PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2(14) Inżynieria Systemów Technicznych | 139--151
Tytuł artykułu

Zagrożenia psychospołeczne jako czynnik wpływający na jakość życia pracownika

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Psychosocial Threats as a Factor in the Quality of Life of the Employee
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagrożenia związane ze stresem w pracy zawodowej należą do najbardziej ważnych wyzwań bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) XXI wieku. Wynikają one ze złej organizacji pracy, złego zarządzania pracą oraz jej planowania. Zagrożenia te mogą prowadzić do negatywnych skutków społecznych, psychicznych, a nawet fizycznych, których przykładem mogą być wypalenie zawodowe oraz depresja. Ponieważ stresu oraz zagrożeń psychospołecznych nie traktuje się już ja-ko wad osobowych pracowników, lecz jako problem organizacyjny, to uznaje się, iż należy Zajmować się nimi, jak każdym innym zagrożeniem BHP. Stąd rodzi się potrzeba podjęcia skutecznych działań przeciwko zagrożeniom psychospołecznym wpływającym na jakość życia pracownika. Ponadto w publikacji tej wskazuje się na badania dotyczące wpływu stresu pracownika na wypadki przy pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Threats associated with stress at work are among the most important challenges of Safety and Health at work of the twentyfirst century. They result from the wrong work organization, poor management and planning of the work. These threats may lead to negative social, psychological, and even physical, an example of which can be burnout and depression. Because of stress and psychosocial risks no longer treated as employees' personal flaws, but as an organizational problem, it is considered that it's necessary to deal with them as any other threat to Safety and Health at work. Hence the need to take effective action against psychosocial risks affecting the quality of life of the employee. In addition, in this publication are showed the studies about impact of stress on employee accidents. (original abstract)
Rocznik
Strony
139--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004). Pobrano z: http://www.changesrl.it/files/lepore.pdf [Dostęp: 08.04.2016].
 • Accordo quadro europeo sullo stress nei luoghi di lavoro. Pobrano z: http://www.sicurezzaonline.it/leggi/legmob/legmob20002009doc/legmob20002009acc/acc20041008.pdf [Dostęp: 08.04.2016].
 • "Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro EU-OSHA." Campagnia Insie-me per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato. Pobrano z: https://-osha.europa.eu/it/about-eu-osha/press-room/healthy-workplaces-manage-stress-over-60-organisations-across-europe-join-eu-osha-campaign [Dostęp 08.04.2016].
 • Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. "Osservatorio europeo dei rischi, Outlook 1 - Rischi nuovi ed emergent per la sicurezza e la salute sul lavoro." Belgio 2009. Pobrano z: http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/ 5640-EU_OSHA_17_12_20.pdf [Dostęp: 07.04.2016].
 • CDC Center of Disease Control and Prevention, "Stress at work". Pobrano z: http://-www.cdc.gov/niosh/topics/stress/ [Dostęp: 08.04.2016].
 • Centro regionale di riferimento per lo stress lavoro - correlato - Lazio. "Progetto CCM Stress lavoro - correlate." Pobrano z: http://centrostresslavoro-lazio.it/il-pro-getto-ccm-stress-lavoro-correlato/ [Dostęp: 08.04.2016].
 • CIOP. Kwestionariusz Stres w Pracy. Pobrano z: http://tiny.pl [Dostęp: 08.04.2016].
 • Collect Consulting S.A. "Praca naukowo- badawcza z zakresu prewencji wypadkowej. Identyfikacja czynników stresogennych występujących w miejscu pracy wraz z określeniem ich wpływu na występowanie wypadków przy pracy i chorób wynikających z długotrwałego narażenia na stres", Katowice 2011. Pobrano z: http://-www.zus.pl/files/dpir/Identyfikacja_czynnikow_stresogennych_wystepujacych_w_-miejscu_pracy_wraz_z_okresleniem_ich_wplywu.pdf [Dostęp: 08.04.2016].
 • B. Dudek, M. Hauk. "Krótka skala do mierzenia stresu w pracy (KSSP)." Medycyna Pracy, 4(61), 2010, s. 479 - 487.
 • Eurofound, "Work - related - stress." Pobrano z: http://www.eurofound. Europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/work-related-stress [Dostęp: 08.04.2016].
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks - ESENER), Belgia 2010, Pobrano z: http://ti-ny.pl/g7sp7 [Dostęp 08.04.2016].
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Kampania 2016-17: "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie". Pobrano z: https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages [Dostęp 08.04.2016].
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. "Zagrożenia psychospołeczne i stres w pracy." Pobrano z: https://osha.europa.eu/pl/themes/psychosocial-ri-sks-and-stress [Dostęp: 07.04.2016].
 • Europejskie porozumienie ramowe dotyczące stresu związanego z pracą. Pobrano z: http://tiny.pl/g7spt [Dostęp: 08.04.2016].
 • Główny Urząd Statystyczny. Monitoring rynku pracy. Wypadki przy pracy, lata 2007 - 2015. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pra-cy-wypadki-przy-pracy/ [Dostęp: 10.04.2016].
 • Główny Urząd Statystyczny. Uwagi metodyczne, Opracowanie sygnalne. Monitoring rynku pracy. Wypadki przy pracy w 2015 r., Warszawa 2016. Pobrano z: http://-stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pra-cy/wypadki-przy-pracy-w-2015-roku,3,22.html [Dostęp: 11.04.2016].
 • Hubpages. "Asthenia: Definition, Symptoms, Treatment, Causes." Pobrano z: http://-hubpages.com/health/Asthenia [Dostęp: 08.04.2016].
 • Istituto Nazionale per l'Asssicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL. "Stress lavoro - correlate." Pobrano z: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/campagne/ucm_202227_campagna_europea_2014_2015_in.html [Dostęp: 04.2016].
 • J. Kłosowska. Kwestionariusz do badania stresu zawodowego. Sedlak & Sedlak, Pobrano z: https://badaniahr.pl/kwestionariusz_do_badania_stresu_zawodowego [Do-stęp: 08.04.2016].
 • A. Mościcka. "Opieka profilaktyczna dotycząca psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy". Medycyna Pracy, nr 1(61), 2010, s. 91 - 100.
 • K. Orlak, J. Gouch, D. Chmielewski. Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących, Stowarzyszenie Zdrowa Praca, Na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Departament Prewencji i Rehabilitacji. Warszawa 2014, Pobrano z: http://www.zus.pl/files/ Stres_w_pracy_oraz_jego_wplyw_na_wystepowanie_wypadkow_przy_pracy.pdf [Dostęp 08.04.2016].
 • Państwowa Inspekcja Pracy. Czym jest stres? Pobrano z: https://www.pip.gov.pl/-pl/bhp/stres-w-pracy/6421,czym-jest-stres-.html [Dostęp: 07.04.2016].
 • Ł. Pietrzak. Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji. Warszawa: GIP, 2007. Pobrano z: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/35/089.pdf [Dostęp: 09.04.2016].
 • A. Potocka. "Narzędzia kwestionariuszowe stosowane w diagnozie psychospołecznych zagrożeń zawodowych, przegląd metod." Medycyna Pracy, nr 2(63), 2012, s. 237 - 250.
 • Regione Lombardia, INAIL, in collaborazione con Centro regionale di riferimento per lo Stress lavoro - correlato, Valutazzione e gestione del rischio stress lavoro - correlate nelle aziende. Materiale informativo realizzato nell'ambito del Progetto CCM, Piano di monitoraggio e di intervento per l'ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro - correlato, Maggio 2015, Pobrano z: http://centrostresslavo-ro-lazio.it/slc_beta/wp-content/uploads/2015/05/Opuscolo-interattivo-web.pdf [Dostęp: 07.04.2016].
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, Dz. U. 2009, nr 14, poz. 80.
 • Słownik definicji. "Anergia." Pobrano z: http://definicja.net/co-to-jest-Anergia [Dostęp: 08.04.2016].
 • Słownik Języka Polskiego. "Astenia." Pobrano z: http://sjp.pl/astenia [Dostęp: 08.04.2016].
 • A. Stańczak, D. Merecz-Kot. "Charakterystyka zagrożeń psychospołecznych w sektorze bankowym - komunikat z badań." Medycyna Pracy, nr 3(65), 2014, s. 399 - 405.
 • A. Stańczak, A. Mościcka-Teske, D. Merecz-Kot. "Zagrożenia psychospołeczne a funkcjonowanie zawodowe pracowników sektora bankowego." Medycyna Pracy, nr 4(65), 2014, s. 507 - 519.
 • Stres w miejscu pracy - stan prawny, przeciwdziałanie oraz działania związków zawodowych, Pobrano z: http://www.opzz.org.pl/documents/707532/ 707723/-publikacja+ stres.pdf [Dostęp: 08.04.2016].
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz. U. 2002, nr 199, poz. 1673.
 • Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, nr 126/2013." Pobrano z: http://tiny.pl/g7spx [Dostęp: 08.04.2016].
 • E. Wągrowska - Koski. ,,Zmiany na rynku pracy a zagrożenia zdrowotne pracujących." Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi. Pobrano z: http://tiny.pl/g7spg [Dostęp: 08.04.2016].
 • World Health Organization, Crear lugares de Trabajo Saludables y Equitativos para Hombres y Muyeres. Guida para Empleadores y Representantes de los Trabajadores, Pobrano z: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79825/1/9789243501734 _spa.pdf?ua=1 [Dostęp: 08.04.2016].
 • Zagrożenia psychospołeczne i stres w pracy, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Pobrano z: https://osha.europa.eu/pl/themes/psychosocial-risks-and-stress [Dostęp: 07.04.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441928

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.