PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 194
Tytuł artykułu

Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ze względu na brak w literaturze definicji gospodarowania czasem pracy autorka proponuje następującą interpretację tego pojęcia. Gospodarowanie czasem pracy stanowi zespół powiązanych realnych procesów organizacyjnych i kontrolnych skierowanych na optymalne wykorzystanie dysponowanego czasu pracy z punktu widzenia organizacji i pracownika. Problematyka związana z gospodarowaniem czasem pracy starszych pracowników, będących na etapach późnej i schyłkowej kariery [Łukasiewicz, 2002, s. 79-83; Szaban, 2011, s. 290-291, w nadchodzących latach prawdopodobnie będzie nabierała szczególnego znaczenia i wymagała uwagi nie tylko samych zainteresowanych, ale przede wszystkim pracodawców i państwa. Potrzeba gospodarowania czasem pracy osób starszych będzie wynikać m.in. z konieczności - pomimo przywrócenia w 2017 r. niższej granicy wieku emerytalnego - jak najdłuższego ich zatrzymania na rynku pracy w odpowiedzi na proces zmniejszania się zasobów pracy (odpowiednie kształtowanie wymiaru i rozkładu czasu pracy może stanowić istotny czynnik skłaniający starszych pracowników do kontynuowania pracy zawodowej) oraz wydłużania aktywności zawodowej w odpowiedzi na coraz dłuższe przeciętne trwanie życia (co pozwoli, pod warunkiem ich niełączenia, zastąpić świadczenia emerytalne wynagrodzeniami za pracę i tym samym odciążyć system emerytalny oraz poprawić sytuację materialną osób starszych), a także sytuacji zdrowotnej starszych pracowników, którzy ze względu na związane z wiekiem ograniczenia funkcjonalne mogą preferować nietypową organizację czasu pracy (np. pracę w niepełnym wymiarze godzin). (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
194
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 50plus (2014a), Dlaczego warto zatrudniać pięćdziesięciolatków? http://50plus.gov.pl/- /dlaczego-warto-zatrudniac-piecdziesieciolatkow-56894?inheritRedirect=true [dostęp: 2.01.2018].
 • 50plus (2014b), Jak stać się firmą przyjazną pracownikom 50+: rozwiązania i korzyści, http://50plus.gov.p1/-/jak-stac-sie-firma-przyjazna-pracownikom-rozwiazania-i-korzysci -5591 l?inheritRedirect=true [dostęp: 3.01.2018].
 • 50plus (2014c), Jaki jest stosunek polskich pracodawców do pracowników 45/50+? http://50plus.gov.pl/7jaki-jest-stosunek-polskich-pracodawcow-do-pracownikow-61 788?inheritRedirect=true [dostęp: 2.01.2018].
 • Aaltio I., Salminen H.M., Koponen S. (2014), Ageing Employees and Humań Resource Management - Evidence of Gender - Sensitivity? "Eąuality, Diversity and Inclusion: An International Journal", Vol. 33, No. 2, s. 160-176.
 • Abramowska-Kmon A. (2011), O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia ludności, "Studia Demograficzne", nr 1(159), s. 3-22.
 • Aczel A.D. (2007), Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa.
 • Adair J. (2009), Effectńe Time Management. How to Save and Spend it Wisely, Pan Macmillan, London.
 • Adam B. (2010), Czas, Wyd. Sic!, Warszawa.
 • Adams S. (1995), Part-time Work: Models that Work, "Women in Management Review", Vol. 10, No. 7, s. 21-31.
 • Adams S.J.M., van Eerde W. (2010), Time Use in Spain: Polychronicity a Cultural Phenomenon? "Journal of Managerial Psychology", Vol. 25, No. 7, s. 764-776.
 • Adema Y., Bonenkamp J., Meijdam L. (2018), Does Retirement Flexibility Provide a Hedge against Macroeconomic Risk? "Journal of Pension Economics & Finance", Vol. 17, Iss. 1, s. 1-22.
 • Adler G., Hilber D. (2009), Will the Types ofJob Being Created Enable Older Workers to Keep Working [w:] J.G. Gonyea (ed.), The Older Worker and the Changing Labor Market. New Challenges for the Workplace, Routledge, London, New York.
 • After the Millennials (2017), http://afterthemillennials.com/generations-archetype- turnings/ [dostęp: 7.05.2018].
 • Anacka M., Janicka A. (2018), Prognoza ludności dla Polski na podstawie ekonometrycznej prognozy strumieni migracyjnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 8(687), s. 5-27.
 • Anderson T., Kohler H.-P. (2015), Demographic Transition Revisited. Low Fertility, Socioeconomic Development, and Gender Eąuity, "The Population Studies Center Working Paper Series", Vol. 61, University of Pennsylvania, Pennsylvania.
 • Ando A., Modigliani F. (2005), The "Life-Cycle" Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests [w:] The Collected Papers of Franco Modigliani, Volume 6, Franco Modigliani, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 • Anxo D., Ericson T., Jolivet A. (2012), Working Longer in European Countries: Underestimated and Unexpected Effects, "International Journal of Manpower", Vol. 33, No. 6, s. 612-628.
 • Arrowsmith J., McGoldrick A.E. (1997), A Flexible Future for Older Workers? "Perso nel Review", Vol. 26, No. 4, s. 258-273.
 • Auer P., Speckesser S. (1997), Labour Market and Organizational Change: Futurę Working Structures for an Ageing Work Force, "Journal of Management and Governance", Vol. l,Iss. 2, s. 177-206.
 • Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E. (2010), Aktywność ekonomiczna starzejących się społeczeństw krajów nadbałtyckich Unii Europejskiej [w:] D. Kotlorz (red.), Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego tynku pracy, Wyd. AE, Katowice, s. 101-134.
 • Balicki J., Frączak E., Nam Ch.B. (2007), Przemiany ludnościowe. Fakty - interpretacje - opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Bałandynowicz-Panfil K. (2010), Znaczenie aktywności zawodowej dla jakości życia osób starszych [w:] P. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wyd. Biblioteka, Łódź, s. 112-121.
 • Baruck Y., Sayce S., Gregoriou A. (2014), Retirement in a Global Labour Market: A Call for Abolishingthe Fixed Retirement Age, "Personnel Review", Vol. 43, Iss. 3, s. 464-482.
 • Bauman B. (2009), Konsumowanie życia, Wyd. UJ, Kraków.
 • Bąk E. (2009), Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, Wyd. C.H.Beck, Warszawa.
 • Beck V. (2013), Employers' Use of Older Workers in the Recession, "Employee Relations", Vol. 35, No. 3, s. 257-271.
 • Becker G.S. (1975), Humań Capital, University of Chicago Press, Chicago.
 • Bengtson V.L., Elder G.H. Jr, Putney N.M. (2005), The Lifecourse Perspective on Ageing: Linked Lives, Timing, and History [w:] M.L. Johnson (ed.), The Cambridge Handbook ofAge and Ageing, Cambridge University Press, New York, s. 493-509.
 • Berberka J., Makówka M., Niemczyk A. (2008), Podstawy ekonomiki i organizacji czasu wolnego, Wyd. UE, Kraków.
 • Bieniok H. (2010), Zarządzanie czasem: poradnik dla mało efektywnych, Difin, Warszawa.
 • Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa.
 • Błędowski P. (2002), Lokalna polityka społeczna wobec łudzi starych, SGH, Warszawa.
 • Boeri T., van Ours J. (2011), Ekonomia niedoskonałych tynków pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Bojar W., Szymański A., Rossa A. (2011), Rozmyta logika preferencji jako formalna podstawa gerontometrii [w:j A. Fabiś, M. Muszyński (red.), Społeczne wymiary starzenia się, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, s. 199-218.
 • Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla tynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Borkowska S. (2002), Rynek pracy w okresie przedakcesyjnym - obraz przemian w Polsce [w:] S. Borkowska (red.), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, IPiSS, Warszawa.
 • Bortkiewicz A. (2009), Wiek i stan zdrowia a zdolność do pracy [w:] P. Szukalski (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawa, s. 56-92.
 • Bortkiewicz A., Makowiec-Dąbrowska T. (2008), Wiek a zdolność do pracy [w:] J. Kleer (red.), Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa, s. 138-167.
 • Botev N. (2012), Population Ageing in Central and Eastern Europę and Its Demographic andSocial Context, "European Journal of Ageing", Vol. 9, Iss. 1, s. 69-79.
 • BPH (2016), http://www.bph.pl/pl/klienci indywidualni/konta osobiste/kapitalnekonto [dostęp: 11.03.2016].
 • Brownell P., Kelly J.J. (2013), Preface [w:] P. Brownell, J.J. Kelly (eds.), Ageism and Mistreatment of Older Workers. Current Reality, Futurę Solutions, Springer Science+Business Media, Dordrecht.
 • Brownell P., Powell M. (2013), Dęfmitions and Theoretical Models for Understanding Ageism and Abuse in the Workplace [w:] P. Brownell, J.J. Kelly (eds.), Ageism and Mistreatment of Older Workers. Current Reality, Futurę Solutions, Springer Science+Business Media, Dordrecht.
 • Brussig M. (2016), Working Conditions in the Last Job and Transitions into Old-Age Pension: An Analysis of Two Pension Entiy Cohorts in Germany, "Work, Ageing and Retirement", Vol. 2, No. 1, s. 54-64.
 • Business Insider (2018), https://www.businessinsider.com/generation-you-are-in-by- birth-year-milennial-gen-x-baby-boomer-2018-3?IR=T [dostęp: 7.05.2018].
 • Butler R.N. (1989), Dispelling Ageism: The Cross-cutting Intervention, "The Annals of the American Academy of Political and Social Science", Vol. 503, s. 138-147.
 • Butler R.N. (2005), Do Longevity and Health Generate Wealth? [w:] M.L. Johnson (ed.), The Cambridge Handbook ofAge and Ageing, Cambridge University Press, New York.
 • Buhl W.L. (1982), Struktur und Dynamik des menschlichen Soziolverhaltens, Mohr Siebeck, Tübingen.
 • Büsch V. (2013), Rethinking Recruitment Processes in an Ageing Society [w:] P. Taylor (ed.), Older Workers in an Ageing Society. Critical Topics in Research and Policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton.
 • Bylok F. (2015), Konsumpcja w życiu ludzi starszych w Polsce w drugiej dekadzie XXI w. [w:] E. Górnikowska-Zwolak, W. Walkowska (red.), Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, Wyd. UŚ, Katowice.
 • BZWBK (2016), http://www.bzwbk.pl/konta-bankowe/konta-standardowe/konto-aktywni -50/konto-aktywni-50-konto-dla-seniora.html [dostęp: 25.02.2016].
 • Caldera D.G. (2013), Older Workers and Human Rights: National and International Policy and Realities [w:] P. Brownell, J.J. Kelly (eds.), Ageism and Mistreatment of Older Workers. Current Reality, Futurę Solutions, Springer Science+Business Media, Dordrecht.
 • Castels M. (2009), Communication Power, Oxford University Press, Oxford.
 • CBOS (2012), Opinie o zmianach w systemie emerytalnym, Komunikat z badań nr 77/2012, Warszawa.
 • CBOS (2016a), Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Komunikat z badań nr 141/2016, Warszawa.
 • CBOS (2016b), Opinia publiczna o nowych rozwiązaniach z zakresu polityki społeczno-gospodarczej, Komunikat z badań nr 35/2016, Warszawa.
 • CBOS (2016c), Opinie o obniżeniu wieku emerytalnego, Komunikat z badań nr 140/2016, Warszawa.
 • CBOS (2017), Przed obniżeniem wieku emerytalnego: jak zatrzymać Polaków na rynku pracy, Komunikat z badań nr 67/2017, Warszawa.
 • Chawla M., Betcherman G., Banerji A. (2007), From Red to Gray. The " Third Transition " of Ageing Population in Eastern Europę and the Former Soviet Union, The World Bank, Washington, D.C.
 • Chillakuri B., Mahanandia R. (2018), Generation Z Entering the Workforce: The Need for Sustainable Strategies in Maximizing Their Talent, "Humań Resource Management International Digest", Vol. 26, Iss. 4, s. 34-38.
 • Chiva A. (2013), Managing to Work Longer [w:] P. Taylor (ed.), Older Workers in an Ageing Society. Critical Topics in Research and Policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton.
 • Ciampa E., Chernesky R. (2013), Creating Supportive Workplace for Older [w;] P. Brownell, J.J. Kelly (eds.), Ageism and Mistreatment of Older Workers. Current Reality, Futurę Solutions, Springer Science+Business Media, Dordrecht.
 • Cieślak M., Radzikowska B. (1992), Zarys rozwoju liczby ludności. Historia myśli demograficznej [w:] M. Cieślak (red.), Demografia. Metody analizy i prognozowania, WN PWN, Warszawa.
 • Clark R., Krcps J., Spengler J. (1978), Economics of Ageing: A Survey, "Journal of Economic Literature", No. 3(16), s. 919-962.
 • Clegg B. (1999), Instant Time Management. Reorganize Your Life and Work Nowi Kogan Page, London.
 • Conen W.S., Henkens K., Schippers J. (2012), Employers' Attitudes andActions towards the Extension of Working Lives in Europę, "International Journal of Manpower", Vol. 33, No. 6, s. 648-665.
 • Conen W.S., van Dalen H.P., Henkens K. (2012), Ageing andEmployers'Perceptions of Labour Costs and Productivity, "International Journal of Sociology and Social Policy", Vol. 33, No. 6, s. 629-647.
 • Coulmas F. (2007), Population Decline and Ageing in Japan - The Social Conseąuences, Routledge, New York.
 • Council Resolution of 30 June 1993 on Flexible Retirement Arrangements. Official Journal Cl88, 10/07/1993, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C: 1993:188:TOC [dostęp : 12.12.2014].
 • Creedy J. (1995), The Economics of Ageing, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/ Northampton.
 • Croft C. (2000), Time Management. Self-Development for Managers, International Thomson Business Press, London.
 • Cucina J.M., Byle K.A., Martin N.R., Peyton S.T., Gast I.F. (2018), Generational Differences in Workplace Attitudes and Job Satisfaction. Lack of Sizable Differences across Cohorts, "Journal of Managerial Psychology", Vol. 33, No. 3, s. 246-264.
 • Czachura B. (2013), Sytuacja kobiet i mężczyzn po 55. roku życia na polskim rynku pracy [w:] K. Pająk (red.), Funkcjonowanie współczesnej gospodarki tynkowej. Wzrost gospodarczy - demografia, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Czaja S. (2011), Czas w ekonomii, Wyd. UE, Wrocław.
 • Czapiński J. (2015), Stan społeczeństwa obywatelskiego [w:] J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Davies E., Jenkins A. (2013), The Work-to-retirement Transition of Academic Staff: Attitudes and Experiences, "Employee Relations", Vol. 35, No. 3, s. 322-338.
 • Dekret z 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. 1954 nr 30, poz. 116).
 • Desmette D., Gaillard M. (2008), When a " Workers " Becomes an " Older Workers ". The Effects of Age-related Social Identity on Attitudes towards Retirement and Work, "Career Development International", Vol. 13, No. 2, s. 168-185.
 • Drela K., Sokół A. (2011), Formy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jak zatrudniać pracowników, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Driczinski S. (2002), Elastyczność pojęcia czas pracy, Wyd. US, Szczecin.
 • Duszczyk M., Lesińska M., Matuszczyk K. (2018), Upolitycznienie starzenia się społeczeństwa perspekty wa polityki (policy) i polityków (politics) [w:] M. Okólski (red.), Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Polska dziś i jutro, Wyd. UW, Warszawa.
 • Dyrektywa Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych /ETUC/.
 • Earl C., Tylor P. (2015), Is Workplace Flexibility Good Policy? Evaluating the Ejficacy of Age Management Strategies for Older Women Workers, "Work, Ageing and Retirement", Vol. 1, No. 2, s. 214-226.
 • EC (2010a), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, Bruksela.
 • EC (201 Ob), Zielona księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie, Bruksela.
 • EC (2015), The 2015 Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2013-2060), "European Economy", No. 3, s. 424.
 • Economist (2011), The New Demographics. How to Live with an Ageing Population, https://www.economist.com.node/770839 [dostęp: 16.04.2018].
 • Edlund J., Stattin M. (2013), Age and Work in Different Labour Market Context [w:] P. Taylor (ed.), Older Workers in an Ageing Society. Critical Topics in Research and Policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton.
 • Ehrenberg R.G., Smith R.S. (2003), Modern Labor Economics. Theory and Public Policy, International Edition, Addison Wesley.
 • EU (2017), http://publications.europa.eu/code/pl/pl-370100.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171557576

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.