. 18.
 • Heffner K., 2011, Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej, "Studia Miejskie" t. 3.
 • Heffner K., 2016, Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce, https://www.researchgate.net/publication/303901294_Proces_suburbanizacji_a_polityka_miejska_w_Polsce (dostęp 29 listopada 2018).
 • Jacher W., 1995, Wieś a restrukturyzacja, [w:] Starosta P. (red.), Zbiorowość terytorialna i więzi społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1991, Zróżnicowanie urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica" No 13.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2010, Przemiany funkcjonalne w regionie miejskim Łodzi, [w:] Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kacprzak E., Staszewska S., 2011, Wpływ suburbanizacji na wiejskie struktury osadnicze, "Studia Miejskie" t. 3.
 • Kajdanek K., 2009, Rozwój strefy podmiejskiej Wrocławia w perspektywie socjologii miasta - społeczna charakterystyka przestrzeni podmiejskich, [w:] Jażdżewska I. (red.), Strefa podmiejska i małe miasta w okresie transformacji. XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Nomos, Kraków.
 • Kłodziński M., 2000, Doświadczenia krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie strategii wielofunkcyjnego rozwoju wsi, [w:] Stasiak A. (red.), Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, PAN KPZK, Warszawa.
 • Koter M., Liszewski S., Suliborski A., 1999, Łódź i region Polski środkowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Maciejuk M., 2015, Suburbanizacja miast średniej wielkości w Polsce na przykładzie regionu jeleniogórskiego, "Studia Miejskie" t. 20.
 • Mikołajewicz Z., 1971, Obszary urbanizacji w województwie opolskim, [w:] Golachowski S. (red.), Struktury i procesy osadnicze, PWN, Opole-Wrocław.
 • Mikołajewicz Z., 1973, Urbanizacja wsi w województwie opolskim, Instytut Śląski w Opolu, Opole.
 • Rajman J., 1990, Geografia osadnictwa i zaludnienia, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 • Raport o rozwoju społecznym Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, 2000, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Rejter M., 2015, Jakość życia mieszkańców wsi na przykładzie Gadki Starej w gminie Rzgów, praca licencjacka, promotor A. Kulawiak, Łódź.
 • Słodczyk J., 2012, Historia planowania miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 11, nakł. F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, Warszawa, 1880-1914, http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/218 (dostęp 11 kwietnia 2015).
 • Sokołowski D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Szczygielski K., 2011, Proces suburbanizacji w strefie podmiejskiej Opola, "Studia Miejskie" t. 3.
 • Śleszyński P., 2014, Procesy suburbanizacji w Polsce a polityka przestrzenna i regionalna, [w:] Wolaniuk A. (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Turzyński M., 2014, Gdzie kończy się miasto, a zaczyna wieś? Studium przypadku Gdańska i jego otoczenia, [w:] Wolaniuk A. (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wdowicka M., 2008, Rola małych miast w kształtowaniu konkurencyjności obszarów metropolitalnych, [w:] Heffner K., Marszał T. (red.), Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, KPZK PAN, Warszawa. Biuletyn KPZK PAN z. 238.
 • Wójcik M., 2006a, Postrzeganie procesów transformacji przez mieszkańców wsi aglomeracji łódzkiej, [w:] Jewtuchowicz A., Suliborski A. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wójcik M., 2006b, Przemiany gospodarcze na obszarach wiejskich aglomeracji łódzkiej (przykład pięciu gmin), [w:] Jewtuchowicz A., Suliborski A. (red.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wójcik M., 2008, Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wójcik M., 2013, Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zathey M., 2003, Wrocławska strefa suburbialna, [w:] Jażdżewska I. (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Triada, Łódź.
 • Zborowski A., Raźniak P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce - ocena procesu, "Studia Miejskie" t. 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557332

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.